Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Danuta Maciejewska- Gondek DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTÓRÓW 2013-02-27.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Danuta Maciejewska- Gondek DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTÓRÓW 2013-02-27."— Zapis prezentacji:

1 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Danuta Maciejewska- Gondek DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTÓRÓW 2013-02-27

2 Kwalifikacyjne Kursy zawodowe Podstawa prawna: -roz. MEN z dnia 16 X 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych; -roz. MEN o systemie oświaty ; -roz. MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; -roz. MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach i inne... DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

3 Kto może prowadzić KKZ 1.Szkoły publiczne w zakresie zawodów w których kształcą. 2Niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych w zakresie zawodów w których kształcą. 3. Publiczne i niepubliczne plcówki kształcenia praktycznego... 4. Instytucje rynku pracy prowadzące działalność edukacyjno- szkoleniową. 5. Podmioty prowadzące działalność oświatową podejmowaną na zasadach ustawy o swobodzie działaności gospodarczej DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

4 KKZ KKZ jest jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły Zajęcia prowadzon na KKZ są wliczane do pensum DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

5 Wymagania formalne w zakresie uruchomienia KKZ 1.Sprawdzenie, czy dana kwalifikacja może być kształcona na KKZ. 2.Uzyskanie zgody JST na organizację KKZ. 3. Napisanie programu KKZ. 4. Zebranie co najmniej 20 słuchaczy / dorosłych/. 5. Ustalenie formy kształcenia DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

6 Finansowanie KKZ 1.JST 2. Pracodawcy / w przypdku ich wnioskowania o uruchomienie KKZ na zasadach ustawy o finansach publicznych/ 3.PUP ze środków Funduszu Pracy lub programów UE. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

7 Formy kształcenia na KKZ 1.Stacjonarna / co najmniej przez 3 dni w tygodniu/ 2.Zaoczna / co najmniej raz na dwa tygodnie przez dwa dni/ 3.Z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

8 Wykorzystanie metod i technik KNO wymaga od organizatora: - dostępu do oprogramowania umożliwiającego synchroniczną i asynchroniczną interakcję między słuchaczem a prowadzącym; - materiałów dydaktycznych dostosowanych do KNO; -bieżącej kontroli postępów w formie i terminach ustalonych przez organizatora; - bieżącej kontroli aktywności osób prowadzących zajęcia. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

9 Minimalna liczba godzin KKZ 1. W formie stacjonarnej – minimalna liczba godzin z podstawy programowej. 2. W formie zaocznej 65% z minimalnej liczby godzin z podstawy programowej. 3. KNO określa podmiot prowadzący to kształcenie. Ponadto w formie KNO obwiązek zorganizowania dodatkowego szkolenia z technik KNO przed rozpoczęciem zajęć. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

10 Obowiązki organizatora KKZ Zapewnienie: -odpowiedniej kadry; -pomieszczeń, sprzętu i pomocy dydaktycznych, -bhp -warunków organizacyjnych i technicznych dla osób niepełnosprawnych; - nadzoru; -poinformowanie OKE o rozpoczęciu KKZ / do 14 dni/. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

11 Informacja do OKE powinna zawierać: -oznaczenie podmiotu prowadzącego KKZ; -nazwę i symbol cyfrowy zawodu i kwalifikacji; -termin rozpoczęcia i zakończenia KKZ; -wykaz słuchaczy / imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia,PESEL/ DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

12 Dokumentacja KKZ -program nauczania; -dziennik zajęć; -protokół z przeprowadzonego zaliczenia; -ewidencję wydanych zaświadczeń DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

13 Ewidencja zaświadczeń zawiera: -imię, nazwisko,adres zamieszkania oraz PESEL; -datę wydania zaświadczenia; -numer zaświadczenia; -potwierdzenie odbioru zaświadczenia. Wzór zaświadczenia w roz. w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

14 Program nauczania dla KKZ musi zawierać 1.Nazwa formy kształcenia: - typ kursu/ KKZ/; - symbol i nazwę kwalifikacji; - nazwy wszystkich zawodów, ich symbole cyfrowe, w których występuje dana kwalifikacja. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

