Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pt. WZMOCNIENIE ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794, DLA KATEGORII RUCHU KR-2 Wykonał: Tomasz Garbarz Promotor: Mgr inż. Zofia Schumacher.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pt. WZMOCNIENIE ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794, DLA KATEGORII RUCHU KR-2 Wykonał: Tomasz Garbarz Promotor: Mgr inż. Zofia Schumacher."— Zapis prezentacji:

1 Pt. WZMOCNIENIE ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794, DLA KATEGORII RUCHU KR-2 Wykonał: Tomasz Garbarz Promotor: Mgr inż. Zofia Schumacher

2 Celem pracy jest dokonanie wzmocnienia drogi wojewódzkiej nr 794 Koniecpol – Skała – Kraków na odcinku o długości 5,5 km.

3 Charakterystykę uszkodzeń nawierzchni i sposoby jej naprawy Model prognozy ruchu drogowego Przykład projektowy dla odcinka drogi wojewódzkiej nr 794 Specyfikację Techniczną dla warstwy SMA Wnioski końcowe

4 Obliczenia wzmocnienia dotyczą odcinka drogi Nr 794 od punktu 6+725km do 12 +225km wg kilometrażu standardowego, poruszając się od miasta Koniecpol w stronę Krakowa.

5 Wzmacniany odcinek znajduje się na terenie gminy Trzyciąż. Teren, w którym przebiega droga jest pagórkowaty:

6 Zaobserwowano: - znaczną ilość spękań (siatkowych, poprzecznych, podłużnych w koleinie prawego koła i na styku warstw:

7 -deformacje trwałe tj. koleiny, oraz ślady ich wcześniejszego remontu

8 -uszkodzenia powierzchniowe tj. ubytki ziaren kruszywa, lepiszcza, wypływy lepiszcza itp.:

9 -uszkodzenia poboczy, systemu odwadniającego oraz obłamania krawędzi

10 Podczas poprzedniej przebudowy (2002 rok) w niestaranny sposób rozłożono geowłókninę pod układane nowe warstwy oraz nieodpowiednio zabezpieczono ją przed wilgocią, spowodowało to: - szybkie zawilgocenie materiału - jego pęcznienie - w warunkach zimowych znaczne zwiększanie objętości Doprowadziło to do degradacji nawierzchni, zwłaszcza w jej nowoprzebudowanych warstwach

11 droga prowadzona jest w nasypie większym niż 1m droga przebiega w terenie o średnim spadku 2-4% zwierciadło wody gruntowej znajduje się poniżej 2m Na podstawie tych informacji przyjmujemy warunki wodne Jako: DOBRE

12 Z dokumentacji geotechnicznej wynika, że na analizowanym odcinku występują grunty bardzo wysadzinowe i wysadzinowe: glina pylasta (11 otworów) ił pylasty (1 otwór) glina piaszczysta (1 otwór) Grunty te występują w stanie twardoplastycznym. Na podstawie tych informacji przyjmujemy kategorie gruntu: G3

13 Kategorię ruchu oblicza się w oparciu o prognozowany ruch, ze wzoru: L = (N1*r1 + N2*r2 + N3*r3)*f1 gdzie: L – liczba osi obliczeniowych na dobę na pas N1 –SDR sam. cięż. bez przyczep w przekroju drogi N2 – tj. wyżej ale dla sam. cięż. z przyczepami N3 – tj. wyżej ale dla autobusów r1, r2, r3 – współczynniki przeliczeniowe na osie obliczeniowe f1 – współczynnik obliczeniowego pasa ruchu

14 Prognozowane obciążenie dla roku 2020, na analizowanym odcinku: - sam. cięż. bez przyczep (N1) – 46 poj./dobę/przekrój drogi - sam. cięż. z przyczepami(N2) -22 poj./dobę/przekrój drogi - autobusy (N3) - 22poj./dobę/przekrój drogi

15 r1 = 0,109 r2 = 1,950 ( ponieważ udział poj. o obciążeniu 115kN w grupie poj. ciężkich wynosi ponad 8%) r3 = 0,594 f1 = 0,5

16 Podstawiając do wzoru: L = (46*0,109 + 22*1,950 + 22*0,594) *0,5 = 31 osi 100kN/pas/dobę Trwałość zmęczeniowa dla okresu 20 lat: L100 = 365*31*20 = 226 300 osi 100kN/pas/dobę Zestawiając ten wynik z KWRNPP otrzymujemy kategorię ruchu: KR-2 Trwałość zmęczeniowa jest w tym wypadku równa ruchowi całkowitemu.

