Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia Liderów Samorządowych TECHNIKI LEGISLACYJNE 28 lutego 2010 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia Liderów Samorządowych TECHNIKI LEGISLACYJNE 28 lutego 2010 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 Akademia Liderów Samorządowych TECHNIKI LEGISLACYJNE 28 lutego 2010 r. 1

2 Konstytucja Art. 87. 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. 2

3 Konstytucja Art. 92 1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Art. 94. Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa. 3

4 tytuł; preambuła; przepisy merytoryczne: –ogólne; –szczegółowe: »przepisy prawa materialnego, »przepisy o organach (przepisy ustrojowe), »przepisy o postępowaniu przed organami (przepisy proceduralne), »przepisy o odpowiedzialności karnej (przepisy karne); przepisy zmieniające (nowelizujące); przepisy przejściowe i dostosowujące; przepisy końcowe: –przepisy uchylające; –przepisy o wygaśnięciu mocy obowiązującej ustawy; –przepisy o wejściu ustawy w życie; załącznik. 4

5 UCHWAŁA Nr XXIII/153/2008 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawki za utylizację odpadów na składowisku. UCHWAŁA RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawki za utylizację odpadów na składowisku 5

6 My, Radni miasta stołecznego Warszawy, świadomi swej służebnej roli wobec Miasta, pomni, że co czynimy - czynimy jako przedstawiciele jego obywateli, przed którymi odpowiadamy, przechowując w naszych sercach i umysłach wielosetletnią historię Stolicy, z czcią odnosząc się do naszych przodków, których ogromne ofiary sprawiły, że Warszawa pozostała miastem nieujarzmionym, wdzięczni poprzednim pokoleniom za ich trud podźwignięcia Miasta z ruin, ufni, że w pracy dla naszego Miasta nie zabraknie nam siły i wytrwałości, których źródłem dla wielu z nas jest wiara w Boga, a dla wszystkich - wiara w głęboki sens publicznej służby, w trosce o dobro wspólne Warszawę - Stolicę Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc zapewnić naszemu Miastu sprawne i uczciwe rządy oraz jak najpełniejsze i sprawiedliwe zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców, nawiązując do zasad pomocniczości i decentralizacji stanowiących fundament polskiego ustawodawstwa samorządowego i zgodnie z nim dookreślając zapisane w ustawach kompetencje Miasta i jego Dzielnic, na podstawie praw wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustaw, w uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów, u s t a n a w i a m y Statut miasta stołecznego Warszawy i wzywamy wszystkich, których to dotyczy, by jego przestrzeganie było dla nich niewzruszonym nakazem 6

7 UCHWAŁA Nr 617/XXVI/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 września 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 1 ) oraz § 2 pkt 2 i § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U Nr.94 poz.1097) Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co następuje: V SA/Wr 12/08wyrok wsa2008.02.26 we Wrocławiu Wspólnota 2008/42/30 Nie można zaakceptować stanowiska, że rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw mogą podejmować uchwały nie tylko na podstawie wyraźnego upoważnienia zawartego w ustawie (szczegółowego lub generalnego), ale też na podstawie przepisów rozporządzeń. 7

8 MAKROKOMPOZYCJA Część I (tylko w kodeksach) –Księga I (tylko w kodeksach) Tytuł I –Dział I * Rozdział 1 - Oddział 1 (tylko w kodeksach) 8

9 Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Dział I Rozdział 1 Rozdział 2 Dział III Dział I Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Dział II Dział III Rozdział 1 Rozdział 2 9

10 MIKROKOMPOZYCJA paragraf (artykuł tylko w ustawach) o ustęp punkt »litera tiret 10

11 § 1 i 3, § 1-8, § 11 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze ust. 1, 3, 5 i 7; ust. 1-5 i 8 pkt 1, 3, 5 i 7; pkt 1-5 i 8 lit. b i f lit. a-d; lit. a-d i g tiret drugie; tiret pierwsze, trzecie i czwarte; tiret pierwsze – trzecie; tiret pierwsze, czwarte, szóste i ósme 11

12 paragraf – § 1. ustęp; ust. – 1..... 2.... : punkt; pkt – 1)... ; 2)... : litera; lit. – a) …, b) … : tiret – – …, – …. 12

13 § 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1.………, 2.………. § 1.1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: a) …… ; b) ……. § 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1) …… ; 2) ……. 13

