Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące od 1 września 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące od 1 września 2014r."— Zapis prezentacji:

1 ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące od 1 września 2014r.
spotkania z dyrektorami szkół, przedszkoli i placówek oświatowych Szczecin-Koszalin 28 sierpnia 2014r.

2 Materiały wykorzystane podczas naszej dzisiejszej konferencji nie mają charakteru porady prawnej i nie stanowią powszechnie obowiązującej wykładni prawa a służą jedynie celom informacyjnym.

3 trafnych – tzn. takich, z których nie trzeba będzie się wycofywać;
Celem naszego spotkania jest ułatwienie Państwu podejmowania autonomicznie decyzji: trafnych – tzn. takich, z których nie trzeba będzie się wycofywać; świadomych – będących aktem Państwa woli; kompetentnych – zgodnych z uprawnieniami; racjonalnych – tj. rzeczowych, zgodnych ze stanem wiedzy pedagogicznej, organizacyjnej i prawnej.

4 Program wystąpienia: O duchu zmian …
Nowe przepisy prawa dotyczące funkcjonowania przedszkoli Nowe przepisy prawa dotyczące funkcjonowania szkół Organizacja zajęć religii i etyki Nowa formuła egzaminów zewnętrznych Teksty jednolite aktów prawnych Projekty aktów prawnych Dotychczasowe wyzwania w stosowaniu prawa

5 O duchu i przyczynach zmian:
usankcjonowanie zmian wywołanych zaawansowaną technologią informatyczną; konieczność dostosowania prawa do zachodzących przemian społecznych; dostosowanie do innych aktów prawnych; ujednolicenie terminologii; potrzeba doprecyzowania przepisów.

6 Nowe przepisy prawa dotyczące funkcjonowania przedszkoli

7 Zmiana podstawy programowej wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803) – załącznik nr 1

8 Obszar zmian – nowe cele wychowania przedszkolnego:
przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz wzbudzanie motywacji do uczenia się języka obcego;

9 Obszar zmian – nowe cele wychowania przedszkolnego:
przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym

10 Termin wprowadzanych zmian:
Od 1 września 2014 r., jeśli tak zdecyduje dyrektor przedszkola lub osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego (po zasięgnięciu opinii rady ped. i za zgodą organu prowadzącego) dzieci będą uczyły się języków obcych w ramach realizacji podstawy programowej.

11 Od 1 września 2015 r. przedszkole będzie miało obowiązek zapewnić zajęcia z języka obcego dla pięciolatków, a od 1 września 2017 roku dla wszystkich dzieci.

12 Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.

13 Zmiany dotyczące języka mniejszości narodowych, etnicznych i języka regionalnego - wprowadzają tylko przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – od 1 września 2014r.

14 poradnik dla nauczycieli przygotowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
"Sześciolatek na zajęciach z języka obcego„ autor: Marta Kotarba Kańczugowska

15 Kwalifikacje nauczycieli do nauczania języka obcego w przedszkolu
reguluje rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tj. Dz. U. z 2013r., nr 1207)

16 § 11.4: Kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada również osoba, która ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III szkół podstawowych określone w § 4 ust. 1 lub 2, a ponadto legitymuje się świadectwem znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia, i która ukończyła studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

17 Rozporządzenie to zostało zmienione rozporządzeniem z dnia 6 sierpnia 2014r. opublikowanym w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1084 w dniu 14 sierpnia 2014r. Rozporządzenie to wchodzi w życie po upływie 14 dni od dniu ogłoszenia.

18 Nowelizacja tego rozporządzenia wprowadza regulację § 28a, na podstawie której w okresie przejściowym, tj. do 31 sierpnia 2020 r., dyrektorzy przedszkoli będą mogli powierzyć prowadzenie zajęć językowych nauczycielom przedszkoli oraz osobom posiadającym kwalifikacje do nauczania w tych placówkach jedynie pod warunkiem posiadania świadectwa znajomości języka w stopniu co najmniej podstawowym.

19 Ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie wczesnego nauczania języka będzie obowiązkowo wymagane od roku szkolnego 2020/2021.

