Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program „Europa dla Obywateli ”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program „Europa dla Obywateli ”"— Zapis prezentacji:

1 Program „Europa dla Obywateli 2014-2020”

2 Sieć współpracy

3 Ogólne Cele Programu Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy Umacnianie poczucia odpowiedzialności za UE wśród obywateli, zachęcanie do szerszego zaangażowania obywateli w sprawy UE Zapewnienie lepszego rozumienia historii UE i źródeł jej powstania tj. w następstwie dwóch wojen światowych Pomoc obywatelom w lepszym zrozumieniu polityki UE i jej wpływie na ich codzienne życie

4 Podmioty uczestniczące
Komisja Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego-odpowiadajaca za sprawne wdrażanie i funkcjonowanie Programu EDO Państwa członkowskie i kraje uczestniczące – Punkty Kontaktowe Programu „Europa dla Obywateli” mające za zadanie rozpowszechnianie informacji na temat realizacji Programu, działań prowadzonych w jego ramach i możliwości finnasowania

5 Beneficjenci Programu
Władze i organizacje lokalne Organizacje badające europejski porządek publiczny Organizacje społeczeństwa obywatelskiego Organizacje pozarządowe Związki zawodowe Instytucje edukacyjne Organizacje skupiające wolontariuszy Organizacje działające w dziedzinie sportu amatorskiego

6 Kraje Uczestniczące w Programie
Uczestnictwo w programie jest otwarte dla 28 państw członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch Państwa przystępujące, kandydujące (Macedonia) oraz potencjalne kraje kandydujące-Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo) państwa EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria)

7 Wysokość dofinansowania
Wynosi od Euro (Partnerstwo miast) do Euro (Projekty społeczeństwa obywatelskiego, Sieci miast) Całkowity budżet Programu wynosi EUR na okres siedmiu lat 7

8 Działania Działanie 1- Pamięć europejska: 20% budżetu Programu Działanie 2- Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie: 60% budżetu Programu - Partnerstwo miast - Sieci miast - Projekty społeczeństwa obywatelskiego Działanie horyzontalne / Waloryzacja: analiza, rozpowszechnianie i wykorzystanie wyników projektów dofinansowanych z Programu: 10% budżetu Programu

9 Pamięć europejska Działania podkreślające wspólne wartości i różnorodności Zachęcanie do refleksja nt. przyczyn reżimów totalitarnych (szczególnie, ale nie wyłącznie nazizmu i stalinizmu) Upamiętnienie ofiar reżimów Promocja działań na rzecz formowanie postaw tolerancji i wzajemnego zrozumienia (szczególnie wśród młodszego pokolenia)

10 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo
Wsparcie obywatelstwa europejskiego i poprawy warunków dla obywatelskiego i demokratycznego uczestnictwa na poziomie UE Projekty zachęcające do uczestnictwa obywateli na szczeblu UE Inicjatywy rozwijające możliwości wzajemnego zrozumienia, uczenia się międzykulturowego, solidarności, społecznego zaangażowania i wolontariatu na szczeblu UE Projekty podkreślające wykluczenie kobiet w gospodarce i polityce

11 Pamięć europejska Projekty odzwierciedlające przyczyny reżimów totalitarnych w historii nowożytnej Europy, które doprowadziły do ​​Holocaustu, faszyzmu, stalinizmu i totalitarnych reżimów komunistycznych, upamiętnienie ofiar zbrodni Projekty dotyczące innych momentów i ważnych wydarzeń w najnowszej historii Europy. W szczególności działania, które zachęcają do tolerancji, wzajemnego zrozumienia, dialogu międzykulturowego i pojednania jako drogi do wyjścia poza przeszłość i budowania przyszłości, w szczególności z myślą o dotarciu do młodszego pokolenia

12 Pamięć europejska-priorytety na 2014
W 2014 r. upamiętnione zostaną w szczególności: 100. rocznica rozpoczęcia I wojny światowej 25. rocznica upadku muru berlińskiego 10. rocznica rozszerzenia UE o kraje Europy Środkowo-Wschodniej Preferowane będą projekty zachęcające do tolerancji, wzajemnego zrozumienia, dialogu międzykulturowego – głównym celem jest dotarcie do młodego pokolenia

13 Pamięć europejska Wnioskodawca i partnerzy - Lokalne / regionalne władze publiczne lub organizacje non-profit, organizacje kulturalne, młodzieżowe, edukacyjne i badawcze, stowarzyszenia miast parterskich Maksymalna kwota dotacji EUR Prefinansowanie - 50% Maksymalny czas trwania projektu - 18 miesięcy

14 Pamięć europejska Projekty w tym działaniu muszą mieć charakter multidyscyplinarny oraz powinny być realizowane z udziałem partnerów i obywateli pochodzących z różnych krajów UE Projekty powinny być realizowane na poziomie ponadnarodowym (tworzenie i funkcjonowanie międzynarodowych partnerstw i sieci) o wyraźnym wymiarze europejskim

15 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Partnerstwo miast Sieci miast Projekty społeczeństwa obywatelskiego

16 Partnerstwo miast Wsparcie finansowe na projekty zrzeszające szereg obywateli z miast partnerskich skupionych wokół tematów zgodnych z celami Programu Promocja uczestnictwa obywateli w procesie kształtowania polityki Unii i rozwijanie możliwości zaangażowania społecznego i wolontariatu w skali całej UE

17 Partnerstwo miast Wnioskodawcy i partnerzy - Miasta / gminy lub ich komitety bliźniacze lub inne organizacje non-profit z osobowością prawną reprezentujące władze lokalne mające siedzibę w kraju kwalifikującym się Projekt musi obejmować miasta / organizacje z co najmniej 2 kwalifikujących się krajów programowych których co najmniej jedno jest państwem członkowskim UE Maksymalna kwota dotacji EUR. Maksymalny czas trwania projektu - 21 dni

