Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Protokół z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Protokół z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych."— Zapis prezentacji:

1 Protokół z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

2 Cel szacowania Umożliwienie ubiegania się przez producenta rolnego o pomoc finansową z przeznaczeniem na wznowienie produkcji oraz odtworzenie środków trwałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne warunki atmosferyczne.

3 Szacowanie szkód przez Komisję
Lustracja w terenie – warunek bezwzględny. Sporządzenie protokołu zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie DUW w terminie 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkody, nie później jednak niż: Do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, W terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód w budynkach lub drzewach owocowych spowodowanych przez powódź, Do dnia 31 października danego roku w przypadku szacowania szkód w drzewach owocowych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania.

4 Szacowanie szkód przez Komisję (c.d.)
Podpisanie protokołów – dwóch egzemplarzy – przez członków Komisji, poszkodowanego producenta rolnego oraz Wójta/Burmistrza/Prezydenta Sporządzenie przez Gminę „Zbiorczego protokołu szkód” . Przekazanie Wojewodzie Dolnośląskiemu protokołów wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. UWAGA ! Protokół indywidualny musi zawierać wszystkie wypełnione przez Komisję strony (co najmniej 3 – to jest 1, 2 i 3) i złożone przez producenta rolnego załączniki (Oświadczenia).

5 Najczęściej występujące błędy w protokołach
W ubiegłych latach służby Wojewody Dolnośląskiego w trakcie dokonywania weryfikacji protokołów szacowania szkód stwierdziły, że znaczna część wymagała poprawy. Najczęstsze błędy: błędne nazewnictwo niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, błędy rachunkowe, nieuprawnione stosowanie innych cen i plonów niż statystyczne, podawanie danych w „t” a nie „dt.” (q), podawanie cen za „t” a nie „dt.”, brak podpisu producenta rolnego.

6 Najczęściej występujące błędy w protokołach (c.d.)
Najczęstsze błędy (c.d.): brak drugiej strony protokołu indywidualnego (z prod. zwierzęcą), brak wpisanych plonów i cen dla rzadko występujących upraw, brak daty sporządzenia protokołu, źle wyliczony % obniżenia przychodu – pomijający wartość produkcji zwierzęcej, nieuwzględnienie w protokole szkód w środkach trwałych. Wydanie protokołu producentowi rolnemu może nastąpić po jego zweryfikowaniu przez Komisję Rejonową, lub DUW.

7 Najczęściej występujące błędy w protokołach (c.d.)
Najczęstsze błędy w oświadczeniach producentów rolnych: błędne nazewnictwo niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, pomijanie upraw w których nie wystąpiły szkody, (konieczne jest ujęcie w protokole upraw całego gospodarstwa – wszystkich UR). nieuprawnione stosowanie innych cen i plonów niż statystyczne, podawanie danych w „t” a nie „dt.” (q), podawanie cen za „t” a nie „dt.”, pomijanie produkcji zwierzęcej. Komisje nie zmieniają oświadczeń, lecz muszą weryfikować dane wpisując je do protokołu. W przypadku niewiarygodnych danych Komisja nanosi na oświadczeniu swoje uwagi.

8 Sposób wypełniania protokołu
Komisja gminna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego w celu oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, przed przystąpieniem do szacowania musi zapoznać się aktualnymi przepisami i obowiązującymi wzorami druków w tym zakresie. Są one dostępne do pobrania na stronie DUW – poniżej link rolnictwa/139,dok.html Pliki materiałów należy pobierać na bieżąco, gdyż są często aktualizowane (pobierane wcześniej mogą być nieaktualne).

9 Sposób wypełniania protokołu
Komisja gminna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego w celu oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, przy sporządzaniu protokołu indywidualnego powinna posługiwać się plikiem w formacie „EXCEL”, opracowanym w DUW. Zawarte są w nim obowiązujące w 2014 roku dane statystyczne (plony i ceny) oraz ceny prognozowane dla województwa dolnośląskiego. Poprzez zapisane w pliku formuły, ułatwiony będzie proces opracowywania protokołu i jego czytelna forma wydruku. Plik protokołu zostanie przekazany komisji w czasie jej powoływania.

10 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

11 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

12 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)
Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………... Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….……………………………………………………………… W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ………………………………………………………………………………………………. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny, po weryfikacji przez Wojewodę. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): 1. ……………………………………………… ……………………………………………… …………………..……………………………….... 2. ……………………………………………… ……………………………………………… (czytelny podpis rolnika) 3. ……………………………………………… ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..…… …………………..……………………………… (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________  1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie.

13 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 4)
W Y J A Ś N I E N I A K O M I S J I D O P R O T O K O Ł U dotyczące kosztów nieponiesionych i dodatkowo poniesionych - kolumny 10 i 11 tabeli ze strony 1 W przypadku, gdy koszty nieponiesione i poniesione dodatkowo równoważą się, komisja może rozważyć nie wpisanie ich do protokołu. W takim przypadku w kolumnie 10 i 11 należy wpisać „0”. Wtedy 4-tej strony „PROTOKOŁU” Komisja nie wypełnia. W przypadku, gdy wystąpiły koszty nieponiesione, należy uzasadnić wysokość kwoty wykazanej na str. 1 protokołu. Koszty nieponiesione: Są to oszczędności na kosztach produkcji związane np. z likwidacją uprawy, oszczędności na środkach ochrony roślin, oszczędności na ostatniej dawce nawożenia, oszczędności na kosztach zbioru, paliwie itp. Koszty poniesione dodatkowo: W przypadku, gdy wystąpiły koszty dodatkowo poniesione należy uzasadnić wysokość kwoty wykazanej na str. 1 protokołu. Mogą to być: np. nałożone kary w wyniku nie wywiązania się z umowy kontraktacji, świadczenia usług związanych z dodatkowym uporządkowaniem pola – wywiezienie kamieni, namułu po powodzi. Komisja weryfikuje dane z oświadczenia rolnika, biorąc pod uwagę wizję w terenie, dokumenty rolnika dotyczące kosztów dodatkowo poniesionych i własne wyliczenia. Przedstawione powyżej koszty nieponiesione oraz poniesione dodatkowo muszą odpowiadać kwotom w kolumnach 10 i 11 tabeli ze strony 1 protokołu. INNE UWAGI KOMISJI: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Czytelne podpisy członków komisji: 1. ……………………………………………… ……………………………………………… 2. ……………………………………………… ……………………………………………….. 3. ……………………………………………… ……………………………………………….. 4. ………………………………………………..

