Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym
Szczecin 13 października 2014

2 I. Nowe definicje profili studiów
Art. 2 ust. 18eb) profil ogólnoakademicki – profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi, realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy.

3 cd. profil ogólnoakademicki
rozp. MNiSW z dn. 3 X 2014 w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia § 4 ust. 5 – do definicji ustawowej dodaje zdobywanie przez studenta „umiejętności prowadzenia badań naukowych”. § 8 ust. 4 – doprecyzowuje że studentom należy zapewnić: „1) co najmniej przygotowanie do prowadzenia badań – w przypadku studiów pierwszego stopnia; 2) udział w badaniach – w przypadku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.”

4 Profil praktyczny Art. 2 ust. 18ea)
profil praktyczny – profil programu kształcenia obejmującego moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

5 cd. profil praktyczny 1) Zmiany dotyczące praktyk Art. 11 ust. 9
Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni prowadząca kształcenie na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia o profilu praktycznym jest obowiązana uwzględnić w programie kształcenia co najmniej trzymiesięczne praktyki zawodowe. Jednostka ta może organizować kształcenie przemiennie w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i w formie praktyk odbywanych u pracodawcy, uwzględniając realizację wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia

6 cd. profil praktyczny - praktyki
rozp. MNiSW z dn. 3 X 2014 w sprawie warunków prowadzenia … § 8 ust. 5 – wymiar praktyk to co najmniej trzy miesiące na „każdym z poziomów kształcenia”. § 4 ust. 1 pkt. 12 – program studiów musi określać łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych.

7 cd. profil praktyczny 2) Minimum kadrowe
Zgodnie z rozp. MNiSW z 3 X 2014 r., w sprawie warunków… § 12 ust. 4 – jeżeli jednostka prowadzi kierunek o dwóch profilach: ogólnoakademickim i praktycznym to minimum kadrowe dla tego kierunku musi być powiększone o co najmniej 30% minimum kadrowego profilu praktycznego. Ustawa - PoSW art. 9a ust. 1 – daje możliwość zatrudnienia na profilu praktycznym w wymiarze nie mniejszym niż 25% pełnego wymiaru czasu pracy.

8 Uprawnienia jednostek do prowadzenia kierunku
Art. 11 ustawy: Wydziały posiadające uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego mogą prowadzić studia o profilu ogólnoakademickim oraz praktycznym w ramach obszarów kształcenia oraz dziedzin odpowiadających uprawnieniom do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

9 c.d. uprawnienia jednostek do prowadzenia kierunku
Art. 11 ustawy: 2. Wydziały nieposiadające uprawnień do nadawania stopnia naukowego dr hab. ale posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze kształcenia i dziedzinie do których jest przyporządkowany kierunek studiów mogą prowadzić studia na profilu ogólnoakademickim i praktycznym.

10 c.d. uprawnienia jednostek do prowadzenia kierunku
Art. 11 ustawy: 3. Wydziały nieposiadające uprawnień nawet do nadawania stopnia naukowego doktora w obszarze kształcenia i dziedzinie, do których jest przyporządkowany kierunek studiów mogą: a) prowadzić studia o profilu praktycznym, b) prowadzić studia o profilu ogólnoakademickim tylko po spełnieniu określonych warunków.

11 Które kierunki prowadzone na naszej uczelni muszą zmienić profil z ogólnoakademickiego na praktyczny? Grupa pierwsza: Administracja (ZWAwJ) I i II stopień Ekonomia (ZWSEwG) II stopień Italianistyka z elementami studiów nad chrześcijaństwem (WT) I stopień Nauki o rodzinie (WT) I i II stopień Turystyka i rekreacja (WZiEU + WKFiPZ) I i II stopień Turystyka i rekreacja (WNoZ) I i II stopień Zdrowie publiczne (WKFiPZ) I stopień

12 Grupa druga (inna możliwość):
Które kierunki prowadzone na naszej uczelni muszą zmienić profil z ogólnoakademickiego na praktyczny? Grupa druga (inna możliwość): Analityka gospodarcza (WNEiZ) I stopień Ochrona środowiska (WB) I i II stopień Teologia (WT) JM

13 Które kierunki powinny dostosować profil praktyczny do nowych przepisów?
Grupa pierwsza: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (WF) I stopień Finanse i rachunkowość (ZWSEwG) I stopień Przyroda (WB + WNoZ) I stopień Wychowanie fizyczne (WKFiPZ) I i II stopień

14 Grupa druga (inna możliwość):
Które kierunki powinny dostosować profil praktyczny do nowych przepisów? Grupa druga (inna możliwość): Archeologia (WH) I stopień Filologia polska (WF) I i II stopień Fizyka (WMF) II stopień (można zrezygnować z profilu praktycznego) Gospodarka nieruchomościami (WNEiZ) I stopień Historia (WH) I stopień (można zrezygnować z profilu praktycznego) Kulturoznawstwo (WF) I i II stopień Matematyka (WMF) I i II stopień (można zrezygnować z profilu praktycznego)

15 Które kierunki powinny dostosować profil praktyczny do nowych przepisów?
8. Media i cywilizacja (WH) I stopień 9. Pedagogika (WH) I i II stopień 10. Pedagogika specjalna (WH) I stopień 11. Praca socjalna (WH) I stopień 12. Przedsiębiorczość i inwestycje (WNEiZ) I stopień 13. Rachunkowość i doradztwo finansowe (WNEiZ) I stopień

16 W jakim terminie należy dokonać zmian profili i programów kształcenia?
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o zmianie ustawy – PoSW oraz niektórych innych ustaw: Art. 23 ust. 1 i 2 – dla studiów pierwszego stopnia prowadzonych na kierunkach utworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy Senat Uczelni w terminie do dnia grudnia 2016 r. musi dostosować profile i programy kształcenia.