15 c.d 2. Czas trwania, liczba godzin kształcenia i sposób jego organizacji: - termin rozpoczęcia i zakończenia kursu, -liczbę godzin, -sposób ogranizacji kursu / stzcjonarny, zaoczny/, -informacje o wykorzystaniu technik KNO / jeżeli dotyczy/ DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTÓRÓW 2013-02-27

16 c.d 3. Wymagania wstępne dla uczestników kursu: -informacja, czy kurs jest wyłącznie dla dorosłych, -opis wykształcenia, jakie muszą posiadać kandydaci, -konieczność posiadania zaświadczenia o stanie zdrowia DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

17 c.d 4. Cele kształcenia: Należy wpisać ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego / zapisy z przykładowych programów nauczania dla zawodów/ DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

18 c.d 5. Plan nauczania określający nazwę zajęć oraz ich wymiar: -Należy wymienić wyodrębnione przedmioty i działy programowe wraz z liczbą godzin, z uwzględnieniem praktyk zawodowych dla kwlifikacji z poziomu technikum. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

19 c.d 6. Opis efektów kształcenia -uszczegółówione efekty dla danej kwalifikacji / materiał nauczania i metody dydaktyczne/ DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

20 c.d. 7. Treści nauczania w zakresie poszczególnych zajęć i sposoby ich osiągania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

21 c.d. 8. Wykaz literatury, niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych -warunki realizacji kształcenia w zawodzie/ trzecia część podstawy programowej/; -środki i materiały dydaktyczne / z przykładowego programu opublikowanego przez KOWEZiU/; -wykaz literatury. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

22 c.d. 9. Sposób i formę zaliczenia: -wszystkich przedmiotów, -całego kursu - praktyk zawodowych. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

23 Słuchacze KKZ 1.Osoby,które ukończyły 18 lat. 2.Osoby 16 albo 15 letnie / rop. MEN do ustaw o systemie oświaty z 1 IX 2012/ -z opóźnieniem ze względu na trudną sytuację życiową lub zdrowotną, - przebywające w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

24 Diagnoza kompetencji uczestników KKZ 1.Należy tak przygotować KKZ, aby mogły być uznane dotychczasowe drogi kształcenia. 2.Uczestnik nie powinien powtarzać wcześniej uzyskanych efektów. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTÓRÓW 2013-02-27

25 Zwalnianie, zaliczanie dotychczasowych treści kształcenia Odbywa sie na wniosek zaintersowanego, o ile sposób organizacji kształcenia na KKZ umożliwia takie zwolnienie. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW 2013-02-27

26 Osoba ubiegająca się o zwolnienie musi posiadać: -dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe; -świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom mistrza; --świadectwo czeladnicze lub mistrzowskie; -świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe; -świadectwo ukończenia liceum profilowanego; -świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie; -zaświadczenie o ukończeniu KKZ DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTÓRÓW 2013-02-27

27 Ukończenie KKZ KKZ kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs, potwierdzonym protokołem będącym dokumentacją KKZ DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTÓRÓW 2013-02-27

28 Zaświadczenie o ukończeniu KKZ Wzór zaświadczenia w rozporządzeniu w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych. W przypadku, gdy dana kwalifikacja występuje w kilku zawodach w zaświadczeniu należy wymienić wszystkie zawody DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTÓRÓW 2013-02-27

29 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe dla absolwentów KKZ 1.Należy wypełnić pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu zawodowego. 2. Wypełnioną deklarację złożyć dyrektorowi właściwej OKE nie później niż 4 miesiące przed terminem egzaminu. 3. Należy dołączyć zaświadczenie o ukończeniu KKZ. DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTÓRÓW 2013-02-27


Pobierz ppt "KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Danuta Maciejewska- Gondek DCIZIDN w Wałbrzychu KONFERENCJA DLA DYREKTÓRÓW 2013-02-27."

Podobne prezentacje


Reklamy Google