Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Organizacji i Przedsiębiorczości Wojciech St. Mościbrodzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Organizacji i Przedsiębiorczości Wojciech St. Mościbrodzki"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Organizacji i Przedsiębiorczości Wojciech St. Mościbrodzki wojmos@wojmos.com

2 Wykresy Gantta - procedura  Wykres Gantta – sposób przedstawiania następstwa zdarzeń, uwzględniający wzajemne zależności.

3 Przygotowanie Gantta  Etap I: Rozłożenie przedsięwzięcia na cele etapowe lub cele cząstkowe.  Etap II: Ustalenie czasu trwania przedsięwzięcia i określenie czasów realizacji celów etapowych i cząstkowych.  Etap III: Ustalenie kolejności realizacji celów etapowych i cząstkowych oraz wyznaczenie terminów ich rozpoczęcia oraz zakończenia.  Etap IV: Określenie miejsca, w którym cele te mają być realizowane.  Etap V: Wyrażenie w postaci graficznej wszystkich dokonanych czynności.

4 zależność F-S

5 Zależność FF

6 Zależność SS

7 Zależność SF

8 Budżet  Budżet to plan przychodów i wydatków określonych zasobów (najczęściej pieniędzy, ale są także np. budżety zużycia wody) powiązanych jednym celem, rozciągnięty w czasie.  Budżet służy do planowania i prognozowania, ale także do kontroli i monitoringu (realizacja budżetu)  Budżety konstruuje się najczęściej w odniesieniu do:  Jednostki gospodarującej (np. budżet firmy)  Czasu (np. budżet na dany rok)  Projektu (np. budżet budowy domu)  Konstruując budżet pamiętamy o:  Zasadzie realnego planowania  Zasadzie elastyczności  Zasadzie rozsądnego ryzyka  Perspektywie księgowej i perspektywie cash flow

9 Przykładowy budżet

10 Podstawy prawa dla przedsiębiorców  Prawo to zespół (zbiór) norm usankcjonowanych lub wydanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym  Norma prawna - to najmniejszy stanowiący sensowną całość element prawa. Stworzona na podstawie przepisów prawnych, ustanowiona przez kompetentny organ władzy w odpowiednim trybie reguła postępowania:  generalna (nie jest skierowana do jednego, ściśle oznaczonego adresata, ale do grupy podmiotów określonych przy pomocy nazwy rodzajowej)  abstrakcyjna (dotycząca powtarzalnych zachowań, wielokrotnego zastosowania, uniwersalna)  Norma prawna składa się z:  Hipotezy (wyznacza adresata), dyspozycji (określa zachowanie) i sankcji (co się dzieje, gdy dyspozycja nie jest spełniona)

11 Podstawy prawa dla przedsiębiorców  Podstawowa różnica (co do zasady) pomiędzy organem państwa a innym podmiotem (obywatelem, przedsiębiorcą):  Obywatel (także przedsiębiorca) może zachowywać się w dowolny sposób nie zabroniony przez prawo  Organ władzy musi się zachowywać tylko tak, jak pozwala na to prawo  Obejście prawa (działanie zgodne z literą prawa, ale niezgodne z jego duchem) nie jest równoznaczne z działaniem legalnym

12 Systemy prawne  Prawo kodeksowe – norma prawna musi być jasno określona, precedens nie tworzy nowej normy, ale może być pomocniczo wykorzystany w orzecznictwie  Prawo zwyczajowe (common law) – prawo oparte o zasady wywodzące się ze zwyczaju, precedens stanowi nową normę prawną

13 Hierarchia polskiego systemu prawnego  Polskie prawo stanowione:  konstytucja,  ustawy,  ratyfikowane umowy międzynarodowe,  rozporządzenia  przepisy prawa Wspólnot Europejskich (rozporządzenia, dyrektywy, decyzje)  regulacje umowne tworzone przez strony,  postanowienia umów międzynarodowych  zwyczaje handlowe np incoterms, combiterms

14 Czynność prawna i czyn prawny  czynność prawna to świadome i zgodne z przepisami prawa zachowanie podmiotów zmierzające do wywołania skutków prawnych mocą odpowiednich oświadczeń woli  Czyn - zachowanie się podmiotu prawa które rodzi skutki prawne choć do wywołania tych skutków podmiot prawa swym zachowaniem nie zmierzał (mogą być zgodne z prawem i niezgodne)

15 Kodeks cywilny  Przykładowe zagadnienia:  pełnomocnictwo  prokura  zasiedzenie  dobra i zła wiara  rękojmia i gwarancja

16 Krótki wstęp do teorii wyboru  Wybór w działalności gospodarczej to najczęściej decyzja oparta o rachunek ekonomiczny  W zależności od okresu spodziewanego zwrotu mówimy często o:  Decyzjach strategicznych (powyżej 3 lat)  Decyzjach taktycznych (powyżej 1-3 lat)  Decyzjach operacyjnych (krótkoterminowych) Oczywiście podział ten ma jedynie znaczenie umowne  Decyzje podejmowane są jednoosobowo lub grupowo.  Przeważnie decyzja podejmowana grupowo jest lepsza, bowiem pojawia się efekt synergii pomiędzy decydentami. Może się jednak zdarzyć, że osoba o najsilniejszym wpływie ogranicza efektywność zespołu  Typowe formy podejmowania decyzji: głosowanie, uzgodnienie, szukanie kompromisu

17 Struktury liniowe

18 Liniowa z osobą wspomagajacą

19 Task-force

20 Macierz


Pobierz ppt "Podstawy Organizacji i Przedsiębiorczości Wojciech St. Mościbrodzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google