Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwazachodniopomorskiego Szczecin, 28 sierpnia 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwazachodniopomorskiego Szczecin, 28 sierpnia 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwazachodniopomorskiego Szczecin, 28 sierpnia 2014 r.

2 Program spotkania 1.Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. 2.Informacja dot. przygotowania publicznych szkół podstawowych do rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci 6-letnie. 3.Wspomaganie szkół w zakresie ewaluacji wewnętrznej. 4.Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015. 5.Plan nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015. 6.Zmiany w prawie oświatowym. 7.Wspomaganie szkół/placówek przez placówki doskonalenia nauczycieli. 8.Komunikaty.

3 3 Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014

4 Realizacja nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/14 Forma nadzoru pedagogicznegoLiczbaŁącznie Ewaluacjacałościowa37 340 problemowa303 Kontrola (od 1.09.2013 r. do 31.07.2014 r.) planowa314 686 doraźna372 Monitorowanie431+112+217760

5 5 Ewaluacja

6 Szkoły/placówkiLiczba ewaluacji Przedszkola140 Szkoły podstawowe84 Gimnazja64 Licea ogólnokształcące19 Technika6 Szkoły policealne1 Placówki doskonalenia nauczycieli2 Placówki oświatowo-wychowawcze5 MOW, MOS, SOSW12 Bursy, Domy Wczasów Dziecięcych7 Łącznie:340

7 7 Ewaluacja problemowa realizowana w przedszkolach i szkołach w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej Przedszkola  „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;  „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;  „Respektowane są normy społeczne”.Szkoły  „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający; uczeniu się”  „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;  „Respektowane są normy społeczne”.

8 8 Ewaluacja problemowa realizowana w przedszkolach i szkołach w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej Placówki doskonalenia nauczycieli  „Promowana jest wartość edukacji”;  „Wykorzystywane są zasoby placówki i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju”;  „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”. Placówki oświatowo-wychowawcze  „Planuje i organizuje się pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”;  „Respektowane są normy społeczne”.

9 9 Ewaluacja problemowa realizowana w przedszkolach i szkołach w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej MOS, MOW, SOSW  „Podejmowane w placówce działania są zorganizowane w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”;  „Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;  „Respektowane są normy społeczne”. Bursy, DWD  „Planuje i organizuje się pracę w sposób sprzyjający osiąganiu celów placówki”;  „Respektowane są normy społeczne”.

10 10 Ewaluacja problemowa w zakresie wybranym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Przedszkola  „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;  „Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.Szkoły  „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;  „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”.

11 11 Wyniki: W zdecydowanej większości szkół i placówek stwierdzono wysoki poziom (B) spełniania wymagań państwa. W 1 placówce określono niski poziom (E) spełnienia wymagania: „Wychowankowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.

12 12

13 13 W roku szkolnym 2013/2014 kurator oświaty zajął stanowisko wobec 7 pisemnych umotywowanych zastrzeżeń dotyczących raportów z ewaluacji, z czego w 1 przypadku stwierdził zasadność zgłoszonych zastrzeżeń.

14 14 Rekomendacje do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów w zakresie ewaluacji 1)Włączenie rodziców do współpracy na poziomie działań koncepcyjnych dotyczących prowadzonych w szkołach/placówkach oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych oraz podczas ich modyfikacji. 2)Wykorzystywanie potencjału uczniów i zwiększanie ich udziału w procesie decyzyjnym w zakresie planowania ich dalszego rozwoju oraz procesu wzajemnego uczenia się uczniów od siebie. 3)Zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów. 4)Indywidualizowanie pracy z uczniem.

15 15 5)Pogłębiona analiza procesów edukacyjnych i wdrożenie potrzebnych zmian. 6)Wnikliwa diagnoza zachowań młodzieży, a także podejmowanie przez szkoły działań profilaktycznych, które pozwolą wyeliminować miejsca i sytuacje stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów. Analiza i ocena efektywności wdrożonych przedsięwzięć. 7)Wykorzystanie informacji dotyczących losów absolwentów do planowania i doskonalenia procesów dydaktyczno-wychowawczych.

