Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oddział w Radomiu Autor : Barbara Sałata Obowiązujące przepisy w zakresie sprzedaży bezpośredniej i przetwórstwa. Bariery rozwoju sprzedaży bezpośredniej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oddział w Radomiu Autor : Barbara Sałata Obowiązujące przepisy w zakresie sprzedaży bezpośredniej i przetwórstwa. Bariery rozwoju sprzedaży bezpośredniej."— Zapis prezentacji:

1 Oddział w Radomiu Autor : Barbara Sałata Obowiązujące przepisy w zakresie sprzedaży bezpośredniej i przetwórstwa. Bariery rozwoju sprzedaży bezpośredniej. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 2 Formy sprzedaży produktów żywnościowych. Sprzedaż przez rolnika – w ramach dostaw bezpośrednich i sprzedaży bezpośredniej Sprzedaż przez rolnika – w gospodarstwie agroturystycznym Sprzedaż przez rolnika, przedsiębiorcę – w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym w ramach działalności MLO.

3 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (D. U. z 27 czerwca 2007 r. nr 112, poz. 774). Podstawy prawne dostaw bezpośrednich surowców pochodzenia roślinnego Dostawy bezpośrednie obejmują:  produkty produkcji pierwotnej takie jak: zboża, owoce, warzywa, zioła, runo leśne, grzyby uprawne,  surowce pochodzące z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego,  środki spożywcze pochodzące z produktów lub surowców, wymienionych wyżej w postaci kiszonej lub suszonej. Produkty te nie mogą stanowić działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 4 Wielkość obrotu w ramach dostaw bezpośrednich określono na poziomie wielkości: - plonów produktów pochodzenia roślinnego w skali roku, uzyskanych przez producentów z gospodarstw, których są właścicielami lub użytkownikami - ilości surowców pochodzących z dokonywanych osobiście zbiorów ziół i runa leśnego. Podstawy prawne dostaw bezpośrednich WYMAGANIA HIGIENICZNE DLA DOSTAW BEZPOŚREDNICH Przedsiębiorstwa sektora spożywczego produkujące lub zbierające produkty roślinne zapewniają :Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych – załącznik I. cz.A pkt.5 ) WYMAGANIA HIGIENICZNE DLA DOSTAW BEZPOŚREDNICH Przedsiębiorstwa sektora spożywczego produkujące lub zbierające produkty roślinne zapewniają :Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych – załącznik I. cz.A pkt.5 )

5 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 5 Obszar prowadzenia działalności: - na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja, - na terenie województw przyległych. Po zgłoszeniu tej działalności do Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego i dokonaniu rejestracji. Sprzedaż może odbywać się wyłącznie bezpośrednio pomiędzy: - producentem płodów rolnych i konsumentem finalnym, - lokalnym sklepem detalicznym lub lokalną restauracją bądź stołówką w celu zaopatrzenia konsumentów finalnych. Podstawy prawne dostaw bezpośrednich

6 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 6 Podstawy prawne sprzedaży bezpośredniej surowców pochodzenia zwierzęcego Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 38).

7 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 7 Sprzedaż bezpośrednia obejmuje sprzedaż konsumentowi końcowemu surowców pochodzących z produkcji pierwotnej, czyli hodowli, połowów. Limity wielkości sprzedaży  do 1000 litrów tygodniowo mleka surowego, do 500 litrów tygodniowo śmietany, do 50 tuszek tygodniowo indyki, gęsi, do 200 tuszek tygodniowo dla innych gat. drobiu, do 100 tuszek tygodniowo zajęczaki od 350 do 2450 jaj tygodniowo jaj, miód, mleczko, pierzga, ryby, zwierzęta łowne po odstrzale i dopuszczalnym wypatroszeniu na miejscu, ślimaki. Podstawy prawne sprzedaży bezpośredniej surowców pochodzenia zwierzęcego

8 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 8 Miejsca prowadzenia sprzedaży bezpośredniej: -na terenie gospodarstw rolnych, -na targowiskach, lub -do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego; Podstawy prawne sprzedaży bezpośredniej surowców pochodzenia zwierzęcego

