Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2015."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2015

2 OPIS EGZAMINU  Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od maja do września.  Egzamin maturalny zdawany jest w macierzystej szkole zdającego.  Zdający może być skierowany przez dyrektora OKE na część ustną egzaminu z poszczególnych przedmiotów do innej szkoły, jeśli w macierzystej szkole nie ma możliwości powołania przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego z tych przedmiotów.  W uzasadnionych przypadkach zdający może być kierowany przez dyrektora OKE na część pisemną egzaminu do innej szkoły.

3 OPIS EGZAMINU  Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo w części ustnej: a) język polski (egzamin bez określania poziomu), b) język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego (egzamin bez określania poziomu),

4 OPIS EGZAMINU w części pisemnej: a) język polski na poziomie podstawowym, b) matematykę na poziomie podstawowym, c) język obcy nowożytny, ten sam, co w części ustnej, d) jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym (LO) (biologia, chemia, filozofia, geografia, historia, hist. muzyki, hist. Sztuki, informatyka, j. obcy nowożytny, j. polski, matematyka, wos)

5 OPIS EGZAMINU Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu (LO – pięciu) przedmiotów dodatkowych: a) w części ustnej: z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako przedmiot obowiązkowy – egzamin bez określania poziomu,

6 OPIS EGZAMINU b) w części pisemnej:  z języka polskiego – na poziomie rozszerzonym,  z matematyki – na poziomie rozszerzonym,  z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to ten sam język, który zadeklarował jako przedmiot obowiązkowy – na poziomie rozszerzonym,  z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako obowiązkowy – na poziomie podstawowym (tylko technikum) albo rozszerzonym,  z biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu – na poziomie podstawowym(tylko technikum) albo rozszerzonym,  z języka mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym(tylko technikum) lub rozszerzonym.

7 OPIS EGZAMINU  Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka.  Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego może być zdawany w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych częściach.  Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.

8 Warunki uzyskania świadectwa dojrzałości  Absolwent, który z wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyska co najmniej 30% pkt., otrzyma świadectwo dojrzałości.  Wyniki z egzaminów dodatkowych oraz zdawanych w języku obcym będącym drugim językiem nauczania nie mają wpływu na uzyskanie świadectwa.  Absolwent, który nie zda wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej albo pisemnej(nie licząc egzaminu z przedmiotu dodatkowego), może przystąpić do niego ponownie w sesji poprawkowej w sierpniu. Prawo to nie dotyczy osób nieobecnych na egzaminie.  Absolwent, który otrzyma świadectwo, może w kolejnych sesjach egzaminacyjnych zadeklarować podwyższanie wyników oraz nowe przedmioty dodatkowe.  Absolwent, który nie zda więcej niż jednego egzaminu obowiązkowego, może przystąpić do tych egzaminów na zasadach obowiązujących w roku 2015, w kolejnej sesji.

9  Termin wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu 2015 roku: 30 czerwca 2015 r.

10 Harmonogram egzaminu maturalnego 2015 Część ustna: Język obcy: 4 – 29 maja Język polski: 11 – 23 maja (technikum 4-29maja) Część pisemna: 04.05godz. 9j. polski 05.05 godz. 9matematyka 06.05 godz. 9j. angielski p. godz 14 j. ang. r. 07.05 godz. 9j.polski r. godz 14 biologia p.i r.

11 Harmonogram egzaminu maturalnego 2015 08.05. godz. 9 –matematyka r. godz. 14 - wos p. i r. 11.05 godz. 9 – fizyka 12.05 godz.9 – j. niemiecki p godz. 14 –j. niemiecki r. 13.05 godz. 9 – geografia p. i r. 15.05 godz. 9 – chemia p. i r.

12 Termin dodatkowy Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających przystąpienie zgodnie z harmonogramem do części ustnej lub pisemnej egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym (w czerwcu 2015 r.). Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, egzamin ten odbywać się będzie w dniach od 1 do 17 czerwca 2015 r.

