Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WSPIERANIE EDUKACJI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Spotkanie samokształceniowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WSPIERANIE EDUKACJI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Spotkanie samokształceniowe."— Zapis prezentacji:

1 WSPIERANIE EDUKACJI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Spotkanie samokształceniowe dyrektorów gdyńskich szkół i placówek oświatowych. Lucyna lewandowska- psycholog/dyrektor ppp nr 1 w gdyni.

2 SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE
Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży wynikają ze zróżnicowanego indywidualnego sposobu nabywania wiedzy i umiejętności w procesie uczenia się, określonego zróżnicowanym funkcjonowaniem poznawczo-percepcyjnym. Specjalne potrzeby edukacyjne odnoszą się zarówno do dzieci i młodzieży mającej trudności w uczeniu się , jak i uczniów zdolnych. Rozpoznanie specjalnych potrzeb edukacyjnych pozwala na właściwy dobór metod, środków i oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych prowadzących do zaspokojenia potrzeb, a tym samym stworzenia optymalnych warunków rozwoju intelektualnego i osobowościowego.

3 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r
USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami. Rozdział I. Przepisy ogólne: Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: 1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny; 4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych; 10) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach; 12) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, 13) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;

4 Inne, wybrane akty prawne regulujące dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznychDz.U nr 83 poz. 562, z późn. zm. Rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Dz.U.2012r. poz.977, z późn. zm. Rozporządzenie MEN z dnia 7 maja 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz.U. 2013r. poz.532 Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych Dz.U.2008r. Nr 173,poz. 1072 Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Dz.U. 2014r,poz. 414 Rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach Dz.U. 2014r,poz 392 Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz.U. 2014r. poz. 1157 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Dz.U.2013r. poz.1257 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz.28)

5 niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących,
Par.1 Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Rozporządzenie określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci NIEPEŁNOSPRAWNYCH: niesłyszących, słabo słyszących, niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową , w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanych dalej „uczniami niepełnosprawnymi” oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy…. zwanych dalej „uczniami niedostosowanymi społecznie.”

6 NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPRZĘŻONA
Art.3a podpunkt 18 Ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr256, poz z późn. zm.) Niepełnosprawność sprzężona- występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabo słyszącego, niewidomego lub słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności. UWAGA! Warunkiem uznania dziecka/ucznia za niepełnosprawnego lub niedostosowanego społecznie, w systemie oświaty jest posiadanie przez nie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego!

7 Uczniowie niepełnosprawni a uczniowie niedostosowani społecznie:
Mają prawo do posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Mają prawo być uczniami klasy integracyjnej w szkole ogólnodostępnej w grupie dzieci niepełnosprawnych* Mają prawo do zajęć rewalidacyjnych** Mają prawo do dostosowania warunków i formy egzaminów zewnętrznych *Par.2.4. Rozporządzenia MEN z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Men w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach ( Dz.U.2014,poz.392). Mają prawo do posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Mają prawo być uczniami klasy integracyjnej w szkole ogólnodostępnej poza grupą dzieci niepełnosprawnych* Mają prawo do zajęć specjalistycznych socjoterapeutycznych** Mają prawo do dostosowania warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych **Par. 5.2.a)b)c) Rozporządzenia MEN z dnia 18 marca 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Men w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach ( Dz.U.2014,poz.392).

8 Kształcenie specjalne Zajęcia rewalidacyjne
Wybrane ,umocowane w prawie oświatowym, sposoby wspomagania edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: Kształcenie specjalne Zajęcia rewalidacyjne Odroczenie/przyspieszenie obowiązku szkolnego Wczesne wspomaganie rozwoju Wydłużenie etapu edukacyjnego Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego Indywidualny program i/lub tok nauki Indywidualne nauczanie/indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

9 Kształcenie specjalne. Zajęcia rewalidacyjne.
Kształcenie specjalne- specjalna(dostosowana do potrzeb i możliwości uczniów) organizacja nauki i specjalne metody pracy z uczniami niepełnosprawnymi i niedostosowanymi społecznie, mająca na celu wyrównanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie im pełnego rozwoju osobowościowego. Rewalidacja – (łac. re – znów, valius – mocny) jest to oddziaływanie zmierzające do przywrócenia pełni sił osobom osłabionym poważną choroba lub urazami. Celem zajęć rewalidacyjnych nie jest wyrównywanie braków. Rewalidacja przystosowuje upośledzonego do życia w społeczeństwie. Jej celem jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim jest najlepsze. 1. korekcyjne wad postawy 2. korygujące wady mowy 3. orientacji przestrzennej i poruszania się 4. nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji 5. inne, wynikające z indywidualnych programów rewalidacji, np.: muzykoterapia, dogoterapia, terapia zajęciowa, kinezyterapia, hipoterapia, Biofeedback Ustalając rodzaj zajęć rewalidacyjnych dla ucznia trzeba koniecznie wziąć pod uwagę: diagnozę oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; potrzeby ucznia wynikające z diagnozy pedagogicznej nauczycieli

