Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XIII LO semestr I do 8.12.14 r. Wystawienie przewidywanych ocen semestralnych 9.12.14 r. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XIII LO semestr I do 8.12.14 r. Wystawienie przewidywanych ocen semestralnych 9.12.14 r. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych."— Zapis prezentacji:

1

2 XIII LO semestr I do 8.12.14 r. Wystawienie przewidywanych ocen semestralnych 9.12.14 r. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych do 13.01.15 r. Wystawianie ocen semestralnych, zakończenie I semestru, składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne (do godziny 12.00) 15.01.15 r. Rada Klasyfikacyjna 3.02.15 r. Rada Plenarna 10.02.15 r. Zebranie z rodzicami po I semestrze Harmonogram zakończenia semestr ó w semestr II – klasy III liceum do 21.03.14 r. Wystawienie przewidywanych ocen końcoworocznych Informacja w iDzienniku do 22.04.15 r. Wystawianie ocen końcoworocznych, składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne (do godz. 15.00) 23.04.2015 r. Rada klasyfikacyjna

3 16.09.14 r. Spotkanie Dyrektora Szkoły z uczniami klas III LO dotyczące Matury 2015 16.09.14 r. Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami uczniów klas III LO dotyczące Matury 2015 do 30.09.14 r. Złożenie wstępnych deklaracji (przedmioty, poziom egzaminu, data na opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej do 15.10.14 r. Złożenie wniosku o dostosowanie egzaminu wraz z orzeczeniami do 02.01.15 r. Ogłoszenie harmonogramu części pisemnej (przedstawia CKE) 04.03.15 r. Ogłoszenie harmonogramu części ustnej (przedstawia dyrektor szkoły), informacja o pomocach dozwolonych na egzaminie (ogłasza CKE) 07.02.15 r. Ostateczny termin dokonywania zmian w deklaracjach maturalnych (tylko wyjątkowe przypadki) 04.03.15 r. Powołanie zespołów nadzorujących (powołuje Przewodniczący SZE). 26.06.15 r. godz. 12.00 pokój 311 Wydanie świadectw egzaminu maturalnego Harmonogram przygotowań do egzaminu maturalnego 04. – 29.05.2015 r. część pisemna i ustna egzaminu maturalnego

4 Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego Sesja egzaminacyjna trwa od 11 do 23 maja 2015 roku. 2. Przedmiotowy zespół egzaminacyjny (dalej również określany jako „zespół przedmiotowy”) może w danym dniu przeprowadzić egzamin dla nie więcej niż 20 osób. Szczegółowy harmonogram egzaminu, w tym: listę zdających wraz z godziną ich egzaminu, liczbę przerw i czas ich trwania ustala przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie później niż do 4 marca 2015 roku; ogłasza go uczniom/absolwentom i niezwłocznie przesyła do OKE. Dyrektor szkoły otrzyma zadania na każdy dzień części ustnej egzaminu określony w harmonogramie

5 Egzamin trwa ok. 15 minut i składa się z wypowiedzi monologowej oraz rozmowy z zespołem przedmiotowym.  Wypowiedź monologowa zdającego:  trwa ok. 10 minut (zdający może wygłosić swoją wypowiedź w czasie krótszym niż 10 minut; czas zdawania egzaminu nie może być jedynym i wiążącym kryterium negatywnej oceny)  nie może być przerywana przez zespół przedmiotowy (z wyjątkiem sytuacji, kiedy upłynął czas na nią przeznaczony).  Rozmowa z zespołem przedmiotowym:  trwa ok. 5 minut  może jedynie dotyczyć treści związanych z problemem określonym w zadaniu, tekstem literackim dołączonym do zadania oraz zagadnieniami, które zdający poruszył w wypowiedzi.  W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać ze słowników i innych pomocy.

6 Część ustna egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych Egzamin prowadzony jest w danym języku obcym nowożytnym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań; czas na zapoznanie się z treścią zadań jest wliczony w czas przeznaczony na wykonanie poszczególnych zadań Zdający losuje zestaw egzaminacyjny i przekazuje go egzaminującemu. Po otrzymaniu zestawu zdający przystępuje do wykonania zadań od 1. do 3.: zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role; w zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego; w zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego

7 Część pisemna egzaminu maturalnego w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: a. język polski b. matematyka c. język obcy nowożytny, ten sam, który zdaje w części ustnej Absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych.

8  biologia  chemia  filozofia  fizyka  geografia  historia  historia muzyki  historia sztuki  informatyka  język łaciński i kultura antyczna  język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)  język polski  matematyka  wiedza o społeczeństwie

9 Uczeń może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych wymienionych w pkt. 4.3., na poziomach określonych w pkt. 4.3.

10 Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: a.stwierdzenia, podczas trwania egzaminu, niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego b. wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów c. zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym d. stwierdzenia, podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej, niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym z danego przedmiotu w części pisemnej d. stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej zdającego występowania w jego pracy egzaminacyjnej jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego


Pobierz ppt "XIII LO semestr I do 8.12.14 r. Wystawienie przewidywanych ocen semestralnych 9.12.14 r. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach semestralnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google