Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w dystrybucyjnych zakładach gazowniczych zajmujących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w dystrybucyjnych zakładach gazowniczych zajmujących."— Zapis prezentacji:

1 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w dystrybucyjnych zakładach gazowniczych zajmujących się eksploatacją sieci i instalacji gazowych gazu ziemnego Warszawa, 18 listopada 2014r. Andrzej Szczepaniak doradca w OIP we Wrocławiu 1

2 I.Charakterystyka ogólna połączenie sześciu spółek dystrybucyjnych spółkę PGN i G SPV 4 Z dniem 1 lipca 2013r. nastąpiło połączenie sześciu spółek dystrybucyjnych tj. Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa, Karpackiej Spółki Gazownictwa, Górnośląskiej Spółki Gazownictwa, Mazowieckiej Spółki Gazownictwa, Pomorskiej Spółki Gazownictwa, Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa i rozpoczęcie działalności przez nowo utworzoną spółkę PGN i G SPV 4 z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, której nazwa na docelową Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. została zmieniona z dniem 12 września 2013r. spółka przejmująca kontynuując ich dotychczasową działalność gospodarczą W dniu połączenia spółka przejmująca z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych kontynuując ich dotychczasową działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem, przesyły i dystrybucji gazu sieciami rozdzielczymi, świadczenia usług w zakresie gazownictwa dla innych podmiotów gospodarczych i ludności.. 2

3 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY kontrolnymi 23 zakłady gazownicze nowo utworzonej spółki PGN i G SPV 4Działaniami kontrolnymi państwowych inspektorów pracy zostały objęte na terenie całego kraju 23 zakłady gazownicze i ich jednostki terenowe nowo utworzonej spółki PGN i G SPV 4 zatrudniające 11687 pracowników, w tym 2082 kobiety. sprawdzenie przestrzegane są przepisy bhprozpoznanie jakie zagrożeniaPodstawowym celem kontroli było sprawdzenie, czy przy eksploatacji, remontach, przebudowie sieci i instalacji gazowych gazu ziemnego, przy wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych i prac niebezpiecznych, montażu i demontażu gazomierzy przestrzegane są przepisy bhp oraz rozpoznanie jakie zagrożenia iw jakim stopniu występują. 3

4 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY nie był od 2004r. objęty działalnością nadzorczą Wymieniony obszar nie był od 2004r. objęty działalnością nadzorczą przez Państwową Inspekcję Pracy. nie mieliśmy rozeznania wdrożenia postanowieńTym samym nie mieliśmy rozeznania, jakie nieprawidłowości towarzyszą procesowi wdrożenia postanowień nowego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego, ażeby móc przeciwdziałać ujemnemu wpływowi na warunki pracy zatrudnionych. było poprzedzone Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu oraz prowadzących roboty budowlano – montażowe sieci gazowych, o uchylenie którego po przeprowadzonych kontrolach w 2004r. wnioskował do Ministra Gospodarki i Pracy - ówczesny Główny Inspektor Pracy, ponieważ zawierało przepisy dotyczące nieistniejących gazowni klasycznych produkujących gaz w procesie odgazowania węgla. 4

5 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Kontrole obejmujące kompleksową ocenę stanu przestrzegania przepisów bhp w oparciu o jednolite kryteria, w pełni zobrazowały stan ich przestrzegania, co umożliwiło uzyskanie porównywalnych wyników i sformułowanie na tej podstawie miarodajnych wniosków. II. Wyniki kontroli Uchybienia dotyczące zagadnień bhp stwierdzono we wszystkich kontrolowanych jednostkach. Najczęściej ujawnione nieprawidłowości dotyczyły: stanowiły zagrożenie przetoczenia się na drogi komunikacyjne i jezdnie 1)Nie zapewnienia wymagań bezpieczeństwa przy składowaniu w warstwach rur z tworzyw sztucznych przeznaczonych do budowy sieci gazowej, które m.in. stanowiły zagrożenie przetoczenia się na drogi komunikacyjne i jezdnie ( 38,5% odsetek kontrolowanych zakładów naruszających w tym zakresie przepisy bhp). 5

