Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program „Europa dla Obywateli 2014-2020” Program „Europa dla Obywateli 2014-2020”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program „Europa dla Obywateli 2014-2020” Program „Europa dla Obywateli 2014-2020”"— Zapis prezentacji:

1 Program „Europa dla Obywateli 2014-2020” Program „Europa dla Obywateli 2014-2020”

2 Sieć współpracy

3 Ogólne Cele Programu Rozwijanie obywatelstwa europejskiego poprzez współpracę i uczestnictwo w budowaniu demokratycznej, różnorodnej kulturowo Europy Umacnianie poczucia odpowiedzialności za UE wśród obywateli, zachęcanie do szerszego zaangażowania obywateli w sprawy UE Zapewnienie lepszego rozumienia historii UE i źródeł jej powstania tj. w następstwie dwóch wojen światowych Pomoc obywatelom w lepszym zrozumieniu polityki UE i jej wpływie na ich codzienne życie

4 Podmioty uczestniczące Komisja Europejska http://ec.europa.eu/index_pl.htm http://ec.europa.eu/index_pl.htm Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego-odpowiadajaca za sprawne wdrażanie i funkcjonowanie Programu EDO http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_enhttp://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en Państwa członkowskie i kraje uczestniczące – Punkty Kontaktowe Programu „Europa dla Obywateli” mające za zadanie rozpowszechnianie informacji na temat realizacji Programu, działań prowadzonych w jego ramach i możliwości finnasowania Punkty Kontaktowe Programu „Europa dla Obywateli” mające za zadanie rozpowszechnianie informacji na temat realizacji Programu, działań prowadzonych w jego ramach i możliwości finnasowania

5 Beneficjenci Programu Władze i organizacje lokalne Organizacje badające europejski porządek publiczny Organizacje społeczeństwa obywatelskiego Organizacje pozarządowe Związki zawodowe Instytucje edukacyjne Organizacje skupiające wolontariuszy Organizacje działające w dziedzinie sportu amatorskiego

6 Kraje Uczestniczące w Programie Uczestnictwo w programie jest otwarte dla 28 państw członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch Uczestnictwo w programie jest otwarte dla 28 państw członkowskich Unii Europejskiej: Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch Państwa przystępujące, kandydujące (Macedonia) oraz potencjalne kraje kandydujące-Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo) Państwa przystępujące, kandydujące (Macedonia) oraz potencjalne kraje kandydujące-Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo) państwa EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria) państwa EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria)

7 Wynosi od 25.000 Euro (Partnerstwo miast) do 150. 000 Euro (Projekty społeczeństwa obywatelskiego, Sieci miast) do 150. 000 Euro (Projekty społeczeństwa obywatelskiego, Sieci miast) Całkowity budżet Programu wynosi 185 468 000 EUR na okres siedmiu lat Całkowity budżet Programu wynosi 185 468 000 EUR na okres siedmiu lat Wysokość dofinansowania

8 Działania 2014 - 2020 Działanie 1- Pamięć europejska: 20% budżetu Programu Działanie 2- Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie: 60% budżetu Programu - Partnerstwo miast - Sieci miast - Projekty społeczeństwa obywatelskiego Działanie horyzontalne / Waloryzacja: analiza, rozpowszechnianie i wykorzystanie wyników projektów dofinansowanych z Programu: 10% budżetu Programu

9 Pamięć europejska Działania podkreślające wspólne wartości i różnorodności Zachęcanie do refleksja nt. przyczyn reżimów totalitarnych (szczególnie, ale nie wyłącznie nazizmu i stalinizmu) Upamiętnienie ofiar reżimów Promocja działań na rzecz formowanie postaw tolerancji i wzajemnego zrozumienia (szczególnie wśród młodszego pokolenia)

10 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo Wsparcie obywatelstwa europejskiego i poprawy warunków dla obywatelskiego i demokratycznego uczestnictwa na poziomie UE Projekty zachęcające do uczestnictwa obywateli na szczeblu UE Inicjatywy rozwijające możliwości wzajemnego zrozumienia, uczenia się międzykulturowego, solidarności, społecznego zaangażowania i wolontariatu na szczeblu UE Projekty podkreślające wykluczenie kobiet w gospodarce i polityce

11 Pamięć europejska Pamięć europejska Projekty odzwierciedlające przyczyny reżimów totalitarnych w historii nowożytnej Europy, które doprowadziły do ​​ Holocaustu, faszyzmu, stalinizmu i totalitarnych reżimów komunistycznych, upamiętnienie ofiar zbrodni Projekty dotyczące innych momentów i ważnych wydarzeń w najnowszej historii Europy. W szczególności działania, które zachęcają do tolerancji, wzajemnego zrozumienia, dialogu międzykulturowego i pojednania jako drogi do wyjścia poza przeszłość i budowania przyszłości, w szczególności z myślą o dotarciu do młodszego pokolenia

