Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

+ Rok 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców Opole, 7 listopada 2014 r. SEKRETARZ STANU W MEN – TADEUSZ SŁAWECKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "+ Rok 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców Opole, 7 listopada 2014 r. SEKRETARZ STANU W MEN – TADEUSZ SŁAWECKI."— Zapis prezentacji:

1 + Rok 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców Opole, 7 listopada 2014 r. SEKRETARZ STANU W MEN – TADEUSZ SŁAWECKI

2 Dlaczego potrzebne są zmiany ? Ponieważ chcemy: dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy uelastycznić ścieżki zdobywania kwalifikacji pomóc uczniom i rodzicom w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej wspierać kadrę szkół poprawić funkcjonowanie sytemu egzaminowania podnieść atrakcyjność kształcenia zawodowego poprawić jakość i efektywność kształcenia zawodowego

3 Obszary wprowadzania zmian I.Współpraca z pracodawcami II.Rozwój pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się III.Rozwój doradztwa zawodowego oraz systemu informacji edukacyjno-zawodowej IV.Wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe V.Monitorowanie losów absolwentów VI.Doskonalenie procesu potwierdzania efektów kształcenia zawodowego VII.Promowanie kształcenia zawodowego

4 I. WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI działania identyfikacja potrzeb edukacyjnych wynikających z rozwoju gospodarki - 2015 szybsze wprowadzanie nowych zawodów do Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego – 2014-2015 przegląd i aktualizacja (we współpracy z pracodawcami) Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego – 2014-2015 współpraca z pracodawcami przy opracowywaniu nowej dokumentacji programowej oraz obudowy dydaktycznej (pracodawcy jako współautorzy i recenzenci) – 2014-2015 pilotaże innowacyjnych rozwiązań, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. z zespołem Aspergera, umiarkowanym upośledzeniem), rekomendacje dla systemu kształcenia zawodowego – od 2015

5 I. WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI – działania, cd. diagnoza kosztów kształcenia zawodowego i opracowanie efektywnego modelu jego finansowania w Polsce – 2015-2016 upowszechnianie dualnego modelu kształcenia zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych – od 2015 upowszechnianie rozwiązań wspierających nawiązanie współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi po uprzedniej ocenie, co stało na przeszkodzie takiej współpracy – 2015-2016

6 II. ROZWÓJ POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA I UCZENIA SIĘ – działania rozszerzanie oferty szkolnych i pozaszkolnych form kształcenia, np. kursy dla uczniów i absolwentów LO odbywające się poza czasem nauki – od IX 2015 pilotażowe wdrożenie kursów, w szczególności wśród uczniów LO – 2015-2017 opracowanie kursów multimedialnych umożliwiających naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (KNO) – 2015-2017 uruchomienie bazy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ) oraz Bazy organizatorów KKZ – od 2015 przygotowanie programów nauczania i obudowy dydaktycznej do Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ), Kursów Umiejętności Zawodowych (KUZ) i Kursów Kompetencji Ogólnych (KKO) – 2015-2017

7 III. ROZWÓJ DORADZTWA ZAWODOWEGO ORAZ SYSTEMU INFORMACJI EDUKACYJNO- ZAWODOWEJ – działania przygotowanie doradców, którzy będą wspierać uczniów i rodziców w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej – od X 2014 portal doradztwa edukacyjno-zawodowego, skupiający informacje i narzędzia dla uczniów i ich rodziców, dla doradców i nauczycieli – do III 2015 Mapa Zawodów i szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z informacją o możliwościach kształcenia w konkretnych zawodach, według różnych kryteriów – do III 2015 Mapa Kwalifikacji występujących w gospodarce prowadzona na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – od 2016

8 IV. WSPIERANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – działania

9 V. MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – działania opracowanie narzędzi badawczych do badania losów absolwentów szkół zawodowych pilotaż narzędzi w wybranych szkołach przygotowanie dyrektorów i nauczycieli do korzystania z narzędzi przeprowadzenie pierwszej edycji monitorowania losów absolwentów opracowanie raportów z badań Działania będą realizowane od 2015 roku, po zakończeniu pierwszego cyklu kształcenia

10 VI. DOSKONALENIE PROCESU POTWIERDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – działania analiza skuteczności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów i absolwentów raport z analizy z rekomendacjami dla systemu kształcenia i egzaminowania włączanie pracodawców w tworzenie zadań egzaminacyjnych i ośrodków egzaminowania oraz uczestniczenia w procesie egzaminacyjnym tworzenie ośrodków egzaminowania i walidacji funkcjonujących przez cały rok Działania będą realizowane od 2015 roku

11 VII. PROMOWANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – działania ogłoszenie roku szkolnego 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół z pracodawcami promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół zawodowych, w szczególności techników, ze szkołami wyższymi promowanie pozaszkolnych, krótkich form kształcenia zawodowego Działania będą realizowane w Roku Szkoły Zawodowców

12 VIII. Działania MEN w roku szkolnym 2014/2015 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we wrześniu 2012 r. – oraz monitorowanie wdrażania zmian w ramach projektu KOWEZiU „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” Pozytywna tendencja w wynikach egzaminów zawodowych Wsparcie dyrektorów szkół w organizacji pracy szkoły – konferencje oke Wsparcie doradztwa zawodowego w gimnazjach – szkolenia Rozbudowana oferta kształcenia w zawodach – zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Nowelizacja podstawy programowej kształcenia w zawodach Zmiany w organizacji roku szkolnego Planowane zmiany w ustawie o systemie oświaty Uruchomienie projektów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014- 2020