6 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY na wysokość co najmniej 3metrów nad poziom terenu wylotu przewodu odpowietrzającego odcinek sieci gazowej 2) Nie zapewnienia podczas prac remontowych i przebudowy sieci gazowych gazu ziemnego wyprowadzenia poza strefę przebywania osób, na wysokość co najmniej 3metrów nad poziom terenu wylotu przewodu odpowietrzającego odcinek sieci gazowej (33,3% odsetek kontrolowanych zakładów). prace gazoniebezpieczne nietypowe np. podczas wykonywania prac związanych z wycięciem zasuw Dn 300s/c z zachowaniem ciągłości dostawy gazu 3) Wydawania poleceń pisemnych na prace gazoniebezpieczne nietypowe, bez określenia wszystkich niezbędnych środków związanych z bezpiecznym przygotowaniem miejsca pracy oraz wskazania osoby nadzorującej wykonanie prac, np. podczas wykonywania prac związanych z wycięciem zasuw Dn 300s/c z zachowaniem ciągłości dostawy gazu (30,4% odsetek kontrolowanych zakładów). dokumentacji eksploatowanych urządzeń ochrony odgromowej 4) Braku lub nie pełnej dokumentacji eksploatowanych urządzeń ochrony odgromowej w zakresie metryki urządzenia piorunochronnego i protokołu z aktualnego badania ochrony odgromowej dotyczących obiektów stacji gazowych, magazynów z gazami technicznymi, budynków warsztatowych (29,0% odsetek kontrolowanych zakładów). 6

7 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY tablicami informacyjno – ostrzegawczymi terenu prowadzone roboty ziemne 5) Braku oznakowania tablicami informacyjno – ostrzegawczymi i zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych terenu, na którym były prowadzone roboty ziemne związane z przebudową i remontem sieci gazowej (28,6% odsetek kontrolowanych zakładów). dojścia np. w podziemnych stacjach redukcyjno – pomiarowych, kotłowniach gazowych 6) Braku zapewnienia bezpiecznego dojścia do stanowisk pracy położonych na różnych poziomach w obiektach technologicznych związanych z funkcjonowaniem gazu, np. w podziemnych stacjach redukcyjno – pomiarowych, kotłowniach gazowych (27,3% odsetek kontrolowanych zakładów). urządzenia sygnalizacyjno – odcinającego dopływ gazu ziemnego do kotła 7) Braku na wyposażeniu kotłowni gazowej w obiekcie technologicznym z kotłami o mocy cieplnej większej niż 60 kW urządzenia sygnalizacyjno – odcinającego dopływ gazu ziemnego do kotła (23,1% odsetek kontrolowanych zakładów). 7

8 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY pomieszczeń magazynowych rur z tworzyw sztucznych, kanistrów z paliwem do kosiarek, butli z gazami technicznymi 8) Nie dostosowanie pomieszczeń magazynowych do rodzaju i właściwości składowanych w nich materiałów, np. rur z tworzyw sztucznych, kanistrów z paliwem do kosiarek, butli z gazami technicznymi (20,0% odsetek kontrolowanych zakładów). gazomierzysprawdzenia czy instalacja gazowa nie znajduje się pod napięciem, połączenia instalacji przed i za gazomierzem przewodem wyrównawczym zapewniającym ciągłość elektryczną 9) Nie realizowania wymogów bezpieczeństwa przed przystąpieniem do montażu lub demontażu gazomierzy, w tym: sprawdzenia czy instalacja gazowa nie znajduje się pod napięciem, połączenia instalacji przed i za gazomierzem przewodem wyrównawczym zapewniającym ciągłość elektryczną (18,8% odsetek kontrolowanych zakładów). otwarta” i „zamknięta 10) Braku zaznaczenia pozycji „otwarta” i „zamknięta” na zaworach, zasuwach zamontowanych w obiektach technologicznych sieci gazowej, przez które przepływa gaz (18,2% odsetek kontrolowanych zakładów). 8

