Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo Ochrony Środowiska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo Ochrony Środowiska"— Zapis prezentacji:

1 Prawo Ochrony Środowiska
wpływ na zmiany w procesie inwestycyjnym Małopolska Okręgowa Izba Architektów mgr inż. Małgorzata Mrugała

2 SCHEMAT PROCESU INWESTYCYJNEGO w ochronie środowiska
DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko DECYZJA O WARUKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU POZWOLENIE WODNOPRAWNE ustawa – Prawo wodne ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE ZIELENI - ustawa o ochronie przyrody ZATWIERDZENIE PROJEKTU PRAC GEOLOGICZNYCH PRZYJĘCIE BEZ ZASTRZEŻEŃ DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ ustawa – Prawo geologiczne i górnicze POZWOLENIA (na emisje, w tym odpadowe) wydawane zgodnie z art. 180 ustawy - Prawo ochrony środowiska DECYZJA zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi - ustawa o odpadach ZEZWOLENIE na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania oraz zbierania odpadów - ustawa o odpadach POZWOLENIE NA BUDOWĘ POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE Przepisy szczególne decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - wydawanej na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej - wydawanej na podstawie ustawy o transporcie kolejowym decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro wydawanej na podstawie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydawanej na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

3 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000
(Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.)

4 Ustawa rozróżnia Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

5 Postępowania w sprawie ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

6 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w przypadku: planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: a) planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; b) planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek został stwierdzony. Do czasu wydania nowych przepisów są to przedsięwzięcia określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - Dz. U. Nr 257, poz ze zm. Przedsięwzięcie – zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania, terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin, przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty.

7 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się w ramach: Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; Postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego oraz decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - w przypadku konieczności jego przeprowadzenia, na podstawie przepisów ustawy (tj. na wniosek inwestora lub jeżeli właściwy organ stwierdzi taką konieczność).

8 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

9 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia Wydanie decyzji następuje przed uzyskaniem: 1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych, 3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, 5) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, 6) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, 7) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód, budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, 8) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, 9) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, 10) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 11) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, 12) decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady, 13) decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012,

10 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Wydanie decyzji następuje przed uzyskaniem: (c.d.) 14) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, 15) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, 16) decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, 17) decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. 18) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

11 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: regionalny dyrektor ochrony środowiska – w przypadku: a) będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, b) przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, c) przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich, d) zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny; e) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, f) inwestycji w zakresie terminalu, g) inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, h) przedsięwzięć polegających na zmianie lub rozbudowie przedsięwzięć wymienionych w lit. a-g. i) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. 2) starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów; 3) dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny; 4) wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć.

12 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Wymagane załączniki do wniosku: - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku, gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu – kartę informacyjną przedsięwzięcia (w 3 egz. wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych), - kopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez właściwy organ, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (mapę sytuacyjno-wysokościową w przypadku niektórych przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji na podstawie Prawa geologicznego i górniczego oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, i III klasy budowli), – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację o braku planu (gdy organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska), nie dotyczy decyzji dla: drogi publicznej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, przedsięwzięć Euro 2012, przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

13 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Wymagane załączniki do wniosku: (c.d.) - wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, wypis z rejestru gruntów przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla niektórych przedsięwzięć wymagających decyzji, na podstawie Prawa geologicznego i górniczego oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów.

14 PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE MOGĄCE ZAWSZE ZNACZĄCO
ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO: OPINIA art.70 UUOŚ WNIOSEK DO WS art.73, 74 UUOŚ PPIS/PWIS 14 dni RDOŚ WNIOSEK BEZ RAPORTU KARTA INF. art. 69 ust. 1 UUOŚ 21 dni Bez zażalenia NIEUZUPEŁNIENIE WNIOSKU WNIOSEK BEZ ROZPOZNANIA art. 64 § 2 KPA BRAKI WEZWANIE DO USUNIĘCIA BRAKÓW art. 64 § 2 KPA POSTANOWIENIE O ZAKRESIE RAPORTU art. 69,70 UUOŚ WNIOSEK UZUPEŁNIONY 30 dni Bez zażalenia 40 dni +n POSTANOWIENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA art. 69 ust. 4 UUOŚ, art. 101 KPA 40 dni UZGODNIENIE RDOŚ WARUNKÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆIA OPINIA PPIS/PWIS art. 77,78 UUOŚ ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA art. 61 § 4 KPA UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA art. 79 UUOŚ Czas: n dni 30 dni Bez zażalenia RAPORT art. 66,67,68 UUOŚ RAPORT art. 66,67,68 UUOŚ ZAWIADOMIENIE KOŃCOWE zgodnie z art. 10 KPA 30 dni POSTANOWIENIE O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA art. 101 KPA POSTANOWIENIE O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA art. 101 KPA DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH art. 82,85 UUOŚ ∑dni= ± 91 (131+ n) dni + termin ostateczności

