Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Bożena Klimczuk Uczeń z afazją ruchową w szkole.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Bożena Klimczuk Uczeń z afazją ruchową w szkole."— Zapis prezentacji:

1 mgr Bożena Klimczuk Uczeń z afazją ruchową w szkole

2 mgr Bożena Klimczuk Co to jest afazja? Afazja - to specyficzne zaburzenia rozwoju mowy, które polega na niemożności rozumienia mowy, albo na niemożności wyrażania słowami myśli, pomimo prawidłowego aparatu wykonawczego. Afazja = A (nie) fazja (mówienie) - znaczy właśnie, że ktoś nie jest zdolny do powiedzenia tego co chce. Afazja jest to częściowa lub całkowita utrata zdolności posługiwania się językiem.

3 mgr Bożena Klimczuk Rodzaje afazji Afazja motoryczna Afazja motoryczna (ruchowa, afazja Broca ) – uszkodzenie dotyczy okolicy czołowej, gdzie jest zlokalizowany ruchowy ośrodek mowy (tzw okolica Broca, 44 pole wg Brodmanna). Rozumienie jest poprawne, występują problemy z tworzeniem wypowiedzi. Mowę cechuje drastyczny ubytek słowny, agramatyzmy (mowa telegraficzna, z przewagą rzeczowników. Czasowniki, przymiotniki, przyimki są pomijane). Występują trudności z doborem pojęć, z budowaniem zdań, dłuższych wypowiedzi słownych. Zaburzona jest artykulacja. Mowa jest spowolniała, nieprawidłowe są czynniki prozodyczne mowy (akcent, intonacja i iloczas, tempo, barwa głosu).

4 mgr Bożena Klimczuk Rodzaje afazji Afazja sensoryczna (czuciowa, afazja Wernickego ) - uszkodzenie dotyczy okolicy skroniowej gdzie jest zlokalizowany czuciowy ośrodek mowy (tzw. okolica Wernickego, 22 pole wg Brodmanna). Brak rozumienia mowy innych i własnej, gdyż zaburzony jest słuch fonematyczny (nawet przy bezbłędnym powtarzaniu słów, zdań- brak rozumienia tego, co mówi), wypowiedzi są zniekształcone, mało zrozumiałe – sałatka słowna, wielomówność, neologizmy. Mowa jest płynna, prawidłowy jest rytm, melodia i akcent. Afazja mieszana, afazja całkowita Afazja dotyczy wszystkich osób, które utraciły mowę.

5 mgr Bożena Klimczuk Afazja ruchowa – Broca Pola Brodmana Pole 44, 45 – ruchowy ośrodek mowy. Uszkodzenie tego obszaru powoduje afazję ruchową Broca.

6 mgr Bożena Klimczuk Afazja ruchowa - Broca

7 mgr Bożena Klimczuk Afazja ruchowa - Broca Trudności: ekspresji w nadawaniu mowy, wypowiedzi uproszczone gramatycznie – agramatyzm, zredukowane – styl telegraficzny, rozumienie zaburzone w stopniu mniejszym niż nadawanie mowy, głęboko zaburzone pismo dlatego uszkodzenia takie należy kojarzyć z przednimi obszarami lewej półkuli w okolicach bruzdy Sylviusza i Rolanda. Bruzda Sylwiusza Bruzda Rolanda

8 mgr Bożena Klimczuk Dominacja półkul mózgowych Zaplatanie palców - prawy kciuk jest na górze = dominująca jest lewa półkula.

9 mgr Bożena Klimczuk Dominacja półkul mózgowych Zaplatanie palców - lewy kciuk jest na górze = dominująca jest prawa półkula.

10 mgr Bożena Klimczuk Objawy zaburzenia i trudności szkolne Mowa bierna (rozumienie dobre):  potrafią bezbłędnie wskazywać przedmioty codziennego użytku,  wskazywać ilustracje przedstawiające przedmioty, ich cechy oraz czynności,  rozumieją proste a często złożone pytania i polecenia,  rozumieją treść prostych tekstów,  adekwatnie reagują na podawane im instrukcje słowne,  mogą mieć trudności w rozumieniu określeń czasowo- przestrzennych,  nie rozumieją pojęć abstrakcyjnych i uogólniających,  pojawiają się trudności z rozumieniem pytań i poleceń o złożonej strukturze logiczno-gramatycznej,  obniżona jest zdolność rozumienia dłuższych tekstów.

11 mgr Bożena Klimczuk Objawy zaburzenia i trudności szkolne Mowa czynna:  rozwój języka wykazuje znaczne odchylenia indywidualne,  stwierdza się zaburzenia lub opóźnienia w wytwarzaniu dźwięków mowy,  dzieci długo posługują się prostymi słowami nazywającymi,  wspomagają się gestem, mimiką,  łatwiej powtarzać im sylaby otwarte niż zamknięte,  typowym zjawiskiem są uproszczenia grup spółgłoskowych, zniekształcenia fonetycznej budowy wyrazów,

12 mgr Bożena Klimczuk Objawy zaburzenia i trudności szkolne  dzieci dzielą słowa na sylaby, mówią cicho i niepewnie,  posiadają ubogie słownictwo, co powoduje nadużywanie tych samych wyrazów,  występują trudności w doborze prawidłowego słowa,  wypowiedzi są krótkie, niedojrzała jest struktura zdania,  mają trudności w budowaniu dłuższych wypowiedzi słownych, nie tworzą spójnych gramatycznie, semantycznie tekstów monologowych, lepiej realizują formy dialogowe.

