Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REFORMA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REFORMA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 REFORMA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

2 REFORMA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Pomocy udziela się : a) uczniowi b) rodzicom c) nauczycielom

3 REFORMA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela się uczniom,jeśli problemy wynikają z: 1) z niepełnosprawności; (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, IPET) 2) z niedostosowania społecznego; (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, IPET) 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, IPET) 4) ze szczególnych uzdolnień; (diagnoza pedagogiczna nauczyciela, specjalisty, opinia z ppp) 5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; (opinia z ppp) 6) z zaburzeń komunikacji językowej; (diagnoza logopedyczna) 7) z choroby przewlekłej; (zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności) 8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; (nauczyciel, specjalista, rodzice, uczeń) 9) z niepowodzeń edukacyjnych; (dokumentacja przebiegu nauczania) 10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; (nauczyciele, rodzice, uczeń, specjalista) 11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. (obserwacja zachowania ucznia, zgłoszenie rodzica, ucznia)

4 REFORMA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
3. Zasada dobrowolności Szkoła uzyskuje od rodziców zgodę na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub informuje o możliwości pisemnego sprzeciwu wobec proponowanych form pomocy. Uwaga! Zmiana w statucie szkoły Prawa rodziców: rodzice mają prawo do niewyrażenia zgody na udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymaga pisemnej zgody rodzica.

5 REFORMA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Formy pomocy dla ucznia W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 1) klas terapeutycznych; 2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; (np. z matematyki, jezyka polskiego …) 4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych; 6) warsztatów; 7) porad i konsultacji. Uwaga: zajęć rewalidacyjnych nie wlicza się do zajęć specjalistycznych, wynikają one z ramowych planów nauczania i realizuje się je zgodnie z programem reawlidacji

6 REFORMA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 3) porad i konsultacji.

7 REFORMA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Zajęcia rozwijające uzdolnienia – 45 minut Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. – wymagany jest program zajęć,

8 REFORMA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 45 minut Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. -wymagany jest program zajęć,

9 REFORMA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 60 minut* Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.- wymagany jest program zajęć,

10 REFORMA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Zajęcia logopedyczne – 60 minut* Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4 -wymagany jest program zajęć,

11 REFORMA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Zajęcia socjoterapeutyczne – 60 minut* Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

12 REFORMA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Formy pomocy dla rodziców i nauczycieli W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie: porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. Porad i konsultacji nie realizujemy w ramach godzin karcianych

13 REFORMA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Obowiązki szkół Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą w szczególności, w szkole – obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów szczególnych uzdolnień oraz trudności w uczeniu się;

14 REFORMA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Procedury udzielania pomocy 1. Uczeń, który posiada - orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni. Uczeń wobec, którego stwierdzono istnienie specjalnych potrzeb edukacyjnych (trudności w uczeniu się, szczególnych uzdolnień) UWAGA! Przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach. 2. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, specjaliści udzielają niezwłocznie uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy. 3. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, specjaliści informują wychowawcę o potrzebie udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 4. Wychowawca informuje innych nauczycieli o sytuacji ucznia, jeśli uzna taką potrzebę. 5. Wychowawca informuje rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 6. Wychowawca ustala formy pomocy oraz okres ich udzielania oraz proponowany wymiar godzin. 7. Dyrektor ustala ostatecznie wymiar godzin uwzględniając godziny, które ma do dyspozycji (KN). 8. Dyrektor informuje (do końca września) pisemnie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w sposób przyjęty w danym przedszkolu, szkole lub placówce. 9. Nauczyciele opracowują programy zajęć dla ucznia lub dla grupy uczniów.

15 REFORMA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Dokumentowanie udzielania pomocy Wychowawca prowadzi wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną Dokumentacja obowiązkowa: 1.Dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych oraz innych zajęć. Wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio uczniów lub wychowanków, indywidualny program pracy z uczniem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy, oraz odnotowuje się obecność uczniów lub wychowanków na zajęciach. 2.Program: Cele, treści, sposoby osiągania celów (metody), opis osiągnięć ucznia, ocena postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy.

16 REFORMA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
Procedury ucznia posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym: Wychowawca- koordynuje przygotowanie IPET dla danego ucznia. IPET tworzy zespół wszystkich nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem W IPET nauczyciele powinni zaznaczyć jak będą oceniać ucznia z daną niepełnosprawnością IPET należy opracować do końca września

17


Pobierz ppt "REFORMA SYSTEMU POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google