Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AIR SEPARATION MACHINERY SP Z O.O.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AIR SEPARATION MACHINERY SP Z O.O."— Zapis prezentacji:

1 AIR SEPARATION MACHINERY SP Z O.O.
SYSTEM PNEUMATYCZNO-PRÓŻNIOWEGO WZBOGACANIA KOPALIN UŻYTECZNYCH I ZŁÓŻ TECHNOGENNYCH System of pneumatic-vacuum enrichment of minerals and technogenic deposits. AIR SEPARATION MACHINERY SP Z O.O. Katowice, ul. Mickiewicza 29, Telefon: ,

2 40-532 Katowice, ul. Mickiewicz 29
AIR SEPARATION MACHINERY SP. Z O.O. Patent na wynalazek nr The patent for invention No Katowice, ul. Mickiewicz 29

3 40-532 Katowice, ul. Mickiewicz 29
AIR SEPARATION MACHINERY SP. Z O.O. PRZEZNACZENIE SYSTEMU PURPOSE OF THE SYSTEM System przeznaczony jest do przeróbki węgli trudnowzbogacalnych metodą suchą z wydzieleniem koncentratu i produktów pośrednich, nadających się do wykorzystania jako paliwo twarde. The system is designed for the processing of coal hard to enrich by the dry method, processing with the separation of concentrate and intermediate products suitable for use as a solid fuel. METODA SUCHEJ OBRÓBKI WĘGLA TRUDNOWZBOGACALNEGO OBEJMUJE: DRY METHOD OF COAL PROCESSING DIFFICULT TO ENRICHMENT INCLUDES: wstępne przesiewanie z wyodrębnieniem klasy 0-25 mm, selektywne rozdrabnianie, obróbkę na klasyfikatorze pneumatycznym z wyodrębnieniem klasy 0-1 mm rozsiew pozostałej klasy 1-25 mm na sitach Preliminary sieving with a separate class of 0-25 mm, selective reduction, processing on air classifier with a separate class of 0-1 mm sifting the rest of the class 1-25 mm sieves Katowice, ul. Mickiewicz 29

4 40-532 Katowice, ul. Mickiewicz 29
ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU SYSTEM SCHEME Materiał nadsitowy tej samej klasy jest podawany na przenośnik z taśmą siatkową 1, z zasobnika 2 monowarstwą pod dyszę 3, gdzie z materiału przy pomocy powietrza odsysana jest najlżejsza frakcja o gęstości kg/m3 i zawartości popiołu Аd=8-11%, w tym celu dysza 3 jest ustawiana na niezbędną wysokość względem powierzchni taśmy siatkowej przenośnika a także w samej dyszy przy pomocy urządzenia wentylacyjnego 8 ustawiana jest niezbędna wartość spiętrzenia w przedziale mm słupa wody. Material of the same class is applied to the wire-mesh conveyor 1. From the tray 2 it’s transported as a monolayer under the nozzle 3, where the lightest fraction ( density: kg / m3, ash content: Аd = 8-11% ) is sucked by the partial vacuum. Nozzle 3 is set at the required height above the surface of the wire-mesh conveyor. In the nozzle, using the ventilation device 8 are set to the necessary accumulation value in the range of mm water column OZNACZENIA: 1 – wire-mesh conveyor; 2 - tray; 3 - suction nozzle for coal-air mixture (first one); 4 – 2nd nozzle; 5 – 3rd nozzle; 6 - jig; 7 - cyclone; 8 - urządzenie wentylacyjne; 9 - filter; 10 – material residue for further processing; а, б, в - the distance of the nozzle from the wire-mesh (а>б>в) Katowice, ul. Mickiewicz 29 AIR SEPARATION MACHINERY SP. Z O.O.