9 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 9 Wymogi formalne:  Sprzedaż wyłącznie produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych we własnym gospodarstwie.  Obszar sprzedaży: - na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja, lub - na obszarze sąsiadujących z nim województw,  Rejestracja działalności w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii zgodnie z miejscem produkcji – 30 dni przed rozpoczęciem działalności. Podstawy prawne sprzedaży bezpośredniej surowców pochodzenia zwierzęcego

10 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 10 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010r.w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. (Dz. U.2010, NR. 113, poz.753) Działalność zwana skrótowo MLO dotyczy tylko przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010r.w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. (Dz. U.2010, NR. 113, poz.753) Działalność zwana skrótowo MLO dotyczy tylko przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Podstawa prawna działalności MLO

11 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 11 W ramach tego rodzaju działalności można prowadzić: - produkcję produktów mlecznych, - produkcję obrobionych lub przetworzonych produktów rybołówstwa, - produkcję surowych wyrobów mięsnych, mięsa mielonego, produktów mięsnych, - rozbiór mięsa wołowego, wieprzowego, baraniego, koziego, końskiego, z drobiu lub zajęczaków, zwierząt łownych oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych. Działalność MLO

12 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 12  sprzedaż produktów konsumentowi końcowemu  dostawy produktów do zakładów detalicznych zaopatrujących konsumenta końcowego( z zastrzeżeniem limitu) Prowadzenie dostaw w przypadku tego rodzaju działalności ma charakter obligatoryjny. Działalność MLO

13 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 13 Zniesiony został limit w odniesieniu do produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w miejscu produkcji konsumentowi końcowemu. Limitowane są jedynie dostawy do innych zakładów prowadzących handel detaliczny (w tym należących do tego samego podmiotu) z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego. Do limitu dostaw wlicza się sprzedaż poprzez własne sklepy firmowe. Działalność MLO

14 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 14 Wagowe limity sprzedaży do zakładów detalicznych zaopatrujących konsumenta końcowego, tzw. „dostaw” wynoszą: 1t/tydzień – mięso „czerwone” wraz z surowymi wyrobami mięsnymi i mięsem mielonym, 0,5 t/tydzień – mięso drobiowe i zajęczaków wraz z surowymi wyrobami mięsnymi i mięsem mielonym, 1,5 t/tydzień – produkty mięsne, 0,3 t/tydzień – produkty mleczne, 0,15 t/tydzień – produkty rybołówstwa Działalność MLO

15 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 15 Działalność MLO Miejsca sprzedaży oraz zakłady, do których następuje dostawa, muszą znajdować się na obszarze województwa, w którym prowadzona jest produkcja lub na obszarze sąsiadujących z nim powiatów. Podmiot produkujący i wprowadzający żywność pochodzenia zwierzęcego do obrotu podlega obowiązkowej rejestracji przez organy Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej. Podmioty zarejestrowane prowadzące działalność MLO i posiadające własne sklepy prowadzące sprzedaż detaliczną wyrobów wyprodukowanych we własnym zakładzie poza miejscem prowadzenia działalności, zgłaszają własne placówki handlu detalicznego do właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

16 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 16 WYMOGI FORMALNO –PRAWNE W ZAKRESIE SPRZEDAŻY ŻYWNOŚCI  FORMA SPRZEDAŻY – surowce, żywność przetworzona.  WYMOGI HIGIENICZNE (w tym wymogi prawa budowalnego, prawa pracy)  REJESTRACJA, ZATWIERDZENIE  RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: rolnicza, pozarolnicza.  WYMOGI PODATKOWE  UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE.