13 Egzamin w terminie poprawkowym Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:  przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony  nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej  w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną.  Terminy egzaminów poprawkowych: ustne 24-28 sierpnia 2015 pisemne 25 sierpnia 2015 godz. 9:00

14 Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów:

15 Ważne terminy dla ucznia w roku szkolnym 20114/2015 30 września termin składania przez ucznia do dyrektora szkoły deklaracji wstępnych 30 września termin składania dokumentacji uprawniającej do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 7 lutego ostateczny termin nanoszenia zmian w deklaracjach – (deklaracja ostateczna), weryfikacja danych w deklaracjach 5 marca ogłoszenie harmonogramu egzaminów ustnych 7 marca ogłoszenie informacji o dodatkowych materiałach pomocniczych na egzaminach 4 kwietnia termin złożenia dyrektorowi szkoły bibliografii wykorzystanej do opracowania wybranego tematu (dotyczy języka polskiego – w technikum) 26 kwietnia zakończenie roku szkolnego w klasach maturalnych 4 maja rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej (egzamin pisemny z języka polskiego) 8 – 13 czerwca egzamin maturalny w terminie dodatkowym j.polski 1 – 17 czerwca j obcy 30 czerwca rozdanie świadectw dojrzałości do 7 lipca złożenie do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego 26 sierpnia pisemny egzamin poprawkowy 24 – 28 sierpnia ustny egzamin poprawkowy 11 września 2015 r.rozdanie świadectw dojrzałości po sesji poprawkowej

16 Przed egzaminem:  Uczeń przekazuje dyrektorowi szkoły bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu do 4 kwietnia /dot. ustnego egzaminu z języka polskiego w technikum/.  Bibliografia musi być podpisana imieniem i nazwiskiem.  Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej.  Razem z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji,

17 Przed egzaminem:  Zdający ma obowiązek zgłosić się na każdy egzamin punktualnie, zgodnie z harmonogramem ogłoszonym przez dyrektora szkoły.  Na egzamin należy zgłosić się z dokumentem tożsamości z aktualnym zdjęciem.  Zdający nie może wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, ani z nich korzystać. Nieprzestrzeganie tej zasady stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu.  Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie www.cke.edu.pl.

18 Egzamin ustny z języka polskiego „stary egzamin”  Prezentacja – maks. 20 pkt  Kryteria oceny – informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2010 r. str. 16-17  Termin: od 4 do 29 maja 2015 „nowy egzamin”  Wypowiedź ustna – maks. 40 pkt  Kryteria oceny – informator o egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2015 r. str. 133-137 (Załącznik 1) Termin: od 11 do 23 maja 2015 (w tym 16 maja – sobota)

19 Matura z języka od roku szkolnego 2011/2012  Matura ustna – nowa formuła Matura pisemna – bez zmian nie określa się poziomu egzaminu poziom podstawowy poziom rozszerzony Czas trwaniaokoło 15 min120 min120 min (część 1.) 70 min (część 2.) Części egzaminu Rozmowa wstępna Rozmowa z odgrywaniem roli Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Wypowiedź pisemna Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Rozpoznawanie struktur leksykalno- gramatycznych Stosowanie struktur leksykalno- gramatycznych Wypowiedź pisemna Matura ustna – nowa formuła Matura pisemna – bez zmian nie określa się poziomu egzaminu poziom podstawowy poziom rozszerzony Czas trwaniaokoło 15 min120 min120 min (część 1.) 70 min (część 2.) Części egzaminu Rozmowa wstępna Rozmowa z odgrywaniem roli Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Wypowiedź pisemna Rozumienie ze słuchu Rozumienie tekstów pisanych Rozpoznawanie struktur leksykalno- gramatycznych Stosowanie struktur leksykalno- gramatycznych Wypowiedź pisemna

20 Przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego  O wyznaczonej godzinie zdający wchodzą do sali według kolejności na liście po okazaniu dokumentu tożsamości, przewodniczący ZN wnosi na salę materiały egzaminacyjne, członkowie ZN rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne oraz paski kodowe.  Zdający część pisemną egzaminu maturalnego po wejściu do sali egzaminacyjnej i otrzymaniu arkusza na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego ma obowiązek zapoznać się dokładnie z instrukcją, sprawdzić, czy arkusz jest kompletny, tzn. ma wszystkie strony, czy zawiera wszystkie zadania i czy są one wyraźnie wydrukowane oraz czy otrzymał zestaw tablic/wzorów (dotyczy egzaminu z matematyki, chemii, fizyki i astronomii).  Braki zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin, który wydaje kompletny arkusz i zestaw tablic/wzorów.  Zdający jest zobowiązany czytelnie i w miejscach do tego przeznaczonych zakodować swój arkusz egzaminacyjny i kartę odpowiedzi.