9 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY szkoleniom wstępnym i okresowym w zakresie bhp, 11) Nie poddawania pracowników wymaganym szkoleniom wstępnym i okresowym w zakresie bhp, w tym osób kierujących zespołem pracowników wykonujących prace gazoniebezpieczne (17,4% odsetek kontrolowanych zakładów). systemu pierwszej pomocy w razie wypadku m.in. w miejscu wykonywania prac gazoniebezpiecznych ), 12) Nie zapewnienia sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku, w tym braku apteczek ( m.in. w miejscu wykonywania prac gazoniebezpiecznych ), których ilość, usytuowanie i wyposażenie powinno być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną (17,3% odsetek kontrolowanych zakładów). ciągłego pomiaru stężenia metanu i tlenu m.in. na terenie stacji redukcyjno – pomiarowej II 13) Nie zapewnienia ciągłego pomiaru stężenia metanu i tlenu przy wykonywaniu prac gazoniebezpiecznych w pomieszczeniach technologicznych lub przy urządzeniach technologicznych m.in. na terenie stacji redukcyjno – pomiarowej II (17,3% odsetek kontrolowanych zakładów). 9

10 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY elektrycznychnp. użytkowania gniazd wtykowych z wypalonymi stykami lub bez styku ochronnego, użytkowania opraw oświetleniowych bez wymaganych kloszy, pozostawienia pod napięciem przewodów bez izolowanego osprzętu, braku opisania obwodów wyprowadzonych z rozdzielnic 0,4 kV 14) Nie zapewnienia wymaganego stanu technicznego eksploatowanych urządzeń i instalacji elektrycznych, np. użytkowania gniazd wtykowych z wypalonymi stykami lub bez styku ochronnego, użytkowania opraw oświetleniowych bez wymaganych kloszy, pozostawienia pod napięciem przewodów bez izolowanego osprzętu, braku opisania obwodów wyprowadzonych z rozdzielnic 0,4 kV (13,7% odsetek kontrolowanych zakładów). przed porażeniem prądem elektrycznym 15) Braku zapewnienia skutecznej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w obwodach odbiorczych (12,8% odsetek kontrolowanych zakładów). dróg wewnątrzzakładowych nie opracowania zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych 16) Braku oznakowania dróg wewnątrzzakładowych znakami drogowymi m.in. z powodu nie opracowania na zlecenie pracodawcy zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych (10,0% odsetek kontrolowanych zakładów). 10

11 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY wymiarów wykopu 17) Braku dostosowania wymiarów wykopu do rodzaju wykonywanych prac na rurowych elementach sieci gazowej oraz liczby przebywających tam osób (9,5% odsetek kontrolowanych zakładów). występujących zagrożeniach pracowników wykonujących roboty np. podczas wykonywania próby działania i regulacji stacji redukcyjno – pomiarowej II stopnia 18) Braku informowania o występujących zagrożeniach i zasadach bezpiecznego prowadzenia prac pracowników wykonujących roboty w miejscach zagrożonych powstaniem atmosfery wybuchowej, np. podczas wykonywania próby działania i regulacji stacji redukcyjno – pomiarowej II stopnia (8,7% odsetek kontrolowanych zakładów). instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy 19) Braku instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących obsługi maszyn i urządzeń technicznych w pomieszczeniach warsztatowych (8,7% odsetek kontrolowanych zakładów). 11

12 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY aktualizacji wykazu prac gazoniebezpiecznych, 19) Braku aktualizacji przez operatora sieci gazowej szczegółowego wykazu prac gazoniebezpiecznych, eksploatacyjnych, awaryjnych i nietypowych (8,4% odsetek kontrolowanych zakładów). oznakowania obiektów technologicznych 20) Braku oznakowania obiektów technologicznych aktualnymi tablicami informacyjnymi z określeniem: nazwy, adresu i numeru telefonu użytkownika obiektu, numeru telefonu pogotowia gazowego, ratunkowego, straży pożarnej (7,8% odsetek kontrolowanych zakładów). umieszczenia aktualnych schematów instalacji technologicznych instrukcji obsługi urządzeń 21) Braku umieszczenia w pomieszczeniach technologicznych w widocznym i dostępnym miejscu aktualnych schematów instalacji technologicznych z wyraźnie zaznaczonym usytuowaniem zaworów odcinających przepływ gazu oraz w miejscu ogólnie dostępnym – instrukcji obsługi urządzeń (6,2% odsetek kontrolowanych zakładów). 12