17 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 17 Tryb postępowania przy rejestracji podmiotów prowadzących dostawy bezpośrednie surowców roślinnych lub inne formy sprzedaży produktów pochodzenia roślinnego

18 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 18 KOGO dotyczy REJESTRACJA ?  działalności w zakresie dostaw bezpośrednich;  urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności;  obiekty lub urządzenia ruchome lub tymczasowe, uprzednio dopuszczone do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji lub obrotu żywnością w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;  gospodarstw agroturystyczne;  podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych w ilości mniejszej niż 1 000 hl w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina;  aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych określonych przepisami prawa farmaceutycznego;  sklepów zielarskich;  przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną innych niż środki spożywcze produktów oraz wprowadzających do obrotu środki spożywcze opakowane, trwałe mikrobiologicznie;  zakładów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w sprzedaży żywności „na odległość” (sprzedaży wysyłkowej), w tym sprzedaży przez Internet;  podmiotóów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną

19 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 19 Dostawy bezpośrednie surowców roślinnych lub inne formy sprzedaży produktów pierwotnych Podmiot składa wniosek do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Do wniosku należy załączyć aktualny KRS lub zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem prowadzenia działalności; Wzór wniosku o wpis do rejestru został określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 roku- ( Dz.U.2007 nr 106 poz.730); We wniosku należy określić: rodzaj planowanej produkcji, wielkość produkcji oraz rodzaj produktów; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów prowadzących sprzedaż bezpośrednią;

20 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 20 PRZETWÓRSTWO – ŚUROWCÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO

21 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 21 PRZETWÓRSTWO SUROWCÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO  ZATWIERDZENIE ZAKŁADU  WYŻSZE WYMAGANIA HIGIENY  ZGŁOSZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZEK PODATKOWY

22 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 22 TRYB POSTĘPOWANIA PRZY ZATWIERDZANIU PODMIOTÓW Lokalizacja obiektu produkcyjnego Urząd Miasta / Urząd Gminy Plan zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy – decyzja Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) Pozwolenie na budowę/ zmianę sposobu użytkowania Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) Decyzja środowiskowa – jeżeli podlega Uzgodnienia Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397)

23 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 23 Sporządzenie projektu technologicznego Wymagania sanitarni-higieniczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego  Rozporządzenie(WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463),  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139z 30.04.2004, str.1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319),  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 z późn.zm.)

24 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 24 Każdy podmiot produkujący żywność i wprowadzający do obrotu środki spożywcze zobowiązany jest do spełnienia wszystkich wymagań koniecznych do zapewnienia ich właściwej jakości zdrowotnej, w tym właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń zakładu i ich wyposażenia oraz stanu zdrowia osób biorących udział w obrocie żywnością. Brak sprecyzowanych wymagań dla zakładów o małej zdolności produkcyjnej. Brak sprecyzowanych wymagań dla zakładów o małej zdolności produkcyjnej. Sporządzenie projektu technologicznego Wymagania sanitarni-higieniczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

25 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 25 Projekt technologiczny- część opisowa  rodzaj działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców, rodzaju produktów, które będą produkowane w zakładzie,  określenie sytemu dostawy wody,  dane dotyczące maksymalnej zdolności produkcyjnej zakładu,  szczegółowy opis procesów produkcyjnych,  wykaz pomieszczeń zakładu z uwzględnieniem ich przeznaczenia, powierzchni, wymaganej wysokości oraz sposobu wykończenia posadzek, ścian i sufitów,  wykaz maszyn urządzeń, instalacji oraz narzędzi przeznaczonych do produkcji,

26 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 26 Projekt technologiczny- część graficzna

27 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 27 Projekt technologiczny- część opisowa Wniosek o zatwierdzenie projektu do PIS Decyzja zatwierdzenie projektu Uzgodnienia, poprawki Projekt technologiczny opiniowany jest przez: Rzeczoznawcę ds. sanitarno - higienicznych lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rzeczoznawcę ds. BHP i ergonomii lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego

28 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 28 TRYB POSTĘPOWANIA PRZY ZATWIERDZANIU PODMIOTÓW Wykonanie projektu budowy/adaptacji lokalu, celem dostosowania funkcji pomieszczeń do prowadzenia działalności w zakresie zaplanowanym przez Inwestora w projekcie technologicznym a następnie przygotowanie i wyposażenie pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami to jest: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawiewarunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm). b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekstjednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późń. zm.).