18 Sieci miast Wsparcie współpracy sieci miast partnerskich w celu zapewnienia usystematyzowanej, intensywnej i wielowymiarowej współpracy między miastami partnerskimi przy wspólnym temacie w perspektywie długoterminowej Priorytetowe traktowanie są sieci ukierunkowane na roczne priorytety tematyczne

19 Sieci miast Wnioskodawcy / partnerzy: władze miasta lub ich komitety, federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych, ngo reprezentujące samorządy Projekt musi obejmować miasta / organizacje z co najmniej 4 kwalifikujących się krajów programowych których co najmniej jedno jest państwem członkowskim UE Maksymalna kwota dotacji EUR Prefinansowanie - 50% Maksymalny czas trwania projektu – 24 miesiące

20 Projekty społeczeństwa obywatelskiego
Działanie ma angażować dużą liczbę obywateli i mieć na celu tworzenie podstaw do długotrwałej sieci miedzy wieloma organizacjami Projekty te mają umożliwić obywatelom wspólne działania lub dyskusje na temat rocznych priorytetów tematycznych programu na szczeblu lokalnym, jak i europejskim Szczególny nacisk kładziony jest na działania promujące solidarność miedzy obywatelami UE i poza jej granicami-wolontariat

21 Projekty społeczeństwa obywatelskiego
Wnioskodawcy/partnerzy- organizacje non-profit, instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze, samorządy terytorialne/władze regionalne, organizacje non-profit, komitety i sieci miast partnerskich Projekt musi obejmować organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się krajów programu, z których co najmniej jedno jest państwem członkowskim UE Maksymalna kwota dotacji EUR Prefinansowanie- 50% Maksymalny czas trwania projektu -18 miesięcy

22 Projekty społeczeństwa obywatelskiego-priorytety tematyczne w 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego Uczestnictwo obywateli w demokratycznym życiu UE Pogłębienie tematu trwającej debaty nad przyszłością Europy

23 Kryteria przyznania dla wszystkich działań
% możliwych do zdobycia punktów 30% Spójność z celami i danym działaniem Programu (ukierunkowanie tematyczne zgodne z celami Programu) 35% Jakość planu działania projektu- wyraźny wymiar europejski 15% Rozpowszechnianie 20% Wpływ i zaangażowanie obywateli ( liczba organizacji, uczestników i zaangażowanych państw

24 Warunki finansowe i umowne
Dotacja nie może pokrywać całkowitych kosztów projektu Nie ma finansowego wkładu własnego w Programie ! Po zatwierdzeniu projektu-decyzja o udzieleniu dotacji albo umowa o udzieleniu dotacji Wzór decyzji i umowy na stronie eacea.eceuropa.eu/citizenship/index_en.php

25 Obliczanie dotacji Dotacja jest obliczana wg systemu płatności ryczałtowych W przypadku Partnerstwa miast: płatność wyłącznie na podstawie liczby zaproszonych uczestników międzynarodowych Sieci miast i projekty społeczeństwa obywatelskiego: liczba uczestników, liczba państw uczestniczących oraz liczba przygotowanych wydarzeń ( tabela 1 + tabela 2 )

26 Partnerstwo Miast

27 Pamięć Europejska , Sieci Miast i Projekty Obywatelskie

28 Pamięć Europejska i Projekty Obywatelskie

29 Do elektronicznego formularza należy załączyć
Deklarację Honorową (Oświadczenie wnioskodawcy) Informacja o rachunku bankowym (wypełnione na komputerze! Formularz „Osoby prawne” potwierdzający status prawny (wypełnione na komputerze!) O pozostałe załączniki może poprosić Agencja EACEA po wstępnej ocenie wniosku

30 Zaliczki Płatności zaliczkowe nie mają zastosowania w Partnerstwie miast W przypadku Sieci miast, Pamięci europejskiej i Projektów społeczeństwa obywatelskiego- zaliczki mogą wynosić 50%

31 Harmonogram naboru wniosków w 2014 roku

32 Tylko jeden nabór w 2014 roku
Na projekty Pamięci Europejskiej 4 czerwca 2014, godzina 12:00 Na projekty Społeczeństwa Obywatelskiego – 1 września 2014, godzina 12:00

33 Co dalej… Wnioskodawcy, których wniosek został odrzucony, otrzymają oficjalne pismo, zawierające uzasadnienie odrzucenia wniosku Wnioskodawcy, których wniosek został wybrany, otrzymają pisemną decyzję w sprawie przyznania dotacji

34 Promocja UE Działania beneficjentów muszą zawierać informacje ze otrzymały one wsparcie Komisji Organizacje maja obowiązek wyeksponować nazwę lub logo Unii, Komisji Europejskiej i programu Europa dla Obywateli we wszystkich swoich publikacjach, na plakatach, programach i innych produktach wykonanych w ramach współfinansowania projektu.

35 Waloryzacja i rozpowszechnianie wyników
Zwiększenie widoczności projektów Nacisk na poprawę znajomości i trwałości wyników projektów w ich państwach i za granicą Działania promocyjne Zaangażowanie urzedników lokalnych, regionalnych i krajowych i europejskich ( biura przedstawicielstw KE oraz sieci Europe Direct Dzięki temu wyniki projektu będą wykorzystywane i mieć będą pozytywny wpływ na jak największą liczbę obywateli po zakończeniu projektu

36 Współpraca

37

38 Sieć Punktów Kontaktowych

39 Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” w Polsce
Al. Ujazdowskie 41 Warszawa  tel.: / 


Pobierz ppt "Program „Europa dla Obywateli ”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google