Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

+ Choroby śródmiąższowe płuc u dzieci Joanna Lange IV Ogólnopolska Konferencja Chorób Układu Oddechowego ZAKOPANE 18 października 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "+ Choroby śródmiąższowe płuc u dzieci Joanna Lange IV Ogólnopolska Konferencja Chorób Układu Oddechowego ZAKOPANE 18 października 2014."— Zapis prezentacji:

1 + Choroby śródmiąższowe płuc u dzieci Joanna Lange IV Ogólnopolska Konferencja Chorób Układu Oddechowego ZAKOPANE 18 października 2014

2 + Definicja Przewlekła choroba śródmiąższowa płuc u dziecka bez zaburzeń odporności charakteryzuje się: obecnością objawów ze strony układu oddechowego i/lub rozsianymi zmianami w badaniach obrazowych zaburzeniami w badaniach czynnościowych układu oddechowego (zaburzenia o typie restrykcji) i/lub zaburzeniami wymiany gazowej oraz przetrwaniem tych objawów powyżej 3 miesięcy ERS Task Force ERJ, 2004; 24: 686-697 Deterding R. Pediatric Allergy, Immunology and Pulmonology 2010; 23, 1

3 + Dane ogólne Występowanie 3,6/1 mln dzieci (UK, Irlandia); 1,98/1 mln (Niemcy); u około 60% dzieci można ustalić przyczynę pojawienia się zmian w płucach; 31% ujawnia się przed 2-gim rokiem życia; 10% występowanie wśród rodzeństwa; Francja – w ciągu 3 lat udało się zidentyfikować 200 chILD, z czego 25% bez szczegółowego rozpoznania (14 mln dzieci < 15 r.ż.); Dinwiddie R. Pediatr Pulmonol 2002; 34: 23-9 Griese M. Orphanet J Rare Dis 2009; 4: 26 Dinwiddie R, Curr Pediatr 2006; 16: 230-236 Clement A. Orphanet J Rare Dis 2010; 5: 22- 64 Nathan N. Orphanet J Rare Dis 2012; 7: 40 Choroba rzadka 1/2000

4 Klasyfikacja chorób śródmiąższowych u dzieci Wieku niemowlęcego i małych dzieci (np. ciężkie zaburzenia rozwojowe, ubytki w alweolaryzacji, NEHI, PIG, zaburzenia surfaktantu – DIP?) O nieznanej etiologii (np. UIP, DIP, NSIP, hemosyderoza, proteinoza, mikrolitiaza) Związane z zaburzeniami immunologicznymi (np. zakażenia oportunistyczne, HIV, HHV8 związane z CVIDS, potransplantacyjne, jatrogenne) O znanej przyczynie (np. HP, zespoły aspiracyjne) Choroby układowe z zajęciem układu oddechowego (np. kolagenozy, nowotwory, LCH, sarkoidoza, choroby spichrzeniowe) Choroby przypominające ILD (np. wtórne do dysfunkcji serca, choroby naczyń limfatycznych ) Deutsch GH. AJRCCM 2007; 176:1120 -1128 Clement A Orph J Rare Dis 2010; 5: 22

5 Patogeneza Predyspozycje genetyczne (DIP forma rodzinna, zaburzenia surfaktantu... ) Predyspozycje genetyczne (DIP forma rodzinna, zaburzenia surfaktantu... ) Czynniki ś rodowiskowe (HP) Czynniki ś rodowiskowe (HP) Inne (np. TGF- β )

6 + Rola TGF-β uszkodzenie Nab ł onek p ę cherzyka Nieprawid ł owa reparacja Regeneracja tkanki czas Zwi ę kszona wra ż liwo ść na stres oksydacyjny Dyregulacja genów Wzrost TGF- β i FGF Dyregulacja genów Wzrost TGF- β i FGF Nieprawid ł owa autofagia i apoptoza Zmniejszenie liczby komórek pnia bior ą cych udzia ł w reparacji Nieprawid ł owa autofagia i apoptoza Zmniejszenie liczby komórek pnia bior ą cych udzia ł w reparacji Zwi ę kszona produkcja TGF- β dysfunkcja komórek nab ł onka remodeling Zwi ę kszona produkcja TGF- β dysfunkcja komórek nab ł onka remodeling Nathan N. Paed Resp Rev 2011;12: 216-222