15 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Wymagane załączniki do wniosku : - karta informacyjna przedsięwzięcia (w 3 egz. wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych); - kopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez właściwy organ, obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (mapę sytuacyjno-wysokościową w przypadku niektórych przedsięwzięć wymagających uzyskania decyzji na podstawie Prawa geologicznego i górniczego oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, i III klasy budowli), - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację o braku planu (gdy organem właściwym jest regionalny dyrektor ochrony środowiska), nie dotyczy decyzji dla: drogi publicznej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, przedsięwzięć Euro 2012, przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

16 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Wymagane załączniki do wniosku: (c.d.) - wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru gruntów przedkłada się terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie w tej sprawie stało się ostateczne. Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla niektórych przedsięwzięć wymagających decyzji, na podstawie Prawa geologicznego i górniczego oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru gruntów.

17 WEZWANIE DO USUNIĘCIA BRAKÓW ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE MOGĄCE POTENCJALNIE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO: WNIOSEK DO WS art. 73,74 UUOŚ NIEUZUPEŁNIENIE BRAKÓW BRAKI WEZWANIE DO USUNIĘCIA BRAKÓW art. 64 § 2 KPA BEZ ROZPOZNANIA art. 64 § 2 KPA 21 dni WNIOSEK UZUPEŁNIONY ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA art. 61 § 4 KPA art. 64 UUOŚ OPINIA PPIS/PWIS OPINIA RDOŚ 14 dni Bez zażalenia 14 dni Bez zażalenia 30 dni POSTANOWIENIE O: STWIERDZENIU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ALBO STWIERDZENIE BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO art. 63, 65 UUOŚ 30 dni od dnia wszczęcia postępowania z uwzględnieniem art.. 35 § 5 i art. 36 KPA Służy zażalenie od postanowienia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

18 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
POSTANOWIENIE O OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO: art. 63,65 UUOŚ POSTANOWIENIE ZAWIESZAJĄCE POSTEPOWANIE DO CZASU PRZEDŁOŻENIA RAPORTU: art. 63 ust. 5 ( nie służy na nie zażalenie) RAPORT O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO RAPORT art. 66, 68 UUOŚ n dni POSTANOWIENIE O PODJĘCIU POSTEPOWANIA : art. 101 KPA (służy na nie zażalenie) 50 + n dni UZGODNIENIE RDOŚ WARUNKÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆIA UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA art. 79 UUOŚ OPINIA PPIS/PWIS art. 77,78 UUOŚ 30 dni Bez zażalenia ZAWIADOMIENIE KOŃCOWE zgodnie z art. 10 KPA 30 dni DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH art. 82, 85 UUOŚ ∑dni= ± n dni + termin ostateczności

19 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
POSTANOWIENIE O BRAKU OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO: 40 dni ZAWIADOMIENIE KOŃCOWE zgodnie z art. 10 KPA DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH art. 82, 84, 85 UUOŚ ∑dni= ± 91 dni + termin ostateczności

20 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
ZMIANA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Przepisy dotyczące wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepis art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. PRZENIESIENIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innego podmiotu, jeżeli przyjmuje on warunki zawarte w tej decyzji.

21 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania: decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. w przypadku konieczności jej przeprowadzenia, na podstawie przepisów ustawy.

22 CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ RDOŚ, W TYM MIEDZY INNYMI:
OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ORAZ DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ (ZARYS SCHEMATU): WNIOSEK DO AU O WYDANIE DECYZJI art. 88 UUOŚ WYSTĄPIENIE O UZGODNIENIE DO RDOŚ art. 89 UUOŚ CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ RDOŚ, W TYM MIEDZY INNYMI: Wystąpienie do AU o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu i rozpatrzenie złożonych uwag i wniosków społeczeństwa. Wystąpienie do PPIS/PWIS o wydanie opinii. POSTANOWIENIE W SPRAWIE UZGODNIENIA art. 90, 91 UUOŚ 45 dni Bez zażalenia DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB ZEZWOLENIE NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ art. 93, 95 UUOŚ ODMOWA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA (PROBLEM NATURY 2000) art. 90 ust. 4 UUOŚ