13 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRAC Zastrzeżenia inspektorów budziło również: asekuracji  Nie zapewnienie asekuracji pracownikowi podczas wykonywania prac gazoniebezpiecznych. wyposażeniezgrzewania elementów sieci przed porażeniem  Nie wyposażenie stanowisk pracy do zgrzewania elementów sieci gazowej z tworzyw sztucznych w wymagane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. pracowników bez stałej obsługi pomiaru stężenia metanu i tlenu  Nie wyposażenie pracowników wykonujących prace eksploatacyjne na stacjach gazowych bez stałej obsługi w przyrządy do pomiaru stężenia metanu i tlenu. wyposażenie maszyn i urządzeń urządzenia sterownicze niezamierzonym załączeniemustaniu zaniku napięcia  Nie wyposażenie maszyn i urządzeń w odpowiednie urządzenia sterownicze, w tym zabezpieczające obrabiarki do metalu przed niezamierzonym załączeniem maszyny po ustaniu zaniku napięcia. 13

14 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca ujawnione nieprawidłowości 14

15 Nieprawidłowe składowanie rur z tworzyw sztucznych – stanowiące zagrożenie przetoczenia się na drogi komunikacyjne i jezdnie. 1. 15

16 Niewłaściwe składowanie rur z tworzyw sztucznych w zwojach 16

17 Brak oznakowania maksymalnej wartości na manometrze 3. 17

18 Kurki sferyczne (3) zewnętrzne oraz zawory główne wejściowe (3) nie zostały zabezpieczone przed możliwością mechanicznego uszkodzenia przez samochody poruszające się i parkujące na terenie stacji wysokiego ciśnienia Kurki sferyczne (3) zewnętrzne oraz zawory główne wejściowe (3) nie zostały zabezpieczone przed możliwością mechanicznego uszkodzenia przez samochody poruszające się i parkujące na terenie stacji wysokiego ciśnienia 18

19 Za pomocą zabetonowanych słupków zabezpieczono zawory główne wejściowe na stacji wysokiego ciśnienia przed możliwością ich mechanicznego uszkodzenia przez pojazdy będące na jej terenie 5. 19

20 Wykop 1,3 metra bez szalowania, ściany pionowe. Prace gazoniebezpieczne wykonane na polecenie nr 120/2013 Zakres prac: wpięcie gazociągu de125 do De125 n/c przez wstawienie odgałęzienia De125/125; praca na odcinku wyłączonym na balonach oraz z bypassem z De63. Wykop 1,3 metra bez szalowania, ściany pionowe. Po wstrzymaniu robót usunięto nieprawidłowości i przystąpiono do dalszych prac. 20

21 stwierdzono wykonywanie robót bez odprowadzenia ładunków elektrostatycznych Praca polegała na montażu korka plastycznego i naprawie przyłącza z PE 63. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono wykonywanie robót bez odprowadzenia ładunków elektrostatycznych 21

22 Brak oznaczeń poziomów maksymalnego ciśnienia na manometrach kontrolnych przy przyłączu do stacji pomiarowej 22

23 brak jednego manometru kontrolnego na jednym z czterech rurociągów Stacja pomiarowa. Brak oznaczeń poziomów maksymalnego ciśnienia na manometrach kontrolnych, brak jednego manometru kontrolnego na jednym z czterech rurociągów 23

24 Składowane różne przedmioty nie związane z ruchem energetycznym pomieszczenia Pomieszczenie nawalnialni. Składowane różne przedmioty nie związane z ruchem energetycznym pomieszczenia 24

25 Substancje chemiczne składowane w pojemnikach nieoznakowanych etykietą charakteryzującą substancję, która się w znajduje Pomieszczenie nawalnialni. Substancje chemiczne składowane w pojemnikach nieoznakowanych etykietą charakteryzującą substancję, która się w znajduje 25

