Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 1 Dr Agnieszka Tubis.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 1 Dr Agnieszka Tubis."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 1 Dr Agnieszka Tubis

2 Literatura

3 Zaliczenie przedmiotu
Pisemny egzamin na ostatnim wykładzie Możliwość zdobycie dodatkowych punktów za przygotowane studia przypadków

4 Po co logistykowi wiedza o kosztach?
Przedsiębiorstwo nie może nie ponosić kosztów. Nie ma działań bez kosztów. Obszar logistyki w przedsiębiorstwach jest zawsze definiowany jako centrum kosztów. Przedsiębiorstwo może koszty minimalizować, czyli osiągnąć cel najniższym nakładem. Cechą kosztów jest to, że mają one charakter pierwotny w stosunku do przychodów. Każdy menedżer logistyki powinien umieć oszacować efektywność procesów, którymi zarządza.

5 Koszt Stanowi jedną z podstawowych kategorii w rachunkowości, obrazującą zmniejszenie korzyści ekonomicznych organizacji gospodarczej w określonym czasie, co powoduje spadek wartości jej aktywów oraz zmniejszenie własnego kapitału. Def. wg Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości: zmniejszenie korzyści ekonomicznych w trakcie okresu obrotowego w formie rozchodu lub spadku wartości aktywów albo powstania zobowiązań powodujących zmniejszenie kapitału własnego z wyjątkiem podziału na rzecz właścicieli.

6 Koszt a inne pojęcia Koszt wyraża rozchodowanie zasobów w określonym celu i w określonej jednostce czasu, niezależnie od tego, czy znajduje ono odzwierciedlenie w danej chwili w faktycznych płatnościach, czy też nie. W takim znaczeniu koszt różni się od takich pojęć jak rozchód, wydatek lub nakład pieniężny i staje się kategorią dynamiczną, odwzorowującą efekty działalności gospodarczej jednostki w danym okresie.

7 Koszt a wydatek Koszt stanowi wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków gospodarczych i usług oraz wynagrodzenie za pracę poniesione w określonej jednostce czasu. Wydatek stanowi rozchód środków pieniężnych na pokrycie różnych potrzeb przedsiębiorstwa. Wydatek może wyprzedzać, nastąpić jednocześnie z powstawaniem kosztu lub po jego powstaniu.

8 Klasyfikacja kosztów Może być dokonywana z różnych punktów widzenia w zależności od potrzeb zarządzania. Podstawowy przekrój klasyfikacji stosowanych w przedsiębiorstwach zakłada podział na: koszty w układzie rodzajowym, koszty w układzie kalkulacyjnym (koszty bezpośrednie i koszty pośrednie), koszty wg miejsc powstawania (MPK)

9 Informacje księgowe W systemie rachunkowości następuje przetwarzanie danych księgowych dotyczących różnych zjawisk ekonomiczno- finansowych. Końcową fazą procesu generowania informacji księgowych jest sporządzenie sprawozdań finansowych, do których zalicza się przede wszystkim: bilans księgowych, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

10 Obowiązkiem każdego menedżera jest….
…obserwować koszty R-k kosztów o orientacji produkcyjnej rynkowej R-k kosztów logistyki ………

11 Dla orientacji produkcyjnej
Wystarcza rachunek kosztów pełnych. Podstawową jego cechą jest ustalenie rzeczywistego kosztu jednostkowego wyrobu. Rachunek uwzględnia wszystkie koszty zarówno związane bezpośrednio z wyrobem, jak i nie mające ścisłego związku. Rachunkowość finansowa całkowicie spełnia powyższe wymogi.

12 W orientacji rynkowej Za najważniejszą uważa się sprzedaż nie produkcję. W tych warunkach zmienia się rola i istota rachunku kosztów. Rachunek kosztów staje się źródłem informacji dla celów sprawozdawczych (rachunkowość finansowa) i celów decyzyjnych (rachunkowość zarządcza). W rachunku kosztów dla celów decyzyjnych rośnie ranga rachunku kosztów zmiennych.

13 Rola rachunkowości zarządczej:
Planowanie i podejmowanie decyzji na podstawie: ustalania celów, poszukiwania wariantów realizacji celów, doboru kryteriów decyzyjnych, porównywania wariantów i wyboru najkorzystniejszego Proces kontroli, który odbywa się przez porównywanie faktycznych i planowanych wyników wdrożenia oraz działań korygujących w przypadku zaistnienia odchyleń.

14 Rachunkowość finansowa vs. zarządcza
Wyróżnik Finansowa Zarządcza Podstawa prawna Ustawa o rachunkowości Nie jest uregulowana prawem Odbiorca Głównie zewnętrzni odbiorcy, urzędy skarbowe i statystyczne. Kierownictwo przedsiębiorstwa dla celów decyzyjnych i wewnętrznych rozliczeń Czas Dane o zaszłościach gospodarczych Przed i po Częstotliwość Obowiązują okresy: miesiąc, kwartał, rok Według potrzeb i przyjętych zasad Wymogi formalne Jednolity format sprawozdań finansowych, dane wyłącznie finansowe Układ dowolny według potrzeb


Pobierz ppt "Wykład 1 Dr Agnieszka Tubis."

Podobne prezentacje


Reklamy Google