Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY SESJA 2012. M ATERIAŁY PRZEKAZYWANE W DNIU DZISIEJSZYM :  Zestawy na egzamin ustny (zespoły szkół otrzymują 1 pakiet na każdy język).

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY SESJA 2012. M ATERIAŁY PRZEKAZYWANE W DNIU DZISIEJSZYM :  Zestawy na egzamin ustny (zespoły szkół otrzymują 1 pakiet na każdy język)."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY SESJA 2012

2 M ATERIAŁY PRZEKAZYWANE W DNIU DZISIEJSZYM :  Zestawy na egzamin ustny (zespoły szkół otrzymują 1 pakiet na każdy język).  Naklejki z kodami.  Informacje o redystrybucji.

3 majgodz. 9:00godz. 14:00 4 piątek język polski (pp)wiedza o tańcu (pp) wiedza o tańcu (pr) 7 poniedziałek język polski (pr)historia muzyki (pp) historia muzyki (pr) 8 wtorek matematyka (pp)jęz. łaciński i kultura antyczna (pp) jęz. łaciński i kultura antyczna (pr) 9 środa matematyka (pr)historia sztuki (pp) historia sztuki (pr) 10 czwartek język angielski (pp) język angielski (pr) język angielski dla kl. dwujęzycznych 11 piątek wiedza o społeczeństwie (pp) wiedza o społeczeństwie (pr) fizyka i astronomia (pp) fizyka i astronomia (pr) HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Egzaminy ustne: 4 – 25 maja Egzaminy pisemne:

4 majgodz. 9:00godz. 14:00 14 poniedziałek biologia (pp) biologia (pr) historia (pp) historia (pr) 15 wtorek informatyka (pp) informatyka (pr) chemia (pp) chemia (pr) 16 środa język niemiecki (pp) język niemiecki (pr) język niemiecki dla kl. dwujęzycznych 17 czwartek geografia (pp) geografia (pr) filozofia (pp) filozofia (pr) 18 piątek język rosyjski (pp) język rosyjski (pr) język rosyjski dla kl. dwujęzycznych HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

5 majgodz. 9:00godz. 14:00 21 poniedziałek język francuski (pp) język francuski (pr) język francuski w kl. dwujęzycznych 22 wtorek język hiszpański (pp) język hiszpański (pr) język hiszpański w kl. dwujęzycznych 23 środa język kaszubski (pp) jęz. mniejszości narod. (pp) język kaszubski (pr) jęz. mniejszości narod. (pr) 24 czwartek język włoski (pp)język włoski (pr) 25 piątek przedmioty zdawane w j. obcym: godz. 9:00 matematyka 10:35 historia 12:10 geografia 13:45 biologia 15:10 chemia 16:45 fizyka HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Przerwy między częściami egzaminów z j. obcych na poziomie rozszerzonym oraz egzaminu z informatyki – 30 min. Przerwy między egzaminami z przedmiotów zdawanych w j. obcym (kl. dwuj. – 25.V.) – 15 minut Wydanie świadectw: 29 czerwca

6 D YSTRYBUCJA ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH 4 maja8 maja10 maja14 maja21 maja j. polski (pp i pr) wiedza o tańcu historia muzyki matematyka (pp i pr) j. łaciński historia sztuki j. angielski j. ang. dwujęz. wos fizyka i astron. biologia historia informatyka chemia j. niemiecki j. niem. dwuj. geografia filozofia j. rosyjski j. francuski j. francuski dwuj. j. hiszpański j. hiszp. dwuj. j. włoski arkusze z przedmiotów zdawanych w j. obcym Dostawa w godz.: 5.00-7.30 Przesyłka jest adresowana na dyrektora szkoły (zespołu szkół). Osoby delegowane do odbioru powinny mieć ze sobą upoważnienie do odbioru materiałów na każdy dzień osobne. Ponadto powinny mieć ze sobą dowód osobisty.