14 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Należy podać Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa, a w przypadku jego braku - PESEL

15 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), WAŻNE Należy podać faktyczną datę z wniosku producenta - nowość wynikająca ze zmian wprowadzonych w Rozp. Rady Ministrów

16 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ……………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Należy podać faktyczną datę lustracji uszkodzonej uprawy

17 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ……………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Należy podać faktyczną datę lustracji uszkodzonej uprawy Komisja składa w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód (lustracji) protokół oszacowania szkód Wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

18 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
Należy podać dokładny adres siedziby gospodarstwa , gdyż decyduje on o miejscu sporządzenia ostatecznego protokołu PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ……………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

19 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 1) wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie – tak jak rolnik podaje we wniosku o płatności obszarowe

20 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 1) obszary wszystkich upraw występujących w całym gospodarstwie – tak, jak producent rolny podaje we wniosku o płatności obszarowe Suma musi być zgodna z wielkością podaną na str. 3 protokołu – Pow. UR gosp. UWAGA: obszar uprawy (jednolitej) nie może być mniejszy niż 0,1 ha.

21 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 1) obszary wszystkich upraw występujących w całym gospodarstwie – tak, jak producent rolny podaje we wniosku o płatności obszarowe Suma musi być zgodna z wielkością podaną na str. 3 protokołu – Pow. UR gosp. UWAGA: obszar uprawy (jednolitej) nie może być mniejszy niż 0,1 ha. W tej kolumnie wpisujemy dane na podstawie oświadczenia – zał. nr 1, po zweryfikowaniu ich zgodności z obowiązującymi przepisami

22 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
W tych kolumnach wpisujemy dane na podstawie oświadczenia – zał. nr 1, a gdy rolnik nie posiada dokumentacji źródłowej – wpisujemy dane statystyczne. Dotyczy to wszystkich upraw wpisanych w kol. 2 i 3. Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1) PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

23 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
W tych kolumnach wpisujemy dane na podstawie oświadczenia – zał. nr 1, a gdy rolnik nie posiada dokumentacji źródłowej – wpisujemy dane statystyczne. Dotyczy to wszystkich upraw wpisanych w kol. 2 i 3. Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1) PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Producenci rolni zobowiązani do sporządzania sprawozdań o powierzchni zasiewów i zbiorach (R-05 i R-06) w tych kolumnach obowiązkowo wpisują własne dane na podstawie dokumentacji źródłowej. (z oświadczenia – zał. nr 1.) Dotyczy to wszystkich upraw wpisanych w kol. 2 i 3.

24 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), W tej kolumnie wyliczamy wielkość produkcji dla wszystkich upraw występujących w gospodarstwie w 2014 roku.

25 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Średnią roczną produkcją wyliczamy według wzoru podanego w kol. 6(„E”) „E”=„B”x„C”x„D” W tej kolumnie wyliczamy wielkość produkcji dla wszystkich upraw występujących w gospodarstwie w 2014 roku.

26 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Średnią roczną produkcją wyliczamy według wzoru podanego w kol. 6(„E”) „E”=„B”x„C”x„D” W tej kolumnie wyliczamy wielkość produkcji dla wszystkich upraw występujących w gospodarstwie w 2014 roku. Suma tej kolumny stanowi wielkość produkcji roślinnej w gospodarstwie w 2014 roku.

27 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), W tej kolumnie wpisujemy dane na podstawie oświadczenia – zał. nr 1, a gdy rolnik nie posiada dokumentacji źródłowej – wpisujemy ceny prognozowane dla województwa dolnośląskiego na 2014 r. Dotyczy to wszystkich upraw w których oszacowaliśmy szkody w kol. 8.

28 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Komisja ustala % szkody wyłącznie poprzez lustrację na miejscu. Niedopuszczalne jest wpisywanie tej informacji na podstawie oświadczenia rolnika, a tym bardziej „świadków”, fotografii.

29 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Komisja ustala % szkody wyłącznie poprzez lustrację na miejscu. Niedopuszczalne jest wpisywanie tej informacji na podstawie oświadczenia rolnika, a tym bardziej „świadków”, fotografii. W przypadku szkód w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w terminie do 20 maja – wymagających zaorania lub ponownego obsiewu, poziom oszacowanych szkód nie może przekraczać 50% plonu

30 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
Jedną z istotnych zasad szacowania szkód jest zachowanie obiektywizmu i bezstronności. Mając to na uwadze, członkowie Komisji, bezwzględnie nie mogą brać udziału w szacowaniu szkód we własnych gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, a także najbliższej rodziny. Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1) PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Komisja ustala % szkody wyłącznie poprzez lustrację na miejscu. Niedopuszczalne jest wpisywanie tej informacji na podstawie oświadczenia rolnika, a tym bardziej „świadków”, fotografii. W przypadku szkód w uprawach ozimych spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne w terminie do 20 maja – wymagających zaorania lub ponownego obsiewu, poziom oszacowanych szkód nie może przekraczać 50% plonu

31 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Kwotę obniżenia przychodu wyliczamy tylko dla upraw w których oszacowano wielkość utraconego plonu.