13 Wsparcie dyrektorów szkół w organizacji pracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – konferencje oke od września do października br. odbywają się konferencje okręgowych komisji egzaminacyjnych z dyrektorami szkół, na których prezentowane są propozycje związane z planowaniem pracy szkoły w kontekście egzaminów zawodowych prezentowane przykłady rozwiązań/dobrych praktyk zostały wypracowane na spotkaniu dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz kierowników wydziałów egzaminów zawodowych OKE dyrektorzy szkół przedstawiają uczestnikom konferencji propozycje narzędzi, którymi się posługują przy planowaniu organizacji egzaminów zawodowych oraz monitorowaniu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach po zakończeniu konferencji zostanie opublikowana broszura z przykładowymi rozwiązaniami prezentowanymi na konferencjach

14 14 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we wrześniu 2012 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Znowelizowana klasyfikacja obejmuje 194 zawody podzielone na kwalifikacje (od 1 do 3 w każdym zawodzie). Od września 2014 r. do klasyfikacji wprowadzone zostały 3 nowe zawody: – Technik urządzeń dźwigowych – Technik chłodnictwa i klimatyzacji – Mechanik motocyklowy Konsekwencją zmian w klasyfikacji będzie również nowelizacja podstawy programowej kształcenia w zawodach (projekty podstaw programowych do kształcenia w nowych zawodach dostępne są na stronie www.men.gov.pl) Zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

15 Kwalifikacyjne kursy zawodowe W celu optymalnego zaplanowania roku szkolnego zaprojektowane są zmiany w organizacji roku szkolnego obejmujące w szczególności: 1) rezygnację ze skracania roku szkolnego dla klas programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe, ponieważ egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany dla uczniów w tracie nauki, a nie dla absolwentów; 2)umożliwienie dyrektorowi szkoły, w której odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, przekazanie informacji nauczycielom, uczniom i rodzicom o ustalonych w danym roku szkolnym dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w terminie wydłużonym tzn. do dnia 31 grudnia; 3)w technikach i liceach ogólnokształcących, w których przeprowadzany jest egzamin maturalny terminy zakończenia roku szkolnego pozostają bez zmian. Indywidualne ścieżki kształcenia 15 Zmiany w organizacji roku szkolnego

16 Cele reformy wprowadzonej 1 września 2012 r. W ustawie znalazły się regulacje określające: katalog osób uprawnionych do zdawania egzaminu zawodowego (uczniowie i absolwenci szkół zawodowych, osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy, osoby spełniające warunki określone w przepisach w sprawie egzaminów eksternistycznych, osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych); formę egzaminu (część pisemna i część praktyczna); miejsce przeprowadzania egzaminu oraz osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie egzaminu (szkoła, placówka, pracodawca, organizator kwalifikacyjnego kursu zawodowego); warunki zdania egzaminu (takie jak dotychczas – 50% punktów z części pisemnej i 75% punktów z części praktycznej); warunki ponownego przystępowania do egzaminu (możliwość poprawiania części pisemnej lub części praktycznej przez 5 lat, a nie 3 lata jak dotychczas). Zmiany w ustawie o systemie oświaty - Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 16

17 Cele reformy wprowadzonej 1 września 2012 r. możliwość przeprowadzania egzaminu u organizatora kwalifikacyjnego kursu zawodowego - egzamin będzie odbywał się nie tylko w szkole, placówce lub u pracodawcy, ale również u organizatora kwalifikacyjnego kursu zawodowego; określenie zasad unieważnienia pracy egzaminacyjnej w przypadku gdy uczeń nie wykonuje jej samodzielnie Zmiany w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w stosunku do obecnego stanu prawnego 17

18 Cele reformy wprowadzonej 1 września 2012 r. W zakresie rekrutacji do szkół prowadzących kształcenie zawodowe: Kandydat będzie dostarczał zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotn ych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w momencie ostatecznego wyboru szkoły Dołączenie zaświadczenia będzie zatem potwierdzeniem wyboru szkoły. W zakresie organizowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych: Wprowadzenie możliwości organizowania przez szkoły zawodowe kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie obszaru, w którym kształcą, a nie tylko w zakresie danego zawodu, tak jak to było do tej pory Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach: dodanie podstaw programowych kształcenia w trzech nowych zawodach: Technik urządzeń dźwigowych, Technik chłodnictwa i klimatyzacji, Mechanik motocyklowy (projekty podstaw programowych do kształcenia w nowych zawodach dostępne są na stronie www.men.gov.pl, zakładka: kształcenie zawodowe) Pozostałe zmiany dotyczące kształcenia zawodowego 18

19 Listopad 2014 – ogłoszenie konkursu „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły” Głównym celem konkursu jest wyłonienie i promocja szkół i pracodawców osiągających wysoką jakość i efektywność współpracy w ramach kształcenia zawodowego w wybranych obszarach poprzez zaprezentowanie dobrych praktyk Listopad 2014 – ogłoszenie konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór” Głównym celem konkursu jest promocja kształcenia zawodowego poprzez wybór i upowszechnienie najlepszych prac uczniów gimnazjów na temat Wybiorę szkołę zawodową bo… oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat Wybrałam/em szkołę zawodową bo… Marzec 2015 – miesiąc dedykowany działaniom kuratoriów oświaty na rzecz promocji kształcenia zawodowego Rok szkolny 2014/2015 – Rokiem Szkoły Zawodowców

20 www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow


Pobierz ppt "+ Rok 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców Opole, 7 listopada 2014 r. SEKRETARZ STANU W MEN – TADEUSZ SŁAWECKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google