Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracował: Maciej Karolak st. specjalista ds. ochrony gat. zwierząt Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracował: Maciej Karolak st. specjalista ds. ochrony gat. zwierząt Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy."— Zapis prezentacji:

1 Opracował: Maciej Karolak st. specjalista ds. ochrony gat. zwierząt Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

2 Źródła danych

3 * KPZMiUW we Włocławku * RDLP w Toruniu * RDOŚ Bydgoszcz – wizje terenowe na podstawie przedłożonych wniosków

4

5

6 Kryteria oceny czynnego siedliska bobrów.

7

8

9 Wyszukiwanie i oznaczanie miejsc gdzie występują: blisko żeremi i nor występują zimowe magazyny pokarmowe

10

11 na brzegach wód występują nowe, świeże zgryzy pni drzew i krzewów oraz świeże ścieżki bobrowe,

12

13 Żeremia, które są wyraźnie użytkowane przez bobry (świeże, maziste, uszczelnianie mułem, roślinnością, gałązkami),

14

15

16

17 Tamy są odnawiane bądź wybudowane w ostatnim okresie (świeże gałęzie, muł, nanoszone kamienie).

18 Określenie skali zagrożeń szkodami

19 * Kategoria 0 – miejsca, w których bobry nie powodują szkód w gospodarce człowieka i nie powodują zagrożenia powodziowego – miejsca bezkonfliktowe. * Kategoria 1 – miejsca, w których szkody występują sezonowo lub sporadycznie i powodują poważniejszego konfliktu. W miejscach tych nie ma konieczności ograniczania szkód, wymagających uzyskanie zezwolenia od zakazów wskazanych w art. 52 ustawy o ochronie przyrody.

20 * Kategoria 2 – miejsca, w których bytowanie bobrów powoduje dotkliwe szkody i stale uniemożliwia prowadzenie gospodarki oraz miejsca gdzie występuje zagrożenie spowodowania trwałych i niebezpiecznych uszkodzeń urządzeń technicznych (np. wały przeciwpowodziowe), w których należy zbadać możliwość podjęcia stosownych działań ograniczających szkody i zastossowania odpowiednich zabezpieczeń, t.j. montaż siatek na wałach, rur przelewowych w tamach lub rozważyć ewentualność usunięcia bytujących tam rodzin bobrowych.

21 Dla miejsc z kategorii 2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy rozważy kwestię wydania zarządzenia zwalniającego z zakazu niszczenia siedlisk, tam i żeremi, a jeśli metody ograniczania szkód i zabezpieczenia są w danym przypadku nieskuteczne, rozważy wydanie zarządzenia zwalniającego z zakazu zabijania, chwytania, transportu i przemieszczania.

22 Wyniki inwentaryzacji

23

24

25

26 Działania mające na celu minimalizację szkód bobrowych

27 * Prace interwencyjne (np. montowanie rur przelewowych w tamach bobrowych, przepustach drogowych), * Zabezpieczanie siatką grobli stawów rybnych, * Zabezpieczanie siatką drzew przed zgryzami bobrów,

28 Rura przelewowa umożliwiająca utrzymanie pożądanego poziomu wody w stawach i ciekach bobrowych.

29 Zabezpieczenie przepustu przed zabudowywaniem go przez bobry

30 * Zezwolenia na odstępstwa od zakazów dotyczących min. niszczenia tam bobrowych lub żeremi * Ponadto możliwe jest uzyskanie zezwolenia na odstrzał redukcyjny bobrów. Jest to działanie ostateczne stosowane po wykorzystaniu alternatywnych, mniej inwazyjnych metod.

31 + ogranicza podtapianie (rury przelewowe w tamach, przepustach). + zabezpiecza groble wałów przeciwpowodziowych, stawów rybnych, drzew (siatka metalowa). + Brak ingerencji w stan zachowania siedliska bobrowego. -P-Praco i czasochłonna. -K-Koliduje z pracami konserwacyjnymi cieków melioracyjnych. -W-Wymaga prac konserwacyjnych. -N-Niski stopień skuteczności.

