Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

2 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Projektowanie i finansowanie działań na rzecz osób starszych

3 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej INSTYTUCJA A PROJEKT

4

5 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej CZYM JEST PROJEKT?

6 Prezentacja projektu (1) Właściwa prezentacja projektu powinna odpowiadać na pytania: 1.Jaki PROBLEM organizacja chce rozwiązać? 2.KOGO dotyczy ten problem? 3.Jakie ROZWIĄZANIA organizacja proponuje?

7 Prezentacja projektu (2) 4. Jakie REZULTATY to przyniesie? 5. Co nas WYRÓŻNIA od innych? 6. Jaki jest KOSZT PROJEKTU? 7. Co z tego będzie miał SPONSOR?

8 Kolejność! (1) Zidentyfikowanie problemu Cele Metody realizacji celów Rezultaty

9 Kolejność! (2) Budżet Ewaluacja Planowana kontynuacja (trwałość) Załączniki

10 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej NIE MA PROBLEMU – NIE MA PROJEKTU

11 Natura problemu (1)  Dlaczego problem, który chcecie rozwiązać jest ważny?  Kogo dotyczy ten problem?  Jakie są społeczne konsekwencje tego problemu, jakie będą skutki zaniechania tego problemu?  Czy można udowodnić, że problem będzie narastał w najbliższych latach?

12 Natura problemu (2)  Jacy ludzie skorzystają w wyniku waszej działalności? (dokładny opis grupy docelowej)  Dlaczego ich potrzeby są ważne?

13 Zdefiniowanie problemu (1) jest kluczowy, powinien z niego wynikać związek pomiędzy danym problemem a celami organizacji Powinno być poparte wnioskami wynikającymi z waszych dotychczasowych doświadczeń, przytoczonymi opiniami ekspertów, danymi statystycznymi, wynikami innych badań

14 Zdefiniowanie problemu (2) skala problemu musi być rozsądna, taka, żeby wasza organizacja rzeczywiście była w stanie znaleźć praktyczne rozwiązanie dla określonych jego aspektów Powinno być ujęte w kategoriach klienta, adresata waszej działalności, nie zaś w kategoriach problemu samej organizacji Musi być obiektywne (nie należy tu zamieszczać własnej opinii i jasno sformułowane

15 Cele Stanowią wynik waszych działań Nie można ich mylić z samą działalnością Stawiane przez organizację mierzalne cele są kryteriami waszych działań według których można określić skuteczność programu Powinny stwierdzić: KTO, KIEDY, CO BĘDZIE ROBIĆ/ZROBI

16 Dobrze przygotowany projekt!!! Jasny, spójny, logiczny, łatwo zrozumiały! Możliwy do zrealizowania realny/wykonalny Oparty na rzeczywistym zrozumieniu potrzeb/problemu Przedstawia świeże, innowacyjne podejście do problemu Zawiera elementy zrównoważonego rozwoju

17 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej PROJEKT A WNIOSEK

18 Projekt a wniosek! Wniosek jest formą przedstawienia projektu do realizacji w ramach odpowiedniego programu operacyjnego współfinansowanego przez dane źródło Pisanie wniosków wymaga znajomości Struktury instytucjonalnej wdrażania danego funduszu Odpowiednich procedur aplikacyjnych Zasad wypełniania wniosku i przygotowania załączników Technik przedstawienia projektu w formie aplikacji

19 Wasze szanse rosną jeśli: Współpracują z Wami wolontariusze Możecie wykazać swój wkład własny (rzeczowy/finansowy) Uzyskaliście już poparcie z innych źródeł Popiera Was społeczność lokalna Współpracujecie z innymi organizacjami Beneficjenci uczestniczą w jego tworzeniu Wiecie jak szacować potrzeby i ewaluować efekty swojej działalności Każda zainwestowana w was złotówka przynosi godziwe efekty

20 SKUTECZNY FUNDRAISING Zidentyfikowanie potrzeb organizacji czyli zasobów, które musi pozyskać Zidentyfikowanie potencjalnych darczyńców czyli osób/instytucji takimi zasobami dysponujących Zidentyfikowanie potrzeb potencjalnych darczyńców czyli motywacji, którymi mogą się kierować Zidentyfikowanie własnych możliwości zaspokojenia tych potrzeb czyli tego, co organizacja może – i jest gotowa - zaoferować darczyńcy Skuteczna komunikacja czyli pokazanie tego co powyżej potencjalnemu darczyńcy.

