Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY"— Zapis prezentacji:

1 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w dystrybucyjnych zakładach gazowniczych zajmujących się eksploatacją sieci i instalacji gazowych gazu ziemnego Warszawa, 18 listopada 2014r. Andrzej Szczepaniak doradca w OIP we Wrocławiu

2 Charakterystyka ogólna
Z dniem 1 lipca 2013r. nastąpiło połączenie sześciu spółek dystrybucyjnych tj. Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa, Karpackiej Spółki Gazownictwa, Górnośląskiej Spółki Gazownictwa, Mazowieckiej Spółki Gazownictwa, Pomorskiej Spółki Gazownictwa, Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa i rozpoczęcie działalności przez nowo utworzoną spółkę PGN i G SPV 4 z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, której nazwa na docelową Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. została zmieniona z dniem 12 września 2013r. W dniu połączenia spółka przejmująca z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych kontynuując ich dotychczasową działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem, przesyły i dystrybucji gazu sieciami rozdzielczymi, świadczenia usług w zakresie gazownictwa dla innych podmiotów gospodarczych i ludności. .

3 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Działaniami kontrolnymi państwowych inspektorów pracy zostały objęte na terenie całego kraju 23 zakłady gazownicze i ich jednostki terenowe nowo utworzonej spółki PGN i G SPV 4 zatrudniające pracowników, w tym 2082 kobiety. Podstawowym celem kontroli było sprawdzenie, czy przy eksploatacji, remontach, przebudowie sieci i instalacji gazowych gazu ziemnego, przy wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych i prac niebezpiecznych, montażu i demontażu gazomierzy przestrzegane są przepisy bhp oraz rozpoznanie jakie zagrożenia iw jakim stopniu występują.

4 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Wymieniony obszar nie był od 2004r. objęty działalnością nadzorczą przez Państwową Inspekcję Pracy. Tym samym nie mieliśmy rozeznania, jakie nieprawidłowości towarzyszą procesowi wdrożenia postanowień nowego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego, ażeby móc przeciwdziałać ujemnemu wpływowi na warunki pracy zatrudnionych. Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu oraz prowadzących roboty budowlano – montażowe sieci gazowych, o uchylenie którego po przeprowadzonych kontrolach w 2004r. wnioskował do Ministra Gospodarki i Pracy - ówczesny Główny Inspektor Pracy, ponieważ zawierało przepisy dotyczące nieistniejących gazowni klasycznych produkujących gaz w procesie odgazowania węgla.

5 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Kontrole obejmujące kompleksową ocenę stanu przestrzegania przepisów bhp w oparciu o jednolite kryteria, w pełni zobrazowały stan ich przestrzegania, co umożliwiło uzyskanie porównywalnych wyników i sformułowanie na tej podstawie miarodajnych wniosków. II. Wyniki kontroli Uchybienia dotyczące zagadnień bhp stwierdzono we wszystkich kontrolowanych jednostkach. Najczęściej ujawnione nieprawidłowości dotyczyły: Nie zapewnienia wymagań bezpieczeństwa przy składowaniu w warstwach rur z tworzyw sztucznych przeznaczonych do budowy sieci gazowej, które m.in. stanowiły zagrożenie przetoczenia się na drogi komunikacyjne i jezdnie ( 38,5% odsetek kontrolowanych zakładów naruszających w tym zakresie przepisy bhp).

6 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
2) Nie zapewnienia podczas prac remontowych i przebudowy sieci gazowych gazu ziemnego wyprowadzenia poza strefę przebywania osób, na wysokość co najmniej 3metrów nad poziom terenu wylotu przewodu odpowietrzającego odcinek sieci gazowej (33,3% odsetek kontrolowanych zakładów). 3) Wydawania poleceń pisemnych na prace gazoniebezpieczne nietypowe, bez określenia wszystkich niezbędnych środków związanych z bezpiecznym przygotowaniem miejsca pracy oraz wskazania osoby nadzorującej wykonanie prac, np. podczas wykonywania prac związanych z wycięciem zasuw Dn 300s/c z zachowaniem ciągłości dostawy gazu (30,4% odsetek kontrolowanych zakładów). 4) Braku lub nie pełnej dokumentacji eksploatowanych urządzeń ochrony odgromowej w zakresie metryki urządzenia piorunochronnego i protokołu z aktualnego badania ochrony odgromowej dotyczących obiektów stacji gazowych, magazynów z gazami technicznymi, budynków warsztatowych (29,0% odsetek kontrolowanych zakładów).