14 § 82. Zmiana (nowelizacja) ustawy polega na uchyleniu niektórych jej przepisów, zastąpieniu niektórych jej przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu albo na dodaniu do niej nowych przepisów. § 85. 1. Przepisy ustawy zmienia się przepisem wyraźnie wskazującym dokonywane zmiany. § 86. Zmiana ustawy nie może polegać na tym, że dawny przepis zastępuje się nowym, nie wskazując jednocześnie dokonywania tej zmiany (nowelizacja dorozumiana). 14

15 § 90. Zmienia się zawsze pierwotny tekst ustawy, a jeżeli wprowadzono do niego zmiany - tekst zmieniony. Jeżeli ogłoszono tekst jednolity ustawy, zmienia się ten tekst, a w przypadku gdy wprowadzono zmiany do tekstu jednolitego - zmieniony tekst jednolity. 15

16 § 1. W uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia …… w sprawie …….. Dz. Urz. Woj. Pom. Nr …, poz. … w § 1 wprowadza się następujące zmiany: 1)ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. ………………..; 2) w ust. 4 w pkt. 2 lit. c otrzymuje brzmienie: c) ……….,. 16

17 § 1. W uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia …….. w sprawie …….. Dz. Urz. Woj. Pom. Nr …, poz. wprowadza się następujące zmiany: 1)w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. ………………..; 2) w § 4: a) w ust. 2 w pkt. 2 lit. c otrzymuje brzmienie: c) ……….,, b) w ust. 5 uchyla się pkt 4, c) w ust. 6 w pkt 7: - uchyla się lit. a i b, - lit. d otrzymuje brzmienie: d) ………..,. 17

18 Niewłaściwe techniki nowelizacyjne §1uchyla się; §2 skreśla się; w § 4., w ust. 2, w pkt. 2, lit. c) otrzymuje brzmienie: w § 11 wyrazy ……. zastępuje się wyrazami ….. 18

19 skreśla się dotychczasową treść zapisu w par. 1 w tabeli pod pozycją 8, który po zmianach otrzymuje brzmienie: w par. 1 w ust.2 uchwały po zapisie wyrazów ust. 1 dodaje się wyrazy pkt 1-3. W załączniku nr 1 w poz. 2 wykreśla się pensjonat Kamionki a wpisuje się lokal Villa Rosa zwrot zarządowi Miasta zastępuje się wyrazami Burmistrzowi Miasta 3

20 § 5. Zarząd przedstawi Sejmikowi wraz z projektem uchwały budżetowej materiały informacyjne dotyczące: 1)stanu mienia województwa w szczegółowości określonej w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, 2)przewidywanego wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek i realizacją zadań samorządu województwa w roku poprzedzającym rok budżetowy, 3)sposobu ustalania wielkości prognozowanych dochodów i projektowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów województwa. 1)w § 5 : a)w pkt 2 przecinek na końcu zastępuje się kropką, b) uchyla pkt 3; albo: 1) w § 5 uchyla się pkt 3 20

21 § 5. Zarząd przedstawi Sejmikowi wraz z projektem uchwały budżetowej materiały informacyjne oraz inne dokumenty dotyczące: 1)stanu mienia województwa w szczegółowości określonej w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, 2)przewidywanego wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek i realizacją zadań samorządu województwa w roku poprzedzającym rok budżetowy, 3)sposobu ustalania wielkości prognozowanych dochodów i projektowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów województwa. 1)w § 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie : Zarząd przedstawi Sejmikowi wraz z projektem uchwały budżetowej materiały informacyjne oraz inne dokumenty dotyczące:; 21

22 § 5. Zarząd przedstawi Sejmikowi wraz z projektem uchwały budżetowej materiały informacyjne dotyczące: 1)stanu mienia województwa w szczegółowości określonej w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, 2)przewidywanego wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek i realizacją zadań samorządu województwa w roku poprzedzającym rok budżetowy, 2a) informację o wykorzystaniu w roku poprzednim środków unijnych, 3)sposobu ustalania wielkości prognozowanych dochodów i projektowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów województwa. 1)w § 5 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: albo 1) w § 5 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 22


Pobierz ppt "Akademia Liderów Samorządowych TECHNIKI LEGISLACYJNE 28 lutego 2010 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google