7 R EDYSTRYBUCJA ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH W dniach 4, 7, 8, 9, 17 maja - odbiór w godz. 13.00- 15.00 – arkusze z I. zmiany. Arkusze z II. zmiany w tych dniach odbierane są w dniu następnym. W pozostałe dni sesji – odbiór odbywa się z obu zmian w godz. od 15.00-18.00. Arkusze z języków obcych, tj.: francuski, hiszpański, włoski odbierane będą w dniu egzaminu po uzgodnieniu szczegółów z dyrektorem szkoły. Osoby delegowane do przekazania arkuszy do punktu ROKE powinny mieć ze sobą upoważnienie dyrektora – PSZE.

8 R EDYSTRYBUCJA ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH Do opisu kopert bezpiecznych prosimy używać symboli arkuszy

9 R EDYSTRYBUCJA ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH Egzamin maturalny Przykładowy symbol arkusza Przedmiot egzaminu Symbol sesji Język arkusza Rodzaj arkusza Poziom MGE-P1_7P-122 Nr części

10 P RZEDMIOT EGZAMINU MGE-P1_7P-122 Przedmiot egzaminuSymbol język polskiPO język angielskiJA język angielski dwujęzycznyAD język francuski standardowyJF język francuski dwujęzycznyFD język hiszpańskiJH język hiszpański dwujęzycznyHD język niemiecki standardowyJN język niemiecki dwujęzycznyND język rosyjskiJR język rosyjski dwujęzycznyRD

11 P RZEDMIOT EGZAMINU MGE-P1_7P-122 Przedmiot egzaminuSymbol biologiaBI chemiaCH fizyka i astronomiaFA geografiaGE historiaHI historia muzykiHM historia sztukiHS matematykaMA wiedza o tańcuWT informatykaIN

12 P RZEDMIOT EGZAMINU MGE-P1_7P-122 Przedmiot egzaminuSymbol język kaszubskiOK język łaciński i kultura antycznaKL filozofiaFI historia dwuj. w języku angielskimHI matematyka dwuj. w języku rosyjskimMA

13 P RZEDMIOT EGZAMINU MGE-P1_7P-122 Poziom egzaminuSymbol Poziom podstawowyP Poziom rozszerzonyR Egzaminy dwujęzyczne – poziom rozszerzonyR

14 P RZEDMIOT EGZAMINU MGE-P1_7P-122 Część egzaminuSymbol Część pierwsza1 Część druga2

15 R ODZAJ ARKUSZA MGE-P1_7P-122 SymbolRodzaj arkusza 1standardowy 3dla słabosłyszącego 4dla słabowidzącego 6dla niewidomego 7dla niesłyszącego

16 J ĘZYK ARKUSZA MGE-P1_7P-122 Język arkuszaSymbol języka Język polskiP Język angielskiA Język niemieckiN Język francuskiF Język hiszpańskiH Język rosyjskiR

17 S YMBOL SESJI MGE-P1_7P-122 Sesja 2012 rokuSymbol sesji sesja główna (maj)122 sesja dodatkowa (czerwiec)123 sesja poprawkowa (sierpień)124

18 E GZAMIN W TERMINIE DODATKOWYM Czerwiecgodz. 9:00 godz. 14:00 5 wtorek język polski (pp)język polski (pr) 6 środa matematyka (pp)matematyka (pr) 8 piątekjęzyk angielski (pp) język angielski (pr) język angielski dla kl. dwujęzycznych 11 poniedziałekwiedza o społeczeństwie (pp) (pr)chemia (pp) (pr) 12 wtorek biologia (pp) (pr) historia (pp) (pr) wiedza o tańcu (pp) (pr) 13 środa język francuski (pp) język francuski (pr) język francuski dla kl. dwujęzycznych 14 czwartek geografia (pp) (pr) filozofia (pp) (pr) informatyka (pp) (pr) jęz. łaciński i kultura antyczna (pp) (pr) przedmioty zdawane w j. obcych 15 piątek fizyka i astronomia (pp) (pr) historia sztuki (pp) (pr) historia muzyki (pp) (pr) 18 poniedziałekjęzyk rosyjski (pp) język rosyjski (pr) język rosyjski dla kl. dwujęzycznych 19 wtorekjęzyk niemiecki (pp) język niemiecki (pr) język niemiecki w kl. dwujęzycznych 20 środa język hiszpański (pp) język hiszpański (pr) język hiszpański w kl. dwujęzycznych 21 czwartek język włoski (pp)język włoski (pr) część ustna 5 – 21 czerwca

19 Egzamin pisemny: 21 sierpnia (wt.), godz. 9:00 Egzamin ustny: 20 – 24 sierpnia Wydanie świadectw: 13 września Dotyczy zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej i przystąpili do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Aby zdający mógł przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, musi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu. (załącznik 18 Procedur ) Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej OKE w Łodzi w terminie do dnia 10 sierpnia 2012 r.

