Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE"— Zapis prezentacji:

1 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE
Danuta Maciejewska- Gondek DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTÓRÓW

2 Kwalifikacyjne Kursy zawodowe
Podstawa prawna: -roz. MEN z dnia 16 X 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; -roz. MEN o systemie oświaty ; -roz. MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; -roz. MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach i inne... DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTÓRÓW

3 DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27
Kto może prowadzić KKZ 1.Szkoły publiczne w zakresie zawodów w których kształcą. 2Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych w zakresie zawodów w których kształcą. 3. Publiczne i niepubliczne plcówki kształcenia praktycznego... 4. Instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno- szkoleniową. 5. Podmioty prowadzące działalność oświatową podejmowaną na zasadach ustawy o swobodzie działaności gospodarczej DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

4 DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27
KKZ KKZ jest jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły Zajęcia prowadzon na KKZ są wliczane do pensum DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

5 Wymagania formalne w zakresie uruchomienia KKZ
Sprawdzenie , czy dana kwalifikacja może być kształcona na KKZ. 2.Uzyskanie zgody JST na organizację KKZ. 3. Napisanie programu KKZ. 4. Zebranie co najmniej 20 słuchaczy / dorosłych/. 5. Ustalenie formy kształcenia DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

6 DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27
Finansowanie KKZ JST Pracodawcy / w przypdku ich wnioskowania o uruchomienie KKZ na zasadach ustawy o finansach publicznych/ PUP ze środków Funduszu Pracy lub programów UE. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

7 Formy kształcenia na KKZ
Stacjonarna / co najmniej przez 3 dni w tygodniu/ Zaoczna / co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni/ Z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

8 Wykorzystanie metod i technik KNO wymaga od organizatora:
- dostępu do oprogramowania umożliwiającego synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczem a prowadzącym; - materiałów dydaktycznych dostosowanych do KNO; bieżącej kontroli postępów w formie i terminach ustalonych przez organizatora; - bieżącej kontroli aktywności osób prowadzących zajęcia. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

9 Minimalna liczba godzin KKZ
1. W formie stacjonarnej – minimalna liczba godzin z podstawy programowej. 2. W formie zaocznej 65% z minimalnej liczby godzin z podstawy programowej. 3. KNO określa podmiot prowadzący to kształcenie. Ponadto w formie KNO obwiązek zorganizowania dodatkowego szkolenia z technik KNO przed rozpoczęciem zajęć. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

10 Obowiązki organizatora KKZ
Zapewnienie: odpowiedniej kadry; pomieszczeń, sprzętu i pomocy dydaktycznych, bhp warunków organizacyjnych i technicznych dla osób niepełnosprawnych; nadzoru; poinformowanie OKE o rozpoczęciu KKZ / do 14 dni/. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

11 Informacja do OKE powinna zawierać:
oznaczenie podmiotu prowadzącego KKZ; nazwę i symbol cyfrowy zawodu i kwalifikacji; termin rozpoczęcia i zakończenia KKZ; wykaz słuchaczy / imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia,PESEL/ DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

12 DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27
Dokumentacja KKZ program nauczania; dziennik zajęć; protokół z przeprowadzonego zaliczenia; ewidencję wydanych zaświadczeń DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

13 Ewidencja zaświadczeń zawiera:
-imię, nazwisko,adres zamieszkania oraz PESEL; -datę wydania zaświadczenia; -numer zaświadczenia; -potwierdzenie odbioru zaświadczenia. Wzór zaświadczenia w roz. w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

14 Program nauczania dla KKZ musi zawierać
Nazwa formy kształcenia: - typ kursu/ KKZ/; - symbol i nazwę kwalifikacji; - nazwy wszystkich zawodów, ich symbole cyfrowe, w których występuje dana kwalifikacja. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

15 DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTÓRÓW 2013-02-27
c.d 2. Czas trwania , liczba godzin kształcenia i sposób jego organizacji: - termin rozpoczęcia i zakończenia kursu, liczbę godzin, sposób ogranizacji kursu / stzcjonarny , zaoczny/, informacje o wykorzystaniu technik KNO / jeżeli dotyczy/ DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTÓRÓW

16 DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27
c.d 3. Wymagania wstępne dla uczestników kursu: informacja, czy kurs jest wyłącznie dla dorosłych, opis wykształcenia, jakie muszą posiadać kandydaci, konieczność posiadania zaświadczenia o stanie zdrowia DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

17 DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27
c.d 4. Cele kształcenia: Należy wpisać ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego / zapisy z przykładowych programów nauczania dla zawodów/ DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

18 DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27
c.d 5. Plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar: Należy wymienić wyodrębnione przedmioty i działy programowe wraz z liczbą godzin, z uwzględnieniem praktyk zawodowych dla kwlifikacji z poziomu technikum. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

19 6. Opis efektów kształcenia
c.d 6. Opis efektów kształcenia -uszczegółówione efekty dla danej kwalifikacji / materiał nauczania i metody dydaktyczne/ DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

20 DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27
c.d. 7. Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

21 DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27
c.d. 8. Wykaz literatury , niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych -warunki realizacji kształcenia w zawodzie/ trzecia część podstawy programowej/; środki i materiały dydaktyczne / z przykładowego programu opublikowanego przez KOWEZiU/; wykaz literatury. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

22 DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27
c.d. 9. Sposób i formę zaliczenia: wszystkich przedmiotów, całego kursu praktyk zawodowych. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

23 DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27
Słuchacze KKZ Osoby ,które ukończyły 18 lat. Osoby 16 albo 15 letnie / rop. MEN do ustaw o systemie oświaty z 1 IX 2012/ -z opóźnieniem ze względu na trudną sytuację życiową lub zdrowotną, - przebywające w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

24 Diagnoza kompetencji uczestników KKZ
Należy tak przygotować KKZ, aby mogły być uznane dotychczasowe drogi kształcenia. Uczestnik nie powinien powtarzać wcześniej uzyskanych efektów. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTÓRÓW

25 Zwalnianie , zaliczanie dotychczasowych treści kształcenia
Odbywa sie na wniosek zaintersowanego, o ile sposób organizacji kształcenia na KKZ umożliwia takie zwolnienie. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW

26 Osoba ubiegająca się o zwolnienie musi posiadać:
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe; świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom mistrza; -świadectwo czeladnicze lub mistrzowskie; świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe; świadectwo ukończenia liceum profilowanego; świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie; zaświadczenie o ukończeniu KKZ DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTÓRÓW

27 DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTÓRÓW 2013-02-27
Ukończenie KKZ KKZ kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs , potwierdzonym protokołem będącym dokumentacją KKZ DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTÓRÓW

28 Zaświadczenie o ukończeniu KKZ
Wzór zaświadczenia w rozporządzeniu w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych. W przypadku, gdy dana kwalifikacja występuje w kilku zawodach w zaświadczeniu należy wymienić wszystkie zawody DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTÓRÓW

29 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów KKZ
1.Należy wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego. 2. Wypełnioną deklarację złożyć dyrektorowi właściwej OKE nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu. 3. Należy dołączyć zaświadczenie o ukończeniu KKZ. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTÓRÓW


Pobierz ppt "KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google