5 40-532 Katowice, ul. Mickiewicz 29
AIR SEPARATION MACHINERY SP. Z O.O. Odessany materiał wypada ze strumienia powietrza do osadzarki 2, a powietrze odpylane jest w cyklonie 7 i usuwane przez urządzenie wentylacyjne 8 przez filtr 9 do atmosfery. Materiał z osadzarki 6 miesza się z pyłem osiadłym w niewielkich ilościach w cyklonie 7 oraz filtrze 9 o ogólnej zawartości popiołu do 12%. Tu dodawana jest do niego klasa 0-1 mm, otrzymana na strumieniowym klasyfikatorze pneumatycznym o zawartości popiołu także około 12%. Otrzymany materiał - węgiel-koncentrat - wysyłany jest do odbiorcy. Sucked material falls from the air stream into the jig 2. Air is dedusted in cyclone 7 and removed by the ventilation device 8 through the filter 9 into the atmosphere. The material from the jig 6 is mixed with the dust settled in small amounts in cyclone 7 and filter 9 with a total ash content of 12%. Here, it is added to the class 0-1 mm, obtained at a jet air classifier with an ash content of about 12% as well. The resulting material - carbon- concentrate - is sent to the recipient. OZNACZENIA: 1 – wire-mesh conveyor; 2 - tray; 3 - suction nozzle for coal-air mixture (first one); 4 – 2nd nozzle; 5 – 3rd nozzle; 6 - jig; 7 - cyclone; 8 - urządzenie wentylacyjne; 9 - filter; 10 – material residue for further processing; а, б, в - the distance of the nozzle from the wire-mesh (а>б>в) Katowice, ul. Mickiewicz 29

6 40-532 Katowice, ul. Mickiewicz 29
AIR SEPARATION MACHINERY SP. Z O.O. Materiał pozostający na przenośniku siatkowym jest przekazywany pod następną dyszę 4, ustawioną na mniejszą wysokość 6 w stosunku do powierzchni taśmy siatkowej niż dysza 3 (б<а) i tu odsysana jest frakcja o gęstości kg/m3. Ten produkt pośredni o zawartości popiołu Аd=11-25% wypada ze strumienia powietrza w osadzarce, natomiast powietrze jest odpylane we właściwym cyklonie i filtrze. Produkty z osadzarki, drugiej dyszy, cyklona i filtra są mieszane. The material remaining on the wire-mesh is forwarded to the next nozzle 4, set at a lower height б. Fraction having a density of kg / m3 is sucked here. This intermediate product with an ash content Аd = 11-25% falls from the air stream into the jig, and the air is dedusted in the proper cyclone and filter. Products from the jig, second nozzle, cyclone and filter are mixed. OZNACZENIA: 1 – wire-mesh conveyor; 2 - tray; 3 - suction nozzle for coal-air mixture (first one); 4 – 2nd nozzle; 5 – 3rd nozzle; 6 - jig; 7 - cyclone; 8 - urządzenie wentylacyjne; 9 - filter; 10 – material residue for further processing; а, б, в - the distance of the nozzle from the wire-mesh (а>б>в) Katowice, ul. Mickiewicz 29

7 40-532 Katowice, ul. Mickiewicz 29
AIR SEPARATION MACHINERY SP. Z O.O. Pozostające na taśmie ciężkie produkty pośrednie o gęstości kg/m3 i zawartości popiołu Аd=25-45% są odsysane z taśmy przenośnika dyszą 5, ustawioną na najmniejszej wysokości nad powierzchnią taśmy siatkowej w stosunku do dyszy 4 (в<б) i są usuwane z właściwej osadzarki i cyklona. Spiętrzenie ciśnienia powietrza w dyszach 3, 4, 5 ustawiane jest na tę samą wartość. The remaining heavy intermediate products with a density of kg / m3 and an ash content Аd = 25-45% are sucked from the wire-mesh conveyor using nozzle 5, set at the lowest height в. They are further removed from the jig and proper cyclone. Air pressure in the nozzles 3, 4, 5 is set to the same value. OZNACZENIA: 1 – wire-mesh conveyor; 2 - tray; 3 - suction nozzle for coal-air mixture (first one); 4 – 2nd nozzle; 5 – 3rd nozzle; 6 - jig; 7 - cyclone; 8 - urządzenie wentylacyjne; 9 - filter; 10 – material residue for further processing; а, б, в - the distance of the nozzle from the wire-mesh (а>б>в) Katowice, ul. Mickiewicz 29