23 CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ RDOŚ
OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W RAMACH DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ORAZ DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ: WNIOSEK DO AU O WYDANIE DECYZJI art. 88 UUOŚ WYSTĄPIENIE O UZGODNIENIE DO RDOŚ art. 89 UUOŚ CZYNNOŚCI PODEJMOWANE PRZEZ RDOŚ WYSTĄPIENIE DO AU O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU art. 90 ust. 2 pkt. 1 UUOŚ WYSTĄPIENIE DO PPIS/PWIS O WYDANIE OPINII art. 90 ust. 2 pkt. 2 i ust. 5 UUOŚ PRZEKAZANIE DO RDOŚ UWAG I WNIOSKÓW SPOŁECZEŃSTWA art. 90 ust. 3 UUOŚ POSTANOWIENIE W SPRAWIE UZGODNIENIA art. 90 ust. 1, 91 UUOŚ OPINIA PPIS/PWIS art. 90 ust. 6i art. 78 ust. 4 UUOŚ 30 dni Bez zażalenia ROZPATRZENIE PRZEZ RDOŚ UWAG I WNIOSKÓW art. 90 ust. 4 UUOŚ 45 dni Bez zażalenia DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB ZEZWOLENIE NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ art. 93, 95 UUOŚ ODMOWA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA (PROBLEM NATURY 2000) art. 90 ust. 4 UUOŚ

24 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000

25 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 przeprowadza się w przypadku: planowanych przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, które nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, gdy taki obowiązek został stwierdzony na podstawie przepisów ustawy.

26 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
Organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia jest obowiązany do rozważenia, czy przedmiotowe przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 ! Mowa o przedsięwzięciach innych niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które: nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony

27 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
Przykładowe decyzje: decyzja o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzja o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód, budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów, decyzja o zmianie lasu na użytek rolny, decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, decyzja o ustaleniu lokalizacji autostrady, decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012, koncesje na podstawie Prawa geologiczne i górnicze, pozwolenia wodnoprawne, zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, oraz inne decyzje wymienione w art. 72. ust 1 UUOŚ.

28 OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSZIĘWZIĘCIA NA OBSZAR NATURA 2000 (OON2000):
WNIOSEK DO WŁAŚCIWEGO ORGANU O WYDANIE DECYZJI art. 96 ust. 1 UUOŚ PRZEDSIĘWZIĘCIE MOGĄCE POTENCJALNIE ZNACZĄCO OODZIAŁYWAĆ NA OBSZAR NATURA 2000 (STWIERDZA WŁAŚCIWY ORGAN DO WYDAWANIA DECYZJI) art. 96 ust. 3 UUOŚ PRZEDSIĘWZIĘCIE NIE ODDZIAŁYWUJACE NA OBSZAR NATURA 2000 (STWIERDZA WŁAŚCIWY ORGAN DO WYDAWANIA DECYZJI) art. 96 ust. 3 UUOŚ DECYZJA ORGANU WŁAŚCIWEGO DO WYDANIA DECYZJI art. 103 UUOŚ POSTANOWIENIE ORGANU WŁAŚCIWEGO DO WYDANIA DECYZJI, PRZEDŁOŻENIE DO RDOŚ DOKUMENTÓW KONIECZNYCH DO OON2000 Art. 96 ust. 3 UUOŚ Bez zażalenia POSTANOWIENIE RDOŚ O OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OON2000 art. 97 ust. 1 UUOŚ POSTANOWIENIE RDOŚ O BRAKU POTRZEBY PRZEPROWADZENIA OON2000 art. 97 ust. 5 UUOŚ 14 dni Bez zażalenia 14 dni Służy zażalenie DECYZJA ORGANU WŁAŚCIWEGO DO WYDANIA DECYZJI art. 103 UUOŚ

29 Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
POSTANOWIENIE RDOŚ O OBOWIĄZKU PRZEPROWADZENIA OON2000 art. 97 ust. 1 UUOŚ WYSTĄPIENIE DO WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAPEWNIENIE MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU art. 98 ust. 4 UUOŚ PRZEKAZANIE DO RDOŚ UWAG I WNIOSKÓW SPOŁECZEŃSTWA art. 98 ust. 5 UUOŚ ROZPATRZENIE PRZEZ RDOŚ UWAG I WNIOSKÓW art. 98 ust. 6 UUOŚ UZGODNIENIE WARUNKÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEZ RDOŚ art. 98 ust. 1, 2 UUOŚ ODMOWA UZGODNIENIA WARUNKÓW REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZEZ RDOŚ art. 98 ust. 1, 3 UUOŚ 45 dni Bez zażalenia 45 dni Bez zażalenia DECYZJA WŁASCIWEGO ORGANU art. 101 ust. 1-3, 103 UUOŚ DECYZJA ODMOWA ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA art. 101 ust. 4 UUOŚ

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "Prawo Ochrony Środowiska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google