26 oznaczenia poziomów maksymalnego ciśnienia kierunków przepływu oraz oznaczeń zaworów kulowych Brak schematu instalacji w kotłowni pomieszczeniu kotłowni garażowany jest prywatny samochód Kolektor główny w kotłowni technologicznej stacji redukcyjnej. Brak oznaczenia poziomów maksymalnego ciśnienia na manometrach kontrolnych, kierunków przepływu oraz oznaczeń zaworów kulowych, które odcinki instalacji odcinają. Brak schematu instalacji w kotłowni. W pomieszczeniu kotłowni garażowany jest prywatny samochód 26

27 Nie zapewniono wyprowadzenia poza strefę przebywania osób na wysokość co najmniej 3 m nad poziomem terenu wylotu przewodu odpowietrzającego odcinek sieci gazowej w miejscu zastosowania balonów przewód na drzewie Nie zapewniono wyprowadzenia poza strefę przebywania osób na wysokość co najmniej 3 m nad poziomem terenu wylotu przewodu odpowietrzającego odcinek sieci gazowej w miejscu zastosowania balonów (urządzeń do odcięcia i monitorowania obecności gazu). Zawieszono ten przewód na drzewie na wys. ok. 2,5m m. 27

28 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Pozytywne aspekty Obszary, w których nie odnotowano naruszeń przepisów i zasad bhp 28

29 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY III. Utrzymanie stanu zgodnego z prawem odnotowano w zakresie: 1.Dopuszczania do pracy pracowników posiadających aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 2.Informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą. 3.Zawiadamianie przed rozpoczęciem prac gazoniebezpiecznych, które mogą wpływać na bezpieczeństwo publiczne, właściwe jednostki samorządu terytorialnego odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe oraz Policję i Państwową Straż Pożarną. 4.Realizowanie obowiązku meldowania się zatrudnionej tylko jednej osoby w pomieszczeniu pracy, gdzie mogą wystąpić zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników. 29

30 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 5. Przestrzegania zakazu przebywania pracowników w wykopie podczas opuszczania do niego rurowych elementów sieci gazowej. 6.Wyznaczania wokół przewodu odpowietrzającego strefy zagrożenia wybuchem. 7.Wyposażenia obiektów technologicznych tłoczni w wyłączniki prądu umożliwiające wyłączenie zasilania elektrycznego obiektu w przypadku pożaru. 8.Wyposażenie tłoczni w podwójny system łączności, aparaturę do zdalnego sterowania i pomiaru parametrów pracy tłoczni oraz podręczny sprzęt gaśniczy. 30

31 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 9. Spełniania wymogów bezpieczeństwa podczas sprawdzania szczelności instalacji gazowej. 10.Wyposażenie obiektów technologicznych ze stałą obsługą, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa w samoczynne wykrywacze metanu sprzężone z urządzeniami akustyczno – optycznymi sygnalizującymi przekroczenie dopuszczalnego stężenia metanu oraz wentylację awaryjną. 11.Wydzielenia w obiektach technologicznych ze stałą obsługą pomieszczeń dla dyżurującego – wyposażonych w środki łączności. 12.Dopuszczenia do prac gazoniebezpiecznych pracowników posiadających wymagane uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych, uzyskane na podstawie przepisów prawa energetycznego. 31

32 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca pozytywne działania 32

33 Regały metalowe z oznaczoną nośnością 33

34 Organizacja miejsca pracy przy pracach gazoniebezpiecznych w wykopach 34

35 Sprzęt p-poż. oraz środki ochrony indywidualnej przy prowadzeniu prac gazoniebezpiecznych 35

36 Ochronniki słuchu używane podczas wykonywania prac gazoniebezpiecznych 36

37 Spawarka elektryczna, agregat prądotwórczy- sprawne technicznie. Widoczna gaśnica p.pożarowa 37

38 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Przyczyny naruszeń prawa 38