12 Pamięć europejska-priorytety na 2014 W 2014 r. upamiętnione zostaną w szczególności: 100. rocznica rozpoczęcia I wojny światowej100. rocznica rozpoczęcia I wojny światowej 25. rocznica upadku muru berlińskiego25. rocznica upadku muru berlińskiego 10. rocznica rozszerzenia UE o kraje Europy Środkowo-Wschodniej10. rocznica rozszerzenia UE o kraje Europy Środkowo-Wschodniej Preferowane będą projekty zachęcające do tolerancji, wzajemnego zrozumienia, dialogu międzykulturowego – głównym celem jest dotarcie do młodego pokolenia Preferowane będą projekty zachęcające do tolerancji, wzajemnego zrozumienia, dialogu międzykulturowego – głównym celem jest dotarcie do młodego pokolenia

13 Pamięć europejska Wnioskodawca i partnerzy - Lokalne / regionalne władze publiczne lub organizacje non-profit, organizacje kulturalne, młodzieżowe, edukacyjne i badawcze, stowarzyszenia miast parterskich Maksymalna kwota dotacji - 100.000 EUR Prefinansowanie - 50% Maksymalny czas trwania projektu - 18 miesięcy

14 Pamięć europejska Projekty w tym działaniu muszą mieć charakter multidyscyplinarny oraz powinny być realizowane z udziałem partnerów i obywateli pochodzących z różnych krajów UE Projekty powinny być realizowane na poziomie ponadnarodowym (tworzenie i funkcjonowanie międzynarodowych partnerstw i sieci) o wyraźnym wymiarze europejskim

15 Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie Partnerstwo miast Sieci miast Projekty społeczeństwa obywatelskiego

16 Partnerstwo miast Wsparcie finansowe na projekty zrzeszające szereg obywateli z miast partnerskich skupionych wokół tematów zgodnych z celami Programu Promocja uczestnictwa obywateli w procesie kształtowania polityki Unii i rozwijanie możliwości zaangażowania społecznego i wolontariatu w skali całej UE

17 Partnerstwo miast Wnioskodawcy i partnerzy - Miasta / gminy lub ich komitety bliźniacze lub inne organizacje non-profit z osobowością prawną reprezentujące władze lokalne mające siedzibę w kraju kwalifikującym się Projekt musi obejmować miasta / organizacje z co najmniej 2 kwalifikujących się krajów programowych których co najmniej jedno jest państwem członkowskim UE Maksymalna kwota dotacji - 25.000 EUR. Maksymalny czas trwania projektu - 21 dni

18 Sieci miast Wsparcie współpracy sieci miast partnerskich w celu zapewnienia usystematyzowanej, intensywnej i wielowymiarowej współpracy między miastami partnerskimi przy wspólnym temacie w perspektywie długoterminowej Priorytetowe traktowanie są sieci ukierunkowane na roczne priorytety tematyczne

19 Sieci miast Wnioskodawcy / partnerzy: władze miasta lub ich komitety, federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych, ngo reprezentujące samorządy Projekt musi obejmować miasta / organizacje z co najmniej 4 kwalifikujących się krajów programowych których co najmniej jedno jest państwem członkowskim UE Maksymalna kwota dotacji - 150.000 EUR Prefinansowanie - 50% Maksymalny czas trwania projektu – 24 miesiące

20 Projekty społeczeństwa obywatelskiego Działanie ma angażować dużą liczbę obywateli i mieć na celu tworzenie podstaw do długotrwałej sieci miedzy wieloma organizacjami Projekty te mają umożliwić obywatelom wspólne działania lub dyskusje na temat rocznych priorytetów tematycznych programu na szczeblu lokalnym, jak i europejskim Szczególny nacisk kładziony jest na działania promujące solidarność miedzy obywatelami UE i poza jej granicami- wolontariat

21 Projekty społeczeństwa obywatelskiego Wnioskodawcy/partnerzy- organizacje non-profit, instytucje edukacyjne, kulturalne lub badawcze, samorządy terytorialne/władze regionalne, organizacje non-profit, komitety i sieci miast partnerskich Projekt musi obejmować organizacje z co najmniej 3 kwalifikujących się krajów programu, z których co najmniej jedno jest państwem członkowskim UE Maksymalna kwota dotacji -150.000 EUR Prefinansowanie- 50% Maksymalny czas trwania projektu -18 miesięcy

