Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

+ Rok szkolny 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowej Wieluń, 28 października 2014 SEKRETARZ STANU W MEN – TADEUSZ SŁAWECKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "+ Rok szkolny 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowej Wieluń, 28 października 2014 SEKRETARZ STANU W MEN – TADEUSZ SŁAWECKI."— Zapis prezentacji:

1 + Rok szkolny 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowej Wieluń, 28 października 2014 SEKRETARZ STANU W MEN – TADEUSZ SŁAWECKI

2 Nowelizacja ustawy o systemie oświaty Modernizacja kształcenia zawodowego została wprowadzona ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 29 września 2011r. Nr 205, poz.1206)

3 Dlaczego potrzebne są zmiany ? Ponieważ chcemy: dopasować kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy uelastycznić ścieżki zdobywania kwalifikacji pomóc uczniom i rodzicom w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej wspierać kadrę szkół poprawić funkcjonowanie sytemu egzaminowania podnieść atrakcyjność kształcenia zawodowego poprawić jakość i efektywność kształcenia zawodowego

4 Obszary wprowadzania zmian I.Współpraca z pracodawcami II.Rozwój pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się III.Rozwój doradztwa zawodowego oraz systemu informacji edukacyjno-zawodowej IV.Wspieranie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe V.Monitorowanie losów absolwentów VI.Doskonalenie procesu potwierdzania efektów kształcenia zawodowego VII.Promowanie kształcenia zawodowego

5 I. WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI działania identyfikacja potrzeb edukacyjnych wynikających z rozwoju gospodarki - 2015 szybsze wprowadzanie nowych zawodów do Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego – 2014-2015 przegląd i aktualizacja (we współpracy z pracodawcami) Klasyfikacji Zawodów Szkolnictwa Zawodowego – 2014-2015 współpraca z pracodawcami przy opracowywaniu nowej dokumentacji programowej oraz obudowy dydaktycznej (pracodawcy jako współautorzy i recenzenci) – 2014-2015 pilotaże innowacyjnych rozwiązań, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. z zespołem Aspergera, umiarkowanym upośledzeniem), rekomendacje dla systemu kształcenia zawodowego – od 2015

6 I. WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI – działania, cd. diagnoza kosztów kształcenia zawodowego i opracowanie efektywnego modelu jego finansowania w Polsce – 2015-2016 upowszechnianie dualnego modelu kształcenia zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych – od 2015 upowszechnianie rozwiązań wspierających nawiązanie współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi po uprzedniej ocenie, co stało na przeszkodzie takiej współpracy – 2015-2016

7 II. ROZWÓJ POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA I UCZENIA SIĘ – działania rozszerzanie oferty szkolnych i pozaszkolnych form kształcenia, np. kursy dla uczniów i absolwentów LO odbywające się poza czasem nauki – od IX 2015 pilotażowe wdrożenie kursów, w szczególności wśród uczniów LO – 2015-2017 opracowanie kursów multimedialnych umożliwiających naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (KNO) – 2015-2017 uruchomienie bazy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ) oraz Bazy organizatorów KKZ – od 2015 przygotowanie programów nauczania i obudowy dydaktycznej do Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (KKZ), Kursów Umiejętności Zawodowych (KUZ) i Kursów Kompetencji Ogólnych (KKO) – 2015-2017

8 III. ROZWÓJ DORADZTWA ZAWODOWEGO ORAZ SYSTEMU INFORMACJI EDUKACYJNO- ZAWODOWEJ – działania przygotowanie doradców, którzy będą wspierać uczniów i rodziców w planowaniu ścieżki edukacyjnej i zawodowej – od X 2014 portal doradztwa edukacyjno-zawodowego, skupiający informacje i narzędzia dla uczniów i ich rodziców, dla doradców i nauczycieli – do III 2015 Mapa Zawodów i szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z informacją o możliwościach kształcenia w konkretnych zawodach, według różnych kryteriów – do III 2015 Mapa Kwalifikacji występujących w gospodarce prowadzona na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji – od 2016

9 IV. WSPIERANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – działania

10 V. MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – działania opracowanie narzędzi badawczych do badania losów absolwentów szkół zawodowych pilotaż narzędzi w wybranych szkołach przygotowanie dyrektorów i nauczycieli do korzystania z narzędzi przeprowadzenie pierwszej edycji monitorowania losów absolwentów opracowanie raportów z badań Działania będą realizowane od 2015 roku, po zakończeniu pierwszego cyklu kształcenia