8 40-532 Katowice, ul. Mickiewicz 29
AIR SEPARATION MACHINERY SP. Z O.O. Produkty pośrednie odessane przez dysze 4 i 5 są mieszane i wykorzystywane jako węgiel energetyczny o zawartości popiołu Аd 20-35%, lub są wykorzystywane oddzielnie. Materiał 10, który przeszedł przez cały przenośnik, o gęstości kg/m3 i zawartości popiołu Аd=75-85% stanowi gatunek, który trafia na hałdę. Nadsitowe materiały innych klas są obrabiane na swoich przenośnikach siatkowych w analogiczny sposób. Intermediate products sucked through the nozzles 4 and 5 can be used separately or mixed and used as a coal with an ash content of 20-35% Аd. The material 10 which has passed through the whole conveyor, with a density of kg / m3 and an ash content Аd = 75-85% goes to the heap. Materials of other classes are processed in separate wire-mesh conveyors in an analogous manner. OZNACZENIA: 1 – wire-mesh conveyor; 2 - tray; 3 - suction nozzle for coal-air mixture (first one); 4 – 2nd nozzle; 5 – 3rd nozzle; 6 - jig; 7 - cyclone; 8 - urządzenie wentylacyjne; 9 - filter; 10 – material residue for further processing; а, б, в - the distance of the nozzle from the wire-mesh (а>б>в) Katowice, ul. Mickiewicz 29

9 40-532 Katowice, ul. Mickiewicz 29
AIR SEPARATION MACHINERY SP. Z O.O. Klasy materiału o wielkości powyżej 25 mm podlegają selektywnemu rozdrabnianiu z przejściem do klasy 0-25 mm i dalszą obróbką na klasyfikatorze, sitach i przenośniku siatkowym w opisany powyżej sposób. Proponowana metoda suchej obróbki węgla pozwala wydzielić węgiel-koncentrat oraz oddzielnie węgiel energetyczny dwóch gatunków z węgli trudnoobrabialnych. Material larger than 25 mm is subject to selective grinding and transition to the class of 0-25 mm and further processing in the classifier, sieves and wire-mesh conveyor as described above. Proposed method of dry coal processing allows to separate carbon-concentrate and energetic coal from the coal hard to enrich. OZNACZENIA: 1 – wire-mesh conveyor; 2 - tray; 3 - suction nozzle for coal-air mixture (first one); 4 – 2nd nozzle; 5 – 3rd nozzle; 6 - jig; 7 - cyclone; 8 - urządzenie wentylacyjne; 9 - filter; 10 – material residue for further processing; а, б, в - the distance of the nozzle from the wire-mesh (а>б>в) Katowice, ul. Mickiewicz 29

10 40-532 Katowice, ul. Mickiewicz 29
AIR SEPARATION MACHINERY SP. Z O.O. Każda utworzona klasa (na przykład 1-2 mm) przekazywana jest na przekaźnik siatkowy, gdzie podlega odsysaniu powietrzem przez 3 dysze. Po pierwszej dyszy otrzymywany jest węgiel-koncentrat o zawartości popiołu 9%, jednocześnie w systemie oczyszczania powietrza tej klasy w cyklonie i filtrze otrzymywany jest pył o zawartości popiołu 12%. Po drugiej dyszy otrzymywany jest produkt pośredni o zawartości popiołu 18%, natomiast po trzeciej - 35%. Zawartość popiołu w pozostałej po obróbce części materiału wynosi 77% (gatunek) i nie jest ona przekazywana do dalszego wykorzystania. Each created class (e.g., 1-2 mm) is transmitted to the wire-mesh conveyor where it is sucked through three nozzles. After the first nozzle a carbon-concentrate with an ash content of 9% is obtained. Simultaneously, the air purification system extracts dust having an ash content of 12%. After the second nozzle, we obtain an intermediate product with an ash content of 18%, and after the third - 35%. The ash content remaining after treatment of the fabric is 77% and is not passed for further processing. OZNACZENIA: 1 – wire-mesh conveyor; 2 - tray; 3 - suction nozzle for coal-air mixture (first one); 4 – 2nd nozzle; 5 – 3rd nozzle; 6 - jig; 7 - cyclone; 8 - urządzenie wentylacyjne; 9 - filter; 10 – material residue for further processing; а, б, в - the distance of the nozzle from the wire-mesh (а>б>в) Katowice, ul. Mickiewicz 29