21 Przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego  Egzamin rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym. Osoby zgłaszające się na egzamin po tym czasie nie zostaną wpuszczone do sali egzaminacyjnej.  Podczas egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. W przypadku konieczności wyjścia z sali, zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia zespołu nadzorującego na wyjście pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas nieobecności zdającego jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu.  W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego, zakłócania przez niego przebiegu egzaminu z danego przedmiotu, lub wniesienia na salę egzaminacyjną urządzenia telekomunikacyjnego albo elektronicznego nośnika informacji, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły) przerywa egzamin tego zdającego, unieważnia jego egzamin i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. Fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu. Zdający ma prawo przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu w kolejnej sesji egzaminacyjnej.

22 Przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego  Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, odkłada zamknięty arkusz na brzeg stolika, zgłasza ukończenie pracy przewodniczącemu zespołu nadzorującego przebieg egzaminu przez podniesienie ręki i za jego przyzwoleniem wychodzi z sali, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.  Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań danej części egzaminu, zdający pozostawia na stoliku swój zamknięty arkusz egzaminacyjny, pamiętając o tym, aby był poprawnie zakodowany i oczekuje na zgodę przewodniczącego zespołu nadzorującego na opuszczenie sali.  Nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu pozostałych egzaminów wybranych przez zdającego w części pisemnej.

23 Sesja dodatkowa Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym.

24 Unieważnienie egzaminu. Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: a) stwierdzenia, podczas trwania egzaminu, niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego b) wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia n telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów c) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym d) stwierdzenia, podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych, niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdających z danego przedmiotu w części pisemnej e) zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi i braku możliwości ustalenia wyniku części pisemnej egzaminu

25 Warunki zdania egzaminu 1. Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. 2. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe.

26 Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Absolwenci:  niepełnosprawni,  niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym,  posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,  absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,  chorzy lub niesprawni czasowo mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do ich stanu zdrowia na podstawie odpowiednio opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

27 Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 1) Rada Pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i możliwości absolwentów na podstawie:  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,  orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,  opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej,  zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza,  wniosku nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  wniosku rodziców lub pełnoletniego ucznia, który był objęty w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną

28 Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Opinię /orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, lub zaświadczenie o chorobie przewlekłej wydane przez lekarza zdający przedkłada dyrektorowi szkoły razem z deklaracją: a) do 30 września 2014 r. – uczniowie ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej (dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2015 r.) b) nie później niż do 7 lutego 2015 r. – absolwenci z lat ubiegłych. Ostateczny termin złożenia tych dokumentów upływa 7 lutego 2015 r. Wyjątek stanowią absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, którzy zaświadczenie o stanie zdrowia mogą złożyć w terminie późniejszym.

29 Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 2) Dyrektor jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdającego na piśmie o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. 3) Zdający składa oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań.

30 Dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dopuszczalne sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego znajdują się w Komunikatcie Dyrektora Centralnej Komisj Egzaminacyjnej wydanym w dniu 30 sierpnia 2014 r.

31 Egzamin maturalny przeprowadzany na podstawie standardów wymagań Typ szkoły Ostatni egzamin przeprowadza ny w szkole Egzamin organizowan y do roku Uzupełniające LO 2012/132017/18 LO, LP, Technikum uzupełniające dla młodzieży 2013/142018/19 Technikum, Technikum uzupełniające dla dorosłych 2014/152019/20 Dotyczy absolwentów, którzy: - nie przystąpili do egzaminu - nie zdali egzaminu - chcą podwyższyć wyniki - dobierają nowe przedmioty dodatkowe.

32 Egzamin maturalny przeprowadzany na podstawie standardów wymagań  Absolwent, który nie zdał egzaminu, może przystąpić do tego egzaminu w okresie pięciu lat, licząc od października roku, w którym po raz pierwszy przystąpił do egzaminu, nie dłużej jednak niż w terminie określonym w kolumnie 3. dla danego typu szkoły.

33 Ważne adresy  www.cke.edu.pl www.cke.edu.pl  www.oke.waw.pl www.oke.waw.pl  www.fredro.pl


Pobierz ppt "INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN MATURALNY W ROKU 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google