20 Nowe przepisy prawa dotyczące funkcjonowania szkół

21 szkoły podstawowe: 1. Zmiany w ustawie o systemie oświaty:
- zmiana wieku realizacji obowiązku szkolnego; -nowy tryb odraczania obowiązku szkolnego, - liczebność dzieci w klasach I.

22 szkoły podstawowe: 2. zmiany w rozporządzeniach:
zmiany w podstawie programowej: - treści programowe, - zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej;

23 szkoły podstawowe: 3. Rozpoczęcie procesu zmiany zaopatrzenia uczniów w podręczniki i materiały pomocnicze

24 Wiek dzieci przyjmowanych do klasy I

25 Spełnianie obowiązku szkolnego
W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci: 1) urodzone w 2007 r.; 2) urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. art. 13d ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458, z późn. zm.)

26 Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły
art. 16. 1.  Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.

27 Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły
art   Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, założonej zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającej pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

28 Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły
Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3.

29 Odraczanie obowiązku szkolnego – zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 maja 2014r. (Dz. U. poz. 643)
Zgodnie z art. 16 ust. 3. odroczenia dokonuje na wniosek rodziców dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, a w przypadku gdy dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła podstawowa, w obwodzie której mieszka, dyrektor szkoły podstawowej, do której zostało przyjęte dziecko.

30 Odroczenie obowiązku szkolnego
4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.

31 Odroczenie obowiązku szkolnego
4a.  Jeżeli dziecko zostało przyjęte do szkoły podstawowej innej niż publiczna szkoła podstawowa, w obwodzie której mieszka, i odroczono mu spełnianie obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły podstawowej, do której dziecko zostało przyjęte, informuje dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o odroczeniu spełniania tego obowiązku.

32 Odroczenie obowiązku szkolnego
4b.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

33 Odroczenie obowiązku szkolnego
4c.  Dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego zgodnie z ust. 3, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego…

34 Odroczenie obowiązku szkolnego
…dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku umożliwiającym dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Przepisy art. 14a ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

35 Odroczenie obowiązku szkolnego
4d.  Przepisy ust. 3-4c stosuje się odpowiednio do odraczania spełniania obowiązku szkolnego dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 14 ust. 1a, z tym że do wniosku dołącza się także orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a wniosek może być złożony także w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

36 Odroczenie obowiązku szkolnego
art. 14 ust.1a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

37 W pierwszej klasie tylko do 25 uczniów
1 września br. wejdzie w życie przepis ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1265), według którego klasy pierwsze szkoły podstawowej nie mogą liczyć więcej niż 25 uczniów.

38 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2013 r
USTAWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U ) Art W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych.

39 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2013 r
USTAWA z dnia 30 sierpnia 2013 r. ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U ) 2. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawowej dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od zasady, o której mowa w ust. 1.

40 Zmiana podstawy programowej

41 Zmiana podstawy programowej wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803) – załącznik nr 2

42 Zmiana polega m.in. na rezygnacji z wyodrębnienia wykazu wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń kończący klasę I szkoły podstawowej. Nowelizacja nie oznacza zmiany (zwiększenia/zmniejszenia) zakresu treści nauczania, lecz możliwość szerszego dostosowania przebiegu procesu edukacji do indywidualnych możliwości i potrzeb najmłodszych uczniów.

43 Nauczyciel uzyska większą swobodę w pracy z dziećmi mogąc decydować samodzielnie ile czasu potrzebują na opanowanie poszczególnych wiadomości i umiejętności. Nowelizacja nie powoduje konieczności zmiany realizowanych już programów nauczania.

44 Zmiana w podstawie programowej – rezygnacja z treści programowych związanych z kształtowaniem umiejętności korzystania z podręczników, zeszytów ćwiczeń oraz innych środków dydaktycznych. Oznacza to, że podręczniki i ćwiczenia stają się jedynie narzędziem wspomagającym, ułatwiającym zdobycie opisanych w podstawie wiadomości i umiejętności.