32 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Kwotę obniżenia przychodu wyliczamy tylko dla upraw w których oszacowano wielkość utraconego plonu. Kwotę obniżenia przychodu wyliczamy według wzoru: „H”=„E”-„B”x„C”x„F”x(1-„G”/100) dla każdej uszkodzonej uprawy.

33 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Kwotę obniżenia przychodu wyliczamy tylko dla upraw w których oszacowano wielkość utraconego plonu. Kwotę obniżenia przychodu wyliczamy według wzoru: „H”=„E”-„B”x„C”x„F”x(1-„G”/100) dla każdej uszkodzonej uprawy. Suma kol. 9(„H”) jest kwotą obniżenia przychodu w uprawach gospodarstwa.

34 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
Wpisujemy koszty związane np. z uprawami, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1) PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6),

35 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
Wpisujemy koszty związane np. z uprawami, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1) PROTOKÓŁ PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Koszty te muszą być podawane w przypadku gdy oszacowano 100% szkody. Przy niższym % szkody podanie tych kosztów jest uzależnione od oceny komisji. Są to oszczędności na kosztach produkcji związane np. z likwidacją uprawy, na środkach ochrony roślin, na ostatniej dawce nawożenia, na kosztach zbioru, paliwie itp.

36 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Koszty poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola (np. usuniecie naniesionych przez powódź zanieczyszczeń) itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”.

37 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Koszty poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola (np. usuniecie naniesionych przez powódź zanieczyszczeń) itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. Częstym błędem jest wpisywanie w tym miejscu wartości „kwoty obniżenia przychodu”

38 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), W przypadku, gdy wystąpiły koszty nieponiesione lub dodatkowo poniesione, należy uzasadnić wysokość tych kwot na str. 4 protokołu.

39 Koszty nieponiesione i dodatkowo poniesione
Komisja gminna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego w celu oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, przy sporządzaniu protokołu indywidualnego powinna weryfikować podawane przez rolnika kwoty tych kosztów. Muszą one wynikać ze stanu faktycznego uprawy ustalonego w trakcie lustracji, w powiązaniu z możliwością pominięcia konkretnych zabiegów agrotechnicznych, (koszty nieponiesione) lub koniecznością wykonania dodatkowych prac porządkowych i innych nakładów (koszty dodatkowo poniesione).

40 Koszty nieponiesione i dodatkowo poniesione
W przypadku gdy koszty te się równoważą, możliwe jest pominięcie ich wpisywania. W takim przypadku w kolumnie 10 i 11 należy wpisać „0”. Wtedy 4-tej strony „PROTOKOŁU” Komisja nie wypełnia. W przypadku, gdy wystąpiły koszty nieponiesione, należy uzasadnić wysokość kwoty wykazanej na str. 1 protokołu. Komisja weryfikuje dane z oświadczenia rolnika, biorąc pod uwagę wizję w terenie, dokumenty rolnika dotyczące kosztów dodatkowo poniesionych i własne wyliczenia. Przedstawione powyżej koszty nieponiesione oraz poniesione dodatkowo muszą odpowiadać kwotom w kolumnach 10 i 11 tabeli ze strony 1 protokołu.

41 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ………… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Szkody w gospodarstwie rolnym w uprawach rolnych wyliczamy dzieląc sumę kol. 9(„H”) przez sumę kol. 6(„E”) i wyrażamy w procentach

42 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
Jeśli w gospodarstwie nie prowadzi się produkcji zwierzęcej, zaznaczamy to w tej tabeli Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2) Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

43 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) wszystkie gatunki zwierząt/produktów występujące w gospodarstwie, nie stanowiące stada podstawowego. Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2) Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

44 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) wszystkie gatunki zwierząt/produktów występujące w gospodarstwie, nie stanowiące stada podstawowego. Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2) Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - Na przykład: Żywiec wołowy, Cielęta, Żywiec wieprzowy, Żywiec barani, Żywiec koński, Żywiec drobiowy, Mleko, Jaja kurze - szt.

45 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
W tej grupie kolumn wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) wszystkie informacje dotyczące zwierząt/produktów występujących w gospodarstwie, nie stanowiące stada podstawowego, potrzebne do ustalenia wartości rocznej produkcji towarowej - średniej z ostatnich 3 lat Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2) Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

46 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
W tej grupie kolumn wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) wszystkie informacje dotyczące zwierząt/produktów występujących w gospodarstwie, nie stanowiące stada podstawowego, potrzebne do ustalenia wartości rocznej produkcji towarowej - średniej z ostatnich 3 lat Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2) Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) średnie ilości zwierząt wpisanych w kolumnie 3 zał.

47 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
W tej grupie kolumn wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) wszystkie informacje dotyczące zwierząt/produktów występujących w gospodarstwie, nie stanowiące stada podstawowego, potrzebne do ustalenia wartości rocznej produkcji towarowej - średniej z ostatnich 3 lat Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2) Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) średnie ilości zwierząt wpisanych w kolumnie 3 zał. Muszą to być ilości faktyczne z danego gospodarstwa – zwierzęta są rejestrowane przez ARiMR. Podanie w tej kolumnie nierzetelnych danych spowoduje zakwestionowanie protokołu w razie ubiegania się o pomoc ze środków publicznych.

