Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochroną zwierząt w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochroną zwierząt w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Ochroną zwierząt w Polsce
Opracował Jakub Frańczak

2 Spis treści Przepisy ogólne Ustawy o ochronie zwierząt
Zwierzęta dziko żyjące Ochrona zwierząt dziko żyjących

3 Przepisy ogólne Ustawy o ochronie zwierząt
Człowiek jest winien zwierzęciu poszanowanie, ochronę i opiekę Zwierzę można uśmiercić jedynie, jeśli to skróci okres jego cierpienia, po stwierdzeniu stanu bólu dożywotniego przez lekarza Zabrania się poddawania zwierząt działalności prądu elektrycznego Głodzenie tych stworzeń jest nieludzkie i karalne Nie należy świadomie zadawać rażącego cierpienia Zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami Spis treści

4 Zwierzęta dziko żyjące
Zwierzęta dziko żyjące to takie, które są nieudomowione i żyją w warunkach niezależnych od człowieka. Spis treści

5 Ochrona zwierząt dziko żyjących
Stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok wymaga zezwolenia marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania eksponatów. Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt wymaga zgody marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce tworzenia takiej kolekcji. Spis treści

6 Ochrona zwierząt dziko żyjących
Stanowią dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu preparowania ich zwłok wymaga zezwolenia marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wykonywania eksponatów. Pozyskiwanie zwierząt wolno żyjących (dzikich) w celu tworzenia kolekcji spreparowanych zwłok tych zwierząt wymaga zgody marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce tworzenia takiej kolekcji. Spis treści

7 Zwierzęta domowe Zwierzęta domowe to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza. Spis treści

8 Ochrona zwierząt domowych
Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa. Zabrania się nabywania zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach oraz  psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Spis treści

9 Zwierzęta gospodarskie
Zwierzęta gospodarskie,  to zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Spis treści

10 Ochrona zwierząt gospodarskich
Kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania.  Warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień. Zabrania się tuczu gęsi i kaczek na stłuszczone wątroby. Obsada zwierząt ponad ustalone normy powierzchni dla danego gatunku, wieku i stanu fizjologicznego jest zabroniona.  Zabrania się importu zwierząt i produktów zwierzęcych uzyskanych w wyniku chowu lub hodowli z naruszeniem przepisów ustawy.  Utrzymujący zwierzęta gospodarskie przechowuje przez okres 3 lat dokumentację weterynaryjną dotyczącą przebiegu leczenia, przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych oraz padłych zwierząt.  Sposób i warunki używania zwierząt do pracy nie mogą stwarzać nieuzasadnionego zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia. Osoba wykorzystująca zwierzęta do pracy ma obowiązek zapewnić im, w ciągu każdej doby, wypoczynek dla regeneracji sił, właściwy dla danego gatunku. Spis treści

11 Zwierzęta bezdomne Zwierzęta bezdomne  to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały. Spis treści

12 Ochrona zwierząt bezdomnych
Zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Zabrania się odławiania zwierząt bezdomnych bez zapewnienia im miejsca w schronisku dla zwierząt, chyba że zwierzę stwarza poważne zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt.  Organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą zapewniać bezdomnym zwierzętom opiekę i w tym celu prowadzić schroniska dla zwierząt, w porozumieniu z właściwymi organami samorządu terytorialnego. Spis treści

13 Kary za nieprzestrzeganie praw zwierząt
Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  Jeżeli sprawca czynu  działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W razie skazania za przestępstwo sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz posiadania zwierząt od roku do lat 10, zakaz orzeka się w latach. Działalność organizacji prozwierzęcych w województwie świętokrzyskim Spis treści


Pobierz ppt "Ochroną zwierząt w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google