29 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 29 Zawiera branże: - budowlaną (konstrukcyjną i architektury) - wentylacyjną, - wodno-kanalizacyjną, - elektryczną - grzewczą Opinia:  Rzeczoznawcy ds. sanitarno - higienicznych lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych  Rzeczoznawcy ds. BHP i ergonomii lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Projekt techniczno – budowlany  Rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych oraz w szczególnych przypadkach:  Organy ochrony środowiska, gdy inwestycja będzie oddziaływać na środowisko.

30 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 30 TRYB POSTĘPOWANIA PRZY ZATWIERDZANIU PODMIOTÓW Budowę/adaptację pomieszczeń należy wykonać zgodnie z projektem technologicznym i budowlanym posiadającym uzgodnienie pod względem wymagań higienicznych i sanitarnych, technicznych i BHP. Wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 64. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z późń. zm.).

31 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 31 Załączniki do wniosku Decyzja z urzędu gminy o warunkach zabudowy (pozwolenie na budowę, zmianę sposobu użytkowania, przbudowę); Projekt budowlany, projekty branżowe (wentylacja, wod-kan, energetyka) oraz technologiczne; Odstępstwa – jeśli występują; Oświadczenie Kierownika nadzoru budowy (nowy lokal) lub firmy budowlanej (adaptacja), że prace związane z budową, przebudową lub adaptacją zostały wykonane zgodnie z zaopiniowaną dokumentacją projektową, a użyte materiały posiadają wymagane certyfikaty; Protokół ze sprawdzenia wentylacji obiektu (skuteczność i głośność) Decyzja Gminy/Dzielnicy (Nadzoru Budowlanego), co do nie sprzeciwiania się dopuszczeniu do użytkowania lokalu; Dokumentacja działalności gospodarczej Badanie wody Umowa na wywóz nieczystości; Inne

32 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 32 ZATWIERDZANIE ZAKŁADÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Kontrola obiektu - przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego stwierdzą czy:  dany obiekt został wykonany zgodnie z projektem  czy obiekt spełnia obowiązujące wymogi sanitarno - higieniczne oraz  czy zostały skompletowane dokumenty stwierdzające poprawność wykonania instalacji (wentylacja, sieć wodociągowa, energia, ogrzewanie). Decyzja zatwierdzająca zakład i wpis do rejestru – rozpoczęcie działalności.

33 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 33 Odstępstwa od wymagań higieniczno-sanitarnych może przyznać minister zdrowia, powołując się na Rozporządzenie KE nr 852/2004. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych odstępstwod wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną niezwierzęcego pochodzenia z dnia 18 lutego 2009 r. (Dz.U.Nr 37, poz. 294) Produkty tradycyjne pochodzenia roślinnego- odstępstwa

34 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 34 - pomieszczeń, w których takie produkty są poddane działaniu otoczenia koniecznego w pewnym stopniu dla wytworzenia ich cech. Pomieszczenia mogą w szczególności zawierać ściany, sufity i drzwi, które nie są gładkie, nieprzepuszczalne, niepochłaniające lub odporne na korozję oraz naturalne geologiczne ściany, sufity i podłogi; -rodzaju materiałów, z których wykonane są przyrządy i sprzęt wykorzystywany do przygotowywania oraz pakowania zbiorczego i jednostkowego tych produktów; -rodzaju środków wykorzystywanych do czyszczenia i dezynfekowania pomieszczeń (w tym częstości ich wykorzystywania), w szczególności środki te mają być dostosowane do danej działalności w celu uwzględnienia charakterystycznej flory znajdującej się w otoczeniu tych pomieszczeń. Odstępstwa indywidualne od wymagań higienicznych przyznawane są przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Odstępstwa mogą zostać przyznane zakładom w zakresie:

35 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 35 PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO  Podmiot produkujący i wprowadzający żywność pochodzenia zwierzęcego do obrotu podlega obowiązkowej rejestracji przez organy Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.  Zakłady prowadzące przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego objęte są również obowiązkiem przedłożenia do zatwierdzenia przez właściwy terytorialne organ Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej sporządzonego projektu technologicznego zakładu.