16 16 Kontrola

17 17 L.p. Tematyka kontroli planowych Liczba kontrolowanych szkół Liczba dyrektorów, którzy otrzymali zalecenia 1.Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w publicznych przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi oraz w publicznych przedszkolach i szkołach integracyjnych. 3417 2.Kontrola w zakresie zgodności szkolnego planu nauczania technikum z ramowym planem nauczania dla ww. szkoły. 101 3.Kontrola w zakresie zgodności kształcenia w szkołach zawodowych z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego. 190

18 18 L.p. Temat kontroli planowych Liczba kontrolowanych szkół Liczba dyrektorów, którzy otrzymali zalecenia 4.Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa organizacji pracy w świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej. 442 5.Kontrola zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie pobytu w szkole 2310 6.Kontrola wyboru podręczników przez nauczycieli i działań organizacyjnych dyrektora szkoły umożliwiających obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. 733

19 19 L.p. Temat kontroli planowych Liczba kontrolowanych szkół Liczba dyrektorów, którzy otrzymali zalecenia 7.Kontrola w zakresie zgodności realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum. 296 8.Kontrola w zakresie w zakresie zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznej szkole podstawowej. 449 9.Kontrola prawidłowości organizacji zajęć dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w publicznym przedszkolu 3216

20 KONTROLE DORAŹNE Obszary funkcjonowania szkół/placówek będące przedmiotem kontroli liczba kontroli liczba zaleceń zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami 1816 realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania 13841 przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, prowadzenia egzaminów, przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 3641 przestrzeganie statutu szkoły/placówki8392 przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia191 zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki 17760 Przestrzeganie przez szkołę niepubliczną przepisów art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty 340 inne72188

21 KONTROLE DORAŹNE Wnioskodawca kontroliLiczba przeprowadzonych kontroli MEN6 Rzecznik Praw Dziecka101 Zachodniopomorski Kurator Oświaty121 organ prowadzący szkołę/placówkę5 rodzice91 uczniowie/słuchacze6 nauczyciele4 inne podmioty38

22 22 Wnioski do planowania nadzoru pedagogicznego dyrektorów w związku ze stwierdzonymi podczas kontroli uchybieniami 1)Przestrzegać przepisów dotyczących ramowych planów nauczania w zakresie: –tygodniowej liczby zajęć obowiązkowych; –podziału uczniów na grupy na obowiązkowych zajęciach z języka obcego; –liczby uczniów w grupie na obowiązkowych zajęciach komputerowych zgodnej z liczbą stanowisk komputerowych; –zasięgania opinii RR i SU dot. przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym. 2)Organizować zajęcia w świetlicy w taki sposób, aby liczba uczniów przypadających na jednego wychowawcę nie przekraczała 25. 3)W oddziałach przedszkolnych ogólnodostępnych nie przekraczać liczby dzieci – 25, a w oddziałach integracyjnych – 20, z uwzględnieniem liczby dzieci niepełnosprawnych od 3 do 5.

23 23 4)Zapewnić uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły. 5)W statucie szkoły/placówki określić warunki pobytu zapewniające uczniom bezpieczeństwo oraz zakres zadań nauczycieli i pracowników związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. 6)Uaktualnić procedury postępowania dyrektora w sytuacji wypadku osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki. 7)Nie zawierać umów z podmiotami zewnętrznymi, które narzucałyby nauczycielom wybór podręcznika określonego wydawnictwa. 8)Organizować kształcenie specjalne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: –opracowywać indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, uwzględniające zalecenia zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych;

24 –opracowywać program zespołowo (nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem) po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną; –współpracować z rodzicami ucznia w realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu - rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia; –realizować zajęcia rewalidacyjne z uczniem niepełnosprawnym w wymiarze co najmniej 2 godzin w tygodniu; –do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych zatrudniać nauczycieli/specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska oraz rodzaju prowadzonych zajęć; –udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach wskazanych w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych.

