Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Państwa „demokracji ludowej”  Przyczyny sowietyzacji Europy środkowowschodniej II wojna światowa przyniosła ogromne straty ludnościowe, migracje uciekających.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Państwa „demokracji ludowej”  Przyczyny sowietyzacji Europy środkowowschodniej II wojna światowa przyniosła ogromne straty ludnościowe, migracje uciekających."— Zapis prezentacji:

1

2 Państwa „demokracji ludowej”

3  Przyczyny sowietyzacji Europy środkowowschodniej II wojna światowa przyniosła ogromne straty ludnościowe, migracje uciekających przed działaniami wojennymi lub przemieszczających się w różnych kierunkach w wyniku nowego podziału ziem po zakończeniu wojny, ruinę gospodarczą, chaos i destabilizację sytuacji społeczno- politycznej

4

5 do społeczeństw zmęczonych wojną łatwiej trafiały hasła reformy rolnej, nacjonalizacja przemysłu, powszechnej oświaty i zabezpieczeń społecznych wśród wielu narodowości silne były tradycje rusofilskie i rozczarowanie postawą Zachodu (np. w Czechosłowacji) zwycięstwo Armii Czerwonej, która stacjonowała na zajętych ziemiach, wprowadzała siłą komunizm – „eksport rewolucji”, terror, aresztowania i likwidacja opozycji masowe fałszowanie wyborów, jednoczenie partii, delegalizacja partii niekomunistycznych na konferencji Wielkiej Trójki zagwarantowano Stalinowi wpływy w Europie środkowowschodniej rywalizacja między super mocarstwami w okresie zimnej wojny wpłynęło na przyspieszenie budowy systemu totalitarnego w państwach „demokracji ludowej”

6

7  Czechosłowacja po powrocie z emigracji prezydent Edward Benesz powołał w 1945 koalicyjny Rząd Frontu Narodowego Czechów i Słowaków 27 III 1945 rząd ogłosił w Koszycach program, który zapowiadał 1.Reformę rolną 2.Nacjonalizację 3.Demokrację parlamentarną 4.Federacyjny ustrój państwa 5.Sojusz z ZSRR  W V 1946 odbyły się wybory Komunistyczna Partia Czechosłowacji uzyskała 38% głosów i utworzyła rząd z komunistą Klementem Gottwaldem

8

9  Pod naciskiem Stalina następowała likwidacja życia demokratycznego - odrzucono plan Marshalla - Edward Benesz w II 1948 zmuszony był odwołać niekomunistycznych ministrów w rządzie Klementa Gottwalda  W 1948 ogłoszono konstytucję - konstytucja określiła „ustrój demokracji ludowej”  Edward Benesz odmówił podpisania konstytucji i został zmuszony do dymisji - rządy przejęli komuniści, którzy w wyborach w V 1948 wystawili tylko jedną listę wyborczą

10

11  Węgry  W czasie wojny stanęły po stronie państw faszystowskich - od 1944 Niemcy wprowadzili okupację państwa węgierskiego  W XII 1944 na zajętych przez Armię Czerwoną wschodnich terenach Węgier powstał Rząd Tymczasowy z siedzibą w Debreczynie - wypowiedział wojnę Niemcom - ogłosił reformę rolną - brak poparcia aliantów, którzy zgodzili się na wpływy Stalina

12 Sprawiający poczciwe wrażenie Chruszczow w 1956 kazał krwawo stłumić antykomunistyczne powstanie na Węgrzech.. (Fot. Bridgeman)

13 v  W XI 1945 odbyły się wolne wybory parlamentarne - zwycięstwo odniosła Partia Drobnych Rolników 57 % - komuniści uzyskali tylko 17%  Pod naciskiem Armii Czerwonej na czele rządu stanął komunista Laszko Rajk  W I 1946 Węgry ogłoszono republiką - aresztowanie opozycji i eliminowanie przeciwników tzw. Taktyką salami  Po wyborach w VIII 1947 i V 1949 komuniści przejęli władzę, ogłaszając w VIII 1949 konstytucję

14

15  Rumunia  W czasie wojny była po stronie państw faszystowskich do VIII 1944  W 1944 wkroczyła Armia Czerwona, która traktowała państwo jak kraj podbity  W X 1944 – założenie przez komunistów Narodowego Frontu Demokratycznego - opowiadał się za radykalnymi reformami społeczno-gospodarczymi - powołał oddziały milicji patriotycznej

16

17  Zmuszenie króla Michała do mianowania w II 1945rządu komunistycznego premiera Petru Grozy - sfałszowanie wyborów do parlamentu w 1946, terror, likwidacja opozycji - reforma rolna  W 1947 król Michał abdykował i udał się na emigrację  W III 1948 komuniści uzyskali 98% mandatów do parlamentu i ogłosili nową konstytucję, wprowadzając „ustrój demokracji ludowej ”

18

19  Bułgaria  W czasie wojny znalazła się po stronie państw faszystowskich, ale nie brała udziału w wojnie z ZSRR  W 1944 – wkroczenie Armii Czerwonej  IX 1944 – przejęcie władzy przez Front Ojczyźniany, w którego skład weszli komuniści Bułgarskiej Partii Komunistycznej i ich sojusznicy

20

21 - początek terroru - do opozycji przeszli socjaldemokraci i Bułgarski Ludowy Związek Chłopski  Fałszowanie wyborów w 1945 - premierem został przywódca komunistów, Georgi Dymitrow  1946 – sfałszowanie referendum znoszącego monarchię -ogłoszenie republiki ludowej - nacjonalizacja przemysłu -kolektywizacja rolnictwa  XII 1947 – konstytucja wprowadziła ustrój „demokracji ludowej”