10 Odroczenie przyspieszenie obowiązku szkolnego, stan prawny od 01. 09
Odroczenie przyspieszenie obowiązku szkolnego, stan prawny od r. Odroczenia , przyspieszenie obowiązku szkolnego dokonuje się na wniosek rodziców na podstawie decyzji dyrektora szkoły Art16.2. Ustawy: „Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, założonej zgodnie z Art. 82…” Art.16.4b Ustawy:do wniosku (rodzica o odroczenie) dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia obowiązku szkolnego w danym roku szk. wydaną przez….. Art.14.1a Ustawy: „w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szk. W roku kalendarzowym , w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.”

11 Wczesne wspomaganie rozwoju.
Dziecko, u którego wykryta została niepełnosprawność może być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w systemie oświaty, równolegle z działaniami w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Wczesne wspomaganie jest prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Podstawą objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Po uzyskaniu opinii należy zwrócić się do zespołu wczesnego wspomagania. Zespoły te mogą być zorganizowane w publicznych lub niepublicznych: innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych lub ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

12 Wydłużenie etapu edukacyjnego.
Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania ( Dz.U. 2012,poz.204) Okres nauki można przedłużyć uczniowi niepełnosprawnemu oraz uczniowi szkoły w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich Okres nauki można przedłużyć na każdym etapie edukacyjnym maksymalnie do roku Decyzje podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej…. Decyzję podejmuje się w roku szk. kończącym etap edukacyjny, czyli w klasie III i VI SP oraz w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej – do końca lutego! W tym rozporządzeniu znajdziemy również podstawę prawną wymiaru godzinowego zajęć realidacyjnych dla ucznia niepełnosprawnego w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych ( 2 godziny tygodniowo)

13 Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego
Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Dz.U Nr 156 poz. 1046 Par.10.1 Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia: z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją , z niepełnosprawnością sprzężoną lub z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego. Par w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego, może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

14 Indywidualny program lub tok nauki.
Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki Par.3.”Uczeń może realizować indywidualny program lub tok nauki na każdym etapie edukacyjnym i w każdym typie szkoły .” Par.4.1. „Zezwolenie na indywidualny program i/lub tok nauki może być udzielone po upływie ca najmniej jednego roku nauki, a przypadkach szczególnie uzasadnionych po śródrocznej klasyfikacji ucznia. 2. z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na… mogą wystąpić: Uczeń- za zgoda rodziców ( prawnych opiekunów), Rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia, Wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek- za zgodą rodziców( prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach i oczekiwaniach ucznia. Opinia zawiera informacje o dotychczasowych osiągnięciach ucznia. Par.6. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej . Par.8. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki , wyznacza uczniowi nauczyciela- opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.

15 Niepełnosprawność intelektualna a podstawa programowa…
Dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym , w tym dzieci niepełnosprawne realizują tę samą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Uczniowie niepełnosprawni w normie intelektualnej oraz uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niezależnie od rodzaju szkoły do jakiej uczęszczają, realizują tę samą podstawę programową kształcenia ogólnego, określoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012 poz. 977 z późn. zm.). Natomiast uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego (także w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych), określoną w załącznikach nr 3 i 7 do w/w rozporządzenia Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim spełniają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązek szkolny i obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, na podstawie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych lub grupowych.

16 Wpływają one na sposób i stopień wykorzystania inteligencji!!!!
Iloraz inteligencji, jako kryterium rozpoznawania niepełnosprawności intelektualnej. Zdaniem D.Wechslera inteligencja jest : „Ogólną zdolnością jednostki do rozumienia otaczającego świata i radzenia sobie z nim”. Składające się na inteligencję zdolności są od siebie zależne, ale nie można ich traktować jako ich zwykłej sumy, bowiem inteligentne zachowanie zależy od sposobu, w jaki zdolności te są wykorzystywane. A na to niezwykły wpływ mają pozaintelektualne składniki inteligencji, obejmujące: Czynniki osobowościowe. Temperamentalne. Wolicjonalne. Takie jak: wytrwałość, kontrola emocji, motywacja osiągnięć, wrażliwość na wartości społeczne, moralne i estetyczne. ORAZ ogólny stan zdrowia człowieka w tym wady zmysłów, niepełnosprawności towarzyszące. Wpływają one na sposób i stopień wykorzystania inteligencji!!!!