22 Projekty społeczeństwa obywatelskiego- priorytety tematyczne w 2014 Wybory do Parlamentu Europejskiego Uczestnictwo obywateli w demokratycznym życiu UE Pogłębienie tematu trwającej debaty nad przyszłością Europy

23 Kryteria przyznania dla wszystkich działań % możliwych do zdobycia punktów 30% Spójność z celami i danym działaniem Programu (ukierunkowanie tematyczne zgodne z celami Programu) 35% Jakość planu działania projektu- wyraźny wymiar europejski 15%Rozpowszechnianie 20% Wpływ i zaangażowanie obywateli ( liczba organizacji, uczestników i zaangażowanych państw

24 Warunki finansowe i umowne Dotacja nie może pokrywać całkowitych kosztów projektu Nie ma finansowego wkładu własnego w Programie ! Po zatwierdzeniu projektu-decyzja o udzieleniu dotacji albo umowa o udzieleniu dotacji Wzór decyzji i umowy na stronie http:// eacea.eceuropa.eu/citizenship/index_en.php http:// eacea.eceuropa.eu/citizenship/index_en.php

25 Obliczanie dotacji Dotacja jest obliczana wg systemu płatności ryczałtowych W przypadku Partnerstwa miast: płatność wyłącznie na podstawie liczby zaproszonych uczestników międzynarodowych Sieci miast i projekty społeczeństwa obywatelskiego: liczba uczestników, liczba państw uczestniczących oraz liczba przygotowanych wydarzeń ( tabela 1 + tabela 2 )

26 Partnerstwo Miast

27 Pamięć Europejska, Sieci Miast i Projekty Obywatelskie

28 Pamięć Europejska i Projekty Obywatelskie

29 Do elektronicznego formularza należy załączyć Deklarację Honorową (Oświadczenie wnioskodawcy) Informacja o rachunku bankowym (wypełnione na komputerze! Formularz „Osoby prawne” potwierdzający status prawny (wypełnione na komputerze!) O pozostałe załączniki może poprosić Agencja EACEA po wstępnej ocenie wniosku

30 Zaliczki Płatności zaliczkowe nie mają zastosowania w Partnerstwie miast W przypadku Sieci miast, Pamięci europejskiej i Projektów społeczeństwa obywatelskiego- zaliczki mogą wynosić 50%

31 Harmonogram naboru wniosków w 2014 roku

32 Tylko jeden nabór w 2014 roku Na projekty Pamięci Europejskiej 4 czerwca 2014, godzina 12:00 Na projekty Społeczeństwa Obywatelskiego – 1 września 2014, godzina 12:00

33 Co dalej… Wnioskodawcy, których wniosek został odrzucony, otrzymają oficjalne pismo, zawierające uzasadnienie odrzucenia wniosku Wnioskodawcy, których wniosek został wybrany, otrzymają pisemną decyzję w sprawie przyznania dotacji

34 Promocja UE Działania beneficjentów muszą zawierać informacje ze otrzymały one wsparcie Komisji Organizacje maja obowiązek wyeksponować nazwę lub logo Unii, Komisji Europejskiej i programu Europa dla Obywateli we wszystkich swoich publikacjach, na plakatach, programach i innych produktach wykonanych w ramach współfinansowania projektu.

35 Waloryzacja i rozpowszechnianie wyników Zwiększenie widoczności projektów Nacisk na poprawę znajomości i trwałości wyników projektów w ich państwach i za granicą Działania promocyjne Zaangażowanie urzedników lokalnych, regionalnych i krajowych i europejskich ( biura przedstawicielstw KE oraz sieci Europe Direct Dzięki temu wyniki projektu będą wykorzystywane i mieć będą pozytywny wpływ na jak największą liczbę obywateli po zakończeniu projektu

36 Współpraca

37 Inspiracja Kontakty Wsp ó łpraca

38 Sieć Punktów Kontaktowych http://ec.europa.eu/citi zenship/about-the- europe-for-citizens- programme/the- europe-for-citizens- programme-in-the- member- states/index_en.htm http://ec.europa.eu/citi zenship/about-the- europe-for-citizens- programme/the- europe-for-citizens- programme-in-the- member- states/index_en.htm

39 Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” w Polsce Punkt Kontaktowy „Europa dla Obywateli” w Polsce Al. Ujazdowskie 41 00-540 Warszawa tel.: +48 22 111 00 14 / +48 22 447 61 74 00-540 Warszawa tel.: +48 22 111 00 14 / +48 22 447 61 74 astankowska@iam.plastankowska@iam.pl astankowska@iam.pl astankowska@iam.pl www.europadlaobywateli.pl www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli www.europadlaobywateli.pl www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli


Pobierz ppt "Program „Europa dla Obywateli 2014-2020” Program „Europa dla Obywateli 2014-2020”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google