17 Aby wykonać wzmocnienie metodą ugięć sprężystych należy wykonać następujące kroki: - wykonać badanie ugięć, ugięciomierzem Benkelmana - wyznaczyć odcinki jednorodne - obliczyć ugięcie miarodajne U m. - obliczyć ugięcie obliczeniowe U obl. - ustalić ruch całkowity - wyznaczyć grubość nakładki zastępczej H wym. - obliczyć grubość nakładki rzeczywistej H proj.

18 Ugięcia sprężyste zostały wykonane ugięciomierzem Benkelmana, osobno dla prawej i lewej strony jezdni, w odległości co 50m, w śladzie prawego koła.

19

20

21 Odcinki jednorodne wyznaczono korzystając z metody sum skumulowanych. Wykorzystuje się ją następująco: S1 = x1 – x S2 = x2 – x +S2 Si = xi – x + Si-1 gdzie: xi – wartość ugięcia sprężystego w pikiecie i x – średnie ugięcie dla odcinka obliczeniowego Si – suma skumulowana w punkcie i Z obliczonych wyników otrzymujemy wykres:

22

23

24

25 Ugięcie miarodajne oblicza się wg wzoru: Um = Uśred +ta*SU gdzie: Um – miarodajne ugięcie sprężyste Uśred – średnie ugięcie obliczone dla odcinka jednorodnego ta – współczynnik z tablic t-Studenta SU – odchylenie standardowe

26 Ugięcie obliczeniowe wyznacza się wg wzoru: Uobl = Um*ft*fs*fp gdzie: Uobl – ugięcie obliczeniowe Um – ugięcie miarodajne ft, fs, fp – współczynniki temperaturowy, sezonowości i podbudowy

27

28

29 Po przedstawieniu powyższych wyników, prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie przebudowy nawierzchni sposobem mieszanym. Sfrezowanie górnych warstw do poziomu zalegania geowłókniny lub na niektórych odcinkach gdzie nie są zachowane normy wytrzymałościowe materiałów nieco głębiej, a następnie ułożenie nowych warstw z uwzględnieniem warunku mrozoodporności (Hnaw >55cm) i warunku Hproj >Hwym

30 zniszczenie górnych warstw asfaltowych jest na tyle poważne, że trzeba warstwy te wymienić zwiększenie grubości konstrukcji jest konieczne ze względu na potrzebę spełnienia warunku mrozoodporności położenie drogi poza terenem zabudowanym oraz na większości odcinka brak chodnika, ograniczają koszty związane z podniesieniem niwelety konieczne jest usunięcie zniszczonej geowłókniny

31 Grubość nakładki zastępczej wyznaczamy z nomogramu (KWRNPP) na podstawie: ugięć sprężystych i ruchu całkowitego dla poszczególnych odcinków.

32 Odcinek nr 1: N całk = 226 300osi/100kN/pas U obl = 0.915mm H zast.wym = 10cm Odcinek nr 2: N całk = 226 300osi/100kN/pas U obl = 1.189mm H zast.wym = 18cm Odcinek nr 3: N całk = 226 300osi/100kN/pas U obl = 0.824mm H zast.wym = 0cm Odcinek nr 4: N całk = 226 300osi/100kN/pas U obl = 1.074mm H zast.wym = 14cm Odcinek nr 5: N całk = 226 300osi/100kN/pas U obl = 0.708mm H zast.wym = 0cm Dla lewej strony jezdni: Odcinek nr 1: N całk = 226 300osi/100kN/pas U obl = 0.764mm H zast.wym = 0cm Odcinek nr 2: N całk = 226 300osi/100kN/pas U obl = 0.923mm H zast.wym = 10cm Odcinek nr 3: N całk = 226 300osi/100kN/pas U obl = 0.605mm H zast.wym = 0cm Odcinek nr 4: N całk = 226 300osi/100kN/pas U obl = 0.854mm H zast.wym = 0cm Odcinek nr 5: N całk = 226 300osi/100kN/pas U obl = 0.773mm H zast.wym = 0cm