20 Powołanie - 2 miesiące przed egzaminem pisemnym (4 marca 2012 r.) Przedmiotowe zespoły egzaminacyjne PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU egzaminator danego przedmiotu wpisany do ewidencji egzaminatorów OKE w Łodzi CZŁONEK ZESPOŁU nauczyciel danego przedmiotu  żadna z tych osób nie prowadziła ze zdającymi zajęć z danego przedmiotu w ostatnim roku nauki *  co najmniej jedna z osób zatrudniona jest w innej szkole lub placówce * dotyczy tylko zdających, którzy w danym r. szk. ukończą szkołę Tyflopedagog, surdopedagog, tłumacz języka migowego, pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta, nauczyciel wspomagający – nie wchodzą w skład PZE

21 E GZAMIN USTNY Z J. POLSKIEGO Uczeń/absolwent przekazał PSZE do 4 kwietnia 2012 r. bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej egzaminu (wszyscy przystępujący do egzaminu na warunkach obowiązujących w sesji 2012 r.) Wraz z bibliografią zdający przedkłada informację o materiałach pomocniczych i środkach technicznych, którymi zamierza posłużyć się podczas prezentacji. Szkoła udostępnia środki techniczne, którymi dysponuje. Nie jest wymagane wcześniejsze złożenie planu prezentacji. Zdający może skorzystać z planu, o ile okaże go do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (jedna strona formatu A-4). Pozostali absolwenci: Jeżeli zdający nie dostarczył bibliografii w wyznaczonym terminie, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy.

22 E GZAMIN USTNY Z JĘZYKÓW OBCYCH Dzień przed terminem egzaminu członkowie PZE zapoznają się z zestawami egzaminacyjnymi i kryteriami oceniania. Egzamin trwa ok. 15 minut - ściśle określony czas na wykonanie poszczególnych zadań. Niezbędne wyposażenie PZE w zegar z sekundnikiem lub stoper. Ocena egzaminu - po każdym przeprowadzonym egzaminie (po wyjściu zdającego z sali egzaminacyjnej). Zestaw pytań do rozmowy wstępnej nie jest częścią zestawu egzaminacyjnego.

23 EGZAMIN USTNY Z JĘZYKA OBCEGO wg nowych zasad: protokół - zał. 6a karta oceny – zał. 6d nowe kryteria wg starych zasad: protokół – zał. 6b, 6c karta oceny – zał. 6e, 6f

24 E GZAMIN USTNY Z J. OBCEGO BEZ OKREŚLANIA POZIOMU DLA OSÓB NIEWIDOMYCH Materiał ilustracyjny zastąpiony opisem – instrukcje i zadania odczytuje egzaminator. Egzamin rozpoczyna się od rozmowy wstępnej. Zad. 1 Rozmowa, w której zdający i egzaminujący odgrywają określone role. Zad. 2 Zdający opisuje miejsce/osobę/wydarzenie wskazane w wylosowanym zestawie, np. Opisz swoje wymarzone przyjęcie urodzinowe; następnie zdający odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego. Pytania są związane z tematyką opisu i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. Zad. 3 – przykład Twój chłopak/Twoja dziewczyna pochodzi z Wielkiej Brytanii. Odwiedzają Cię jego/jej rodzice, którym chcesz zorganizować miły wieczór. Masz do wyboru dwa miejsca. Wybierz tę propozycję, która będzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia i uzasadnij swój wybór. Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą propozycję. Kolacja w eleganckiej restauracji Koncert polskiej muzyki w filharmonii Egzaminujący odczytuje polecenie bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania każdego zadania – może je odczytywać wielokrotnie.