17 Korelacja między IQ a sukcesami edukacyjnymi dzieci i młodzieży wg. D
Korelacja między IQ a sukcesami edukacyjnymi dzieci i młodzieży wg . D.Seligmana Istnieje zależność między IQ a sukcesami edukacyjnymi dzieci i młodzieży, ale nie jest ona stała: 0,65- w szkole podstawowej 0,55- w szkole średniej Pozostałe 35 do 45 %, obszaru determinującego osiągnięcie sukcesu edukacyjnego ucznia nie jest związana z jego IQ, ale zależy od szeroko rozumianych uwarunkowań zewnętrznych. Do najważniejszych zalicza się: Przestrzeń edukacyjną- szkoła, klasa…. Dydaktykę- kwalifikacje i kompetencje nauczycieli, środki dydaktyczne, metody i formy pracy…. Bezpośrednią stymulację środowiskową- rodzina…

18 Cechy rozwoju intelektualnego człowieka:
Tempo zmian inteligencji w poszczególnych okresach rozwoju nie jest jednakowe ( przyrost inteligencji dokonujący się w ciągu jednego roku jest większy, gdy następuje między 7. a 8. rokiem życia, niż wówczas, gdy następuje między 12. a 13.r.ż) Od około 17.roku życia inteligencja przestaje wzrastać z wiekiem (zmiany ilościowe przechodzą w zmiany jakościowe).IQ pozostaje na poziomie wartości względnie trwałej, zmianie ulegają wyniki w poszczególnych podtestach – wyniki badania poszczególnych zdolności). Wreszcie Wechsler uważa, że ogólna wartość testów inteligencji zmniejsza się wraz z wiekiem badanego, od około 30.dziestego roku życia ( szczególnie widoczne jest to u osób ze zdiagnozowanym w dzieciństwie upośledzeniem umysłowym).

19 Ogólny poziom sprawności intelektualnej wg. D. Wechslera :
Inteligencja bardzo wysoka IQ i powyżej ,2% Inteligencja wysoka IQ ,7% Inteligencja wyższa niż przeciętna IQ ,1% Inteligencja przeciętna IQ ,0% Inteligencja niższa niż przeciętna IQ ,1% Pogranicze upośledzenia umysłowego IQ ,7% Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim IQ Up. umysłowe w stopniu umiarkowanym IQ Up. umysłowe w stopniu znacznym IQ Upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim IQ Upośledzenia wszystkich kategorii, łącznie: ,2 % ogólnej populacji.

20 Orzecznictwo. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ( Dz.U ) § 2. 1. W publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zwanych dalej "poradniami", są organizowane i działają na zasadach określonych w rozporządzeniu zespoły orzekające, z zastrzeżeniem ust. 2, które wydają: orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zwanego dalej "indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej "przedszkolem", 3) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, 4) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, zwane dalej "orzeczeniami", oraz 5) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwane dalej "opiniami".

21 REJONIZACJA W ORZECZNICTWIE
§ Zespoły orzekające, zwane dalej "zespołami", wydają orzeczenia dla uczniów szkół mających siedzibę na terenie działania poradni, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5. 2.W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, orzeczenia mogą wydawać również zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki, w której uczeń przebywa, lub miejsce zamieszkania ucznia. 3.Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. 4.Opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, z zastrzeżeniem ust Orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą organu prowadzącego.

22 ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY W PP-P NR 1:
UPRAWNIENIA ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH W GDYŃSKICH PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY W PP-P NR 1: Orzeczenia i opinie dla dzieci i młodzieży niesłyszących, słabo słyszących,niewidomych, słabo widzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, oraz dla niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY W PP-P NR 2: ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY W PP-P NR 3: Orzeczenia i opinie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi ( jeśli w skład sprzężenia nie wchodzi autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność wzroku lub słuchu) oraz dla niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

23 Tryb ubiegania się o wydanie orzeczenia
§ 5. 1.Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, zwanych dalej "wnioskodawcami". 2.W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, wnioskodawca składa odrębne wnioski. 3.Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa się do zespołu, o którym mowa w § 3. 4.Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę. 5.Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia albo opinii, dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy.

24 § 6. 1.Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii zawiera odpowiednio:
1) imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w przypadku ucznia - również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza, a także nazwę zawodu - w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie; 2) imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania; 3) określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia albo opinii; 4) podpis wnioskodawcy. 2.Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich. 3.Jeżeli do wydania orzeczenia albo opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, z zastrzeżeniem ust. 4.

25 2.W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się zalecane:
1) warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 2) najkorzystniejsze dla dziecka formy kształcenia specjalnego: w przedszkolu ogólnodostępnym, w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym albo specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym albo w szkole zorganizowanej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. 3.W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego należy wskazać wszystkie zalecane najkorzystniejsze dla danego dziecka formy kształcenia specjalnego spośród form kształcenia wymienionych w ust. 2 pkt 2.

26 Zasady określające czas ważności orzeczeń
§ 9. 1.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole. 2.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego w tej szkole. 3.Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat.

27 Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę sukcesów w pracy oraz WESOŁYCH ŚWIĄT!


Pobierz ppt "WSPIERANIE EDUKACJI UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Spotkanie samokształceniowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google