33 Nakładkę rzeczywistą wykonuje się jako nowe warstwy asfaltowe. Ich grubość oraz rodzaj wyznacza się za pomocą wzoru: Hproj = a1*h1 + a2*h2 +…+ an*hn gdzie: h1,h2….hn – projektowana grubość poszczególnych warstw a1,a2…an – współczynniki materiałowe poszczególnych warstw

34 frezujemy 5cm i usuwamy geowłókninę do obliczonej nakładki zastępczej (10cm) dodaję 5cm, stąd Hwym = 15cm Przyjmuję do wzmocnienia 2 warstwy asfaltowe: - 4cm SMA 0/8 jako warstwę ścieralną - 4cm betonu asfaltowego 0/16 jako warstwę wiążącą Sprawdzam warunek: 2*4cm+2*4cm=16cm > Hwym =15cm Warunek spełniony! Warunek mrozoodporności: Hnaw = (7,5cm-5cm)+6,5cm+66cm+4cm+4cm=83cm > 55cm Warunek spełniony!

35 frezujemy 7,5cm i usuwamy geowłókninę do obliczonej nakładki zastępczej (18cm) dodaję 7,5cm, stąd Hwym = 25,5cm Przyjmuję do wzmocnienia 2 warstwy asfaltowe: - 4cm SMA 0/8 jako warstwę ścieralną - 9cm betonu asfaltowego 0/16 jako warstwę wiążącą Sprawdzam warunek: 2*4cm+2*9cm=26cm > Hwym =15cm Warunek spełniony! Warunek mrozoodporności dla „Otworu geotechnicznego nr 2”: Hnaw = (5cm-7,5cm)+9cm+37cm+4cm+9cm=56.5cm > 55cm Warunek spełniony !

36 Warunek mrozoodporności dla „Otworu geotechnicznego nr 3”: Hnaw = (7,5cm-7,5cm)+3,5cm+33cm+4cm+9cm=49.5cm < 55cm Warunek nie spełniony Kolejna warstwa: 6cm kruszywa 4/20 ulepszanego asfaltem Hnaw = 49.5cm+6cm=55.5cm > 55cm Warunek spełniony!

37 Warunek mrozoodporności dla „Otworu geotechnicznego nr 4”: Hnaw = (3,5cm-7,5cm)+10,5cm+20cm+4cm+9cm=39.5cm < 55cm Warunek nie spełniony Kolejna warstwa: 16cm kruszywa 4/20 ulepszanego asfaltem Hnaw = 39.5cm+16cm=55.5cm > 55cm Warunek spełniony!

38 Warunek mrozoodporności dla „Otworu geotechnicznego nr 5”: Hnaw = (8,5cm-7,5cm)+6,5cm+51cm+4cm+9cm=71.5cm > 55cm Warunek spełniony! Warunek mrozoodporności dla „Otworu geotechnicznego nr 6”: Hnaw = (8,5cm-7,5cm)+5,5cm+31cm+4cm+9cm=50.5cm < 55cm Warunek nie spełniony Kolejna warstwa: 5cm kruszywa 4/20 ulepszanego asfaltem Hnaw = 50.5cm+5cm=55.5cm > 55cm Warunek spełniony!

