Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura przygotowania tekstu jednolitego – praktyczne rozwiązania część 2 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura przygotowania tekstu jednolitego – praktyczne rozwiązania część 2 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1 Procedura przygotowania tekstu jednolitego – praktyczne rozwiązania część 2 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Tekst jednolity Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Tekst jednolity Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Tekst jednolity Tekst jednolity: jest załącznikiem do obwieszczenia sporządza się nanosząc na rozporządzenie pierwotne wszystkie zmiany, w kolejności ich wejścia w życie redaguje się w oparciu o Zasady Techniki Prawodawczej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Sporządzanie tekstu jednolitego Tekst jednolity sporządza się: uaktualniając informacje dotyczące statusu prawnego przepisów prawnych wskazanych w rozporządzeniu odnośnie ich obowiązywania, uzupełniania metryk promulgacyjnych, itp. uaktualniając informacje dotyczące nazw własnych, w szczególności organów, instytucji wskazanych w rozporządzeniu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Podstawa prawna do wydania rozporządzenia Jeżeli przepis upoważniający do wydania rozporządzenia został zmieniony/uchylony, natomiast rozporządzenie zostało czasowo utrzymane w mocy (§ 33 ust.1 ZTP), wówczas w podstawie prawnej, za powołaną ustawą, należy dodać odpowiedni odnośnik Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Podstawa prawna do wydania rozporządzenia Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Sporządzanie tekstu jednolitego Jeżeli rozporządzenie zmieniające wprowadza nowe brzmienie jednostki redakcyjnej wówczas w tekście jednolitym odnośnik do tej zmiany ma następujące brzmienie: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Sporządzanie tekstu jednolitego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Sporządzanie tekstu jednolitego Jeżeli to samo rozporządzenie zmieniające wprowadza kolejną zmianę Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Sporządzanie tekstu jednolitego Wówczas w odnośniku nie powtarza się rozporządzenia zmieniającego, tylko wskazuje się odnośnik, w którym po raz pierwszy zostało ono powołane Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Sporządzanie tekstu jednolitego Jeżeli w jednej jednostce redakcyjnej rozporządzenia zmieniającego zmienia się więcej niż jeden przepis, wówczas w tekście jednolitym zmiana taka jest oznaczana tym samym odnośnikiem Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Sporządzanie tekstu jednolitego Jeżeli rozporządzenie zmieniające wprowadza cząstkową zmianę w jednostce redakcyjnej rozporządzenia pierwotnego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Sporządzanie tekstu jednolitego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Sporządzanie tekstu jednolitego odnośnik jest, co do zasady, umieszczany za cząstkową zmianą Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Sporządzanie tekstu jednolitego Odnośnik jest umieszczany przy oznaczeniu jednostki redakcyjnej, w przypadku uchylenia zdania lub zdań tej jednostki redakcyjnej Natomiast, w przypadku dodania zdania lub zdań do danej jednostki redakcyjnej, odnośnik jest umieszczany po dodanym zdaniu, po kropce Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Sporządzanie tekstu jednolitego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 Sporządzanie tekstu jednolitego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 Sporządzanie tekstu jednolitego Jeżeli rozporządzenie zmieniające uchyla jednostkę redakcyjną, wówczas w tekście jednolitym odnośnik do tej zmiany ma następujące brzmienie: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Sporządzanie tekstu jednolitego W przypadku uchylenia jedną jednostką redakcyjną kilku przepisów, ten sam odnośnik jest umieszczony na końcu uchylonej jednostki, po kropce Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Sporządzanie tekstu jednolitego Jeżeli rozporządzenie zmieniające dodaje nową jednostkę redakcyjną, wówczas w tekście jednolitym odnośnik do tej zmiany ma następujące brzmienie: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Sporządzanie tekstu jednolitego Jeżeli rozporządzenie zmieniające nadaje nowe brzmienie: wprowadzeniu do wyliczenia części wspólnej wówczas odnośnik informujący dodaje się na końcu wprowadzonej zmiany, po dwukropku:¹ ) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 Sporządzanie tekstu jednolitego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Brzmienie odnośnika zawsze zależy od sformułowania przepisu zawartego w rozporządzeniu zmieniającym

24 Sporządzanie tekstu jednolitego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Sporządzanie tekstu jednolitego W przypadku, gdy przepis był wielokrotnie zmieniany, w ten sposób, że nadawano mu nowe brzmienie, w odnośniku wskazuje się jedynie ostatnią zmianę, która wprowadziła obecne brzmienie przepisu (slajd 9) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

26 Sporządzanie tekstu jednolitego W przypadku, gdy przepis był dodany, a później kilkakrotnie nadawano mu nowe brzmienie, wówczas odnośnik do tego przepisu informuje o rozporządzeniu zmieniającym, które dodało przepis oraz o rozporządzeniu zmieniającym, które nadało temu przepisowi ostatnie brzmienie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

