Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej Borne Sulinowo

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej Borne Sulinowo"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej Borne Sulinowo

2 Borne Sulinowo, 16 grudnia 2011 r
Borne Sulinowo, 16 grudnia 2011 r. NARADA SŁUŻBOWA Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej

3 Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie wymogami dydaktyczno – metodycznymi zawartymi w „Systemie szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” w zakresie realizacji poszczególnych szkoleń dla strażaków ratowników OSP

4 Szkolenia OSP są realizowane:
Na podstawie obowiązującego „Systemu szkolenia...” Zgodnie z wytycznymi KG PSP, które określają, iż Komendy Powiatowe/ Miejskie PSP organizują wszystkie zakresy szkoleń dla strażaków OSP.

5 Szkolenia OSP c.d. Na naradzie służbowej w dniu r. z Komendantami Powiatowymi/Miejskimi PSP przedstawiono propozycję, aby szkolenia Naczelników i Komendantów Gminnych ZOSP RP koordynował Zarząd Wojewódzki ZOSP RP w Szczecinie, a realizował Ośrodek Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie.

6 Organizacja szkolenia
1. Pismo informacyjne do ośrodka szkolenia o uruchomieniu szkolenia i nadanie numeru szkolenia. – możliwość przyjazdu przedstawiciela ośrodka celem kontroli realizacji przedmiotowego szkolenia 2. Czynności rekrutacyjne. Kandydaci muszą spełniać WSZYSTKIE warunki określone w „Systemie szkolenia...” !!!

7 WARUNKI PRZYJĘCIA NA SZKOLENIE

8 Szkolenie strażaków ratowników OSP część I
Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat, Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne.

9 Szkolenie strażaków ratowników OSP część II
Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat, Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne. Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników część I

10 Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP
Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat, Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne. Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników część II

11 Szkolenie kierowców – konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP
Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat, Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne, Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II Prawo jazdy wymaganej kategorii.

12 Szkolenie strażaków ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach
Ukończone 18 lat i nie przekroczone 65 lat, Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, Wykształcenie co najmniej podstawowe (dotychczasowy system ośmioklasowy) lub gimnazjalne, Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II

13 Szkolenie dowódców OSP
Zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość udziału w działaniach ratowniczych, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Skierowanie na szkolenie od zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzone przez właściwy organ gminy, Świadectwo ukończenia co najmniej zasadniczej szkoły zawodowej, Zaświadczenie ukończenia szkolenia strażaków ratowników OSP część II, Zaświadczenie ukończenia kursu ratownictwa technicznego strażaków ratowników OSP, Co najmniej 3 – letni staż strażaka ratownika OSP,

14 KARTA SKIEROWANIA - wzór

15 KARTA SKIEROWANIA - wzór

16 Decyzja. Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP dot
Decyzja Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP dot. uruchomienia szkolenia Elementy składowe decyzji: Rodzaj szkolenia, Numer szkolenia, Termin szkolenia, Adresat, Powołanie Rady Pedagogicznej na szkolenie, Wskazanie osoby pełniącej funkcję kierownika szkolenia (odpowiadającej za przeprowadzenie weryfikacji, przygotowanie dokumentacji szkoleniowej, nadzorującej prawidłowość prowadzenia zajęć dydaktycznych na szkoleniu),

17 Decyzja. Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP dot
Decyzja Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP dot. uruchomienia szkolenia c. d. Uwaga! Jeśli część teoretyczna odbywa się z wyko-rzystaniem metody nauczania na odległość, tzw. e-learning zapis taki musi pojawić się w decyzji.

18 Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej
Główne elementy planu pracy dydaktyczno – wychowawczej: Rodzaj szkolenia, Numer szkolenia, Termin i miejsce realizacji szkolenia , Adresat – kogo dotyczy szkolenie, Wykaz kadry dydaktycznej na szkolenie (wykładowcy i instruktorzy), Baza sprzętowa (pojazdy, sprzęt, stanowiska do ćwiczeń), - Określenie możliwości konsultacji z kadrą dydaktyczną w sprawach niezrozumiałych, dot. procesu szkolenia.