45 Nowe zalecenia dotyczące organizacji pracy w klasie zawarte w zmianie podstawy programowej – ze względu na konieczność dostosowania metod nauczania, środków dydaktycznych i tempa realizacji treści nauczania do potrzeb dzieci, nauczyciel nie powinien planować i przeprowadzać zajęć edukacyjnych w systemie 45-minutowych lekcji.

46 Zmiana w podstawie programowej – dostosowanie prac domowych do możliwości ucznia, a nauczyciel powinien monitorować czas, jaki uczeń poświęca na ich wykonanie. Zmiana w podstawie programowej – uczniom korzystającym z zajęć świetlicowych szkoła powinna zapewnić warunki i możliwość odrabiania zajęć domowych.

47 Treści nauczania w klasach I-III powinny narastać i rozszerzać się w układzie spiralnym tzn. w każdym następnym roku edukacji wiadomości i umiejętności nabyte przez ucznia mają być powtarzane i pogłębiane, a potem rozszerzane.

48 Zmiana w ramowych planach nauczania szkół dla dorosłych

49 Od 1 września 2014 r. obowiązuje również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 251), które wprowadza do szkół podstawowych dla dorosłych konstrukcję ramowych planów nauczania obowiązujących we wszystkich typach szkół.

50 Nowe przepisy prawa dotyczące funkcjonowania szkół
- przepisy wspólne

51 art. 16 ust. 8 – 14 ustawy o systemie oświaty:
„Nauczanie domowe” art. 16 ust. 8 – ustawy o systemie oświaty: zmieniono zapis ust i dodano nowy zapis ustępu 10a: zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 maja 2014r. (Dz. U. poz. 643)

52 10. Zezwolenie, o którym mowa w ust
10.  Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono: 1) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej; 2) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia; 3) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.

53 10a. Przepisów ust. 10 pkt 1 i 3 nie stosuje się w przypadku wydawania zezwolenia, o którym mowa w ust. 8, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

54 Funkcjonowanie świetlic:
w art. 67 ustawy o systemie oświaty dodano – na mocy ustawy z dnia 20 maja 2014r. (Dz. U. poz. 643) - nowe zapisy (ust. 3-6):

55 3.  Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na: 1) czas pracy rodziców - na wniosek rodziców; 2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

56 4.  Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej oraz w szkole prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów...

57 … W przypadku szkół specjalnych, integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych i specjalnych zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych liczba uczniów na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela odpowiada liczbie uczniów wymaganej dla oddziału specjalnego lub integracyjnego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2.

58 5. Świetlica w szkole podstawowej oraz w szkole prowadzącej kształcenie specjalne, o której mowa w art. 71b ust. 1, zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

59 6.  Przepisy ust. 3-5 stosuje się także do gimnazjów, jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia zajęć świetlicowych.

60 Organizacja zajęć religii i etyki

61 Podstawa prawna: art. 12 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz z późn. zm.):

62 Art. 12. 1. Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie. 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych określa, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania przez szkoły zadań, o których mowa w ust. 1.

63 Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014r. (Dz. U. z 2014r. , poz
Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 478) wprowadziło zmiany w rozporządzeniu MEN z dnia kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r., nr 36, poz. 155 z późn. zm.)

64 1. Nastąpiła zmiana zapisu § 1 ust. 2 ww. rozporządzenia:

65 § 1. 1.  W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej «szkołami», organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

66 1) w szkołach podstawowych i gimnazjach - na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),
2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.

67 2. Życzenie, o którym mowa w ust
2.  Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmienione.

68 Opracowane wzory oświadczeń: - rodziców
pełnoletniego ucznia; mogą zawierać takie elementy, jak np. :

69 dane wnioskodawcy/wnioskodawców;
organ, do którego kierowany jest wniosek; podstawa prawna; wyrażenie woli (np. w formie: wyrażam wolę aby …. ; proszę o zorganizowanie ….) imię i nazwisko dziecka ……………. ;

70 zamierzony skutek prawny (np
zamierzony skutek prawny (np. uczestniczenie w /zorganizowanie lekcji religii –jakiej?, lekcji etyki – w szkole ………) w przypadku przedszkoli: zorganizowanie w ramach planu zajęć przedszkolnych nauki… wnioskodawcy muszą podać nazwę Kościoła lub Związku Wyznaniowego - podpis rodziców/prawnych opiekunów/ lub pełnoletniego ucznia