36 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 36 KOGO OBOWIĄZUJE REJESTRACJA ? Zgodnie z art.20 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz art.6 ust.2 rozporządzenia (WE) 852/2004 rejestracji podlegają zakłady:  Prowadzące sprzedaż bezpośrednią Prowadzące działalność:  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010r.w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. oraz:  Przedsiębiorstwa zajmujące się konfekcjonowaniem miodu,  Przedsiębiorstwa zajmujące się transportem produktów pochodzenia zwierzęcego,  Wytwarzające żywność w skład, której wchodzą produkty pochodzenia roślinnego i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego,  Punkty skupu dziczyzny,  Podmioty prowadzące działalność w zakresie pośredniczenia w obrocie produktami pochodzenia zwierzęcego.

37 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 37  Rejestracja odbywa się na podstawie wniosku przedsiębiorcy, zgodnie z art.21 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, złożonego w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności w formie pisemnej decyzji administracyjnej.  W przypadku działalności: ubój drobiu w gospodarstwie ubój zajęczaków w gospodarstwie sprzedaż produktów rybołówstwa sprzedaż jaj konsumpcyjnych sprzedaż produktów pszczelich sprzedaż mleka i śmietany z wnioskiem składają projekt technologiczny w formie opisowej REJESTRACJA

38 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 38 imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo numer identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności – w przypadku pomieszczeń gospodarstwa, określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym zakładzie, określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona działalność.  Załączniki: Projekt technologiczny – forma opisowa w określonych działalnościach zgodny z wymaganiami: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U 2013; poz. 434). REJESTRACJA – wniosek dane

39 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 39 Po otrzymaniu kompletnego wniosku, powiatowy lekarz weterynarii wydaje decyzję administracyjną o wpisie do właściwego rejestru nadając zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny. Wykaz podmiotów zarejestrowanych podlegających nadzorowi PIW umieszczony na stronie GIW. REJESTRACJA

40 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 40 Podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego (np. wędlin, kiełbas z mięsa wieprzowego, wołowego czy drobiowego) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu lub przed rozpoczęciem dostosowania istniejących budynków, pomieszczeń, musi sporządzić projekt technologiczny zakładu, w którym będzie się odbywała produkcja. Projekt należy następnie przesłać wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na planowane miejsce prowadzenia tej działalności. Projekt technologiczny zakładu musi być zgodny z wymaganiami: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 kwietnia 2013 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Poz. 434). Działalność Lokalna, Marginalna i Ograniczona

41 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 41 Projekt technologiczny zakładu składa się z: części opisowej oraz części graficznej. Część opisowa projektu powinna zawierać:  określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców, rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie,  opis sposobu przechowywania odpadów i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,  określenie sytemu dostawy wody,  wskazanie planowanej lokalizacji zakładu,  dane dotyczące maksymalnej tygodniowej zdolności produkcyjnej zakładu. Działalność Lokalna, Marginalna i Ograniczona

42 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 42 Część graficzna projektu technologicznego zawierająca plany wykonane techniką trwałą w skali 1:100 powinna przedstawiać:  rzuty poziome kondygnacji zakładu, z zaznaczeniem pomieszczeń i ich funkcji,  miejsca, w których odbywają się poszczególne etapy produkcji, stanowiska pracy,  lokalizację maszyn, instalacji i urządzeń produkcyjnych z uwzględnieniem punków poboru wody,  wyróżnienie stref o różnym stopniu ryzyka zanieczyszczenia mikrobiologicznego,  drogi przemieszczania produkowanej żywności od przyjęcia surowców do wysyłki produktów gotowych. Działalność Lokalna, Marginalna i Ograniczona

43 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 43 Przykład projektu – drogi technologiczne