19 Plan pracy dydaktyczno – wychowawczej jest uszczegółowieniem decyzji komendanta w sprawie uruchomienia szkolenia

20 Typowanie kadry do zajęć dydaktycznych:
Pamiętać należy, iż kadra przewidziana do zajęć musi być wyznaczona z osób wytypowanych przez właściwego Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP i zaakceptowana przez Komendanta Wojewódzkiego PSP. Uwaga! Aktualizacja wykazów!

21 Zebranie Rady Pedagogicznej po weryfikacji wymogów przez kandydatów na szkolenie
Wszystkie osoby stanowiące kadrę dydaktyczną powinny spotkać się na zebraniu Rady Pedagogicznej celem wysłuchania informacji o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych kandydatów na szkolenie i podjęcia decyzji o przekwalifikowaniu kandydatów na uczestników szkolenia

22 Dokumentacja nauczania
1.Plan zajęć - musi być zgodny z programem szkolenia, rozpisany co do każdej godziny dydaktycznej, zatwierdzony przez Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP). - musi być szczegółowo rozpisany co do tematów, dni realizacji, osób prowadzących zajęcia, miejsca prowadzenia zajęć, a w przypadku realizacji zajęć praktycznych podział na grupy szkoleniowe.

23 Dokumentacja nauczania
2.Realizacja zajęć Realizacja zajęć musi odbywać się na podstawie prezentacji multimedialnych KG PSP i konspektów do zajęć teoretycznych i praktycznych przekazanej KP/M PSP w roku 2006

24 Dokumentacja nauczania
3. Dokumentacja realizacji zajęć: Dziennik lekcyjny, Konspekty zatwierdzone przez Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP, Karty pracy sprzętu użytego do ćwiczeń.

25 Ważne! „Zajęcia praktyczne należy prowadzić w grupach (4-8 osobowych), stosownie do realizowanej tematyki, uwzględniając wskazówki do poszczególnych tematów”.

26 Przykład niezgodności!
„Zajęcia praktyczne prowadzi 4 instruktorów dla grupy 160 strażaków na szkoleniu. Zgodnie z wymogami systemu powinno być ich 20. Dlatego należy organizować kursy o liczebności adekwatnej do wymogów!!

27 Dokumentacja nauczania c. d.
4. Arkusze egzaminacyjne. 5. Protokół Komisji Egzaminacyjnej. 6. Ewidencja wydanych zaświadczeń.

28 Egzaminy końcowe Dopuszczenia strażaków do egzaminów następuje na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej Do egzaminu teoretycznego dopuszcza się słuchaczy, którzy uczestniczyli w co najmniej 80% jednostkach lekcyjnych objętych programem. Przystąpienie do egzaminu praktycznego uwarunkowane jest otrzymaniem pozytywnej oceny z egzaminu teoretycznego Za przeprowadzenie egzaminów odpowiada właściwy Komendant Powiatowy/Miejski PSP.

29 Decyzja. Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP dot
Decyzja ... Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP dot. powołania Komisji Egzaminacyjnej Elementy składowe decyzji: Rodzaj i termin szkolenia, Adresat, Termin, forma i sposób przeprowadzenia egzaminów końcowych, Skład Komisji egzaminacyjnej na szkoleniu, Osoba odpowiedzialna za przygotowanie egzaminów i prawidłowość ich przeprowadzenia.

30 Typowanie kadry do egzaminów końcowych:
Pamiętać należy, iż kadra przewidziana do egzaminów końcowych musi być wyznaczona z osób wytypowanych przez właściwego Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP i zaakceptowana przez Komendanta Wojewódzkiego PSP. Uwaga! Aktualizacja wykazów!

31 Zaświadczenia i uprawnienia
Wydaje Komendant Miejski/Powiatowy PSP Uprawnienia – stosowne do rodzaju ukończenia szkolenia (zgodnie z zapisami zawartymi w „Systemie szkolenia....”)

32 U W A G A! O planowanych terminach egzaminów należy poinformować ośrodek szkolenia w celu umożliwienia Naczelnikowi ośrodka wykonanie czynności wynikających z pełnienia nadzoru dydaktycznego. Do 14 dni od zakończenia szkolenia należy przesłać do Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie ewidencję wydanych zaświadczeń.


Pobierz ppt "Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej Borne Sulinowo"

Podobne prezentacje


Reklamy Google