Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

M ETODY POMIARU I OPRACOWANIA POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH P REZENTACJA Deweloperzy | Fundusze Inwestycyjne | Agencje | Zarządcy | Finansujący | Architekci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "M ETODY POMIARU I OPRACOWANIA POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH P REZENTACJA Deweloperzy | Fundusze Inwestycyjne | Agencje | Zarządcy | Finansujący | Architekci."— Zapis prezentacji:

1 M ETODY POMIARU I OPRACOWANIA POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH P REZENTACJA Deweloperzy | Fundusze Inwestycyjne | Agencje | Zarządcy | Finansujący | Architekci | Generalni Wykonawcy | Najemcy | Wynajmujący P R Z Y K Ł A D  A NSI / BOMA : - Z65.1 - 2 010 - Z65.2 - 2 010 - Z65.5 - 2010  T EGOVA ( CODE OF MEASUREMENT OF DISTANCE, AREA AND VOLUME )  G IF ( DIN 277)  R ICS ( CODE OF MEASURING PRACTICE )  P N - ISO 9836:1997  P N -70 B 02365  U STAWA O PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH (DZ. U. Z 2010 NR 95 POZ. 613)

2 2 P R Z Y K Ł A D I. Wyznaczenie powierzchni dla celów podatku od nieruchomości; II. Wyznaczenie powierzchni budynku dla celów transakcji po stronie kupującego i sprzedającego, pomimo wartości wynikających z umów najmu; III. Określenie powierzchni dla celów najmu (netto, ADD ON FACTOR ); IV. Odtworzenie papierowej postaci rzutów kondygnacji; V. Stworzenie podkładów architektonicznych do celów aranżacyjnych; VI. Stworzenie podkładów stanowiących podkłady do dalszych inwentaryzacji instalacji poż., eklektycznych, alarmowych, klimatyzacyjnych etc.; VII. Niska lub sporna jakość wcześniejszych opracowań; VIII. Brak jednoznacznych wytycznych stanowiących podstawę wcześniejszych opracowań; IX. Nieaktualność rzutów kondygnacji wynikająca ze zmian aranżacyjnych; Z NANE NAM POWODY WYKONYWANIA POMIARÓW, TO :

3 3 P R Z Y K Ł A D Z ASADY POMIARU B OMA T EGOVA G IF R ISC P N - ISO U OPIOL P N B 70 K RAJ POCHODZENIA U SA UEUE N IEMCY W IELKA BRYTANIA P OLSKA I NSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA T HE BUILDING OWNERS AND MANAGERS ASSOCIATION ( BOMA ) T HE EUROPEAN GROUP OF VALUERS ' ASSOCIATIONS S OCIETY OF PROPERTY RESEARCH IN GERMANY. R OYAL INSTITUTION OF CHARTERED SURVEYOURS P OLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY S EJM RP P OLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY D ATA POWSTANIA OSTATNIEJ WERSJI DOKUMENTU 20102012 20071997 1991 (+ BIEŻĄCE AKTUALIZACJE ) 1970 O BJĘTOŚĆ DOKUMENTACJI - STRON 69 12 16 37 14 1 2 K ONTAKT DO ORGANIZACJI 1101 15 TH ST., N W SUITE 800 WASHINGTON, DC 20005 PHONE : (202) 408-2662 B OULEVARD SAINT - MICHEL 45 B -1040 BRUXELLES TEL.: +32 (0)2 503 32 34 MOSBACHER STRAßE 9 65187 WIESBADEN TEL.: +49 (0611) 23 68 10 70 P OLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY UL. Ś WIĘTOKRZYSKA 14, 00-050 WARSZAWA ADRES DO KORESPONDENCJI : SKR. P OCZT. 411, 00-950 WARSZAWA 1 P OLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY UL. Ś WIĘTOKRZYSKA 14, 00-050 WARSZAWA ADRES DO KORESPONDENCJI : SKR. P OCZT. 411, 00-950 WARSZAWA 1 L INK DO STRONY W WW.B OMA.O RG /W WW.T EGOVA.O RG /W WW.G IF - EV.D E W WW.R ICS.O RG W WW.P KN.P L / W WW.S EJM.G OV.P L / PRA WO / PRAWO.H TML W WW.P KN.P L / I NNE N ORMA POSIADA WERSJE DLA KAŻDEGO Z TYPÓW NIERUCHOMOŚCI - P OWIĄZANA Z NIEMIECKĄ NORMĄ DIN 277 - N A PODSTAWIE PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU I FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO POWINNO PODAWAĆ SIĘ REDUKCJĘ POWIERZCHNI JAKO DODATKOWY ELEMENT INFORMACYJNY - W YCOFANA Z UŻYTKU - NORMA ARCHIWALNA LOGO