11 VI. DOSKONALENIE PROCESU POTWIERDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – działania analiza skuteczności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów i absolwentów raport z analizy z rekomendacjami dla systemu kształcenia i egzaminowania włączanie pracodawców w tworzenie zadań egzaminacyjnych i ośrodków egzaminowania oraz uczestniczenia w procesie egzaminacyjnym tworzenie ośrodków egzaminowania i walidacji funkcjonujących przez cały rok Działania będą realizowane od 2015 roku

12 VII. PROMOWANIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO – działania ogłoszenie roku szkolnego 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół z pracodawcami promowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy szkół zawodowych, w szczególności techników, ze szkołami wyższymi promowanie pozaszkolnych, krótkich form kształcenia zawodowego Działania będą realizowane w Roku Szkoły Zawodowców

13 VIII. Działania MEN w roku szkolnym 2014/2015 Kontynuacja wdrażania zmian wprowadzonych we wrześniu 2012 r. – oraz monitorowanie wdrażania zmian w ramach projektu KOWEZiU Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach Pozytywna tendencja w wynikach egzaminów zawodowych Wsparcie dyrektorów szkół w organizacji pracy szkoły – konferencje oke Wsparcie doradztwa zawodowego w gimnazjach – szkolenia Rozbudowana oferta kształcenia w zawodach – zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Nowelizacja podstawy programowej kształcenia w zawodach Zmiany w organizacji roku szkolnego Planowane zmiany w ustawie o systemie oświaty Uruchomienie projektów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014- 2020

14 Pozytywna tendencja w wynikach egzaminów zawodowych Nowy egzamin zawodowy w sesji letniej w liczbach: Egzamin jest zdany, jeśli zdający uzyska: z części pisemnej - minimum 50%, z części praktycznej - minimum 75%.

15 Nowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w 2014 r. W odniesieniu do egzaminu we wszystkich 138 kwalifikacji: część pisemna egzaminu z wymaganym poziomem zaliczenia 50%, zakończyła się sukcesem dla 82,34% zdających część praktyczna egzaminu z wymaganym poziomem zaliczenia 75%, zakończyła się sukcesem dla blisko 72,86% zdających cały egzamin z pomyślnym wynikiem obu jego części zdało 64,55% zdających.

16 Wsparcie dyrektorów szkół w organizacji pracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – konferencje oke od września do października br. odbywają się konferencje okręgowych komisji egzaminacyjnych z dyrektorami szkół, na których prezentowane są propozycje związane z planowaniem pracy szkoły w kontekście egzaminów zawodowych prezentowane przykłady rozwiązań/dobrych praktyk zostały wypracowane na spotkaniu dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz kierowników wydziałów egzaminów zawodowych OKE dyrektorzy szkół przedstawiają uczestnikom konferencji propozycje narzędzi, którymi się posługują przy planowaniu organizacji egzaminów zawodowych oraz monitorowaniu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz kształcenia w zawodach po zakończeniu konferencji zostanie opublikowana broszura z przykładowymi rozwiązaniami prezentowanymi na konferencjach

17 Upowszechnienie kwalifikacyjnych kursów zawodowych Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być także organizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W ramach jednego z projektów KOWEZiU opracowało 165 kursów multimedialnych przydatnych w organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Na stronie KOWEZiU dostępny jest również Informator o kursach e-learningowych do kształcenia zawodowego, umożliwiający zapoznanie się z ofertą kursów przygotowanych w projekcie. Kursy te są dostępne poprzez stronę internetową www.kno.koweziu.edu.pl

18 Zapraszamy do konsultacji Konsultacje społeczne będą trwały do 31.10.2014 r. Uwagi można przesyłać: przez formularz na stronie internetowej zawodowcy.men.gov.pl bezpośrednio na adres zawodowcy@men.gov.pl

19 www.facebook.com/rokszkolyzawodowcow


Pobierz ppt "+ Rok szkolny 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowej Wieluń, 28 października 2014 SEKRETARZ STANU W MEN – TADEUSZ SŁAWECKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google