Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA"— Zapis prezentacji:

1 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

2 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2013 r., poz.1257)

3 Podstawa prawna § 2 rozporządzenia - wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu i w szkole podstawowej, w tym w specjalnych, w innych formach wychowania przedszkolnego, w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, oraz w publicznej i niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, jeżeli mają one możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponują środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

4 strona internetowa Urzędu Miejskiego Wrocławia zakładka „wiadomości-edukacja”:
1. Zespół Szkół nr 12, ul. Białowieska 74a 2. Przedszkole Integracyjne nr 93, ul. Grochowa 15 3. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 9, ul. Krakowska 102 4. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5, ul. Czajkowskiego 28

5 Warunkiem objęcia dziecka zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju w danej placówce jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego wniosku wraz z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w którym zawarta jest informacja, że dziecko nie ma zorganizowanych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w innej placówce oświatowej (publicznej i niepublicznej) na terenie Wrocławia.

6 Dyrektor placówki, do której rodzic złożył wniosek występuje do Wydziału Edukacji w sprawie przyznania ilości godzin oraz środków finansowych na ten cel (w załączeniu opinia i kserokopia wniosku rodzica). W sytuacji braku możliwości realizacji zajęć w placówce, dyrektor informuje rodzica o odmowie i możliwości korzystania z zajęć w innych placówkach.

7 Dyrektor placówki powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju.
Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania.

8 W stosunku do dzieci, które posiadają opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka a zajęcia realizowane są poza placówką, do której dziecko uczęszcza (informacja pisemna od rodzica) ma zastosowanie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r., poz. 532).

9 System Informacji Oświatowej
Wykazana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w placówce, musi być zgodna z ilością opinii realizowanych w placówce.

10 Dziękuję


Pobierz ppt "WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google