7 + Rola TGF-β Nathan N. Paed Resp Rev 2011;12:216-222 uszkodzenie Nabłonek pęcherzyka Nieprawidłowa reparacja Zwiększona produkcja TGF-β Dysfunkcja komórek nabłonka - zwiększona apoptoza - utrata fenotypu nabłonka Zwiększony remodeling - przyciąganie i stymulacja fibroblastów - zmniejszenie apoptozy fibroblastów - zwiększona produkcja czynnika wzrostu mezenchymy - zwiększona produkcja elementów pozakomórkowego matrix i zahamowanie degradacji matrix Dysfunkcja komórek nabłonka - zwiększona apoptoza - utrata fenotypu nabłonka Zwiększony remodeling - przyciąganie i stymulacja fibroblastów - zmniejszenie apoptozy fibroblastów - zwiększona produkcja czynnika wzrostu mezenchymy - zwiększona produkcja elementów pozakomórkowego matrix i zahamowanie degradacji matrix Aktywacja makrofagów

8 + Objawy tachypnoe – 78%; tachypnoe – 78%; kaszel - 76%; kaszel - 76%; duszność76%– duszność 76%– początkowo podczas wysiłku, później w spoczynku; trzeszczenia(57%)świsty -17% trzeszczenia (57%) zazwyczaj u podstawy obu płuc (świsty -17% nie są dominującym objawem); nietolerancja wysiłku68% nietolerancja wysiłku – 68% późne objawy ILD pozycja orthopnoe, sinica (62%), palce pałeczkowate (24%) oraz nadciśnienie płucne – późne objawy ILD; zaburzenia odżywiania, utrata masy ciała(28%) zaburzenia odżywiania, utrata masy ciała (28%) – może być konsekwencją patologii oddechowej lub być związana z patologią pierwotną; Grupa 99 dzieci z Kolorado 1980-1994 Fan LL- Interstitial Lung Disease 1998

9 + Przebieg chILD 35% przypadków - leczone pierwotnie jako astma oskrzelowa!!! w 25% przypadków postawienie rozpoznania w okresie rozwoju nadciśnienia płucnego; Fan LL. Am J Respir Crit Care Med. 1997;156:939-942 Fan LL. J Pediatr 1992;121:867-872

10 + Materiał własny 2004 - 2014 38 dzieci (29 chłopców i 9 dziewcząt) w wieku od 0,42- 25,17 lat (śr. 7,32 SD ± 6,57); Pierwsze objawy 0,02-7,91 r.ż. (śr. 1,11 SD ± 1,68) Wiek w momencie postawienia rozpoznania 0,33 – 15 lat (śr. 4,27 SD ± 4,99) 1 dziecko zmarło

11 + Do najczęstszych obserwowanych objawów należ ą : Tachypnoe Duszość Kaszel Trzeszczenia Świszczący oddech Wciąganie ścian klatki piersiowej

12 Wyniki – objawy ogólne Grupa 185 dzieci Clement A Task force on chILD ERJ 2004;24:686-697 76% 78% bd 20% bd

13 Wyniki – badanie przedmiotowe 44% 13% 28% bd Grupa 185 dzieci Clement A Task force on chILD ERJ 2004;24:686-697

14 + Obraz radiologiczny Prawidłowy u 15 pacjentów

15 TKWR Nieprawidłowy u wszystkich pacjentów Nieprawidłowy u wszystkich pacjentów

16 + Diagnostyka wstępna Do wykluczenia * Możliwości diagnostyczne Zakażeniaposiewy bronchoskopia i BAL Mukowiscydozatest potowy Zaburzenia odporności (pierwotne, wtórne)** liczba leukocytów i ich zróżnicowanie, HIV, Ig, odpowiedź na antygeny szczepionkowe Nawracające aspiracjebadania obrazowe z kontrastem Wrodzone wady serca lub nadciśnienie płucne ECHO, angio -TK, cewnikowanie (właściwy dobór badania) Kuo Ch, Young L. Curr Opin Pediatr 2014; 26: 320-327 *ich rozpoznanie nie wyklucza możliwości ILD ** niektóre ILD mogą występować u dzieci z zaburzeniami odporności