22

23 Jugosławia  W czasie wojny prężnie działała komunistyczna partyzantka pod dowództwem Josipa Broz Tito - w 1944 wyzwoliła znaczną część państwa  W czasie konferencji w Jałcie zdecydowano, że w Jugosławii powstanie koalicyjny rząd złożony z komunistów oraz przedstawicieli rządu emigracyjnego i zostaną przeprowadzone demokratyczne wybory parlamentarne - komuniści jednak nie chcieli się dzielić władzą  W III 1945 powołano koalicyjny Rząd Jedności Narodowej

24

25  W XI 1945 odbyły się wybory parlamentarne - zwyciężył w nich komunistyczny Front Narodowy, który uzyskał 90% głosów i powołał nowy rząd  W I 1946 uchwalono konstytucję i ogłoszono Jugosławię Federacyjną Ludową Republiką - terror, likwidacja opozycji, obozy koncentracyjne - Josip Broz Tito przeciwstawił się Moskwie - chciał stworzyć federację bałkańską z udziałem Jugosławii i Bułgarii  Oskarżenie w 1948 JBT o „błędy i odstępstwa” od marksizmu- leninizmu i o nacjonalizm  Postawa Tito była nieugięta wobec Moskwy - zdobył sobie tym poparcie wśród społeczeństwa

26

27 - otworzył państwo na Zachód – układy gospodarcze z USA i Wielką Brytanią - zaniechano kolektywizacji - rady robotnicze przejęły zarząd w zakładach pracy - uchwalono konstytucję – stworzono komunizm samorządowy - spowodowało to zerwanie stosunków państw „demokracji ludowej” z Jugosławią  W VIII 1954 Grecja, Jugosławia i Turcja podpisały Pakt Bałkański, który wprowadził Jugosławię w strefę wpływów NATO - pakt nie odegrał większej roli z powodu nowej polityki wobec Jugosławii po 1956  Aktywny udział Jugosławii w ruchu państw niezaangażowanych Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej

28

29 Albania  Zwycięstwo komunistów w wyborach parlamentarnych w XII 1945 - Albania oddała Jugosławii Kosow-Metohiji, w którym mieszkało więcej Albańczyków  W I 1946 zniesiono monarchię  Całe państwo było pod ścisłą kontrolą i dyktaturą Komunistycznej Partii Albanii na czele z Denverem Hodżą, który skupił w swoich rękach władzę dyktatorską  Po 1956 komuniści nie zerwali e stalinowską przeszłością, poparli ideologią chińskiego maoizmu  W 1961 Albania zerwała stosunki dyplomatyczne z ZSRR i wystąpiła z RWPG

30

31  Rewolucja kubańska  W 1952 ponownie do dyktatorskiej władzy doszedł Fulgencio Batista - wywołało to protest lewicujących intelektualistów z braćmi Castro na czele  26 VII 1953 grupa młodzieży pod przewodnictwem Fidela Castro zaatakowała koszary Santiago de Kuba - po nieudanej akcji partyzanci zostali aresztowani, a po dwóch latach udali się na emigrację, gdzie założyli „Ruch 26 lipca”

32

33 - niepowodzenie akcji - blokada morska Kuby przez USA - pomoc ZSRR dla Castro - rozmieszczenie na wyspie strategicznych wyrzutni rakietowych - w odpowiedzi 22 X 1962 błyskawiczna, całkowita blokada Kuby przez USA /kryzys karaibski/ - groźbie wybuchu wojny próbowali zapobiec m. in. sekretarz ON U Thant i papież Jan XXIII  28 X 1962 podpisano porozumienie - USA zrezygnowały z inwazji na Kubę, a ZSRR wycofał wyrzutnie rakietowe

34

35

36

37  Podporządkowanie Moskwie  Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych /Kominform/ zostało powołane we IX 1947 na spotkaniu przedstawicieli partii komunistycznych w Szklarskiej Porębie - jego celem była „walka z imperializmem” i wzajemna pomoc - w praktyce ingerowało w wewnętrzne sprawy państw  Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

38

39 - została utworzona w I 1949 przez: ZSRR, Polskę, Bułgarię, Czechosłowację, Rumunię, Węgry, Albanię, NRD - narzucono jednolity system gospodarczy według radzieckiego wzorca, rozwinięto współpracę naukowo- techniczną  Budowa „systemu promienistego” na zasadzie dwustronnych kontaktów państw satelickich z Moskwą - żadne decyzje nie mogły zapaść bez wiedzy i zgody Stalina  „czystki” w partiach satelickich

40

41  Wprowadzenie cenzury; podporządkowanie oświaty i kultury władzy partii; represje wobec kościoła; marksistowska interpretacja dziejów  Potępienie przez Stalina i Kominform przywódcy Jugosławii, Josipa Broz Tito za stworzenie modelu komunizmu samorządowego i niepodporządkowanie się Moskwie  Powstanie wojskowego sojuszu obronnego  Układ Warszawski /14 V 1955 – 1 VII 1991/: Albania /wystąpiła w 1968/ Bułgaria, Czechosłowacja, NRD, Polska, Rumunia, Węgry ZSRR  Zgoda na czasowe stacjonowanie wojsk radzieckich na terytorium sojusznika

42

43

44


Pobierz ppt "Państwa „demokracji ludowej”  Przyczyny sowietyzacji Europy środkowowschodniej II wojna światowa przyniosła ogromne straty ludnościowe, migracje uciekających."

Podobne prezentacje


Reklamy Google