Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zasady finansowania i rozliczania zadań publicznych przez JST z zakresu współpracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zasady finansowania i rozliczania zadań publicznych przez JST z zakresu współpracy."— Zapis prezentacji:

1 Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zasady finansowania i rozliczania zadań publicznych przez JST z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Artur Gluziński Kołobrzeg listopada 2011

2 12 września 2011 Prezydent podpisał nowelizację,
Zmiany w ustawie dot. programu współpracy 19 sierpnia 2011 Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 12 września 2011 Prezydent podpisał nowelizację, 2 listopada 2011 weszły w życie Zmiany dot. Programu współpracy, organizacji konkursów ofert, funkcjonowania komisji konkursowych, małych grantów, inicjatywy lokalnej i organizacji pożytku publicznego.

3 Zmiany dot. Programu współpracy
Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

4 Sprawozdanie z programu
Brak ustawowego wskazania co powinno zawierać sprawozdanie. Nie wskazano jak ma wyglądać przekazanie Radzie sprawozdania. Nie wskazano czy umieszczenie sprawozdania w BIP oraz przekazanie Radzie ma się odbyć równocześnie,

5 Proponowany zakres sprawozdania
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych; 2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert; 3) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego; 4) liczba umów zawartych w trybie art. 19a ustawy; 5) liczba beneficjentów zrealizowanych zadań; 6) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych przez podmioty; 7) liczba projektów aktów normatywnych konsultowanych przez podmioty.

6 Kwota w programie Nie będzie już obowiązku wskazania dokładnej kwoty przeznaczonej na realizacje programu współpracy, a co za tym idzie zmieniania uchwały gdy kwota ulegnie zmianie, Nowelizacja w programie będzie wskazywana wysokość środków planowanych na realizację programu

7 Inne zmiany – obsługa konkursu
Obsługa konkursu może być zlecona organizacjom pozarządowym, Doprecyzowanie tego co nie może być zlecone: ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, wyboru ofert, ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, zawierania umów o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3; unieważnienia otwartego konkursu ofert,

8 Komisja konkursowa-zmiany
W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie

9 Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli: 1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub 2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub 3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu

10 Rozstrzygnięcie konkursu
Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty. Do tej pory nie było wskazanego terminu, kiedy można domagać się uzasadnienia.

11 Małe granty Doprecyzowanie, że wniosek w trybie małych grantów ma być złożony na formularzu ofertowym,

12 Inicjatywa lokalna Wnioskodawca może otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej – usunięto zapis o umowie użyczenia,

13 Ważne zmiany dot. spółdzielni socjalnych
19 sierpnia 2011 Sejm uchwalił także ustawę o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, która zmienia także ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W myśl tych zmian do spółdzielni socjalnych nie mają zastosowania przepisy dot. inicjatywy lokalnej, opp.

14 Powyższe zmiany wchodzą w życie w terminie 30 dni do dnia ogłoszenia,
Opublikowano w Dz.U. Nr 209 poz z 3 października 2011 Zmiany wchodzą w życie 2 listopada 2011 Będą zatem obowiązywać także do Programu Współpracy na 2012 rok.

15 Przekazanie dotacji - wątpliwości
Jednorazowy przelew – w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, Zawarcie umowy – „bez zbędnej zwłoki” a gospodarność środkami publicznymi, Załączniki do umowy, Transze – ile i na jakich zasadach należy przekazać, Terminy przekazania transz, Rozliczenie kolejnych transz a zapisy umowy.

16 Obowiązki informacyjne
Obowiązek informowania, że zadanie jest współfinansowane/finansowane ze środków otrzymanych od samorządu. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.

17 umieszczania logo samorządu na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środkach trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.

18 Uprawnienia samorządu
rozpowszechnianie w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazwy oraz adresu zleceniobiorcy, przedmiotu i celu, na który przyznano środki, oraz informacji o wysokości przyznanych środków.