71 Art. 97 i art. 98 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r
Art. 97 i art. 98 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.): Artykuł 98 k.r.o. stanowi, że rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Artykuł 97 ust. 2 k.r.o. stanowi, że o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

72 2. skreślenie zdania w treści § 2 ust
2. skreślenie zdania w treści § 2 ust. 2 dotychczasowego rozporządzenia:

73 2.  Jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków), organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym. Liczba uczniów (wychowanków) w grupie lub punkcie katechetycznym nie powinna być mniejsza niż trzy.

74 Na stronach MEN pod adresem:
została zamieszczona w dniu 16 czerwca br. obszerna informacja nt. zasad organizowania nauki religii i etyki w nadchodzącym roku szkolnym oraz o wymaganych kwalifikacjach nauczycieli.

75 Zasady udostępniania proboszczowi informacji o uczęszczaniu ucznia na lekcje religii oraz o wynikach nauki są zamieszczone w dokumencie pn. „Ochrona danych osobowych w działalności Kościoła Katolickiego w Polsce - Instrukcja opracowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz sekretariat Konferencji Episkopatu Polski” (dostępnym na stronie internetowej pod adresem:

76 Nowa formuła egzaminów zewnętrznych

77 Wprowadzenie nowej formuły egzaminów zewnętrznych w 2015r
Wprowadzenie nowej formuły egzaminów zewnętrznych w 2015r. (sprawdzianu, egzaminu maturalnego) jest konsekwencją sukcesywnego wdrażania na kolejnych etapach edukacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

78 Nowa formuła sprawdzianu po klasie VI szkoły podstawowej
Nowa formuła egzaminu maturalnego dla absolwentów liceów ogólnokształcących

79 Nowe zasady przeprowadzania ww
Nowe zasady przeprowadzania ww. egzaminów zewnętrznych zostały wprowadzone rozporządzeniem MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 520)

80 Terminy egzaminów zostały ustalone przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i podane do wiadomości publicznej w komunikacie z dnia 3 lipca 2014r., zamieszczonym na stronie internetowej CKE:

81 Powtarzanie klasy – szkoły ponadgimnazjalne:
§ 2 cyt. wyżej rozporządzenia MEN z dnia 25 kwietnia 2013 r.

82 § 2. W przypadku uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, którzy nie uzyskali promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończyli szkoły ponadgimnazjalnej i uczęszczają po raz kolejny odpowiednio do: 1) klasy II w roku szkolnym 2013/2014, 2) klasy III w roku szkolnym 2014/2015, 3) klasy IV w roku szkolnym 2015/2016

83 - szkoła stwarza warunki do wyrównania różnic programowych wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych, określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977).

84 Inne akty prawne

85 Została opublikowana ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r
Została opublikowana ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie Znaku Polski Walczącej (Dz. U. poz. 1062): Art. 1. 1. Znak Polski Walczącej, będący symbolem walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i Okupantem podczas II wojny światowej, stanowi dobro ogólnonarodowe i podlega ochronie należnej historycznej spuściźnie Rzeczypospolitej Polskiej.

86 Teksty jednolite aktów prawnych dotyczących oświaty

87 Tekst jednolity aktu prawnego oznacza uwzględnienie w tekście pierwotnym zmian wprowadzonych przez prawodawcę, które: zostało opracowane przez organ ustawowo do tego upoważniony ogłoszone w sposób urzędowy cieszy się domniemaniem autentyczności.

88 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191). Tekst jednolity został ogłoszony 12 lutego 2014 r.

89 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz. U z 2014 r., poz. 263). Tekst jednolity ogłoszono marca 2014 r.

90 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 395). Tekst jednolity ogłoszono 27 marca 2014r.

91 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 893).

92 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji (Dz. U. z 2014 r., poz. 468). Tekst jednolity ogłoszono 9 kwietnia 2014 r.