17 + Metody diagnostyczne BadanieZaPrzeciwKomentarz Bronchoskopia + BAL Ocena anatomii drzewa tchawiczo- oskrzelowego Znieczulenie ogólne Zakażenia, aspiracje, anomalie rozwojowe mogą być towarzyszące ILD Materiał do badań bakteriologicznych Ryzyko hypoksemii i skurczu oskrzeli Badania komórek (hemosyderoza, PAP) Rzadko potwierdza rozpoznanie ostateczne TKWROcena zmianZnieczulenieKonieczna współpraca radiolog-anestezjolog Możliwość rozpoznania EkspozycjaALARA Wybór miejsca do biopsji Kuo Ch, Young L. Curr Opin Pediatr 2014; 26: 320-327

18 + Metody diagnostyczne BadanieZaPrzeciwKomentarz Testy genetyczne Rozpoznanie choroby dziedziczonej monogenowo Koszty pokrewnePodłoże genetyczne nieznane dla wielu chorób NieinwazyjneOgraniczenie dostępnych badań Poradnictwo genetyczne Ogranicznie innych procedur Informacje prognostyczne Biopsja płucaZłoty standard dla wielu form chILD InwazyjnePreferowany VATS vs. biopsja otwarta Brak klasyfikacji nawet po biopsji Właściwa obróbka bioptatu Kuo Ch, Young L. Curr Opin Pediatr 2014; 26: 320-327

19 Objawy kliniczne Badania dodatkowe Klasyfikacja narażenie na czynniki zewnętrzne p/ciała surowica Badanie kliniczne Wywiad brak narażenia ILD związane z narażeniem: HSP leki, promieniowanie objawy pozapłucne p/ciała - surowica biopsja zajętych narządów biopsja płuca objawy zaburzeń restrykcyjnych Choroby układowe z ILD: ch. tk. łącznej zapalenie nn.płucnych ch.ziarniniakowe ch.metaboliczne histiocytoza z KL Patologia struktur pęcherzyka: nabłonek, naczynia, śródmiąższ ILD u niemowląt: PIG NEHI przewlekłe zap.płuc zaburzenia rozwoju płuc Clement A Orph J Rare Dis 2010; 5: 22 - 64

20 + Badania czynnościowe układu oddechowego wieku dziecka Pulsoksy- metria poniżej 2 lat Pletyzmo- grafia Spirometri a Badania gazometry- czne DL CO 2 – 6 lat powyżej 6 lat

21 + Które dziecko nie wymaga biopsji NEHI – klinika, HRCT Zarostowe zapalenie oskrzelików - potwierdzona infekcja adenowirusowa, HRCT Podejrzenie wrodzonych zaburzeń metabolizmu surfaktantu Zapalenie płuc z nadwrażliwości – wywiad - narażanie na ptactwo, dodatnie precypityny, obraz HRCT, BAL (limfocytoza) Vece T, Fan LL. Paed Resp Rev 2011; 12: 238-242 Kuo Ch, Young L. Curr Opin Pediatr 2014; 26: 320-327

22 Zespół neuroendokrynnej hyperplazji tachypnoe retrakcja ścian klatki piersiowej trzeszczenia hypoksemia tachypnoe retrakcja ścian klatki piersiowej trzeszczenia hypoksemia

23 + Neuroendokrynna hyperplazja (NEHI) Barwienie PAS – pow. 450 x – strzałka wskazuje gromadzony glikogen Glikogenoza śródmiąższowa płuc

24 Rokowanie - NEHI w wieku 3 lat w wieku 8 lat w wieku 11 lat w wieku 17 lat Young, Chest 2013; 144 (4): 1199-1206

25 POSZUKIWANIE NOWYCH METOD DIAGNOSTYCZNYCH POSZUKIWANIE NOWYCH METOD DIAGNOSTYCZNYCH

26 Doan ML Thorax 2009; 64 (8):577-581 9 – ABCA3 4 – SPC 6 – NEHI 10 - kontrola 9 – ABCA3 4 – SPC 6 – NEHI 10 - kontrola KL-6 – na regeneruj ą cym pneumocycie typu II Stężenie KL-6 w surowicy jako czynnik różnicujący NEHI i wrodzone zaburzenia metabolizmu surfaktantu KL-6 jako marker uszkodzenia pneumocytów II typu