48 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
W tej grupie kolumn wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) wszystkie informacje dotyczące zwierząt/produktów występujących w gospodarstwie, nie stanowiące stada podstawowego, potrzebne do ustalenia wartości rocznej produkcji towarowej - średniej z ostatnich 3 lat Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2) Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) średnie ilości zwierząt wpisanych w kolumnie 3 zał. Wpisujemy tu ilości (w kg) faktycznie sprzedane z danego gospodarstwa (średnie z 3 lat, kol. 4 zał.). Nie wpisanie danych w tej kolumnie uniemożliwia prawidłowe wyliczenie wartości produkcji w gospodarstwie

49 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
W tej grupie kolumn wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) wszystkie informacje dotyczące zwierząt/produktów występujących w gospodarstwie, nie stanowiące stada podstawowego, potrzebne do ustalenia wartości rocznej produkcji towarowej - średniej z ostatnich 3 lat Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2) Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) średnie ilości zwierząt wpisanych w kolumnie 3 zał. Wpisujemy tu ilości (w kg) faktycznie sprzedane z danego gospodarstwa (średnie z 3 lat, kol. 4 zał.). Nie wpisanie danych w tej kolumnie uniemożliwia prawidłowe wyliczenie wartości produkcji w gospodarstwie Wpisujemy tu cenę (w zł/kg) faktycznie uzyskaną w gospodarstwie (średnie z 3 lat, kol. 5 zał.). Nie wpisanie danych w tej kolumnie uniemożliwia prawidłowe wyliczenie wartości produkcji w gospodarstwie

50 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
W tej grupie kolumn wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) wszystkie informacje dotyczące zwierząt/produktów występujących w gospodarstwie, nie stanowiące stada podstawowego, potrzebne do ustalenia wartości rocznej produkcji towarowej - średniej z ostatnich 3 lat Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2) Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - W tej kolumnie wpisujemy (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) średnie ilości zwierząt wpisanych w kolumnie 3 zał. Wpisujemy tu ilości (w kg) faktycznie sprzedane z danego gospodarstwa (średnie z 3 lat, kol. 4 zał.). Nie wpisanie danych w tej kolumnie uniemożliwia prawidłowe wyliczenie wartości produkcji w gospodarstwie Wpisujemy tu cenę (w zł/kg) faktycznie uzyskaną w gospodarstwie (średnie z 3 lat, kol. 5 zał.). Nie wpisanie danych w tej kolumnie uniemożliwia prawidłowe wyliczenie wartości produkcji w gospodarstwie Wpisujemy tu wartość (w zł) faktycznie uzyskaną w gospodarstwie (średnie z 3 lat, kol. 6 zał.). a gdy rolnik nie posiada dokumentacji źródłowej – wpisujemy wartości prognozowane dla województwa dolnośląskiego na 2014 r. Dotyczy to wszystkich zwierząt i produktów wymienionych w kol. 2.

51 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
W tych kolumnach wpisujemy dane na podstawie przeprowadzonej lustracji na miejscu, oraz (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2) Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

52 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
W tych kolumnach wpisujemy dane na podstawie przeprowadzonej lustracji na miejscu, oraz (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2) Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - W tej kolumnie wpisujemy ilości zwierząt padłych lub poddanych ubojowi z konieczności

53 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
W tych kolumnach wpisujemy dane na podstawie przeprowadzonej lustracji na miejscu, oraz (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2) Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - W tej kolumnie wpisujemy ilości zwierząt padłych lub poddanych ubojowi z konieczności W tej kolumnie wpisujemy wagę zwierząt padłych lub poddanych ubojowi z konieczności

54 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
W tych kolumnach wpisujemy dane na podstawie przeprowadzonej lustracji na miejscu, oraz (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2) Gdy producent nie posiada dokumentacji źródłowej – wpisujemy dane statystyczne opracowane dla województwa dolnośląskiego. Jednakże w przypadku wystąpienia produkcji zwierząt nie objętych ww. danymi, producent powinien podać własne dane. Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - W tej kolumnie wpisujemy ilości zwierząt padłych lub poddanych ubojowi z konieczności W tej kolumnie wpisujemy wagę zwierząt padłych lub poddanych ubojowi z konieczności W tej kolumnie wpisujemy cenę zwierząt padłych lub poddanych ubojowi z konieczności (na podstawie kol. 7 oświadczenia – zał. nr 2) lub prognozowaną dla woj. dolnośląskiego na dany rok.

55 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
W tych kolumnach wpisujemy dane na podstawie przeprowadzonej lustracji na miejscu, oraz (na podstawie oświadczenia – zał. nr 2) Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2) Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - Gdy producent nie posiada dokumentacji źródłowej – wpisujemy dane statystyczne opracowane dla województwa dolnośląskiego. Jednakże w przypadku wystąpienia produkcji zwierząt nie objętych ww. danymi, producent powinien podać własne dane. W tej kolumnie wpisujemy ilości zwierząt padłych lub poddanych ubojowi z konieczności W tej kolumnie wpisujemy wagę zwierząt padłych lub poddanych ubojowi z konieczności W tej kolumnie wpisujemy cenę zwierząt padłych lub poddanych ubojowi z konieczności (na podstawie kol. 7 oświadczenia – zał. nr 2) lub prognozowaną dla woj. dolnośląskiego na dany rok.

56 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - W tej kolumnie wpisujemy procentowy udział wartości szkód w zwierzętach w stosunku do wartości całej produkcji zwierzęcej (rubryka 10 : 6)

57 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - Jeśli wystąpiły szkody w produkcji zwierzęcej, wpisujemy tutaj sumę z kolumny 10-tej.