17 c.d. w jakim terminie należy dokonać zmian profili i programów kształcenia?
dla studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na kierunkach utworzonych przed dniem wejścia w życie ustawy Senat Uczelni w terminie do dnia 31 grudnia 2017 r. musi dostosować profile i programy kształcenia

18 c.d. w jakim terminie należy dokonać zmian profili i programów kształcenia?
W przypadku niedostosowania profili i programów kształcenia w terminach o których mowa powyżej: uczelnia nie przeprowadza rekrutacji na dany kierunek, poziom i profil kształcenia; uprawnienie jednostki do prowadzenia studiów wygasa z dniem zakończenia ostatniego cyklu kształcenia rozpoczętego przed upływem terminu określonego na dostosowanie.

19 II. Uznawanie efektów uczenia się
Ustawa rozróżnia dwa rodzaje efektów: efekty kształcenia – zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie kształcenia w systemie studiów oraz studiów trzeciego stopnia; efekty uczenia się - zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskiwanych w procesie uczenia się poza systemem studiów.

20 c.d. uznawanie efektów uczenia się
Potwierdzenie efektów uczenia się – formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (art. 2 ust.1, pkt. 18o).

21 c.d. uznawanie efektów uczenia się
Organizację potwierdzania efektów uczenia się powinien określić Senat Uczelni w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. Uchwała powinna określać: zasady, warunki i tryb potwierdzenia efektów uczenia się; sposób powoływania i tryb działania komisji weryfikujących efekty uczenia się.

22 c.d. uznawanie efektów uczenia się
Studentowi można zaliczyć w wyniku potwierdzania efektów uczenia się nie więcej niż 50% pkt. ECTS. Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzania efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

23 c.d. uznawanie efektów uczenia się
Do potwierdzania efektów uczenia się będą uprawnione wydziały posiadające co najmniej pozytywna ocenę programową na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a w przypadku nieprzeprowadzenia oceny na tym kierunku – wydziały posiadające uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie obszaru kształcenia i dziedziny do których jest przyporządkowany ten kierunek.

24 III. Prace dyplomowe Ustawa - PoSW w dodanym art. 167a wprowadziła zapisy dotyczące pracy dyplomowej i obowiązku jej sprawdzania w systemie antyplagiatowym. Uczelnia została zobowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych. Obowiązek ten nie obejmuje prac dyplomowych studentów, którzy w dniu 1 X 2014 r. studiowali na ostatnim roku studiów.

25 c.d. prace dyplomowe Repozytorium ma prowadzić minister. Natomiast rektor uczelni został zobowiązany do wprowadzania pracy dyplomowej do repozytorium niezwłocznie po zdaniu egzaminu dyplomowego. Rektor został także zobowiązany, w terminie do 31 XII 2016, do przekazania prac dyplomowych, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po dniu 30 IX 2009 r. UWAGA: Weszło w życie zarządzenie nr 29/2014 Rektora US z dnia 18 czerwca 2014 w sprawie wprowadzenia w US uczelnianego programu antyplagiatowego

26 Zmiana liczby punktów ECTS z 60 na 30.
IV. Studia podyplomowe Zmiana liczby punktów ECTS z 60 na 30.

27 Rozporządzenie MNiSW z 3 X w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia czyli 10 października 2014 r. Najważniejsze zmiany: Obowiązek dostosowania w terminie do dnia 1 X 2015 programów kształcenia do wymogów określonych w § 4 rozporządzenia czyli o: - minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach niezwiązanych z kierunkiem zajęć ogólnouczelnianych lub zajęć na innym kierunku studiów;

28 Rozporządzenie MNiSW z 3 X w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia - liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk humanistycznych i nauk społecznych, nie mniejszą niż 5 pkt. ECTS; liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego; łączną liczbę punktów ECTS za praktyki zawodowe.

29 Rozporządzenie MNiSW z 3 X w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 2. Możliwość dokonywania zmian w celu doskonalenia programów kształcenia, w tym w zakresie zakładanych efektów kształcenia; z zastrzeżeniem że wydziały nieposiadające uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego mogą dokonywać tych zmian tylko w ograniczonym zakresie, np.: 30% ogólnej liczby zakładanych efektów. Zmiany efektów wymagają zatwierdzenia przez Senat US.

30 Rozporządzenie MNiSW z 3 X w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia 3. Obowiązek uczelni, w terminie do dnia 1 X 2015 r., dostosowania minimów kadrowych dla prowadzonych kierunków studiów do wymogów określonych w omawianym rozporządzeniu.

31 . Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google