27 + Znaczenie badań genetycznych w zaburzeniach surfaktantu Dziedziczenie autosomalne dominujące – mutacje SFTPC lub NKX2-I; Dziedziczenie autosomalnie recesywne – mutacje SFTPB lub ABCA3; Epaud R. Arch de pediatrie 2012;19: 212-219 Zaburzenia w okresie noworodkowym: Niedobór SP-B, Niedobór ABCA3 Mutacja genu kodującego SP-B (SFTPC), Mutacja genu TTF-I (NKX2-I) Niewydolność oddechowa w pierwszych miesiącach życia: Mutacje SFTPC, niedobór ABCA3, proteinoza pęcherzyków Rozsiane zmiany śródmiąższowe: Mutacje SFTPC, niedobór ABCA3, proteinoza pęcherzyków Zaburzenia w okresie noworodkowym: Niedobór SP-B, Niedobór ABCA3 Mutacja genu kodującego SP-B (SFTPC), Mutacja genu TTF-I (NKX2-I) Niewydolność oddechowa w pierwszych miesiącach życia: Mutacje SFTPC, niedobór ABCA3, proteinoza pęcherzyków Rozsiane zmiany śródmiąższowe: Mutacje SFTPC, niedobór ABCA3, proteinoza pęcherzyków

28 + Prognozowanie w zaburzeniach surfaktantu Gower WA. Paed Resp Rev 2011; 12:223-229 różnice w mutacjach dwa versus jeden allel różnice w mutacjach dwa versus jeden allel

29 Young, Chest 2013; 144 (4): 1199-1206 TTF1 – czynnik transkrypcyjny i wczesny marker różnicowania epithelium, konieczny w rozwoju płuc i utrzymaniu homeostazy surfaktantu; Mutacje lub delecje jednego z alleli NKX2.1 – zespół mózgowo- tarczycowo-płucny TTF1 – czynnik transkrypcyjny i wczesny marker różnicowania epithelium, konieczny w rozwoju płuc i utrzymaniu homeostazy surfaktantu; Mutacje lub delecje jednego z alleli NKX2.1 – zespół mózgowo- tarczycowo-płucny

30 +

31 + Leczenie Brak badań randomizowanych Brak jednolitych wytycznych leczenia Postawa wyczekująca Tlenoterapia Prawidłowe odżywianie Szczepienia Sterydoterapia (wzrost ekspresji ABCA3 in vitro) Uwaga! PIG u noworodków – zaburzenie alweolaryzacji ??? Cytostatyki (cyclofosfamid – np. krwawienia pęcherzykowe; hydroxychlorochina – np. zaburzenia surfaktantu C, DIP, LIP) GM-CSF Płukanie pęcherzykowe (proteinoza płucna) Przeszczep płuca/płuco-serce (niedobór surfaktantu, niedobór ABCA3, dysplazja naczyń włosowatych pęcherzyków z nieprawidłowym rozmieszczeniem żył płucnych)

32 + Steroidy w leczeniu chorób śródmiąższowych - niewiadome dawki i częstotliwość stosowania pulsów z metylprednisolonu (głównie 30mg/kg maks. 1g przez 3 dni co 4 tygodnie lub 1 x w tygodniu) kryteria zakończenia leczenia; dawki i wskazania do stosowania różnych preparatów doustnych; potencjalna korzyść ze stosowania steroidów wziewnie; Clement A, Eber E. Eur Resp J 2008;31:658 Vece T, Fan LL. Paed Resp Rev 2011; 12: 238-242

33


Pobierz ppt "+ Choroby śródmiąższowe płuc u dzieci Joanna Lange IV Ogólnopolska Konferencja Chorób Układu Oddechowego ZAKOPANE 18 października 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google