58 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
Jeśli wystąpiły szkody w uprawach i produkcji zwierzęcej, w tym miejscu wpisujemy kwotę stanowiącą sumę tych szkód (suma kol. 6 z upraw + suma kol. 6 z zwierząt) Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: ………….……… zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

59 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str.1)
PESEL: NIG: (pieczęć gminy) z oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym …………….………..…… występującym w okresie od ………… do …….…… 2014 r.; sporządzony przez Komisję powołaną Zarządzeniem Wojewody Dolnośląskiego Nr …… z dnia ..……………..… roku. Komisja w składzie: Imię i Nazwisko Instytucja Imię i Nazwisko Instytucja 1. ……… …………… ……………………………………… ……… ………… ………………………………… 2. ……… …………… ………………….…...……………… ……… ……………… …………………………………. 3. ……… ………………… ……………………………………… ……… ………… …………………………………. ………………… ………………………………………. Na podstawie zgłoszenia szkody przez producenta rolnego z dnia: ………………. przeprowadziła w dniu ………..….. lustrację na miejscu w gospodarstwie Pana /i/ ………………………………… Adres gospodarstwa ………………………………………… gmina …………………………… Zamieszkały/a/ ……………………………………………… gmina ………………………… i stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych wynoszą: ……….…… % średniej rocznej produkcji (suma kol. 9 podzielona przez sumę kol. 6), Średnia roczna produkcja roślinna – do przeniesienia na stronę 2-gą protokołu

60 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
Jeśli wystąpiły szkody w uprawach i produkcji zwierzęcej, w tym miejscu wpisujemy kwotę stanowiącą sumę tych szkód (suma kol. 6 z upraw + suma kol. 6 z zwierząt) Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: ………….……… zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - W tym miejscu wpisujemy wartość jako iloraz wartości (sumy kol. 9 z upraw + suma kol. 10 z zwierząt) podzielonej przez średnią roczną produkcję (roślinną i zwierzęcą) w %

61 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
Jeśli wystąpiły szkody w uprawach i produkcji zwierzęcej, w tym miejscu wpisujemy kwotę stanowiącą sumę tych szkód (suma kol. 6 z upraw + suma kol. 6 z zwierząt) Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: ………….……… zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - Jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym przekroczą wartość 30 %, wtedy wpisujemy sformułowanie: "czyli kwalifikuje się do wystąpienia o kredyt preferencyjny" W tym miejscu wpisujemy wartość jako iloraz wartości (sumy kol. 9 z upraw + suma kol. 10 z zwierząt) podzielonej przez średnią roczną produkcję (roślinną i zwierzęcą) w %

62 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
Jeśli wystąpiły szkody w uprawach i produkcji zwierzęcej, w tym miejscu wpisujemy kwotę stanowiącą sumę tych szkód (suma kol. 6 z upraw + suma kol. 6 z zwierząt) Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: ………….……… zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - Jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym nie przekroczą wartości 30 %, wtedy wpisujemy sformułowanie: " czyli kwalifikuje się do wystąpienia o pomoc w ramach de minimis " W tym miejscu wpisujemy wartość jako iloraz wartości (sumy kol. 9 z upraw + suma kol. 10 z zwierząt) podzielonej przez średnią roczną produkcję (roślinną i zwierzęcą) w %

63 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - Do tej tabeli wpisujemy tylko te środki trwałe w przypadku których wysokość szkody dotycząca pojedynczego środka trwałego została oszacowana w wysokości powyżej zł.

64 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - Do tej tabeli wpisujemy tylko te środki trwałe w przypadku których wysokość szkody dotycząca pojedynczego środka trwałego została oszacowana w wysokości powyżej zł.

65 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
Wpisując środki trwałe w których wystąpiły szkody należy opisać zniszczenia i metodę wyceny szkód Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji -

66 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
Wpisując środki trwałe w których wystąpiły szkody należy opisać zniszczenia i metodę wyceny szkód Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - W przypadku budynków wielkość szkody to nakłady potrzebne do przywrócenia im funkcji użytkowych

67 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
Wpisując środki trwałe w których wystąpiły szkody należy opisać zniszczenia i metodę wyceny szkód Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - W przypadku budynków wielkość szkody to nakłady potrzebne do przywrócenia im funkcji użytkowych W przypadku stada podstawowego wielkość szkody to nakłady potrzebne na zakup zwierząt

68 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
Wpisując środki trwałe w których wystąpiły szkody należy opisać zniszczenia i metodę wyceny szkód Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - W przypadku budynków wielkość szkody to nakłady potrzebne do przywrócenia im funkcji użytkowych W przypadku stada podstawowego wielkość szkody to nakłady potrzebne na zakup zwierząt W przypadku ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych a także samochodów specjalistycznych wielkość szkody to nakłady potrzebne na ich zakup lub remont

69 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
Wpisując środki trwałe w których wystąpiły szkody należy opisać zniszczenia i metodę wyceny szkód Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - W przypadku budynków wielkość szkody to nakłady potrzebne do przywrócenia im funkcji użytkowych W przypadku stada podstawowego wielkość szkody to nakłady potrzebne na zakup zwierząt W przypadku ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych a także samochodów specjalistycznych wielkość szkody to nakłady potrzebne na ich zakup lub remont W przypadku sadów i plantacji wieloletnich należy korzystać z opracowania Krzysztofa Zmarlickiego „Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich”

70 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
Wpisując środki trwałe w których wystąpiły szkody należy opisać zniszczenia i metodę wyceny szkód Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - W przypadku budynków wielkość szkody to nakłady potrzebne do przywrócenia im funkcji użytkowych W przypadku stada podstawowego wielkość szkody to nakłady potrzebne na zakup zwierząt W przypadku ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych a także samochodów specjalistycznych wielkość szkody to nakłady potrzebne na ich zakup lub remont W przypadku sadów i plantacji wieloletnich należy korzystać z opracowania Krzysztofa Zmarlickiego „Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich” W przypadku budynków lub maszyn, nakłady potrzebne do przywrócenia im funkcji użytkowych powinny być uzasadnione uproszczonym kosztorysem

71 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 2)
Szkody średnio w gospodarstwie rolnym1) w zwierzętach gospodarskich nie stanowiących stada podstawowego wynoszą: ……….………… zł. Średnia roczna produkcja (roślinna + zwierzęca) gospodarstwa z ostatnich 3 lat wynosi: …………………. zł. Szkody w gospodarstwie rolnym1) w uprawach rolnych i zwierzętach wynoszą: ….... % średniej rocznej produkcji - Informacje podawane w tej kolumnie muszą być jasne i czytelne, nie budzące wątpliwości.