4 4 P R Z Y K Ł A D TABELA PORÓWNAWCZA Z ASADY POMIARU B OMA T EGOVA R ISC D OKĄD POMIARY D OMINANTA D O ŚCIANY LUB DO OKNA W YSOKOŚĆ POMIARÓW N A POZIOMIE DOMINANTY 1,5 M P ODŁOGA Ś CIANY ZEWNĘTRZNE T YLKO FASADA GŁÓWNA NA POZIOMIE PARTERU N IE S ŁUPY KONSTRUKCYJNE W LICZANE W LICZANE PONIŻEJ 1 M 2 Ś CIANY KONSTRUKCYJNE W LICZANE DO JEDNEJ Z GRUP POWIERZCHNI O DEJMOWANE Ś CIANY DZIAŁOWE W LICZANE S ZACHTY O DEJMOWANE D OKŁADNOŚĆ POMIARU 0,01 M D OKŁADNOŚĆ OBLICZEŃ 0,01 M 2 C ZY WYSTĘPUJĄ REDUKCJĘ POWIERZCHNI N IE, NATOMIAST NALEŻY PODAĆ DODATKOWĄ INFORMACJE O POWIERZCHNI O WYSOKOŚCI PONIŻEJ 1.52 M N IE P OMIESZCZENIA O WYSOKOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ 1,5 M WYŁĄCZA SIĘ Z POWIERZCHNI NIA C ZY NORMA OPISUJE ADD ON FACTOR T AK N IE

5 5 TABELA PORÓWNAWCZA P R Z Y K Ł A D Z ASADY POMIARU G IF P N - ISO U OPIOL D OKĄD POMIARY D O ŚCIANY LUB DO OKNA W ŚWIETLE WYPRAWIONYCH ŚCIAN Ś CIANY ZEWNĘTRZNE N IE W YSOKOŚĆ POMIARÓW P ODŁOGA S ŁUPY KONSTRUKCYJNE O DEJMOWANE Ś CIANY KONSTRUKCYJNE O DEJMOWANE Ś CIANY DZIAŁOWE W LICZANE O DEJMOWANE S ZLACHTY O DEJMOWANE D OKŁADNOŚĆ POMIARU 0,01 M D OKŁADNOŚĆ OBLICZEŃ 0,01 M 2 C ZY WYSTĘPUJĄ REDUKCJĘ POWIERZCHNI N IE, NATOMIAST PODAJEMY INFORMACJE ODNOŚNIE POWIERZCHNI O WYSOKOŚCI PONIŻEJ 1.50 M N IE, NATOMIAST NAJNOWSZE ROZPORZĄDZENIE WPROWADZA REDUKCJE JAKO DODATKOWĄ INFORMACJE T AK C ZY NORMA OPISUJE ADD ON FACTOR N IE

6 6 P R Z Y K Ł A D Wybór normy uzależniony jest od: I. Celu określenia powierzchni (najem, podatki); II. Kraju pochodzenia klienta (często klienci sami wymuszają opracowania obiektu według ich preferowanego standardu); III. Historyczne pomiary; IV. Charakteru budynku (dla budynków zabytkowych o wyjątkowo dużych ścianach konstrukcyjnych słusznym może okazać się zastosować normę GIF lub TEGOVA); V. Kreatywności klienta; VI. Strachu przed wynikiem pomiaru BOMA. Bardzo częstą praktyką jest wykonywanie opracowania według standardu międzynarodowego oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. J AKĄ WYBRAĆ NORMĘ ?