13 mgr Bożena Klimczuk Objawy zaburzenia i trudności szkolne niski poziom analizy i syntezy wzrokowej, uczenia się wzrokowo- ruchowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zaburzenia integracji percepcyjno- motorycznej, zaburzenia słuchu fonemowego, analizy i syntezy słuchowej oraz pamięci słuchowej, dzieci długo pozostają na poziomie myślenia konkretno- wyobrażeniowego, obniżone są możliwości dokonywania operacji klasyfikowania, porównywania, uogólniania, myślenia przez analogię oraz myślenia przyczynowo skutkowego, dzieci te będą miały trudności z opanowaniem podstawowych technik szkolnych jakimi są czytanie, pisanie oraz z opanowaniem języka obcego.

14 mgr Bożena Klimczuk Rozporządzenie dotyczące afazji motorycznej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2011 r. W rozporządzeniu z dnia 17 listopada 2010 r. zadbano o to, aby w sposób spójny określić rodzaje niepełnosprawności uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dla których organizowane jest kształcenie specjalne lub integracyjne: doprecyzowano określenie w zakresie niepełnosprawności ruchowej z afazją,

15 mgr Bożena Klimczuk Rozporządzenie dotyczące afazji motorycznej PPP wydaje orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na: niepełnosprawność ruchową – afazję motoryczną. Zgodnie z w/w rozporządzeniem Zespół Orzekający zaleca kształcenie specjalne z uwagi na niepełnosprawność ruchową – afazja motoryczna według podstawy programowej ogólnodostępnej z dostosowaniem do możliwości psychofizycznych ucznia w szkole ogólnodostępnej lub klasie integracyjnej do ukończenia … etapu edukacyjnego z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z afazji.

16 mgr Bożena Klimczuk Formy pomocy Zajęcia rewalidacyjne w formie:  zajęć logopedycznych dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,  zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.

17 mgr Bożena Klimczuk Ćwiczenia rewalidacyjne logopedyczne masowanie twarzy i narządów artykulacyjnych, kształtowanie odruchów (odruch ssania, żucia, połykania, wymiotny), używanie słownictwa i konstrukcji gramatycznych na miarę możliwości dziecka, stymulowanie rozwoju mowy, terapia zaburzeń i ekspresji mowy, ćwiczenia ortofoniczne- kształcenie reakcji słuchowej na określoną głoskę, ćwiczenia artykulacyjne i słuchu fonemowego, utrwalanie poznanych głosek w piśmie i podczas czytania, ćwiczenia mowy spontanicznej, opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane, wprowadzanie i utrwalanie kolejnych umiejętności językowych w oparciu o powtarzanie, rozumienie a następnie nazywanie, stwarzanie sytuacji umożliwiających dziecku wykazanie się umiejętnościami w zakresie komunikacji werbalnej.

18 mgr Bożena Klimczuk Ćwiczenia korekcyjno - kompensacyjne koncentracji uwagi, sprawności motorycznej (dużej i małej), percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, myślenia przyczynowo – skutkowego, podnoszenia motywacji do komunikacji werbalnej, nawiązanie i utrzymywanie bliskiego kontaktu emocjonalnego, pozostawanie w bliskim kontakcie wzrokowym (patrzymy na dziecko, skupiamy jego wzrok na sobie) i fizycznym (dotykamy pleców, dłoni, twarzy, głowy), obserwowanie, słuchanie i podążanie za dzieckiem, dostrzeganie i wzmacnianie wszelkich zachowań komunikacyjnych, rozbudzanie w dziecku motywacji do inicjowania i podejmowania interakcji werbalnych, cierpliwe oczekiwanie na postępy wspomaganie rozwoju emocjonalno-społecznego, współpraca z rodziną.

19 mgr Bożena Klimczuk Afazja - proponowane zalecenia do pracy z uczniem Podawanie poleceń w postaci prostej i kierowanej do dziecka formie. Podawanie komunikatów z odpowiednim zaakcentowaniem najważniejszych informacji. W czasie zmęczenia lub rozproszenia podczas lekcji, przywołanie dziecka poprzez wcześniej ustalone sygnały. Na forum klasy uczeń może czytać tylko bardzo krótki tekst przygotowany w domu. Ostrożnie odpytywać dziecko: podpowiadać, naprowadzać, dawać do wyboru odpowiedzi, w razie konieczności stworzyć odpowiednie warunki.

20 mgr Bożena Klimczuk Afazja - proponowane zalecenia do pracy z uczniem Wydłużenie czasu pisania sprawdzianów, przygotowanie odpowiedniego arkusza z lukami, w formie testu, a dyktanda ze słuchu zastąpić na dyktando z pamięci. Stosować indywidualne formy podczas nauki języka obcego: ograniczenie ilości materiału, dostosowanie sprawdzianów do możliwości indywidualnych dziecka. Docenić pracę i starania ucznia poprzez częste pochwały.

21 mgr Bożena Klimczuk Bibliografia  Bitniok M., Dysfunkcje mózgu a komunikacja językowa, Wydawnictwo ATH, Bielsko – Biała 2007,  Drewniak -Wołosz E.,Mikosz L. „ AFA – Skala Jak badać mowę dziecka afatycznego”, Impuls, Kraków 2008r,  Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami mowy : pod red. Cyl B. Metis Katowice 2011r,  Herzyk A., Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2005,  Łuria A., Podstawy neuropsychologii, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1976,  Maruszewski M., Mowa a mózg, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970,  Nowakowska M., Rehabilitacja chorych z afazją, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1978,  Różne aspekty opóźnionego rozwoju mowy : pod red. Cyl B. Metis Katowice 2010r,

22 mgr Bożena Klimczuk Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Mgr Bożena Klimczuk Uczeń z afazją ruchową w szkole."

Podobne prezentacje


Reklamy Google