72 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)
Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………... Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….……………………………………………………………… W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ………………………………………………………………………………………………. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny, po weryfikacji przez Wojewodę. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): 1. ……………………………………………… ……………………………………………… …………………..……………………………….... 2. ……………………………………………… ……………………………………………… (czytelny podpis rolnika) 3. ……………………………………………… ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..…… …………………..……………………………… (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________  1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie. Wpisujemy na podstawie „Wniosku rolnika dotyczącego oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym”. Cały obszar UR musi się zgadzać z sumą powierzchni upraw w tabeli na str. 1 protokołu (kol. 3)

73 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)
Skreślamy niewłaściwe sformułowanie, lub wybieramy właściwe Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3) Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………... Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….……………………………………………………………… W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ………………………………………………………………………………………………. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny, po weryfikacji przez Wojewodę. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): 1. ……………………………………………… ……………………………………………… …………………..……………………………….... 2. ……………………………………………… ……………………………………………… (czytelny podpis rolnika) 3. ……………………………………………… ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..…… …………………..……………………………… (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________  1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie.

74 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)
Skreślamy niewłaściwe sformułowanie, lub wybieramy właściwe Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3) Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………... Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….……………………………………………………………… W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ………………………………………………………………………………………………. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny, po weryfikacji przez Wojewodę. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): 1. ……………………………………………… ……………………………………………… …………………..……………………………….... 2. ……………………………………………… ……………………………………………… (czytelny podpis rolnika) 3. ……………………………………………… ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..…… …………………..……………………………… (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________  1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie. Opisać zwięźle źródło pochodzenia danych

75 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)
Skreślamy niewłaściwe sformułowanie, lub wybieramy właściwe Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3) Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………... Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….……………………………………………………………… W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ………………………………………………………………………………………………. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny, po weryfikacji przez Wojewodę. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): 1. ……………………………………………… ……………………………………………… …………………..……………………………….... 2. ……………………………………………… ……………………………………………… (czytelny podpis rolnika) 3. ……………………………………………… ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..…… …………………..……………………………… (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________  1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie. Opisać zwięźle źródło pochodzenia danych faktury sprzedaży VAT nie potwierdzają uzyskiwanych plonów

76 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)
Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………... Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….……………………………………………………………… W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ………………………………………………………………………………………………. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny, po weryfikacji przez Wojewodę. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): 1. ……………………………………………… ……………………………………………… …………………..……………………………….... 2. ……………………………………………… ……………………………………………… (czytelny podpis rolnika) 3. ……………………………………………… ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..…… …………………..……………………………… (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________  1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie. Komisja weryfikuje informacje podane przez rolnika w jego oświadczeniach pod względem ich zgodności z obowiązującymi aktualnie przepisami.

77 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)
Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..…………………………….…………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku …………………..…………..………………….……………………………... Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….……………………………………………………………… W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ………………………………………………………………………………………………. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny, po weryfikacji przez Wojewodę. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): 1. ……………………………………………… ……………………………………………… …………………..……………………………….... 2. ……………………………………………… ……………………………………………… (czytelny podpis rolnika) 3. ……………………………………………… ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..…… …………………..……………………………… (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________  1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie. Skreślamy niewłaściwe sformułowanie, lub wybieramy właściwe i podajemy zwięźle informacje

78 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)
Jeżeli producent rolny posiada grunty rolne w innych gminach/województwach należy podać w jakich. Informacja ta jest ważna ze względu na dalszy tok postępowania. Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3) Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………... Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….…………………………………… W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** …………………………………………………………………………. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny, po weryfikacji przez Wojewodę. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): 1. ……………………………………………… ……………………………………………… …………………..……………………………….... 2. ……………………………………………… ……………………………………………… (czytelny podpis rolnika) 3. ……………………………………………… ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..…… …………………..……………………………… (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________  1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie.

79 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)
Jeżeli producent rolny posiada grunty rolne w innych gminach/województwach należy podać w jakich. Informacja ta jest ważna ze względu na dalszy tok postępowania. Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3) Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………... Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….…………………………………… W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** …………………………………………………………………………. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny, po weryfikacji przez Wojewodę. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): 1. ……………………………………………… ……………………………………………… …………………..……………………………….... 2. ……………………………………………… ……………………………………………… (czytelny podpis rolnika) 3. ……………………………………………… ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..…… …………………..……………………………… (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________  1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie. Gdy producent rolny posiada grunty rolne w innych gminach/województwach może wystąpić konieczność sporządzenia protokołu „częściowego” lub „końcowego” – w zależności od sytuacji opisanej w rozdziale IV. punkcie 6. „Procedury szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej – 2014”.