25  Materiał ilustracyjny zastąpiony dźwiękiem.  W sali musi znajdować się sprawny odtwarzacz płyt CD -obsługą zajmuje się członek przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego.  Na obu poziomach egzaminu zdający odsłuchuje materiał dźwiękowy i odpowiada na pytania związane z tym materiałem, zamieszczone w zestawie egzaminującego.  W czasie przeznaczonym na przygotowanie, zdający sam określa liczbę odtworzeń materiału dźwiękowego. E GZAMIN USTNY Z J. OBCEGO NA STARYCH ZASADACH DLA OSÓB NIEWIDOMYCH

26 OCENA EGZAMINU USTNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO Zasady oceniania, instrukcje przeprowadzenia egzaminu z języka polskiego, informacje na temat formy bibliografii

27 OCENA EGZAMINU USTNEGO Z JĘZYKA OBCEGO Panel dla szkół

28 Do 13 września 2012 r. – rozliczenie się ze wszystkich materiałów egzaminacyjnych przekazanych przez OKE na egzamin ustny.

29 Powołanie - 1 miesiąc przed egz. pisemnym (4 kwietnia 2012 r.) 1. Przewodniczący 2. Członek zespołu 3. Członek zespołu  co najmniej jedna z osób - zatrudniona w innej szkole lub placówce  nie można powołać w skład ZN nauczycieli przedmiotu, z którego odbywa się egzamin  nie można powołać w skład ZN wychowawców zdających * * dotyczy tylko zdających, którzy w danym r. szk. ukończą szkołę powyżej 30 zdających w sali – zwiększenie o 1 członka na każdych kolejnych 20 zdających Zespoły nadzorujące przebieg egzaminu pisemnego Tyflopedagog, surdopedagog, tłumacz języka migowego, pedagog resocjalizacji, socjoterapeuta, nauczyciel wspomagający – wchodzą w skład ZN

30 Egzamin (….) rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. O godzinie wyznaczonej przez PZE zdający wchodzą do sali według kolejności na liście, otrzymują naklejki kodowe, sprawdzają ich poprawność, zajmują miejsca na sali, wysłuchują instrukcji udzielanych przez ZN - czynności organizacyjne Po rozdaniu arkuszy zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje PZE, ale zdający kończy pracę z arkuszem o czasie zapisanym na (planszy) tablicy.

31 E GZAMIN PISEMNY - O BOWIĄZKI ZDAJĄCEGO Zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza. Sprawdzić kompletność arkusza. Sprawdzić, czy ZN dostarczył stosowne tablice/wzory (egzamin z matematyki, chemii, fizyki i astronomii). Zakodować arkusz i kartę odpowiedzi. Oznaczyć, jeśli to wynika z uprawnień, dysleksję. Przenieść na kartę odpowiedzi rozwiązania zadań zamkniętych.

32 I NSTRUKCJA PAKOWANIA MATERIAŁÓW EGZAMINACYJNYCH PRZEZ ZN Członkowie ZN, odbierając arkusze od zdających: sprawdzają ich kompletność oraz poprawność kodowania (wpisanie w wyznaczonych polach numeru pesel oraz porównują jego zgodność z nadrukiem na naklejce z kodem kreskowym), dokonują stosownych poprawek i uzupełnień odnotowują fakt odbioru arkusza w wyznaczonym polu na listach zdających po odebraniu wszystkich arkuszy wszyscy członkowie ZN składają podpisy na ostatniej stronie list zdających egzamin w danej sali. S EGREGOWANIE ARKUSZY – W ODDZIELNYCH „ BEZPIECZNYCH ” KOPERTACH 1. Arkusze zdających, którym egzamin unieważniono 2. Arkusze zdających korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu ( z nagraniem audio ) 3. Arkusze zdających skierowanych z innych OKE ( nie dotyczy zdających przekierowanych z innych szkół z terenu OKE w Łodzi ) 3. Arkusze zdających niewidomych - 6 4. Arkusze zdających niesłyszących - 7 5. Arkusze zdających słabosłyszących - 3 5. Arkusze zdających pozostałych ( standardowe 1 oraz dla słabowidzących 4, w tym pisane na komputerze ).

