Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Akademia Liderów Samorządowych TECHNIKI LEGISLACYJNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Akademia Liderów Samorządowych TECHNIKI LEGISLACYJNE"— Zapis prezentacji:

1 Akademia Liderów Samorządowych TECHNIKI LEGISLACYJNE
28 lutego 2010 r. Prezentacja – doświadczenie legislacyjne – Kancelaria Sejmu, Rządowe Centrum legislacji, Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnyc doświadczenie samorządowe Ikadencja samorządu terytorialnego radny, członek zarządu gminy Nieporęt, W Sejmie praca nad ustawami samorządowymi

2 Konstytucja Art. 87.  1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

3 Konstytucja Art. 92 1 . Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. Art. 94.  Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.

4 przepisy merytoryczne:
tytuł; preambuła; przepisy merytoryczne: ogólne; szczegółowe: przepisy prawa materialnego, przepisy o organach (przepisy ustrojowe), przepisy o postępowaniu przed organami (przepisy proceduralne), przepisy o odpowiedzialności karnej (przepisy karne); przepisy zmieniające (nowelizujące); przepisy przejściowe i dostosowujące; przepisy końcowe: przepisy uchylające; przepisy o wygaśnięciu mocy obowiązującej ustawy; przepisy o wejściu ustawy w życie; załącznik.

5 w sprawie ustalenia stawki za utylizację odpadów na składowisku.
UCHWAŁA Nr XXIII/153/2008 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawki za utylizację odpadów na składowisku. UCHWAŁA RADY MIASTA SKARYSZEW z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia stawki za utylizację odpadów na składowisku

6 Statut miasta stołecznego Warszawy
My, Radni miasta stołecznego Warszawy, świadomi swej służebnej roli wobec Miasta, pomni, że co czynimy - czynimy jako przedstawiciele jego obywateli, przed którymi odpowiadamy, przechowując w naszych sercach i umysłach wielosetletnią historię Stolicy, z czcią odnosząc się do naszych przodków, których ogromne ofiary sprawiły, że Warszawa pozostała miastem nieujarzmionym, wdzięczni poprzednim pokoleniom za ich trud podźwignięcia Miasta z ruin, ufni, że w pracy dla naszego Miasta nie zabraknie nam siły i wytrwałości, których źródłem dla wielu z nas jest wiara w Boga, a dla wszystkich - wiara w głęboki sens publicznej służby, w trosce o dobro wspólne Warszawę - Stolicę Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc zapewnić naszemu Miastu sprawne i uczciwe rządy oraz jak najpełniejsze i sprawiedliwe zaspokajanie potrzeb jego mieszkańców, nawiązując do zasad pomocniczości i decentralizacji stanowiących fundament polskiego ustawodawstwa samorządowego i zgodnie z nim dookreślając zapisane w ustawach kompetencje Miasta i jego Dzielnic, na podstawie praw wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustaw, w uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów, u s t a n a w i a m y Statut miasta stołecznego Warszawy i wzywamy wszystkich, których to dotyczy, by jego przestrzeganie było dla nich niewzruszonym nakazem

7 Sejmiku Województwa Pomorskiego
UCHWAŁA Nr 617/XXVI/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 września 2008 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 891) oraz § 2 pkt 2 i § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego (Dz. U Nr.94 poz.1097) Sejmik Województwa Pomorskiego uchwala co następuje: V SA/Wr 12/08 wyrok wsa we Wrocławiu Wspólnota 2008/42/30 Nie można zaakceptować stanowiska, że rady gmin, rady powiatów i sejmiki województw mogą podejmować uchwały nie tylko na podstawie wyraźnego upoważnienia zawartego w ustawie (szczegółowego lub generalnego), ale też na podstawie przepisów rozporządzeń.

8 Część I (tylko w kodeksach)
MAKROKOMPOZYCJA Część I (tylko w kodeksach) Księga I (tylko w kodeksach) Tytuł I Dział I * Rozdział 1 - Oddział 1 (tylko w kodeksach)

9 Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Dział I Dział III
Dział I Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Dział II Dział III

10 paragraf (artykuł tylko w ustawach)
MIKROKOMPOZYCJA paragraf (artykuł tylko w ustawach) ustęp punkt litera tiret

11 § 1 i 3, § 1-8, § 11 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret pierwsze
ust. 1, 3, 5 i 7; ust. 1-5 i 8 pkt 1, 3, 5 i 7; pkt 1-5 i 8 lit. b i f lit. a-d; lit. a-d i g tiret drugie; tiret pierwsze, trzecie i czwarte; tiret pierwsze – trzecie; tiret pierwsze, czwarte, szóste i ósme

12 paragraf – § 1. ustęp; ust. – : punkt; pkt – 1) ... ; 2) ... : litera; lit – a) … , b) … : tiret – – … , – … .