39 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY inspektorów pracy W ocenie inspektorów pracy przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości wynikają z: bagatelizowania zagrożeń, o czym świadczy duża liczba uchybień możliwych do likwidacji jeszcze w trakcie kontroli, braku właściwego nadzoru ze strony prowadzącego eksploatację urządzeń, instalacji i sieci gazowych nad pracownikami i sposobem wykonywania przez nich pracy, zaniedbywania obowiązków określonych w przepisach bhp dotyczących eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych, szczególnie w zakresie przewidzianych procedur odnoszących się do organizacji pracy związanej z wykonywaniem prac gazoniebezpiecznych i prac niebezpiecznych przy budowie, remontach i eksploatacji sieci gazowej gazu ziemnego, nieprzestrzegania przez wyznaczonych pracowników do wykonywania określonych prac zakładowych uregulowań prawnych, zawartych w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci zatwierdzonych przez operatora sieci gazowej. 39

40 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY pracodawcy Przedstawiciele pracodawcy natomiast – jako przyczyny stwierdzonych uchybień – wskazywali: zmiany własnościowe, a tym samym zmiany organizacyjne w zakładach, niejasność i nieprecyzyjność przepisów, które w odniesieniu do danego problemu występują w różnych aktach prawnych oraz częste ich zmiany, mnogość prowadzonej dokumentacji związanej z eksploatacją obiektów technologicznych wraz z pomieszczeniami technologicznymi związane z funkcjonowaniem sieci gazowej, brak środków finansowych na korzystanie z usług profesjonalnych firm zajmujących się obsługą tego typu podmiotów gospodarczych. 40

41 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY IV. Zastosowane środki prawne Na podstawie wyników kontroli inspektorzy pracy wydali: 276 decyzji3 decyzje 2 decyzje 276 decyzji, w tym: 3 decyzje wstrzymania prac, 2 decyzje skierowania pracownika do innych prac, 17 wystąpień 60 wniosków 17 wystąpień zawierających 60 wniosków, 9 mandatów karnych, 9 środków oddziaływania wychowawczego. 41

42 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Wnioski końcowe pierwsza kontrola uniemożliwia dokonanie szczegółowych porównaństwierdzić, że: Mając na uwadze, że była to pierwsza kontrola przeprowadzona na terenie jednostek organizacyjnych nowo utworzonej spółki PGNiG SPV 4 z o.o. z siedzibą w Warszawie, która uniemożliwia dokonanie szczegółowych porównań, to generalnie można stwierdzić, że: stwierdzonychwymaga wzmocnienia działań prewencyjno promocyjnych przynieść efektograniczenia zagrożeń zawodowych podwyższenia poziomu świadomości prawnejosób dozoru eksploatacji sieci gazowych skala i rodzaj stwierdzonych naruszeń przepisów i zasad bhp wymaga – obok prowadzenia bieżącej działalności kontrolnej – wzmocnienia działań prewencyjno promocyjnych adresowanych do dyrektorów zakładów i osób odpowiedzialnych za wykonywanie prac gazoniebezpiecznych i prac niebezpiecznych przy budowie i eksploatacji sieci gazowych. Powinno to przynieść efekt w postaci ograniczenia zagrożeń zawodowych oraz podwyższenia poziomu świadomości prawnej, w szczególności osób dozoru i zatrudnionych przy eksploatacji sieci gazowych gazu ziemnego; 42

43 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY wskazuje na potrzebę kontynuowania kontroli obszarach jak świadczenie usług przez firmy zewnętrzneskala i rodzaj stwierdzonych naruszeń prawa wskazuje na potrzebę kontynuowania kontroli w tego typu zakładach, głównie w takich obszarach jak świadczenie usług przez firmy zewnętrzne zajmujące się budową, przebudową, remontami sieci gazowych gazu ziemnego i uruchamianiem instalacji gazu ziemnego w obiektach budowlanych; działania społecznej inspekcji pracy przedstawicieli pracownikówwesprzeć należy działania społecznej inspekcji pracy i przedstawicieli pracowników skierowane na: zagrożeń 1)eliminowanie zagrożeń, które są przyczyną wypadków, 2)przestrzeganie wymogów technologicznych, 3)wyposażenie maszyn i urządzeń w osłony i urządzenia zabezpieczające, 4)wyposażenie pracowników w sprawny sprzęt ochronny, 5)przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 43

44 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY 44


Pobierz ppt "PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w dystrybucyjnych zakładach gazowniczych zajmujących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google