39 frezujemy 3cm i usuwamy geowłókninę do obliczonej nakładki zastępczej (0cm) dodaję 3cm, stąd Hwym = 3cm Przyjmuję do wzmocnienia 2 warstwy asfaltowe: - 4cm SMA 0/8 jako warstwę ścieralną - 9cm betonu asfaltowego 0/16 jako warstwę wiążącą Sprawdzam warunek: 2*4cm+2*9cm=26cm > Hwym = 3cm Warunek spełniony! Warunek mrozoodporności: Hnaw = (3cm-3cm)+7cm+27cm+4cm+9cm=47cm < 55cm Warunek nie spełniony Kolejna warstwa: 8cm kruszywa 4/20 ulepszonego asfaltem Hnaw = 47cm+8cm = 55cm >/ 55cm Warunek spełniony!

40 frezujemy 5,5cm i usuwamy geowłókninę do obliczonej nakładki zastępczej (14cm) dodaję 5,5cm, stąd Hwym = 19,5cm Przyjmuję do wzmocnienia 2 warstwy asfaltowe: - 4cm SMA 0/8 jako warstwę ścieralną - 6cm betonu asfaltowego 0/16 jako warstwę wiążącą Sprawdzam warunek: 2*4cm+2*6cm=20cm > Hwym = 19,5cm Warunek spełniony! Warunek mrozoodporności dla „Otworu geotechnicznego nr 9”: Hnaw = (8,5cm-5,5cm)+3,5cm+48cm+4cm+6cm=64,5cm > 55cm Warunek spełniony!

41 Warunek mrozoodporności dla „Otworu geotechnicznego nr 10”: Hnaw = (9cm-5,5cm)+3,5cm+47,5cm+4cm+6cm=64,5cm > 55cm Warunek spełniony! Warunek mrozoodporności i wzmocnienie dla „Otworu geotechnicznego nr 11” - frezujemy 14cm i usuwamy geowłókninę - do obliczonej nakładki zastępczej (14cm) dodaję 14cm, stąd Hwym = 28cm Przyjmuję do wzmocnienia 2 warstwy asfaltowe: -4cm SMA 0/8 jako warstwę ścieralną -10cm betonu asfaltowego 0/16 jako warstwę wiążącą Sprawdzam warunek: 2*4cm+2*10cm=28cm >/ Hwym = 28cm Warunek spełniony! Warunek mrozoodporności: Hnaw = (5,5cm-14cm)+8,5cm+42cm+4cm+10cm=56cm > 55cm Warunek spełniony!

42 frezujemy 5cm i usuwamy geowłókninę do obliczonej nakładki zastępczej (0cm) dodaję 5cm, stąd Hwym = 5cm Przyjmuję do wzmocnienia 2 warstwy asfaltowe: - 4cm SMA 0/8 jako warstwę ścieralną - 4cm betonu asfaltowego 0/16 jako warstwę wiążącą Sprawdzam warunek: 2*4cm+2*4cm=16cm > Hwym = 5cm Warunek spełniony! Warunek mrozoodporności dla „Otworu geotechnicznego nr 12”: Hnaw = (9,5cm-5cm)+3cm+43.5cm+4cm+4cm=59cm > 55cm Warunek spełniony! Warunek mrozoodporności dla „Otworu geotechnicznego nr 13”: Hnaw = (6,5cm-5cm)+2.5cm+46cm+4cm+4cm=58cm > 55cm Warunek spełniony!

43 zaprojektowane wzmocnienie jest przewymiarowane dla lewej strony jezdni na niektórych odcinkach będzie trzeba znacznie podnieść obecny poziom niwelety przy wykonywaniu wzmocnienia Odcinka nr 1 trzeba będzie skorygować niweletę chodnika należy przeprowadzić akcje oczyszczania rowów i przepustów należy w sposób bezpieczny usunąć i przetransportować beton smołowy na Odcinku nr 3 prawdopodobnie wystąpiły błędy przy pomiarze ugięć sprężystych projektując niweletę drogi należy uwzględnić to, że wzmacniana droga ma bardzo różną grubość konstrukcji na swojej długości


Pobierz ppt "Pt. WZMOCNIENIE ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 794, DLA KATEGORII RUCHU KR-2 Wykonał: Tomasz Garbarz Promotor: Mgr inż. Zofia Schumacher."

Podobne prezentacje


Reklamy Google