11 40-532 Katowice, ul. Mickiewicz 29
AIR SEPARATION MACHINERY SP. Z O.O. Analogicznej przeróbce podlegają pozostałe klasy o wielkości od 2 do 25 mm. Produkty przeróbki w swoim składzie zawierają popiół i w rezultacie otrzymywany jest z nich węgiel-koncentrat o popielności Аd=10,5%, (produkt pośredni) węgiel energetyczny Аd=25% oraz gatunek o zawartości popiołu 77%, który stanowi odpad. Other classes ranging in size from 2 to 25 mm are subject to similar processing. Products of processing contain ash and, as a result, are used to obtain carbon-concentrate with ash content of Ad=10.5%, (intermediate) energetic coal Аd=25%, and a residue with 77% ash content. OZNACZENIA: 1 – wire-mesh conveyor; 2 - tray; 3 - suction nozzle for coal-air mixture (first one); 4 – 2nd nozzle; 5 – 3rd nozzle; 6 - jig; 7 - cyclone; 8 - urządzenie wentylacyjne; 9 - filter; 10 – material residue for further processing; а, б, в - the distance of the nozzle from the wire-mesh (а>б>в) Katowice, ul. Mickiewicz 29

12 40-532 Katowice, ul. Mickiewicz 29
AIR SEPARATION MACHINERY SP. Z O.O. FABRYKA PEŁNEGO CYKLU FULL CYCLE FACTORY Katowice, ul. Mickiewicz 29

13 40-532 Katowice, ul. Mickiewicz 29
FABRYKA PEŁNEGO CYKLU FULL CYCLE FACTORY Katowice, ul. Mickiewicz 29 AIR SEPARATION MACHINERY SP. Z O.O.

14 40-532 Katowice, ul. Mickiewicz 29
AIR SEPARATION MACHINERY SP. Z O.O. MOCNE STRONY SYSTEMU – PRZEWAGA KONKURENCYJNA ADVANTAGES OF THE SYSTEM – ADVANTAGE OVER THE COMPETITION Wysoka efektywność wzbogacenia Minimalna ilość personelu obsługującego Mobilność systemu Niskie koszty własne procesu przeróbki System nie potrzebuje budynków i wyposażenia; Brak konieczności instalacji wody w cyklu technologicznym; Brak fundamentów; Niskie zużycie energii elektrycznej; Bezpieczeństwo ekologiczne; Instalacja nie posiada odpowiedników i prototypów High efficiency enrichment Low number of operating personnel Mobility Low cost of treatment process The system does not need buildings and equipment No need for water in the technological cycle No need for foundations Low power consumption Environmental safety Installation does not have counterparts and prototypes Katowice, ul. Mickiewicz 29

15 40-532 Katowice, ul. Mickiewicz 29
AIR SEPARATION MACHINERY SP. Z O.O. NAJWIĘKSZE REALIZACJE MAJOR PROJECTS Katowice, ul. Mickiewicz 29

16 40-532 Katowice, ul. Mickiewicz 29
AIR SEPARATION MACHINERY SP. Z O.O. KOMPLEKS UPWS W KOPALNI ODKRYWKOWEJ IM. CZEREMNOWA ROSJA, OBWÓD KEMEROWSKI, 2011 r Katowice, ul. Mickiewicz 29

17 40-532 Katowice, ul. Mickiewicz 29
AIR SEPARATION MACHINERY SP. Z O.O. UPWC W KOPALNI «STROJSERWIS» (BADANIA PRZEMYSŁOWE) ROSJA, OBWÓD KEMEROWSKI, 2010 r. Katowice, ul. Mickiewicz 29

18 40-532 Katowice, ul. Mickiewicz 29
AIR SEPARATION MACHINERY SP. Z O.O. Kopalnia odkrywkowa «Kajerkanskij» Ajchalskiego GOK-u AŁROSA, Jakucja, Rosja, 2010 r. Katowice, ul. Mickiewicz 29

19 40-532 Katowice, ul. Mickiewicz 29
AIR SEPARATION MACHINERY SP. Z O.O. KOPALNIA ODKRYWKOWA «BUNGURSKIJ-SIEWIERNYJ», OBWÓD KEMEROWSKI, ROSJA, 2008 r. Katowice, ul. Mickiewicz 29


Pobierz ppt "AIR SEPARATION MACHINERY SP Z O.O."

Podobne prezentacje


Reklamy Google