25 25 9)Zobowiązuje się zespoły orzekające działające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego z uwzględnieniem wskazywania rodzaju niepełnosprawności dziecka, w tym bezwzględnego wskazywania stopnia upośledzenia umysłowego, jeśli jest ono rozpoznawane u dziecka. Bezwzględnie konieczne jest również wskazanie poziomu rozwoju intelektualnego, gdyż m.in. warunkuje on wybór podstawy programowej kształcenia ogólnego, w oparciu o którą odbywa się kształcenie danego ucznia. 10)Decyzje administracyjne muszą zawierać faktyczne i prawne uzasadnienie ich wydania. 11)W kontaktach z rodzicami zwrócić uwagę na prawo obydwojga rodziców do uzyskiwania rzetelnej informacji o ich dziecku niezależnie od postępowania rozwodowego. 12)Udzielać odpowiedzi pisemnych rodzicom w sprawach przez nich zgłaszanych.

26 MONITOROWANIE Tematykaliczba Monitorowanie stanu przygotowania szkół do przyjęcia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej w związku z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego. 431 Monitorowanie działań szkół w obszarze promocji zdrowia oraz profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 112 Monitorowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. 217

27 27 Monitorowanie przygotowania szkół podstawowych w województwie zachodniopomorskim na przyjęcie dzieci 6 - letnich rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego

28 28 I.Szkoła ma przygotowane pomieszczenia do pracy z dziećmi 6 - letnimi w klasie pierwszej - 414 II.Szkoła ma przygotowane pomoce dydaktyczne do pracy z dziećmi 6 - letnimi w klasie I - 426 III.Szkoła ma przygotowane miejsca zabaw i wypoczynku (część rekreacyjna, boisko, itp.) - 416 IV.Szkoła zapewnia uczniom klas I miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych - 431 V.Szkoła dba o adaptację uczniów klas I do warunków szkolnych - 409 VI.Nauczyciele prowadzący zajęcia edukacyjne w klasach I posiadają wymagane kwalifikacje - 431 VII.W szkole działa świetlica - 410 VIII.Dobór dzieci w grupach świetlicowych uwzględnia etap edukacyjny - 331 IX.Grupa świetlicowa liczy nie więcej niż 25 uczniów - 404 X.Czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb rodziców - 424 XI.Szkoła zapewnia uczniom posiłki - 423 XII.Szkoła uwzględnia inicjatywy rodziców uczniów klas I - 394

29 29 Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

30 1.Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego. 2.Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki. 3.Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach. 4.Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

31 31 W zakresie ewaluacji: Ewaluacje całościowe (10% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) – 26 Ewaluacje problemowe (60 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) – 156 Ewaluacje problemowe wybrane przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (30 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym) - 78

32 32 Ewaluacja problemowa realizowana w przedszkolach w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej „Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”; „Dzieci są aktywne”; „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”.

33 33 Ewaluacja problemowa realizowana w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych, placówkach kształcenia ustawicznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej „Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”; „Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”; „Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

34 34 Ewaluacja problemowa realizowana w placówkach oświatowo- wychowawczychw zakresie wskazanym przez Ewaluacja problemowa realizowana w placówkach oświatowo- wychowawczych w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków i umożliwiającą organizację pracy w sposób sprzyjający osiąganiu celów”; „Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego”.

35 35 Ewaluacja problemowa realizowana w placówkach doskonalenia nauczycieliw zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej Ewaluacja problemowa realizowana w placówkach doskonalenia nauczycieli w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”; „Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki”; „Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki”; „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

36 36 Ewaluacja problemowa realizowana w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej „Placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój wychowanków”; „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

37 37 Ewaluacje problemowe w zakresie wybranym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego w publicznych i niepublicznych szkołach różnych typów „Dzieci/uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”; „Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się” „Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”.

38 38 W zakresie kontroli: „Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum” „Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego” w publicznych szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach, publicznych szkołach ponadgimnazjalnych – 92 „Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem” w publicznych szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach - 65

39 39 „Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej” w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, oddziałach ogólnodostępnych lub/i integracyjnych - 87 „Prawidłowość wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego” - 31

40 40 Monitorowanie w zakresie: Proces wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.


Pobierz ppt "1 Narada z dyrektorami szkół/placówek województwazachodniopomorskiego Szczecin, 28 sierpnia 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google