33 Koperty z arkuszami muszą być obowiązkowo zaklejone na sali egzaminacyjnej w obecności przedstawicieli zdających. UWAGA: W przypadku zbyt małej ilości kopert „bezpiecznych” arkusze należy zapakować, stosując w miejsce brakujących, koperty papierowe zaparafowane w miejscach sklejenia przez wszystkich członków ZN. Osoba dostarczająca dokumenty zobowiązana jest dostarczyć kopię specyfikacji dostawy arkuszy otrzymaną od dystrybutora/kuriera wraz z ewentualnym protokołem braków stwierdzonych w przesyłce. Osoba dostarczająca dokumenty zobowiązana jest podać na kopercie z protokołami - numer telefonu, pod którym można się będzie z nią skontaktować w razie stwierdzenia błędów lub braków w pakowaniu arkuszy, a także innych niezgodności i wątpliwości.

34 Po zakończeniu klasyfikacji należy przesłać dane o uczniach nieklasyfikowanych oraz nieprzystępujących do egzaminu maturalnego poprzez nowy formularz Nieklasyfikowani w Panelu dla Szkół - najpóźniej do 26.04.2012 r. W przypadku, gdy wszyscy uczniowie są klasyfikowani, dyrektor szkoły proszony jest również o zaznaczenie tego faktu w formularzu Nieklasyfikowani. Do 29.04.2012 r. do WBA - listy laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, którzy będą zwolnieni z egzaminu maturalnego. Do zestawienia należy dołączyć kserokopie zaświadczeń o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty. Listy na sale - protokoły - do pobrania w Panelu dla szkół od 29.04.2012 r. Protokoły z uwzględnieniem poprawek przesłanych przez szkoły będą wygenerowane w dniu 30.04.2012 r. Od momentu publikowania protokołów na sale nie będą już aktualizowane listy weryfikacyjne. O CZYM JESZCZE PAMIĘTAĆ ?

35 Instrukcja do obsługi formularza „Nieklasyfikowani” Formularz znajduje się w Panelu dla szkół i służy do komunikacji z OKE. Po jego wypełnieniu i wysłaniu do OKE nie ma potrzeby przesyłania dokumentacji papierowej z informacją o nieprzystępujących/przystępujących do danego egzaminu. Dyrektorzy wszystkich szkół biorących udział w egzaminach proszeni są o wypełnienie formularza, także w takiej sytuacji, gdy do egzaminu przystępują wszyscy zdający. W szkołach, w których zdawany jest jednocześnie egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe umieszczone zostały dwa oddzielne formularze, jeden dla każdego egzaminu. Każdy z nich należy wypełnić oddzielnie. Uwaga: wypełnienie jednego formularza nie skutkuje automatycznym wypełnieniem oraz przesłaniem do OKE drugiego formularza. Pod listą zdających do danego rodzaju egzaminu umieszczony został przycisk Wyślij. Po jego naciśnięciu dane z danego formularza – rodzaju egzaminu zostaną przekazane do OKE.

36 Z AKŁADKA „N IEKLASYFIKOWANI ”

37

38

39 Przegląd materiałów egzaminacyjnych i dokumentacji na ustny egzamin maturalny z języków obcych. Kontrola przez ZN arkusza egzaminacyjnego przy jego odbiorze. Terminowe wypełnianie „nieobecnika” (systematycznie po każdym egzaminie, ostateczny termin – 30 maja 2012 r.) Przesłanie do OKE wyników egzaminów ustnych poprzez formularz „Nieobecni” (nie później niż do 30 maja 2012 r.) Listy z wynikami egzaminów ustnych będą dostępne od 11.06.2012 r. - weryfikacja wprowadzonych danych i zgłoszenie poprawek do dnia 15.06.2012 r. O CZYM JESZCZE PAMIĘTAĆ ?

40 P AMIĘTAĆ O POMYSŁOWOŚCI ZDAJĄCYCH

41 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Andrzej Chruściany Kierownik Wydziału Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Maturalnych Tel. 42 664 81 96, kom. 691 300 603 Elżbieta Malinowska Kierownik Pracowni Egzaminów Maturalnych tel. 42 664 81 81, kom. 695 200 326


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY SESJA 2012. M ATERIAŁY PRZEKAZYWANE W DNIU DZISIEJSZYM :  Zestawy na egzamin ustny (zespoły szkół otrzymują 1 pakiet na każdy język)."

Podobne prezentacje


Reklamy Google