7 7 ETAPY WYZNACZANIA POWIERZCHNI P R Z Y K Ł A D

8 8 ETAPY WYZNACZANIA POWIERZCHNI P R Z Y K Ł A D

9 9 ETAPY WYZNACZANIA POWIERZCHNI P R Z Y K Ł A D

10 10 ETAPY WYZNACZANIA POWIERZCHNI P R Z Y K Ł A D

11 11 PRZYKŁAD OPRACOWANIA GRAFICZNEGO P R Z Y K Ł A D

12 12 K REŚLENIE NUMERYCZNE POLILINII W CELU OKREŚLENIA POLA POWIERZCHNI K ALKULACJA POWIERZCHNI NA PODSTAWIE RYSUNKU CAD P R Z Y K Ł A D K OMPLETACJA DOKUMENTACJI M ETODYKA OPRACOWANIA : B EZPOŚREDNIE GEODEZYJNE POMIARY NA OBIEKCIE, W CELU ODZWIERCIEDLENIA UKŁADU POMIESZCZEŃ W SPOSÓB KARTOMETRYCZNY K ONTROLA WEWNĘTRZNA PRZEPROWADZONYCH PRAC Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5

13 13 P R Z Y K Ł A D 9 8 Od kilku lat systematycznie zgłębiamy wiedzę oraz zbieramy doświadczenie w zakresie pomiarów powierzchni komercyjnych. Zrzeszamy specjalistów z zakresu geodezji. Prócz pomiarów powierzchni zapraszamy do korzystania z naszej szerokiej oferty usług geodezyjnych. D OŚWIADCZENIE : 3 450 000 M 2 POMIERZONYCH I OPRACOWANYCH B IURA, HANDEL, MAGAZYNY, PRZEMYSŁ L AT DOŚWIADCZENIA Z ESPOŁÓW TERENOWYCH 20 RODZAJÓW USŁUG P OMIARY POWIERZCHNI WEDŁUG LICZNYCH STANDARDÓW ; INWENTARYZACJE ARCHITEKTONICZNE ; MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH ; UZGODNIENIA PROJEKTOWE ZUDP ; W EKTORYZACJE MAP ; NUMERYCZNE MODELE TERENU ; TYCZENIA BUDYNKÓW ; TYCZENIA SIECI UZBROJENIA PODZIEMNEGO ; INWENTARYZACJE POWYKONAWCZE BUDYNKÓW, PRZYŁĄCZY ; OBSŁUGA BUDÓW NA ZBIORNIKACH WODNYCH I RZEKACH ; WZNOWIENIA GRANIC ; PODZIAŁY, ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI ; MAPY DO CELÓW PRAWNYCH ; MAPY DEKRETOWE ; POMIARY INŻYNIERYJNE ; OBSŁUGA BUDOWY TORÓW KOLEJOWYCH ; FOTOGRAMETRIA ( ELEWACJE BUDYNKÓW ); SKANING LASEROWY. C O PROPONUJEMY :

14 14 W YKORZYSTYWANY SPRZĘT : Tachimetry elektroniczne firmy Leica umożliwiające jednoczesny pomiar kątów i odległości. Leica TS09 Leica TS06 Leica TCR 407 P R Z Y K Ł A D Komputery przenośne z oprogramowaniem typu CAD oraz autorskimi aplikacjami wspomagającymi pomiar i opracowanie powierzchni. Dalmierze ręczne firmy Leica wyposażone w moduły bluetooth. Leica disto A6 Leica disto D3ABT Leica disto D8