7 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
5) Braku oznakowania tablicami informacyjno – ostrzegawczymi i zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych terenu, na którym były prowadzone roboty ziemne związane z przebudową i remontem sieci gazowej (28,6% odsetek kontrolowanych zakładów). 6) Braku zapewnienia bezpiecznego dojścia do stanowisk pracy położonych na różnych poziomach w obiektach technologicznych związanych z funkcjonowaniem gazu, np. w podziemnych stacjach redukcyjno – pomiarowych, kotłowniach gazowych (27,3% odsetek kontrolowanych zakładów). 7) Braku na wyposażeniu kotłowni gazowej w obiekcie technologicznym z kotłami o mocy cieplnej większej niż 60 kW urządzenia sygnalizacyjno – odcinającego dopływ gazu ziemnego do kotła (23,1% odsetek kontrolowanych zakładów).

8 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
8) Nie dostosowanie pomieszczeń magazynowych do rodzaju i właściwości składowanych w nich materiałów, np. rur z tworzyw sztucznych, kanistrów z paliwem do kosiarek, butli z gazami technicznymi (20,0% odsetek kontrolowanych zakładów). 9) Nie realizowania wymogów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do montażu lub demontażu gazomierzy, w tym: sprawdzenia czy instalacja gazowa nie znajduje się pod napięciem, połączenia instalacji przed i za gazomierzem przewodem wyrównawczym zapewniającym ciągłość elektryczną (18,8% odsetek kontrolowanych zakładów). 10) Braku zaznaczenia pozycji „otwarta” i „zamknięta” na zaworach, zasuwach zamontowanych w obiektach technologicznych sieci gazowej, przez które przepływa gaz (18,2% odsetek kontrolowanych zakładów).

9 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
11) Nie poddawania pracowników wymaganym szkoleniom wstępnym i okresowym w zakresie bhp, w tym osób kierujących zespołem pracowników wykonujących prace gazoniebezpieczne (17,4% odsetek kontrolowanych zakładów). 12) Nie zapewnienia sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku, w tym braku apteczek (m.in. w miejscu wykonywania prac gazoniebezpiecznych), których ilość, usytuowanie i wyposażenie powinno być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną (17,3% odsetek kontrolowanych zakładów). 13) Nie zapewnienia ciągłego pomiaru stężenia metanu i tlenu przy wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych w pomieszczeniach technologicznych lub przy urządzeniach technologicznych m.in. na terenie stacji redukcyjno – pomiarowej II (17,3% odsetek kontrolowanych zakładów).

10 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
14) Nie zapewnienia wymaganego stanu technicznego eksploatowanych urządzeń i instalacji elektrycznych, np. użytkowania gniazd wtykowych z wypalonymi stykami lub bez styku ochronnego, użytkowania opraw oświetleniowych bez wymaganych kloszy, pozostawienia pod napięciem przewodów bez izolowanego osprzętu, braku opisania obwodów wyprowadzonych z rozdzielnic 0,4 kV (13,7% odsetek kontrolowanych zakładów). 15) Braku zapewnienia skutecznej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w obwodach odbiorczych (12,8% odsetek kontrolowanych zakładów). 16) Braku oznakowania dróg wewnątrzzakładowych znakami drogowymi m.in. z powodu nie opracowania na zlecenie pracodawcy zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych (10,0% odsetek kontrolowanych zakładów).

11 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
17) Braku dostosowania wymiarów wykopu do rodzaju wykonywanych prac na rurowych elementach sieci gazowej oraz liczby przebywających tam osób (9,5% odsetek kontrolowanych zakładów). 18) Braku informowania o występujących zagrożeniach i zasadach bezpiecznego prowadzenia prac pracowników wykonujących roboty w miejscach zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej, np. podczas wykonywania próby działania i regulacji stacji redukcyjno – pomiarowej II stopnia (8,7% odsetek kontrolowanych zakładów). 19) Braku instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących obsługi maszyn i urządzeń technicznych w pomieszczeniach warsztatowych (8,7% odsetek kontrolowanych zakładów).

12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
19) Braku aktualizacji przez operatora sieci gazowej szczegółowego wykazu prac gazoniebezpiecznych, eksploatacyjnych, awaryjnych i nietypowych (8,4% odsetek kontrolowanych zakładów). 20) Braku oznakowania obiektów technologicznych aktualnymi tablicami informacyjnymi z określeniem: nazwy, adresu i numeru telefonu użytkownika obiektu, numeru telefonu pogotowia gazowego, ratunkowego, straży pożarnej (7,8% odsetek kontrolowanych zakładów). 21) Braku umieszczenia w pomieszczeniach technologicznych w widocznym i dostępnym miejscu aktualnych schematów instalacji technologicznych z wyraźnie zaznaczonym usytuowaniem zaworów odcinających przepływ gazu oraz w miejscu ogólnie dostępnym – instrukcji obsługi urządzeń (6,2% odsetek kontrolowanych zakładów).