44 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 44 Zatwierdzenie projektu technologicznego –WZÓR WNIOSKU Decyzja administracyjna zatwierdzająca projekt technologiczny zakładu. Projekt technologiczny opiniowany jest przez: Powiatowego Lekarza Weterynarii (dla produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego) Rzeczoznawcę ds. sanitarno - higienicznych lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rzeczoznawcę ds. BHP i ergonomii lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego

45 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 45 Należy wykonać budowę/adaptację pomieszczeń zgodnie z projektem budowlanym posiadającym uzgodnienie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych i przepisami prawa budowlanego. Realizacja inwestycji Projekt techniczno – budowlany Uzgodnienia dokumentacji projektowej Rzeczoznawca ds. sanitarno - higienicznych lub Powiatowy Inspektor Sanitarny Rzeczoznawca ds. BHP i ergonomii lub Powiatowy Inspektor Sanitarny Rzeczoznawca ds. Przeciwpożarowych oraz w szczególnych przypadkach: Organy ochrony środowiska, gdy inwestycja będzie oddziaływać na środowisko.

46 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 46  Państwowy Lekarz Weterynarii - stwierdza czy dany obiekt został wykonany zgodnie z projektem, stwierdza czy obiekt spełnia obowiązujące wymogi sanitarno - higieniczne oraz czy zostały skompletowane dokumenty stwierdzające poprawność wykonania instalacji (wentylacja, sieć wodociągowa, kanalizacja) w lokalu.  Decyzja administracyjna w sprawie wpisu danego zakładu do rejestru zakładów i nadanie zakładowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.  Rozpoczęcie prowadzenia działalności jest możliwe po otrzymaniu od powiatowego lekarza weterynarii ww. decyzji Wniosek o rejestrację zakładu

47 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 47 Odstępstwa dla produkcji żywności tradycyjnej pochodzenia zwierzęcego Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia z dnia 27 lipca 2007 r. w sprawie ogólnych odstępstw od wymagań higienicznych w zakładach produkujących żywność tradycyjną pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. Nr 146, poz.1024) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze (Dz. U. Nr135, poz. 1024) Powiatowy lekarz weterynarii może wydać decyzję przyznającą indywidualne odstępstwa od wymagań higienicznych określonych w załączniku II rozdziale II pkt 1 i rozdziale V pkt 1 rozporządzenia nr 852/2004.

48 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 48 Odstępstwa dla produkcji żywności tradycyjnej pochodzenia zwierzęcego W ramach przyznanych odstępstw można zrezygnować z wymogów dotyczących zapewnienia aby ściany, powierzchnie były skonstruowane z materiałów gładkich, nieprzepuszczalnych, niepochłaniających lub odpornych na korozję. Zastosowanie ww. odstępstw w danym zakładzie umożliwia zastosowanie drewnianych lub kamiennych półek do składowania serów długo dojrzewających, bądź wykorzystywania w procesie produkcji tradycyjnych drewnianych pieców wędzarniczych. Przyznane odstępstwo nie może jednak negatywnie wpływać na bezpieczeństwo produkowanej żywności tradycyjnej pochodzenia zwierzęcego, w szczególności nie może przyczyniać się do jej zanieczyszczenia. Jest zasadne jedynie w przypadku jeśli umożliwi stosowanie tradycyjnej metody produkcji żywności.

49 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 49 INNE UWARUNKOWANIA Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z późn. zm). Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się m.in:  instalacje do produkcji i przetwórstwa tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych;  instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton na rok;  Instalacje do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich ( > 50 ton rocznie),  instalacje do uboju zwierząt, Po przekroczeniu zdolności produkcyjnej 50 ton na rok w przypadku przetwórstwa określonych produktów żywnościowych należy opracować stosowną dokumentację oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

50 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 50  Przykład odstępstw dla zakładów MLO;  Mięso pakowane i niepakowane jest przechowywane w tym samym pomieszczeniu w innym czasie lub w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie produktów i ich opakowań.  Produkcja mięsa mielonego i surowych wyrobów mięsnych odbywa się po zakończeniu rozbioru po oczyszczeniu i odkażeniu pomieszczenia, w którym prowadzono rozbiór. INNE UWARUNKOWANIA