32 Maciej Karolak St. specjalista ds. ochrony gat. zwierząt Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy mkarolak@rdos-bydgoszcz.pl 52 518 18 01, fax 52 518 18 02 Dziękuję za uwagę

33 Odstrzał redukcyjny bobrów - procedury

34 Załączniki: WWniosek - Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy; - cel wykonania wnioskowanych czynności; - opis czynności na którą może być wydane zezwolenie; - nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje; - liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek; - wskazanie sposobu, metody i stosowanych urządzeń do chwytania, odławiania lub zabijania zwierząt lub sposobu wykonania innych czynności oraz wynikających z tego zagrożeń; - wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta;

35 Załączniki:  Mapka z zaznaczonymi miejscami, na których wystąpiły szkody.  Opłata skarbowa Jednocześnie w przypadku szkód wyrządzonych przez bobry należy opisać powstałe szkody oraz scharakteryzować możliwe zagrożenia mogące powstać lub powstałe w wyniku zaistniałych szkód. Opisać miejsce wystąpienia szkód (np. nr działek lub działki, miejscowość, gmina, powiat). Dodatkowo należy opisać działania alternatywne jakie były wykonywane przed wystąpieniem o zgodę na redukcję populacji bobrów.

36 Termin obowiązywania zezwolenia: Zezwolenie jest ważne od 15 września do końca lutego roku następnego.

37 Kryteria brane pod uwagę przed wydaniem zezwolenia: RRodzaje, wielkość i wysokość poniesionych kosztów na wykonanie przez wnioskodawcę zabiegów lub czynności mających na celu ograniczenie szkód wyrządzonych przez bobry (np. zabezpieczanie drzew siatką, rozbiórka tam itp.). RRozmiar poniesionych szkód lub wysokość wypłaconych przez RDOŚ w Bydgoszczy odszkodowań. SStan populacji bobrów.

38 Decyzja zezwalająca na odstrzał redukcyjny bobrów jest działaniem ostatecznym, wydawanym po uprzednim stwierdzeniu braku skuteczności podjętych przez wnioskującego innych alternatywnych prac.

39 * Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. (Dz. U. 2012. 985) o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 października 2012 r. BÓBR W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) * Art. 56a. ust.1 Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zezwolić na obszarze swojego działania, na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat, w drodze aktu prawa miejscowego w formie zarządzenia, w stosunku do bobra europejskiego, kormorana czarnego oraz czapli siwej, na czynności podlegające zakazom określonym w art. 52 ust. 1.

40 BÓBR W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY (Dz. U. z 2009 Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) * Art. 56a. ust.2 Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności, których dotyczy zarządzenie, nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji gatunków objętych zarządzeniem oraz leży to w interesie zdrowia lub bezpieczeństwa powszechnego lub: w przypadku bobra europejskiego - wynika to z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do upraw rolnych, inwentarza żywego, lasów, rybostanu, wody lub innych rodzajów mienia.

41 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WPROWADZONYMI ZMIANAMI W PRZEPISACH * Określenie liczebności - INWENTARYZACJA * Jednym z elementów zarządzenia jest wiedza nt. niezagrożonego stanu populacji zwierząt, których zarządzenie dotyczy.

42

43 Instytucje (ankieterzy): - Lasy Państwowe - PZŁ - Melioranci (współpraca) - Służby ochrony przyrody - Inni zainteresowani Ankiety:

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53 1. naniesienie wszystkich uzyskanych terenowych wyników na mapy w skali 1:50 000; 2. graficzne otoczenie 1000 m buforem; 3. analiza - jakie elementy są przynależne do indywidualnych rodzin bobrowych.

54

55


Pobierz ppt "Opracował: Maciej Karolak st. specjalista ds. ochrony gat. zwierząt Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google