Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pedagogika porównawcza 2013/2014 wymiar godzin: 10 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pedagogika porównawcza 2013/2014 wymiar godzin: 10 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń."— Zapis prezentacji:

1 pedagogika porównawcza 2013/2014 wymiar godzin: 10 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń

2 Cele: 1. wyposażenie studenta w umiejętności porównywania i wartościowania zamierzeń edukacyjnych w poszczególnych systemach oświatowych, 2. zrozumienie przez studenta potrzeby analizowania i modernizowania systemów edukacyjnych na świecie, 3. wdrożenie studenta do refleksyjnej ewaluacji zmian w systemach edukacyjnych.

3 TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU 1. Pedagogika porównawcza jako dyscyplina naukowa. Miejsce pedagogiki porównawczej wśród innych subdyscyplin pedagogiki i jej związki z naukami pedagogicznymi. 2. Geneza, koncepcje i główni przedstawiciele pedagogiki porównawczej.

4 3. Główne nurty pedagogiki porównawczej. Metody badań w pedagogice porównawczej. 4. Współczesne przemiany systemów edukacyjnych w świecie. Współpraca międzynarodowa w dziedzinie oświaty. 5. Systemy oświatowe wybranych krajów świata.

5 Zakładane efekty kształcenia Po zakończeniu cyklu wykładów student będzie: 1.rozumiał funkcjonowanie współczesnych systemów edukacyjnych oraz sens reform i przemian w oświacie, 2. porównywał, analizował i interpretował rozwiązania edukacyjne występujące w różnych systemach oświatowych, 3. posługiwał się wybranymi metodami badań w pedagogice porównawczej, 4. rozumiał konieczność modernizowania systemów edukacyjnych.

6 Literatura literatura podstawowa: 1.Nowakowska –Siuta R., Pedagogika porównawcza, Kraków Pachociński R., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki. Warszawa Prucha J., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki. Warszawa Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania. Kraków 2009.

7 literatura uzupełniająca: 1. Dąbrowa-Szefler M., Jabłecka J., Szkolnictwo wyższe w Polsce. Raport dla OECD. Warszawa Rabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Nowe konteksty. Warszawa Rabczuk W., Szkolnictwo prywatne w świecie. Warszawa Świętochowska U., Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku. Toruń 2001.

8 konsultacje piątki KA budynek C, pokój 334b

9 cykl zajęć w postaci wykładów kończy się egzaminem pisemnym (test z pytaniami zamkniętymi) warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu jest pozytywna ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (3.0 – 5.0)

10 Na ocenę zaliczeniową składa się: 1.Obecność studenta na zajęciach ćwiczeniowych (5x4) czyli 20 punktów 2. Przygotowanie prezentacji o systemie edukacyjnym wybranego kraju świata (poza Europą) – ocena od 1 do 30 punktów. Punktacja ocen z ćwiczeń: 0-25 ocena ocena ocena ocena ocena i więcej ocena 5.0 (ocena 5.0 nie zwalnia z egzaminu)

11 Przebieg i daty egzaminów: 1 termin 6 lipca termin wrzesień 2014 Egzamin odbędzie się w formie pisemnej (test pytań zamkniętych). Precyzyjne daty, godziny i miejsca egzaminów zostaną umieszczone na stronie internetowej do dnia 15 kwietnia 2014.

12 Zagadnienia egzaminacyjne 1. Pedagogika porównawcza jako dyscyplina naukowa i jej zakres. 2. Miejsce pedagogiki porównawczej w systemie nauk. 3. Główne zadania pedagogiki porównawczej. 4. Główne cele pedagogiki porównawczej. 5. Główne funkcje pedagogiki porównawczej. 6. Fazy rozwoju pedagogiki porównawczej i ich charakterystyka. 7. Koncepcje prowadzenia badań w komparatystyce pedagogicznej i ich przedstawiciele. 8. Koncepcje badawcze Kinga. 9. Koncepcje badawcze Holmesa. 10. Koncepcje badawcze Beredaya. 11. Koncepcje badawcze Kandela. 12. Koncepcje badawcze Noaha. 13. Koncepcje badawcze Ecksteina. 14. Metody badawcze, z których korzysta współczesna komparatystyka pedagogiczna. 15. Główne tendencje w międzynarodowych badaniach systemów edukacyjnych. 16. Rodzaje badań w pedagogice porównawczej (przybliżone i właściwe). 17. Najważniejsze problemy w badaniach porównawczych edukacji. 18. Podstawowe różnice w systemach edukacji w pierwszej i drugiej strefie oświatowej. 19. Charakterystyka systemów edukacyjnych omawianych na wykładzie. 20. Charakterystyka systemów edukacyjnych omawianych na ćwiczeniach (treści wskazane przez prowadzącego zajęcia).


Pobierz ppt "Pedagogika porównawcza 2013/2014 wymiar godzin: 10 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń."

Podobne prezentacje


Reklamy Google