Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dwa sposoby rozumienia terminu „przepis prawny”: 1) Każde zdanie w sensie gramatycznym występujące w tekście aktu prawnego; 2) Każda redakcyjnie wyodrębniona.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dwa sposoby rozumienia terminu „przepis prawny”: 1) Każde zdanie w sensie gramatycznym występujące w tekście aktu prawnego; 2) Każda redakcyjnie wyodrębniona."— Zapis prezentacji:

1

2 Dwa sposoby rozumienia terminu „przepis prawny”: 1) Każde zdanie w sensie gramatycznym występujące w tekście aktu prawnego; 2) Każda redakcyjnie wyodrębniona jednostka systematyki tekstu aktu prawnego, np. paragraf, artykuł, punkt.

3 Norma prawna to zrekonstruowana z przepisów prawnych reguła postępowania, tzn. wypowiedź językowa, która wskazuje, komu i w jakich okolicznościach jest nakazane/zakazane lub dozwolone konkretne postępowanie oraz jakie będą konsekwencje w przypadku, gdy adresat nie zachowa się w sposób przewidziany przez normę.

4  Kondensacja norm – w jednym przepisie prawodawca zawiera wiele różnych norm postępowania.  Rozczłonkowanie norm w przepisach – fragmentaryzacja normy prawnej i umieszczanie w odpowiedniej części aktu normatywnego (aktów normatywnych).

5 1) Koncepcja trójelementowa - Hipoteza (adresat + okoliczności, w których powinien on się zachować w sposób przewidziany przez normę) - Dyspozycja (wzór zachowania, formułuje nakazy/zakazy lub dozwolenia) - Sankcja (konsekwencje, jakie nastąpią, gdyby adresat zachował się niezgodnie z wzorem zachowania określonym w dyspozycji)

6 Sankcja kary – ma charakter represyjny i określa dolegliwość dotyczącą ukaranego (prawo karne). Sankcja egzekucji – stosowana jest w celu wykonania obowiązków, których osoby zobowiązane nie chcą wykonać dobrowolnie (prawo administracyjne). Sankcja nieważności – oznacza bezskuteczność czynności prawnej w przypadku naruszenia reguł dokonywania tej czynności (prawo cywilne). Nieważność bezwzględna i względna.

7 2) Koncepcja norm sprzężonych Norma sankcjonowana – formułuje nakaz/zakaz lub dozwolenie dowolnym podmiotom. Norma sankcjonująca – określa nakaz zastosowania sankcji w razie naruszenia normy sankcjonowanej. Jej adresatem jest zawsze organ państwa upoważniony do wymierzenia sankcji.

8  Norma indywidualna – skierowana do osoby lub osób wyodrębnionych ze względu na pewną cechę osobową lub zespół takich cech.  Norma generalna – określa adresata poprzez wskazanie pewnej cechy lub cech wspólnych dla pewnej klasy osób, której ma dotyczyć określony w normie obowiązek.

9  Norma abstrakcyjna – ustalająca w sposób powtarzalny i pozakontekstowy treść nakładanego na adresata normy obowiązku.  Norma konkretna – wyznaczająca w sposób czasoprzestrzennie określony treść nakładanego na adresata obowiązku.

10  Ius cogens – normy prawne bezwzględnie stosowane  Ius dispositivum – normy prawne względnie stosowane.  Norma semiimperatywna – norma bezwzględnie stosowana, ale zazwyczaj tylko wobec określonego typu sytuacji lub ograniczająca swobodę wyboru zachowania tylko ze względu na określoną grupę adresatów.

11  Klasa sytuacji (okoliczności, zdarzeń), od których zaistnienia norma uzależnia powstanie określonych obowiązków po stronie adresata normy.  Okoliczności niezależne od adresata  Zachowania zależne od człowieka

12  Klasa zachowań nakazanych/zakazanych przez normę. Inaczej treść wyznaczanego przez normę obowiązku.  Mogą mieć postać czynności psychofizycznych jak i czynności konwencjonalnych.

13  Normy prawne o szczególnym znaczeniu w systemie prawa, określane też jako normy zasadnicze.  Zasady uniwersalne – zasady całego systemu prawa.  Zasady części systemu prawa – odnoszą się do jednej lub kilku gałęzi prawa.

14  W znaczeniu dyrektywalnym – są wyraźnie określone w tekście prawnym.  W znaczeniu opisowym – wyprowadza się je z tekstu prawnego za pomocą zabiegów argumentacyjnych.


Pobierz ppt "Dwa sposoby rozumienia terminu „przepis prawny”: 1) Każde zdanie w sensie gramatycznym występujące w tekście aktu prawnego; 2) Każda redakcyjnie wyodrębniona."

Podobne prezentacje


Reklamy Google