13 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRAC
Zastrzeżenia inspektorów budziło również: Nie zapewnienie asekuracji pracownikowi podczas wykonywania prac gazoniebezpiecznych. Nie wyposażenie stanowisk pracy do zgrzewania elementów sieci gazowej z tworzyw sztucznych w wymagane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. Nie wyposażenie pracowników wykonujących prace eksploatacyjne na stacjach gazowych bez stałej obsługi w przyrządy do pomiaru stężenia metanu i tlenu. Nie wyposażenie maszyn i urządzeń w odpowiednie urządzenia sterownicze, w tym zabezpieczające obrabiarki do metalu przed niezamierzonym załączeniem maszyny po ustaniu zaniku napięcia.

14 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca ujawnione nieprawidłowości

15 Nieprawidłowe składowanie rur z tworzyw sztucznych – stanowiące zagrożenie przetoczenia się na drogi komunikacyjne i jezdnie. 1.

16 Niewłaściwe składowanie rur z tworzyw sztucznych w zwojach

17 Brak oznakowania maksymalnej wartości na manometrze
3.

18 Kurki sferyczne (3) zewnętrzne oraz zawory główne wejściowe (3) nie zostały zabezpieczone przed możliwością mechanicznego uszkodzenia przez samochody poruszające się i parkujące na terenie stacji wysokiego ciśnienia  

19 Za pomocą zabetonowanych słupków zabezpieczono zawory główne wejściowe na stacji wysokiego ciśnienia przed możliwością ich mechanicznego uszkodzenia przez pojazdy będące na jej terenie 5.

20 Prace gazoniebezpieczne wykonane na polecenie nr 120/2013 Zakres prac: wpięcie gazociągu de125 do De125 n/c przez wstawienie odgałęzienia De125/125; praca na odcinku wyłączonym na balonach oraz z bypassem z De63. Wykop 1,3 metra bez szalowania, ściany pionowe. Po wstrzymaniu robót usunięto nieprawidłowości i przystąpiono do dalszych prac.

21 Praca polegała na montażu korka plastycznego i naprawie przyłącza z PE 63. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono wykonywanie robót bez odprowadzenia ładunków elektrostatycznych

22 Brak oznaczeń poziomów maksymalnego ciśnienia na manometrach kontrolnych przy przyłączu do stacji pomiarowej

23 Stacja pomiarowa. Brak oznaczeń poziomów maksymalnego ciśnienia na manometrach kontrolnych, brak jednego manometru kontrolnego na jednym z czterech rurociągów

24 Pomieszczenie nawalnialni
Pomieszczenie nawalnialni. Składowane różne przedmioty nie związane z ruchem energetycznym pomieszczenia

25 Pomieszczenie nawalnialni
Pomieszczenie nawalnialni. Substancje chemiczne składowane w pojemnikach nieoznakowanych etykietą charakteryzującą substancję, która się w znajduje

26 Kolektor główny w kotłowni technologicznej stacji redukcyjnej
Kolektor główny w kotłowni technologicznej stacji redukcyjnej. Brak oznaczenia poziomów maksymalnego ciśnienia na manometrach kontrolnych, kierunków przepływu oraz oznaczeń zaworów kulowych, które odcinki instalacji odcinają. Brak schematu instalacji w kotłowni. W pomieszczeniu kotłowni garażowany jest prywatny samochód

27 Nie zapewniono wyprowadzenia poza strefę przebywania osób na wysokość co najmniej 3 m nad poziomem terenu wylotu przewodu odpowietrzającego odcinek sieci gazowej w miejscu zastosowania balonów (urządzeń do odcięcia i monitorowania obecności gazu). Zawieszono ten przewód na drzewie na wys. ok. 2,5m m.

28 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Pozytywne aspekty Obszary, w których nie odnotowano naruszeń przepisów i zasad bhp

29 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
III. Utrzymanie stanu zgodnego z prawem odnotowano w zakresie: Dopuszczania do pracy pracowników posiadających aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. Zawiadamianie przed rozpoczęciem prac gazoniebezpiecznych, które mogą wpływać na bezpieczeństwo publiczne, właściwe jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe oraz Policję i Państwową Straż Pożarną. Realizowanie obowiązku meldowania się zatrudnionej tylko jednej osoby w pomieszczeniu pracy, gdzie mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników.

30 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Przestrzegania zakazu przebywania pracowników w wykopie podczas opuszczania do niego rurowych elementów sieci gazowej. Wyznaczania wokół przewodu odpowietrzającego strefy zagrożenia wybuchem. Wyposażenia obiektów technologicznych tłoczni w wyłączniki prądu umożliwiające wyłączenie zasilania elektrycznego obiektu w przypadku pożaru. Wyposażenie tłoczni w podwójny system łączności, aparaturę do zdalnego sterowania i pomiaru parametrów pracy tłoczni oraz podręczny sprzęt gaśniczy.

