Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cele: 1. wyposażenie studenta w umiejętności porównywania i wartościowania zamierzeń edukacyjnych w poszczególnych systemach oświatowych, 2. zrozumienie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cele: 1. wyposażenie studenta w umiejętności porównywania i wartościowania zamierzeń edukacyjnych w poszczególnych systemach oświatowych, 2. zrozumienie."— Zapis prezentacji:

1 pedagogika porównawcza 2013/2014 wymiar godzin: 10 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń

2 Cele: 1. wyposażenie studenta w umiejętności porównywania i wartościowania zamierzeń edukacyjnych w poszczególnych systemach oświatowych, 2. zrozumienie przez studenta potrzeby analizowania i modernizowania systemów edukacyjnych na świecie, 3. wdrożenie studenta do refleksyjnej ewaluacji zmian w systemach edukacyjnych.  

3 TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU
1. Pedagogika porównawcza jako dyscyplina naukowa. Miejsce pedagogiki porównawczej wśród innych subdyscyplin pedagogiki i jej związki z naukami pedagogicznymi. 2. Geneza, koncepcje i główni przedstawiciele pedagogiki porównawczej.

4 3. Główne nurty pedagogiki porównawczej
3. Główne nurty pedagogiki porównawczej. Metody badań w pedagogice porównawczej Współczesne przemiany systemów edukacyjnych w świecie. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie oświaty Systemy oświatowe wybranych krajów świata.

5 Zakładane efekty kształcenia
Po zakończeniu cyklu wykładów student będzie: rozumiał funkcjonowanie współczesnych systemów edukacyjnych oraz sens reform i przemian w oświacie, 2. porównywał, analizował i interpretował rozwiązania edukacyjne występujące w różnych systemach oświatowych, 3. posługiwał się wybranymi metodami badań w pedagogice porównawczej, 4. rozumiał konieczność modernizowania systemów edukacyjnych. 

6 Literatura literatura podstawowa:
Nowakowska –Siuta R., Pedagogika porównawcza, Kraków 2014. 2. Pachociński R., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki. Warszawa 2007. 3. Prucha J., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki. Warszawa 2006. 4. Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków 2009.

7 literatura uzupełniająca: 1. Dąbrowa-Szefler M. , Jabłecka J
literatura uzupełniająca: 1. Dąbrowa-Szefler M., Jabłecka J., Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport dla OECD. Warszawa Rabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Nowe konteksty. Warszawa Rabczuk W., Szkolnictwo prywatne w świecie. Warszawa Świętochowska U., Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku. Toruń 2001.

8 konsultacje piątki 15.00-16.00 KA budynek C, pokój 334b

9 cykl zajęć w postaci wykładów kończy się egzaminem pisemnym (test z pytaniami zamkniętymi)
warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (3.0 – 5.0)

10 Na ocenę zaliczeniową składa się:
Obecność studenta na zajęciach ćwiczeniowych (5x4) czyli 20 punktów 2. Przygotowanie prezentacji o systemie edukacyjnym wybranego kraju świata (poza Europą) – ocena od 1 do 30 punktów. Punktacja ocen z ćwiczeń: ocena 2.0 ocena 3.0 ocena 3.5 ocena 4.0 ocena 4.5 45 i więcej ocena 5.0 (ocena 5.0 nie zwalnia z egzaminu)

11 Przebieg i daty egzaminów:
1 termin 6 lipca 2014 2 termin wrzesień 2014 Egzamin odbędzie się w formie pisemnej (test pytań zamkniętych). Precyzyjne daty, godziny i miejsca egzaminów zostaną umieszczone na stronie internetowej do dnia 15 kwietnia 2014.

12 Zagadnienia egzaminacyjne
1. Pedagogika porównawcza jako dyscyplina naukowa i jej zakres. 2. Miejsce pedagogiki porównawczej w systemie nauk. 3. Główne zadania pedagogiki porównawczej. 4. Główne cele pedagogiki porównawczej. 5. Główne funkcje pedagogiki porównawczej. 6. Fazy rozwoju pedagogiki porównawczej i ich charakterystyka. 7. Koncepcje prowadzenia badań w komparatystyce pedagogicznej i ich przedstawiciele. 8. Koncepcje badawcze Kinga. 9. Koncepcje badawcze Holmesa. 10. Koncepcje badawcze Beredaya. 11. Koncepcje badawcze Kandela. 12. Koncepcje badawcze Noaha. 13. Koncepcje badawcze Ecksteina. 14. Metody badawcze, z których korzysta współczesna komparatystyka pedagogiczna. 15. Główne tendencje w międzynarodowych badaniach systemów edukacyjnych. 16. Rodzaje badań w pedagogice porównawczej (przybliżone i właściwe). 17. Najważniejsze problemy w badaniach porównawczych edukacji. 18. Podstawowe różnice w systemach edukacji w pierwszej i drugiej strefie oświatowej. 19. Charakterystyka systemów edukacyjnych omawianych na wykładzie. 20. Charakterystyka systemów edukacyjnych omawianych na ćwiczeniach (treści wskazane przez prowadzącego zajęcia).


Pobierz ppt "Cele: 1. wyposażenie studenta w umiejętności porównywania i wartościowania zamierzeń edukacyjnych w poszczególnych systemach oświatowych, 2. zrozumienie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google