80 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)
Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………... Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….……………………………………………………………… W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ………………………………………………………………………………………………. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny, po weryfikacji przez Wojewodę. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): 1. ……………………………………………… ……………………………………………… …………………..……………………………….... 2. ……………………………………………… ……………………………………………… (czytelny podpis rolnika) 3. ……………………………………………… ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..…… …………………..……………………………… (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________  1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie. Producent rolny otrzymuje protokół po zweryfikowaniu go przez Komisję Rejonową lub przez DUW

81 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)
Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………... Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….……………………………………………………………… W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ………………………………………………………………………………………………. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny, po weryfikacji przez Wojewodę. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): 1. ……………………………………………… ……………………………………………… …………………..……………………….... 2. ……………………………………………… ……………………………………………… (czytelny podpis rolnika) 3. ……………………………………………… ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..…… …………………..……………………………… (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________  1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie. Protokół bez podpisu producenta rolnego jest nieważny

82 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)
Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………... Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….……………………………………………………………… W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ………………………………………………………………………………………………. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny, po weryfikacji przez Wojewodę. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): 1. ……………………………………………… ……………………………………………… …………………..……………………………….... 2. ……………………………………………… ……………………………………………… (czytelny podpis rolnika) 3. ……………………………………………… ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..…… …………………..……………………………… (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________  1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie. Protokół podpisują ci członkowie komisji, którzy brali udział w szacowaniu szkód

83 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)
Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………... Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….……………………………………………………………… W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ………………………………………………………………………………………………. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny, po weryfikacji przez Wojewodę. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): 1. ……………………………………………… ……………………………………………… …………………..……………………………….... 2. ……………………………………………… ……………………………………………… (czytelny podpis rolnika) 3. ……………………………………………… ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..…… …………………..……………………………… (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________  1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie. Data sporządzenia protokołu jest konieczna, ponieważ jest ona dowodem na dotrzymanie terminów wyznaczonych szczegółowo w Rady Ministrów. Nie musi być taka, jak data lustracji, lecz niezbyt odległa od dnia lustracji.

84 Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 3)
Powierzchnia UR gospodarstwa wynosi ……………. ha. Ujmujemy tu również grunty dzierżawione na podstawie umowy pisemnej. W przypadku jej braku można uwzględnić dzierżawione grunty rolne wykazane we wniosku o płatności obszarowe w roku wystąpienia szkód. Średnie plony, średnie ceny i średnią wartość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie ustalono na podstawie*: 1) ksiąg rachunkowych; 2) innej ewidencji lub dokumentów potwierdzających uzyskanie plonów i cen (podać jakie) …………………………………….……….…………….…………………………..……………………. Komisja weryfikuje dokumenty / informacje podane przez rolnika. Czy producent rolny zawarł umowę obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia tak/nie** Jeżeli tak, to w jakim zakresie: - (rodzaj uprawy, gatunek zwierząt, środek trwały i rodzaj ryzyka) …………………………………………..……………………………….…………………………... Czy producent rolny otrzymał już odszkodowanie tak/nie** Jeśli tak, w jakiej wysokości ……………………………………………. zł. Właściciel gospodarstwa oświadcza, że zamierza korzystać z kredytu na wznowienie produkcji: tak/nie** w Banku ……………………..…………..………………….……………………………... Dodatkowe istotne informacje (np.: czy rolnik posiada grunty na innych gminach, jeśli tak, wymienić na jakich) ……………………….……………………………………………………………… W protokole uwzględnione zostały dane z szacowania szkód w innej gminie/województwie tak/nie** ………………………………………………………………………………………………. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a drugi producent rolny, po weryfikacji przez Wojewodę. Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie informacji dot. moich danych osobowych. Podstawa prawna: artykuł 23 oraz 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Na tym protokół zakończono i podpisano (czytelne podpisy członków komisji): 1. ……………………………………………… ……………………………………………… …………………..……………………………….... 2. ……………………………………………… ……………………………………………… (czytelny podpis rolnika) 3. ……………………………………………… ……………………………………………….. 4. ……………………………………………….. …………….………..…… ……………….……..…………………… (data sporządzenia protokołu) Podpis i pieczęć Prezydenta/Burmistrza/Wójta UWAGI: Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy nie może być mniejsza niż 0,10 ha. Integralną częścią protokołu są załączniki nr 1 i 2 – „Oświadczenie o produkcji roślinnej prowadzonej w gospodarstwie” i „Oświadczenie o ilości zwierząt i ich cenach (wartości produkcji)”. ______________________________________________________  1) należy także rozumieć dział specjalny produkcji rolnej. 2) kwota obniżenia przychodu stanowi różnicę pomiędzy kwotą wynikającą z iloczynu średniego rocznego plonu lub średniej rocznej liczby zwierząt z okresu ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (lub średniego rocznego plonu lub średniej liczby zwierząt z okresu trzech lat w ramach ostatnich pięciu lat, z wyłączeniem wartości najniższej i najwyższej) i otrzymanej średniej ceny sprzedaży w tym okresie a kwotą wynikającą z iloczynu plonu uzyskanego lub przewidywanego do uzyskania po uwzględnieniu szkód w roku, w którym wystąpiło niekorzystne zjawisko atmosferyczne lub liczby zwierząt i średniej ceny sprzedaży lub prognozowanej ceny sprzedaży danego produktu w województwie otrzymanej w tym roku. 3) koszty związane np. z uprawą, których rolnik z powodu wystąpienia szkody już nie poniósł, jeśli nie występują należy wpisać „0”. 4) koszty, poniesione dodatkowo, nie wynikające z kalkulacji uprawy, np. kara za nie wywiązanie się z kontraktacji, wpłacone zaliczki, koszty na dodatkowe uporządkowanie pola itp., jeśli nie występują należy wpisać „0”. * niepotrzebne skreślić. ** wybrać Tak lub Nie. Protokół podpisuje Wójt/Burmistrz/Prezydent, lub osoba przez nich upoważniona – jako przedstawiciel organu występującego do Wojewody o powołanie komisji