93 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2014 r., poz. 392). Tekst jednolity ogłoszono 27 marca 2014 r.

94 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 414). Tekst jednolity ogłoszono 31 marca 2014 r.

95 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2014 r., poz. 1041).

96 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r
OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622). Tekst jednolity ogłoszono 16 maja 2014 r.

97 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur (Dz.U. z 2014 r., poz. 973).

98 Projekty aktów prawnych

99 Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

100 Projekt rozporządzenia MEN w sprawie przechodzenia ucznia z jednego typu publicznej szkoły do innego typu publicznej szkoły

101 Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji Uwaga! Akt prawny podpisany przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu VIII.2014r.

102 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki Uwaga! Akt podpisany i opublikowany w Dz.U. z 2014r., poz

103 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Uwaga! Akt prawny podpisany przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28. VIII.2014r.

104 Dotychczasowe wyzwania w stosowaniu prawa

105 Kontynuowanie nauki po kilkuletniej przerwie w szkołach dla dorosłych

106 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz z późn. zm.): Rozdział III Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkołach dla dorosłych

107 § 29. 1. Słuchaczowi szkoły dla dorosłych powtarzającemu semestr przed upływem 3 lat od daty przerwania nauki zalicza się te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uzyskał poprzednio semestralną ocenę klasyfikacyjną wyższą od oceny niedostatecznej, i zwalnia się go z obowiązku uczęszczania na te zajęcia.

108 § 23. ust. 4. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, o której mowa w § 13 ust. 2, ustala się po każdym semestrze. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych stanowią podstawę do promowania słuchacza na semestr programowo wyższy lub ukończenia przez niego szkoły.

109 Postępowanie administracyjne

110 Kodeks postępowania administracyjnego
Decyzje administracyjne dyrektora szkoły – są wydawane w oparciu o normy, zasady i przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U )

111 Art. 31.  1. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności:

112 5) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego: /…/ b) w stosunku do dyrektorów szkół w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów;

113 W myśl art. 31 ust. 1 pkt 5 lit. b kurator oświaty będzie działać jako organ wyższego stopnia nad dyrektorami szkół (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) w sprawach: 1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły, a także odroczenia obowiązku szkolnego lub obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 16 ust. 2 i 4);

114 2) zezwolenia, a także odmowy oraz cofnięcia zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego lub oddziałem szkolnym szkoły podstawowej, a obowiązku szkolnego lub nauki - poza szkołą (art. 16 ust. 8 i 14);

115 3) skreślenia ucznia, który nie podlega obowiązkowi szkolnemu, z listy uczniów szkoły (art. 39 ust. 2); 4) odmowy udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczenia uczniowi nauczyciela-opiekuna (art. 66 ust. 1).

116 Art. 71b. ust. 3 ustawy o systemie oświaty:
Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.

117 Art. 71b. ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
Od orzeczeń, o których mowa w ust. 3, rodzice dziecka mogą złożyć w terminie dni od dnia otrzymania orzeczenia odwołanie do kuratora oświaty.

118 Co może zrobić kurator oświaty. Art
Co może zrobić kurator oświaty? Art. 138 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego: Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której: 1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo 2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo 3) umarza postępowanie odwoławcze.

119 § 2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

120 Znajomość przepisów prawa oświatowego jest również
Znajomość przepisów prawa oświatowego jest również podstawą profesjonalnych działań nauczyciela

121 Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U )

122 Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują: umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. §7 ust. 1 pkt 3 cyt. wyżej rozporządzenia MEN

123 Sposób organizacji pracy nauczyciela – zapisany w art. 42 ust
Sposób organizacji pracy nauczyciela – zapisany w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., nr 97, poz. 674 ze zm.) - przewiduje, iż w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy powinien on (poza zajęciami prowadzonymi bezpośrednio z uczniami) również realizować zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

124 Art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy Karta Nauczyciela:
2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za: /…/ 4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

125 Czy uczeń musi legitymować się wiedzą uzyskaną na
Czy uczeń musi legitymować się wiedzą uzyskaną na wcześniejszych etapach edukacyjnych?