15 15 POMIARY TACHIMETRYCZNE P R Z Y K Ł A D

16 16 P R Z Y K Ł A D P OMIARY TACHIMETRYCZNE : Wieloletnie doświadczenie związane z pomiarami powierzchni umożliwiło: I.Zaimplementować techniki czysto geodezyjne, w tym osnowy pomiarowe na obiekcie; II.Stworzenie systemu „mierz i rysuj” - pomiary i rysowanie rzutów wykonywane są od razu na obiekcie tak aby całkowicie wyeliminować błędy ludzkie (np., nieprawidłowe zapis miar, błędne szkice); III.Wszystkie dane przekazywane z mm dokładnością przy wykorzystaniu technologii bluetooth; IV.Dodatkowy pomiar kątów; V.Pomiar krzywizn; VI.Cicha praca; VII.Kartometryczność opracowań; VIII.Kontrola niezamknięcia pomieszczeń. Po prawej stronie został przedstawiony schemat wewnętrznej procedury jakości. P OMIAR W SYSTEMIE „ MIERZ I RYSUJ ” A NALIZA POWIERZCHNI W BIURZE P ROCEDURA GEODEZYJNEGO AUDYTU WEWNĘTRZNEGO O STATECZNA KONTROLA PRZED PRZEKAZANIEM PROJEKTU K LIENTOWI

17 17 Analiza realizacji przykładowego projektu, tj. 10 000 m2 powierzchni biurowej wykonywanej przez jeden zespół pomiarowy, oraz jeden zespół rysujący/dokonujący kalkulacji. CZAS P R Z Y K Ł A D

18 18 CZAS P R Z Y K Ł A D  Nad poprawnością wykonania wszelkich prac odpowiada doświadczony geodeta uprawniony Łukasz Kacprzak o numerze uprawnień 21302, posiadający uprawnienia z zakresu 1,2, 4;  Cały zespół posiada wieloletnie doświadczenie, zdobyte przy pomiarze i opracowaniu ponad 3 milionów metrów kwadratowych;  Doświadczenie firmy podparte licznymi referencjami renomowanych firm;  Firma posiada ubezpieczenie na kwotę, które zabezpiecza Państwa projekt;  Firma wprowadziła system kontroli wewnętrznej opartej na dwóch niezależnych kontrolach, który ma na celu wyeliminowanie błędów w opracowaniu;  Firma posiada autorskie oprogramowanie, dzięki czemu opracowania są dokładniejsze aniżeli u konkurencji;  Firma oferuje opiekę po oddaniu projektu, polegającą na tłumaczeniu wszelkich niejasności, pomoc przy wyznaczaniu udziałów w częściach wspólnych budynku;  Wszystkie prace wykonywane są w oparciu o zasady zachowania poufności. Ponadto zastosowanie systemu mierz i rysuj na obiekcie umożliwia:  Znaczne zwiększenie dokładności pomiaru;  Wszystkie rzuty przedstawiają stan faktyczny na obiekcie wraz z kątami pomiędzy ścianami;  Całe opracowanie jest w wersji edytowalnej, dlatego rzuty można wykorzystywać do innych celów, np. jako podkłady do Space planów. Z ALETY WYBORU NASZEJ OFERTY :

19 19 GDZIE MIERZYMY B YDGOSZCZ – 2 BUDYNKI P OZNAŃ – 3 BUDYNKI W ARSZAWA – 175 BUDYNKÓW Ł ÓDŹ – 3 BUDYNKI O LSZTYN – 3 BUDYNKI T RÓJMIASTO – 7 BUDYNKÓW W ROCŁAW – 4 BUDYNKI K ATOWICE – 4 BUDYNKI K RAKÓW – 4 BUDYNKI P R Z Y K Ł A D Wykonujemy pomiary na terenie całego kraju. Na poniższej mapie oznaczono ilość pomierzonych budynków.

20 PKIG P OLSKIE K ONSORCJUM G EODEZYJNO – I NWESTYCYJNE M ETODY POMIARU I OPRACOWANIA POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH P REZENTACJA P R Z Y K Ł A D ŁUKASZ KACPRZAK GEODETA UPRAWNIONY tel. kom.: +48 660 681 828 @: lukasz.Kacprzak@pkig.pllukasz.Kacprzak@pkig.pl ARTUR WINNICKI PARTNER tel. kom.: +48 604 100 100 @: artur.winnicki@reesco.pl l


Pobierz ppt "M ETODY POMIARU I OPRACOWANIA POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH P REZENTACJA Deweloperzy | Fundusze Inwestycyjne | Agencje | Zarządcy | Finansujący | Architekci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google