27 Sporządzanie tekstu jednolitego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

28 Sporządzanie tekstu jednolitego W przypadku, gdy przepis był dodany, kilkakrotnie nadawano mu nowe brzmienie, a później został uchylony, wówczas odnośnik do tego przepisu informuje o rozporządzeniu zmieniającym, które dodało przepis oraz o rozporządzeniu zmieniającym, które uchyliło przepis Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

29 Dodanie nowego rozdziału Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

30 Uchylenie rozdziału Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

31 Odesłanie do przepisów prawnych W przypadku odesłania w tekście jednolitym do przepisów, które utraciły moc prawną, wówczas: są zapisane kursywą są opatrzone odnośnikiem informującym o utracie mocy obowiązującej Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

32 Odesłanie do przepisów europejskich Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

33 Odesłanie do przepisów krajowych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

34 Odesłanie do przepisów krajowych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

35 Odesłanie do przepisów krajowych W przypadku, gdy w rozporządzeniu powołano ustawę, bez odwoływania się do jej konkretnych przepisów, wówczas w odnośniku, informacyjnie, jest wskazywana nowa ustawa, właściwa dla spraw, o których mowa w przepisach Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

36 Odesłanie do przepisów krajowych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

37 Odesłanie do przepisów krajowych Jeżeli powołany przepis ustawy został uchylony, natomiast ustawa nadal obowiązuje, wówczas kursywą oznacza się jedynie ten uchylony przepis Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

38 Odesłanie do przepisów krajowych i dodaje się odnośnik w brzmieniu: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

39 Sporządzanie tekstu jednolitego Jeżeli w tekście jednolitym jest wskazana ustawa, której kolejna nowelizacja zmieniła tytuł, wówczas przytacza się ustawę w brzmieniu obowiązującym, bez dodawania odnośnika informującego o nowelizacji, która nadała nowy tytuł ustawie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

40 Sporządzanie tekstu jednolitego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

41 Sporządzanie tekstu jednolitego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

42 Uaktualnianie informacji dotyczących organów Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

43 Uaktualnianie informacji dotyczących nazw własnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

44 Zmiany które nie weszły w życie W przypadku, gdy: rozporządzenie zmieniające wprowadza zmiany, które wejdą w życie w terminie późniejszym, niż rozporządzenie zmieniające (i tekst jednolity) tekst jednolity uwzględnia zmiany rozporządzenia zmieniającego, które zostało ogłoszone, ale nie weszło w życie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

45 Zmiany które nie weszły w życie wówczas, przepisy, które nie weszły w życie, a są zdublowane z przepisami obecnie obowiązującymi, są pogrubione i mają odpowiedni odnośnik Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

46 Zmiany które nie weszły w życie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

47 Zmiany które nie weszły w życie W przypadku, gdy rozporządzenie zmieniające dodaje przepis, który wejdzie w życie w innym terminie niż całe rozporządzenie, wówczas jest to zaznaczone jedynie w odnośniku, w części dotyczącej wejścia w życie tego przepisu (odnośnik dot. wejścia w życie rozporządzenia jest wskazany w odnośniku wcześniejszym) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

48 Zmiany które nie weszły w życie Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

49 Przepis końcowy W przypadku, gdy w przepisie końcowym nie jest wskazana data dzienna wejścia w życie rozporządzenia, wówczas po wyrazie „ogłoszenia” należy dodać odnośnik informujący o dacie ogłoszenia rozporządzenia Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

50 Przepis końcowy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

51 Przepis końcowy Jeżeli rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem, które utraciło moc obowiązującą, wówczas w odnośniku końcowym, po kropce, dodaje się odnośnik informujący o tym rozporządzeniu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

52 Przepis końcowy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

53 Przepis końcowy Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

54 Zmiany w załączniku do rozporządzenia Zasadą jest, że zmiany cząstkowe w załączniku, wprowadza się przy konkretnej zmianie, wewnątrz załącznika Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

55 Zmiany w załączniku do rozporządzenia Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

56 Zmiany w załączniku do rozporządzenia Jednak w przypadku, gdy załącznik: stanowi wzór jest zmieniony w całości jedną nowelizacją jego treść stanowią wzory, symbole, lub np. tabele z kodami ma wiele zmian wówczas jest dodawany przy załączniku i otrzymuje brzmienie: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

57 Zmiany w załączniku do rozporządzenia Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

58 Zmiany w załączniku do rozporządzenia W przypadku zmian wprowadzonych kilkoma nowelizacjami odnośnik otrzymuje brzmienie: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

59 Zmiany w załączniku do rozporządzenia Jeżeli załącznik jest uchylony przez rozporządzenie zmieniające, wówczas odnośnik do załącznika otrzymuje następujące brzmienie: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

60 Zmiany w załączniku do rozporządzenia Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Procedura przygotowania tekstu jednolitego – praktyczne rozwiązania część 2 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google