Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

C++.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "C++."— Zapis prezentacji:

1 C++

2 Plan Języki, systemy programowania Plik źródłowy, translator
Etapy tworzenia programu komputerowego Podstawy obsługi DevCpp Szablon programu w C++ Komentarze Deklaracja zmiennych Polecenie cout Typy zmiennych Polecenie cin Struktura programu w C++

3 Programowanie komputerów obejmuje:
projektowanie programów, zapisywanie programów, testowanie programów.

4 Tworzenie programów jest znacznie ułatwione dzięki opracowaniu:
języków programowania, służących do konstruowania programów, systemów programowania, czyli oprogramowania służącego do opracowania i używania programów zapisanych zgodnie z regułami danego języka programowania.

5 Rodzaje translatororów:
Program zapisany w języku programowania nazywamy programem źródłowym, a translator przekształca go w program wynikowy. Rodzaje translatororów: Interpretery – tłumaczą poszczególne polecenia programu źródłowego na instrukcje mikroprocesora. Kompilatory – tłumaczą cały program źródłowy na program wynikowy, złożony z instrukcji mikroprocesora.

6 Etapy tworzenia programu komputerowego:
Określić zadanie dla programu (co program ma wykonywać, jakich danych potrzebuje, jak ma przetwarzać dane, jakie wyniki ma dostarczać i w jakiej postaci, czy ma komunikować się z użytkownikiem). Sporządzenie algorytmu. Napisanie programu źródłowego w wybranym języku programowania. Przygotowanie danych, uruchomienie i testowanie programu.

7 Dev C++

8 Zapisz Ctrl S Plik źródłowyCtrl N Kompiluj Ctrl F9 Uruchom Ctrl F10 Kompiluj i uruchom F9

9 #include<iostream.h>
main() { system("pause"); }

10 #include<iostream.h> main() { system("pause"); }
cout<<"WITAJCIE W C++"; system("pause"); }

11 Każdy program musi zawierać funkcję zwaną main().
main() jest nazwą specjalną. Od niej rozpoczyna się wykonywanie programu. Treść tej funkcji (zwana ciałem funkcji), czyli instrukcje wykonywane w ramach tej funkcji, zawarte są w nawiasie klamrowym {...}.

12 Każda instrukcja musi być zakończona średnikiem!
Język C++ jest językiem o tzw. wolnym formacie Wszystko może się znaleźć w każdym miejscu linii, a nawet może być rozpisane na kilka linii. Poza nielicznymi sytuacjami, w dowolnym miejscu instrukcji można przejść do kolejnej linii i tam kontynuować pisanie, ponieważ koniec instrukcji jest określany nie przez koniec linii, lecz przez średnik. Każda instrukcja musi być zakończona średnikiem!

13 #include<stdio.h> #include<iostream.h>
Operacje We/Wy nie należą do definicji języka C++ i umieszczone są w jednej ze standardowych bibliotek. Aby można z niej było skorzystać, musimy umieścić na początku programu linię: #include<stdio.h> #include<iostream.h> Dyrektywa #include powoduje, że kompilator wstawia do programu plik nagłówkowy np. iostream.h

14 Komentarze ograniczenie tekstu znakami /*......*/.
W języku C++ komentarze mogą być umieszczane dwojako: ograniczenie tekstu znakami /*......*/. Komentarz taki może ciągnąć się przez wiele linijek. np. /* to jest komentarz na dwóch wierszach */ zastosowanie znaków //. Kompilator po napotkaniu takich znaków ignoruje resztę linii do końca – jest to komentarz charakterystyczny tylko dla C++. np. // komentarz w jednym wierszu

15 cout Znaki formatujące np.: \n –pisanie tekstu w nowym wierszu,
Odpowiada za operację związaną ze standardowym urządzeniem wyjściowym (C-onsole OUT-put). Wydruk na ekranie tekstu umieszczonego w cudzysłowie. Np. cout<<"Coś tu i coś tam :)"; Znaki formatujące np.: \n –pisanie tekstu w nowym wierszu, \t - wstawienie znaku tabulacji, \a - wstawienie znaku dzwonka.

16 OPERATORY ARYTMETYCZNE języka C++
_________________________________________________ Operator Nazwa Tłumaczenie Działanie ADDition Dodawanie Suma liczb SUBstraction Odejmowanie Różnica liczb * MULtiplication Mnożenie Iloczyn liczb / DIVision Dzielenie Iloraz liczb % MODulus Dziel Modulo Reszta z dzielenia

17 Deklaracja zmiennych Typ Zakres wartości int unsigned long float
W języku C++ wszystkie zmienne muszą być zadeklarowane przed ich użyciem. Deklaracja składa się z nazwy typu i listy zmiennych danego typu. Typ Zakres wartości int liczby od do unsigned liczby od 0 do long liczby od do float liczby od -3.4E-38 do 3.4E+38 double liczby od -1.7E-308 do 1.7E+308 char znak; liczby od -128 do 128

18 Słowa kluczowe Przykłady: int x; float y, z; char znak;
int i=0; // bezpośrednie przypisanie wartości początkowej const float pi = ; /* ustalenie stałej niezmiennej w programie. Wartości pi program nie pozwoli zmienić! */ Słowa kluczowe są zastrzeżone i muszą być pisane małymi literami. Słowami kluczowymi są np.: int, float, for, while itp. Są one częścią definicji języka. Nazwy zmiennych nie mogą być słowami kluczowymi!!

19 cin Odpowiada za operacje związane ze standardowym urządzeniem wejściowym (C-onsole IN-put). Umożliwiają one wczytanie z klawiatury liczby, której wartość zostaje przypisana zmiennej bok. Np.: cin >> bok; wydruk wartości zmiennej bok realizujemy poleceniem cout << bok;

20 /* Program do wyznaczania pola powierzchni kwadratu o boku a */
#include <iostream.h> main() { int bok, pole; // <-32768, > cout<<"Wprowadź długość boku kwadratu bok = "; cin>>bok; pole = bok * bok; cout << "pole kwadratu o boku "<< bok <<"wynosi "<<pole; system(”pause”); }

21 /* Program do wyznaczania długości okręgu */
#include <iostream.h> main() { float r, obwod, pi; cout<<"Wprowadź długość promienia r = "; cin>>r; pi = 3.14; obwod = 2 * pi * r; cout <<"Obwód okręgu wynosi ”<<obwod; system(”pause”); }

22 Zadanie 1 Napisać program obliczający pole koła o zadanym promieniu r.

23 Zadanie 2 Napisać program obliczający spalanie paliwa na 100 km.

24 Struktura programu w języku C++ jest następująca:
dyrektywy dołączające pliki nagłówkowe bibliotek standardowych i zdefiniowanych przez użytkownika #include prototypy funkcji lub definicje funkcji deklaracje zmiennych globalnych słowo kluczowe main() klamra { deklaracja zmiennych lokalnych treść programu klamra } definicje funkcji


Pobierz ppt "C++."

Podobne prezentacje


Reklamy Google