31 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Spełniania wymogów bezpieczeństwa podczas sprawdzania szczelności instalacji gazowej. Wyposażenie obiektów technologicznych ze stałą obsługą, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa w samoczynne wykrywacze metanu sprzężone z urządzeniami akustyczno – optycznymi sygnalizującymi przekroczenie dopuszczalnego stężenia metanu oraz wentylację awaryjną. Wydzielenia w obiektach technologicznych ze stałą obsługą pomieszczeń dla dyżurującego – wyposażonych w środki łączności. Dopuszczenia do prac gazoniebezpiecznych pracowników posiadających wymagane uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych, uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego.

32 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca pozytywne działania

33 Regały metalowe z oznaczoną nośnością

34 Organizacja miejsca pracy przy pracach gazoniebezpiecznych w wykopach

35 Sprzęt p-poż. oraz środki ochrony indywidualnej przy prowadzeniu prac gazoniebezpiecznych

36 Ochronniki słuchu używane podczas wykonywania prac gazoniebezpiecznych

37 Spawarka elektryczna, agregat prądotwórczy- sprawne technicznie
Spawarka elektryczna, agregat prądotwórczy- sprawne technicznie. Widoczna gaśnica p.pożarowa

38 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Przyczyny naruszeń prawa

39 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
W ocenie inspektorów pracy przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości wynikają z: bagatelizowania zagrożeń, o czym świadczy duża liczba uchybień możliwych do likwidacji jeszcze w trakcie kontroli, braku właściwego nadzoru ze strony prowadzącego eksploatację urządzeń, instalacji i sieci gazowych nad pracownikami i sposobem wykonywania przez nich pracy, zaniedbywania obowiązków określonych w przepisach bhp dotyczących eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych, szczególnie w zakresie przewidzianych procedur odnoszących się do organizacji pracy związanej z wykonywaniem prac gazoniebezpiecznych i prac niebezpiecznych przy budowie, remontach i eksploatacji sieci gazowej gazu ziemnego, nieprzestrzegania przez wyznaczonych pracowników do wykonywania określonych prac zakładowych uregulowań prawnych, zawartych w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci zatwierdzonych przez operatora sieci gazowej.

40 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Przedstawiciele pracodawcy natomiast – jako przyczyny stwierdzonych uchybień – wskazywali: zmiany własnościowe, a tym samym zmiany organizacyjne w zakładach, niejasność i nieprecyzyjność przepisów, które w odniesieniu do danego problemu występują w różnych aktach prawnych oraz częste ich zmiany, mnogość prowadzonej dokumentacji związanej z eksploatacją obiektów technologicznych wraz z pomieszczeniami technologicznymi związane z funkcjonowaniem sieci gazowej, brak środków finansowych na korzystanie z usług profesjonalnych firm zajmujących się obsługą tego typu podmiotów gospodarczych.

41 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
IV. Zastosowane środki prawne Na podstawie wyników kontroli inspektorzy pracy wydali: 276 decyzji, w tym: 3 decyzje wstrzymania prac, 2 decyzje skierowania pracownika do innych prac, 17 wystąpień zawierających 60 wniosków, 9 mandatów karnych, 9 środków oddziaływania wychowawczego.

42 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Wnioski końcowe Mając na uwadze, że była to pierwsza kontrola przeprowadzona na terenie jednostek organizacyjnych nowo utworzonej spółki PGNiG SPV 4 z o.o. z siedzibą w Warszawie, która uniemożliwia dokonanie szczegółowych porównań, to generalnie można stwierdzić, że: skala i rodzaj stwierdzonych naruszeń przepisów i zasad bhp wymaga – obok prowadzenia bieżącej działalności kontrolnej – wzmocnienia działań prewencyjno promocyjnych adresowanych do dyrektorów zakładów i osób odpowiedzialnych za wykonywanie prac gazoniebezpiecznych i prac niebezpiecznych przy budowie i eksploatacji sieci gazowych. Powinno to przynieść efekt w postaci ograniczenia zagrożeń zawodowych oraz podwyższenia poziomu świadomości prawnej, w szczególności osób dozoru i zatrudnionych przy eksploatacji sieci gazowych gazu ziemnego;

43 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
skala i rodzaj stwierdzonych naruszeń prawa wskazuje na potrzebę kontynuowania kontroli w tego typu zakładach, głównie w takich obszarach jak świadczenie usług przez firmy zewnętrzne zajmujące się budową, przebudową, remontami sieci gazowych gazu ziemnego i uruchamianiem instalacji gazu ziemnego w obiektach budowlanych; wesprzeć należy działania społecznej inspekcji pracy i przedstawicieli pracowników skierowane na: eliminowanie zagrożeń, które są przyczyną wypadków, przestrzeganie wymogów technologicznych, wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony i urządzenia zabezpieczające, wyposażenie pracowników w sprawny sprzęt ochronny, przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

44 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google