21 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

22 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej ASOS Program Rządowy – fundusze krajowe Instytucja MPiPS Departament Senioralny Alokacja 40 mln rocznie OdD Fundusze Norweskie Fundacja Batorego – operator, III edycja - ostatnia 9 138 750 euro

23 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

24 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej W latach 2014-2020 planuje się finansowanie Programu ze środków budżetu państwa w wysokości 40 mln zł rocznie. Środki finansowe pochodzić będą ze środków budżetu państwa ujętych w ustawie budżetowej na kolejne lata. Program zostanie sfinansowany ze środków budżetu państwa będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w kolejnych latach na zadania ujęte w Priorytetach I-IV Programu. Każdemu z Priorytetów zostaną przypisane środki w wysokości od 15% do 40% całości części I budżetu Programu, tj. środków przeznaczonych na dotacje. Procentowy rozkład środków części I budżetu jest następujący: · Priorytet I. Edukacja osób starszych – 30% · Priorytet II. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową – 40% · Priorytet III. Partycypacja społeczna osób starszych – 15% · Priorytet IV. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) – 15%

25 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Wartość dotacji wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł. Wsparcie w ramach Programu ma charakter zaliczkowy. Wkład własny Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości całości projektu (zadania). Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy. Przez wkład własny osobowy rozumiana jest jedynie nieodpłatna dobrowolna praca społeczna, której wartość określana jest na podstawie standardowej stawki godzinowej i dziennej za dany rodzaj wykonywanej pracy, obowiązującej w danym regionie. W ramach niniejszego konkursu za kwalifikowalne uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania, lecz nie wcześniej niż w dniu 1 marca 2014 r. i nie później niż w dniu 31 grudnia 2014 r.

26 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

27 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej OBYWATELE DLA DEMOKRACJI – FUNDUSZE NORWESKIE

28 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Obszary wsparcia Dotacje będą przyznawane na działania mieszczące się w następujących obszarach tematycznych: Partycypacja obywatelskaPartycypacja obywatelska – angażowanie obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, procesy kształtowania polityk publicznych i podejmowania decyzji na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym; Kontrola obywatelskaKontrola obywatelska – sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia; Zwalczanie dyskryminacji Zwalczanie dyskryminacji – promocja i ochrona praw człowieka, zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wyznanie, płeć lub orientację seksualną; Przeciwdziałanie wykluczeniuPrzeciwdziałanie wykluczeniu – zwiększanie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie tych grup w procesy decyzyjne; Dzieci i młodzież Dzieci i młodzież – edukacja dzieci i młodzieży w zakresie praw człowieka, kształtowanie postaw obywatelskich, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży.

29 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej III edycja I etap konkursu składanie wniosków wstępnych : 1 września-15 października 2014 decyzje o zaproszeniu do złożenia wniosków pełnych: do 2 grudnia 2014 II etap konkursu składanie wniosków pełnych: 2-30 grudnia 2014 decyzje o przyznaniu dotacji: do 2 lutego 2015 Realizacja projektów początek realizacji projektów między 2 lutym a 30 kwietnia 2015 koniec realizacji projektów nie później niż 30 kwietnia

30 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej Kwota przeznaczona na dotacje w III edycji: 9 138 750 euro. Wysokość dotacji: 50 tys. – 250 tys. zł. (organizacje realizujące projekty samodzielnie) 50 tys. – 350 tys. zł. (organizacje realizujące projekty w partnerstwie z innymi, polskimi lub zagranicznymi, podmiotami). Wymagany wkład własny: min. 10% wartości kosztów całkowitych, w tym: wkład finansowy w wysokości min. 50% i wkład rzeczowy w postaci pracy wolontariackiej w wysokości max. 50% całkowitego wkładu własnego. Organizacje, które przedstawią we wnioskach budżety (koszty całkowite) nie przekraczające kwoty 70 000 zł i których średnie roczne wydatki z dwu ubiegłych lat również nie przekraczają kwoty 70 000 zł, mogą otrzymać ze środków Fundacji im. Stefana Batorego uzupełniającą dotację w wysokości do 3 500 zł na pokrycie wymaganego finansowego wkładu własnego. Okres wykorzystania dotacji: dostosowany do charakteru projektu, ale nie dłuższy niż do 30 kwietnia 2016 roku. Termin składania wniosków: wnioski wstępne w III edycji konkursu będzie można składać za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków dostępnego na stronie programu www.ngofund.org.pl w terminie od 1 września 2014, godzina 12.00 do 15 października 2014, godzina 12.00.www.ngofund.org.pl Decyzja o zakwalifikowaniu projektu do II etapu podjęta zostanie do 2 grudnia 2014. Wnioski pełne przyjmowane będą za pośrednictwem Internetowego Systemu Wniosków dostępnego na stronie programu www.ngofund.org.pl od 2 grudnia 2014, godzina 12.00 do 30 grudnia 2014, godzina 12.00. Decyzja o dofinansowaniu projektu podjęta zostanie do 2 lutego 2015.www.ngofund.org.pl Formularz wnioskuFormularz wniosku i wskazówki do jego wypełnienia można pobrać ze strony programu: www.ngofund.org.plwww.ngofund.org.pl