126 Nauczanie liniowe – koncepcja zakładająca, że każdy kolejny etap edukacyjny jest kontynuacją poprzedniego. Podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej… („Kształcenie ogólne na III i IV etapie edukacyjnym, choć realizowane w dwóch różnych szkołach, tworzy programowo spójną całość”; „Na III i IV etapie edukacyjnym wymaga się od uczniów także wiadomości i umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych.”

127 Czy nauczyciel musi zrealizować całą podstawę programową?

128 Czy nauczyciel musi zrealizować całą podstawę programową?
Państwo organizuje system oświaty i formułuje generalne wymagania wobec szkół na podstawie zapisów konstytucyjnych art. 70 Konstytucji RP w brzmieniu: Każdy ma prawo do nauki. Nauka do18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa. Ustawą tą jest ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) i wydane na jej podstawie rozporządzenia.

129 Czy nauczyciel musi zrealizować całą podstawę programową?
Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: /…/ 13) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego - należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego, oraz zadania wychowawcze szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego i programach nauczania oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych;

130 Czy nauczyciel musi zrealizować całą podstawę programową?
13a)podstawie programowej kształcenia w zawodach - należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, niezbędnych dla zawodów lub kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, uwzględniane w programach nauczania i umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych oraz warunki realizacji kształcenia w zawodach, w tym zalecane wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego;

131 Czy nauczyciel musi zrealizować całą podstawę programową?
Zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o systemie oświaty przedszkolem publicznym jest przedszkole, które realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Niepublicznych przedszkoli w analogicznym zakresie dotyczy zapis art. 6 ust 5 pkt 1 normujący, iż realizowane programy wychowania przedszkolnego uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego.

132 Czy nauczyciel musi zrealizować całą podstawę programową?
Wymagania wobec szkół publicznych i niepublicznych zostały sformułowane w art. 7 wyżej cytowanej ustawy w brzmieniu: Art Szkołą publiczną jest szkoła, która: realizuje: a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe — również podstawę programową kształcenia w zawodach, /…/ 3. Szkoła niepubliczna może uzyskać uprawnienia szkoły publicznej wymienione w ust. 2, jeżeli: 1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. a;

133 Czy nauczyciel musi zrealizować całą podstawę programową?
Nauczyciel realizuje zadania przydzielone mu przez dyrektora szkoły. Zgodnie z zapisami art. 60 ust 1 pkt 5 ww. ustawy zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki powinien być określony w statucie szkoły lub placówki publicznej”. Obowiązki nauczyciela w aspekcie generalnym zostały określone w art. 6 ustawy Karta Nauczyciela w brzmieniu: „Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest: 1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę…

134 Czy nauczyciel musi zrealizować całą podstawę programową?
Art. 22a. 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny. 2. W przypadku innej formy wychowania przedszkolnego nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły podstawowej program wychowania przedszkolnego. 3. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe w danym zawodzie przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania do danego zawodu.

135 Czy nauczyciel musi zrealizować całą podstawę programową?
4. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego albo treści nauczania ustalonych w formie efektów kształcenia dla danego zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodach. 5. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.

136 Czy nauczyciel musi zrealizować całą podstawę programową?
6. Dyrektor przedszkola lub szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danym przedszkolu lub danej szkole przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3.

137 Czy nauczyciel musi zrealizować całą podstawę programową?
7. Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu lub danej szkole programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor przedszkola lub szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także całości podstawy programowej kształcenia w zawodach, w których kształci szkoła.

138 Czy nauczyciel musi zrealizować całą podstawę programową?
Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo – przyznane mu w przepisach art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.Dz.U. z 2014 r., poz. 191) - do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru spośród zatwierdzonych do użytku szkolnego podręczników i innych pomocy naukowych.

139 Czy nauczyciel musi zrealizować całą podstawę programową?
Możliwość odstąpienia od realizacji niektórych treści nauczania jest przewidziana w zapisach § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U ): 2. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia i warunków miejsca, o którym mowa w § 3 ust. 4 i 5, w którym organizowane są zajęcia indywidualnego nauczania.

140 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA obowiązujące od 1 września 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google