13 § 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 1. ……… , 2. ……… .
1. ……… , 2. ……… . § 1.1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: …… ; …… . § 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

14 § 82. Zmiana (nowelizacja) ustawy polega na uchyleniu niektórych jej przepisów, zastąpieniu niektórych jej przepisów przepisami o innej treści lub brzmieniu albo na dodaniu do niej nowych przepisów. § 85. 1. Przepisy ustawy zmienia się przepisem wyraźnie wskazującym dokonywane zmiany. § 86. Zmiana ustawy nie może polegać na tym, że dawny przepis zastępuje się nowym, nie wskazując jednocześnie dokonywania tej zmiany (nowelizacja dorozumiana).

15  § 90. Zmienia się zawsze pierwotny tekst ustawy, a jeżeli wprowadzono do niego zmiany - tekst zmieniony. Jeżeli ogłoszono tekst jednolity ustawy, zmienia się ten tekst, a w przypadku gdy wprowadzono zmiany do tekstu jednolitego - zmieniony tekst jednolity.

16 § 1. W uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia …… w sprawie ……
§ 1. W uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia …… w sprawie …….. Dz. Urz. Woj. Pom. Nr …, poz. … w § 1 wprowadza się następujące zmiany: ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. ………………. .”; 2) w ust. 4 w pkt. 2 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) ………. ,”.

17 § 1. W uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia ……. w sprawie ……
§ 1. W uchwale Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia …….. w sprawie …….. Dz. Urz. Woj. Pom. Nr …, poz. wprowadza się następujące zmiany: w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „ 4. ………………. .”; 2) w § 4: a) w ust. 2 w pkt. 2 lit. c otrzymuje brzmienie: „c) ………. ,”, b) w ust. 5 uchyla się pkt 4, c) w ust. 6 w pkt 7: - uchyla się lit. a i b, - lit. d otrzymuje brzmienie: „d) ………..,”.

18 Niewłaściwe techniki nowelizacyjne
§1uchyla się; §2 skreśla się; w § 4., w ust. 2, w pkt. 2, lit. c) otrzymuje brzmienie: w § 11 wyrazy „ ……. „ zastępuje się wyrazami „…..”

19 „skreśla się dotychczasową treść zapisu w par
„skreśla się dotychczasową treść zapisu w par. 1 w tabeli pod pozycją 8, który po zmianach otrzymuje brzmienie:” „w par. 1 w ust.2 uchwały po zapisie wyrazów „ust. 1” dodaje się wyrazy „pkt 1-3”. „W załączniku nr 1 w poz. 2 wykreśla się pensjonat Kamionki a wpisuje się lokal Villa Rosa” „zwrot „zarządowi Miasta” zastępuje się wyrazami „Burmistrzowi Miasta” ”

20 a)w pkt 2 przecinek na końcu zastępuje się kropką, b) uchyla pkt 3;
§ 5. Zarząd przedstawi Sejmikowi wraz z projektem uchwały budżetowej materiały informacyjne dotyczące: 1) stanu mienia województwa w szczegółowości określonej w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, 2) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek i realizacją zadań samorządu województwa w roku poprzedzającym rok budżetowy, 3) sposobu ustalania wielkości prognozowanych dochodów i projektowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów województwa. w § 5: a)w pkt 2 przecinek na końcu zastępuje się kropką, b) uchyla pkt 3; albo: 1) w § 5 uchyla się pkt 3

21 w § 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
§ 5. Zarząd przedstawi Sejmikowi wraz z projektem uchwały budżetowej materiały informacyjne oraz inne dokumenty dotyczące: 1) stanu mienia województwa w szczegółowości określonej w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, 2) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek i realizacją zadań samorządu województwa w roku poprzedzającym rok budżetowy, 3) sposobu ustalania wielkości prognozowanych dochodów i projektowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów województwa. w § 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Zarząd przedstawi Sejmikowi wraz z projektem uchwały budżetowej materiały informacyjne oraz inne dokumenty dotyczące:”;

22 w § 5 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
§ 5. Zarząd przedstawi Sejmikowi wraz z projektem uchwały budżetowej materiały informacyjne dotyczące: 1) stanu mienia województwa w szczegółowości określonej w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, 2) przewidywanego wykonania dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostek i realizacją zadań samorządu województwa w roku poprzedzającym rok budżetowy, 2a) informację o wykorzystaniu w roku poprzednim środków unijnych, 3) sposobu ustalania wielkości prognozowanych dochodów i projektowanych wydatków oraz przychodów i rozchodów województwa. w § 5 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: albo 1) w § 5 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:


Pobierz ppt "Akademia Liderów Samorządowych TECHNIKI LEGISLACYJNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google