85 Stronę 4 protokołu Komisja wypełnia w przypadku wystąpienia wpisów w kolumnach 10 i 11 na stronie 1 protokołu. Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 4) W Y J A Ś N I E N I A K O M I S J I D O P R O T O K O Ł U dotyczące kosztów nieponiesionych i dodatkowo poniesionych - kolumny 10 i 11 tabeli ze strony 1 W przypadku, gdy koszty nieponiesione i poniesione dodatkowo równoważą się, komisja może rozważyć nie wpisanie ich do protokołu. W takim przypadku w kolumnie 10 i 11 należy wpisać „0”. Wtedy 4-tej strony „PROTOKOŁU” Komisja nie wypełnia. W przypadku, gdy wystąpiły koszty nieponiesione, należy uzasadnić wysokość kwoty wykazanej na str. 1 protokołu. Koszty nieponiesione: Są to oszczędności na kosztach produkcji związane np. z likwidacją uprawy, oszczędności na środkach ochrony roślin, oszczędności na ostatniej dawce nawożenia, oszczędności na kosztach zbioru, paliwie itp. Koszty poniesione dodatkowo: W przypadku, gdy wystąpiły koszty dodatkowo poniesione należy uzasadnić wysokość kwoty wykazanej na str. 1 protokołu. Mogą to być: np. nałożone kary w wyniku nie wywiązania się z umowy kontraktacji, świadczenia usług związanych z dodatkowym uporządkowaniem pola – wywiezienie kamieni, namułu po powodzi. Komisja weryfikuje dane z oświadczenia rolnika, biorąc pod uwagę wizję w terenie, dokumenty rolnika dotyczące kosztów dodatkowo poniesionych i własne wyliczenia. Przedstawione powyżej koszty nieponiesione oraz poniesione dodatkowo muszą odpowiadać kwotom w kolumnach 10 i 11 tabeli ze strony 1 protokołu. INNE UWAGI KOMISJI: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Czytelne podpisy członków komisji: 1. ……………………………………………… ……………………………………………… 2. ……………………………………………… ……………………………………………….. 3. ……………………………………………… ……………………………………………….. 4. ………………………………………………..

86 Stronę 4 protokołu Komisja wypełnia w przypadku wystąpienia wpisów w kolumnach 10 i 11 na stronie 1 protokołu. Protokół indywidualny na 2014 rok – woj. dolnośląskie (str. 4) W Y J A Ś N I E N I A K O M I S J I D O P R O T O K O Ł U dotyczące kosztów nieponiesionych i dodatkowo poniesionych - kolumny 10 i 11 tabeli ze strony 1 W tych tabelach wpisujemy informacje tylko o tych uprawach w których wystąpiły wpisy w kolumnach 10 i 11 na stronie 1 protokołu. W przypadku, gdy koszty nieponiesione i poniesione dodatkowo równoważą się, komisja może rozważyć nie wpisanie ich do protokołu. W takim przypadku w kolumnie 10 i 11 należy wpisać „0”. Wtedy 4-tej strony „PROTOKOŁU” Komisja nie wypełnia. W przypadku, gdy wystąpiły koszty nieponiesione, należy uzasadnić wysokość kwoty wykazanej na str. 1 protokołu. Koszty nieponiesione: Są to oszczędności na kosztach produkcji związane np. z likwidacją uprawy, oszczędności na środkach ochrony roślin, oszczędności na ostatniej dawce nawożenia, oszczędności na kosztach zbioru, paliwie itp. Koszty poniesione dodatkowo: W przypadku, gdy wystąpiły koszty dodatkowo poniesione należy uzasadnić wysokość kwoty wykazanej na str. 1 protokołu. Mogą to być: np. nałożone kary w wyniku nie wywiązania się z umowy kontraktacji, świadczenia usług związanych z dodatkowym uporządkowaniem pola – wywiezienie kamieni, namułu po powodzi. Komisja weryfikuje dane z oświadczenia rolnika, biorąc pod uwagę wizję w terenie, dokumenty rolnika dotyczące kosztów dodatkowo poniesionych i własne wyliczenia. Przedstawione powyżej koszty nieponiesione oraz poniesione dodatkowo muszą odpowiadać kwotom w kolumnach 10 i 11 tabeli ze strony 1 protokołu. INNE UWAGI KOMISJI: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Czytelne podpisy członków komisji: 1. ……………………………………………… ……………………………………………… 2. ……………………………………………… ……………………………………………….. 3. ……………………………………………… ……………………………………………….. 4. ………………………………………………..

87 Zakończenie wypełniania protokołu
Komisja gminna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego w celu oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolniczej, po wypełnieniu, sprawdzeniu i podpisaniu protokołów indywidualnych (w dwóch egzemplarzach), rozdziela je, grupując na te, w których obniżenie przychodu w skali całego gospodarstwa przekroczyło 30 % i pozostałe. Dla każdej grupy protokołów sporządza się odrębne zestawienie – tzw. „Zbiorczy protokół gminny”. UWAGA ! Protokół indywidualny musi zawierać 3 strony i złożone przez producenta rolnego załączniki (Oświadczenia). 87

88 Zakończenie wypełniania protokołu
Komisja gminna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego sporządza „Zbiorczy protokół gminny” w dwóch wersjach oddzielnie: – dla rolników u których wysokość szkód przekroczyła 30%, uprawnionych do ubiegania się o kredyt na wznowienie produkcji lub odtworzenie środków trwałych. – dla rolników u których wysokość szkód nie przekroczyła 30%, uprawnionych do ubiegania się o pomoc w ramach „de minimis” 88

89 Zakończenie wypełniania protokołu
Komisja gminna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego w celu oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolniczej, sporządza „Zbiorczy protokół gminny” wpisując do niego tylko niektóre dane z protokołów ujętych w nim producentów rolnych. „Zbiorczy protokół gminny” podpisują: osoba sporządzająca, członkowie Komisji Gminnej i Wójt/Burmistrz/Prezydent. Wydrukowany „Zbiorczy protokół gminny” i protokoły indywidualne z których dane zostały do niego wpisane, przekazywane są do Komisji Rejonowych lub DUW. 89


Pobierz ppt "Protokół z oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google