51 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 51 INNE UWARUNKOWANIA Odstępstwa od wysokości pomieszczeń -zaniżoną wysokość pomieszczenia przeznaczonego na pobyt ludzi wydaje się na podstawie: § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U.z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./, - zaniżoną wysokość pomieszczenia pracy stałej do nie mniejszej niż 2,50 m definiuje § 20 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./, Odstępstwo od oświetlenia - oświetlenia wyłącznie światłem elektrycznym pomieszczeń pracy stałej formułuje § 25 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650ze zm./, - oświetlenia wyłącznie światłem sztucznym pomieszczeń pracy stałej określa § 58 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./,

52 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 52 ODSTĘPSTWA Zgodę na dopuszczone odstępstwa wydaje Wojewódzki Inspektor Sanitarny na wnosek inwestora INNE UWARUNKOWANIA Odstępstwa od zagłębienia -usytuowanie poziomu podłogi pomieszczenia usługowego i produkcyjnego poniżej poziomu terenu przyległego do budynku określa § 73 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinnyodpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 ze zm./, -usytuowania poziomu podłogi pomieszczeń pracy stałej, w garażu, w suterenie, w myśl § 18 ust. 2, lub w piwnicy definiuje § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 ze zm./, Zmniejszenia odległości usytuowania miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe zgodnie z przepisem § 23 ust.2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz.690 ze zm./,

53 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 53 Jakość żywności – kryteria mikrobiologiczne Na producencie spoczywa obowiązek kontrolowania bezpieczeństwa produkowanej przez siebie żywności. Zgodnie z art.4 rozporządzenia (WE) 852/2004 przedsiębiorstwa sektora spożywczego są zobowiązane do zachowania zgodności produkowanej żywności z kryteriami mikrobiologicznymi. próbki do badań, kontrola wewnętrzna Kryteria mikrobiologiczne środków spożywczych kryteria bezpieczeństwa surowców i żywności Kryteria higieny procesu Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2073/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych.

54 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 54 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 odnośnie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych  Mięso wędzone i produkty mięsne wędzone: benzo(a)piren: 5,0(μg/kg) do 31.08.2014r. 2,0(μg/kg) od 1.09.2014 r.  Suma czterech związków: 30,0 (μg/kg) do 31.08.2014r i 12,0 (μg/kg) od 31.08. 2014r.  Mięso ryb wędzone i produkty rybołówstwa wędzone z wyłączeniem produktów rybołówstwa 5,0 (μg/kg) do 31.8.2014 r. 2,0 (μg/kg) od 1.9.2014r Derogacja dla produktów wędzonych tradycyjnie na rynek krajowy na okres trzech lat. Jakość żywności – Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)

55 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 55 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Państwowy Powiatowy Lekarz Weterynarii GIJAHRS - zgłoszenie rozpoczęcia/prowadzenia/zaprzestania działalności gospodarczej związanej z produkcją żywności przez podmioty prowadzące działalnośc gospodarczą. Kontrola:  sprawdzenie dokumentów umożliwiających identyfikację artykułu rolno- spożywczego,  atestów jakościowych, wyników badań laboratoryjnych,  sprawdzenie opakowania, oznakowania, prezentacji  warunków przechowywania i transportu,  oględziny artykułu rolno-spożywczego, pobranie próbek oraz ich ocena lub badanie laboratoryjne. Urzędowa kontrola

56 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 56 „ Jakość Tradycja” ZNAKOWANIE  Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 17., poz. 1225 z póżn. zm.)art. 45 -52.  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych (Dz.U. Nr 5 z 2001r., poz. 44 z późn. zm.).  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U. Nr 137, poz. 966 z późn. zm.).  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności

57 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 57 - nazwa środka spożywczego; - składniki środka spożywczego; - data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia- deklaracja producenta potwierdzona badaniami przechowalniczymi - warunki przechowywania - sposób przygotowania lub stosowania, jeżeli brak tej informacji mógłby spowodować niewłaściwe postępowanie ze środkiem spożywczym; - dane identyfikujące producenta; - zawartość netto lub liczba sztuk. ZNAKOWANIE – informacje obowiązkowe Producent prowadzący sprzedaż bezpośrednią poza terenem gospodarstwa rolnego lub miejscem przyległym do miejsca produkcji jest zobowiązany umieścić na opakowaniach zbiorczych, transportowych, lub w miescu prowadzenia sprzedaży informację zawierającą: imię i nazwisko (albo nazwę) oraz adres miejsca prowadzenia działalności. Producent prowadzący sprzedaż bezpośrednią poza terenem gospodarstwa rolnego lub miejscem przyległym do miejsca produkcji jest zobowiązany umieścić na opakowaniach zbiorczych, transportowych, lub w miescu prowadzenia sprzedaży informację zawierającą: imię i nazwisko (albo nazwę) oraz adres miejsca prowadzenia działalności.

58 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 58 Działalność gospodarcza  Każda działalność odpowiadająca definicji działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej tzn. wykonywana w celach zarobkowych w sposób zorganizowany i ciągły, podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców  Art. 3 ww. ustawy określa zwolnienia z tego obowiązku

59 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 59  Działalność gospodarcza przepisów ustawy nie stosuje się do:  działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,  wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.  wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

60 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 60 Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej. ZWOLNIENIE: Wytwarzanie i sprzedaż bezpośrednia produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) pochodzących z własnych upraw lub hodowli i chowu, spełniające definicję działalności rolniczej zgodnie z art.2 ust. 2 ustawy. Podatek dochodowy

61 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 61 OBOWIĄZEK: wytwarzanie i sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych w stanie przetworzonym jest działalnością gospodarczą, z której dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym chyba, że.. Dochód z niej korzysta ze zwolnienia od podatku przy spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt. 71 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj... Podatek dochodowy

62 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 62 ZWOLNIENIE: dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli, nie stanowiących działów specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa. Zwolnienie nie obejmuje np. produkcji soku,przemiału zboża na mąkę i skutkuje rejestrowaniem działalności gospodarczej, a także zobowiązaniem podatkowym. Podatek dochodowy

63 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 63 Gospodarstwo z działalnością przetwórstwa - VAT Dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej są zwolnione z podatku VAT, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zwolnienie: obejmuje nieprzetworzone produkty żywnościowe oraz towary wytworzone z nich przez rolnika z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym.

64 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU 64 Podmiot prowadzący przetwórstwo może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT ze względu na wartość sprzedaży. ZWOLNIENIE: Zwalnia się od podatku VAT podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Prowadzenie ewidencji wartości sprzedaży. Gospodarstwo z działalnością przetwórstwa żywności - VAT

65 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 65 Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników rolnik lub domownik podejmując działalność uboczną może podlegać ubezpieczeniu w KRUS pod warunkiem że: -podlegał temu ubezpieczeniu z mocy ustawy w pełnym zakresie przez okres 3 lat -prowadzi działalność rolniczą lub pracuje w gospodarstwie -złoży w KRUS oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia działalności -kwota podatku należnego za poprzedni rok nie przekroczy kwoty granicznej -złoży do 31 maja po rozliczeniu roku podatkowego zaświadczenie z Urzędu skarbowego o wysokości odprowadzonego podatku - opłaca składkę w podwójnej wysokości w stosunku do składki należnej Ubezpieczenie społeczne

66 Dziękuję za uwagę CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIAŁ W RADOMIU „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt opracowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiały opracowane w ramach Planu działania Sekretariatu Centralnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 Odwiedź portal KSOW - www.ksow.plwww.ksow.pl Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


Pobierz ppt "Oddział w Radomiu Autor : Barbara Sałata Obowiązujące przepisy w zakresie sprzedaży bezpośredniej i przetwórstwa. Bariery rozwoju sprzedaży bezpośredniej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google