31 BUDŻET PROJEKTU

32 Jaka wiedzę warto zgromadzić do stworzenia budżetu projektu? Szczegółową wiedzę o wymaganiach projektowych zawartą w dokumentach programu m.in.:  katalog kosztów niekwalifikowalnych / kwalifikowalnych;  formaty wniosków;  limity poszczególnych pozycji budżetowych;  wymagany wkład własny;  sposób rozliczania VAT;  inne obowiązki beneficjenta;  terminy sprawozdań;  formy płatności, itd.

33 Wkład własny do projektu Wymagany procent wkładu własnego: od kilku do kilkudziesięciu procent; TRZEBA wiedzieć, jak liczyć procent wkładu własnego (od kwoty dofinansowania / od kwoty całkowitej projektu); Konieczne zaplanowanie wkładu własnego – pozycji i źródeł – przy tworzeniu budżetu;

34 Wkład własny do projektu Co może być wkładem własnym (do zweryfikowania z instytucją finansującą)?  projekt realizujący podobne cele merytoryczne;  standardowe pozycje budżetowe (obsługa księgowa, obsługa techniczna, obsługa prawna, koszty administracyjne);  praca wolontariuszy;  wkład rzeczowy.

35 Inne – „z życia projektów wzięte” - przydatne informacje Zwyczajowe kwoty dofinansowania oraz budżet całkowity przeznaczony na dotacje; Praktyczna wiedza o realizacji danego projektu: np. terminy rozpatrywania wniosków o dotację, wniosków o płatność (w kontekście płynności finansowej), szczegółowe wymagania / interpretacje, doświadczenie innych organizacji; Praktyczny sposób zapisu nazw pozycji budżetowych (istotne wyrażenia: „średnio”, „itd.”) i przedstawienia kalkulacji;

36 Przykład formatu budżetu szczegółowego - strona kosztów LP (1) Nazwa pozycji budżetowej (2) Jednostka miary (3) Koszt jednostkowy (4) Liczba jednostek (5) Wartość (4)X(5)=(6) RAZEM

37 Format budżetu – w układzie miesięcznym LPNazwa pozycji budżetowej WartośćKwiecieńMajCzerwiec KOSZTY RAZEM Koszty PRZYCHODY RAZEM Przychody WYNIK (dla działalności gospodarczej)

38 Format budżetu – dwa źródła finansowania LPNazwa pozycji budżetowej WartośćInstytucja AInstytucja BRAZEM

39 Koszty, o których często zapominamy Koszty personelu (obowiązkowe badania lekarskie, szkolenia BHP, świadczenia urlopowe itp.); Koszty remontów, napraw i konserwacji; Koszty ubezpieczeń (biura i sprzętu); Opłaty skarbowe, notarialne, bankowe, itd..; Koszty rozwoju organizacji (koszty fundraisingu, szkoleń pracowników); Koszty oceny działalności organizacji (ewaluacja działalności programowej, audyt finansowy); Koszty przygotowania projektów; Koszty promocji.

40 DOBRY PROJEKT

41 Dobry projekt (1) Konkretny: Wiadomo jakich działań dotyczy Kto i w jaki sposób będzie go realizował Ile będzie kosztować Ważny Dla organizacji i dla rozwiązania problemu

42 Dobry projekt (2) Skuteczny Przynosi wymierny efekt Na czasie Odnosi się do pilnych, aktualnych problemów i potrzeb

43 Dobry projekt (3) Odpowiednio zaadresowany Pasuje do obszaru zainteresowań sponsora Wyważony Skala działań jest dostosowana do możliwości organizacyjnych

44 Dobry projekt (4)  POWODUJE TAKĄ ZMIANĘ, KTÓRA WYWOŁUJE INNE ZMIANY

45 Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google