19 Realizacja zadania Możliwość przesunięcia środków między pozycjami kosztorysu, a nie kategoriami wydatków (koszty merytoryczne, obsługi zadania, pozostałe w tym wyposażenia i promocji) Bez dokonania aneksów jedynie w % wymiarze określonym w umowie realizacji zadania, Przekroczenia limitów – dotacja pobrana w nadmiernej wysokości

20 Harmonogram i inne ważne terminy
Zmiany w harmonogramie realizacji jedynie w formie aneksu, Daty wystawienia i płatności faktur/rachunków jedynie w okresie realizacji zadania (zawartego w umowie),

21 Prawidłowy opis faktur
Faktury/rachunki, umowy (o dzieło, zlecenie) związane z realizacją zadania winny być opisane zgodnie z wymogami określonymi w Art.21 Ustawy o rachunkowości na odwrocie winny zawierać:

22 pieczęć organizacji oraz
sporządzony w sposób trwały opis: a. „Operacja dotyczy realizacji zadania (nazwa zadania i nazwa konkursu) , b. zgodnie z zawartą umową nr z dnia ..... c. w przypadku aneksu do umowy należy dopisać: oraz zgodnie z Aneksem nr z dnia......)

23 opis merytoryczny zadania, którego dotyczy (w tym czas i miejsce)
a. przeznaczenie zakupionej usługi, towaru lub opłaconej należności. b. w jakiej części (kwotowo) została należność z faktury/rachunku opłacona ze środków pochodzących z dotacji. c. „Stwierdzam zgodność merytoryczną” data i czytelny podpis osoby/osób uprawnionych, zgodnie z KRS

24 sprawdzono pod względem rachunkowym i formalnym”
data i czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

25 dekret księgowy - sposób ujęcia dowodu w księgach rachunkowych wraz z podpisem osoby dokonującej wpisu do ewidencji księgowej oraz numerem dowodu księgowego (data i podpis umożliwiający identyfikację osoby podpisującej); a. numer z dziennika księgowego (numer należy wpisać w prawym górnym rogu dokumentu) b. numer pozycji z kosztorysu (w prawym dolnym rogu)

26 Każda z faktur (rachunków) powinna zawierać informację o stosowaniu ustawy „Prawo zamówień publicznych” wraz z przywołaniem stosownego artykułu ustawy

27 Płatnicy podatku VAT są zobowiązani do opisu każdej faktury VAT przedkładanej do rozliczenia z dotacji. Opis winien w sposób szczegółowy wskazywać czy podatek VAT jest kosztem dla beneficjenta.

28 Jeżeli do sprawozdania z realizacji zadania dołączane są kserokopie dokumentów księgowych, winny być to kserokopie dwustronne tak opisanych faktur/rachunków. Kserokopie muszą być obustronnie potwierdzone za zgodność z oryginałem z datą i podpisem osoby uprawnionej, zgodnie z KRS Przykład opisu faktury - załacznik

29 Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

30 Oznacza to, że organizacja z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie realizacji zadania publicznego zobligowana jest do prowadzenia rozliczenia tej dotacji na odrębnych kontach księgowych

31 Księgowość i kontrola zadania
Zleceniobiorca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym realizował zadanie publiczne. Obowiązek poddania się kontroli w tym samym terminie

32 Wykorzystanie odsetek
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych umową. Dotyczy to także ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych środków, które należy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania publicznego.

33 Rozliczenie wkładu własnego
Rozliczenie wkładu finansowego – zestawienie faktur rachunków, Rozliczenie wkładu osobowego (społeczna praca członków/wolontariuszy) – przykład oświadczenia, Wydatkowanie wkładu własnego a zapisy umowy,

34 Dotacje na 2012- sposoby przekazania
Otwarty konkurs ofert, Małe granty, Niefinansowe wsparcie zadania przez samorząd – inicjatywa lokalna,

35 Dziękuję za uwagę. Artur Gluziński


Pobierz ppt "Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zasady finansowania i rozliczania zadań publicznych przez JST z zakresu współpracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google