Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena gotowości szkolnej pięciolatków Materiały edukacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego www.ore.edu.pl Niniejszą prezentację proponujemy wykorzystać.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena gotowości szkolnej pięciolatków Materiały edukacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego www.ore.edu.pl Niniejszą prezentację proponujemy wykorzystać."— Zapis prezentacji:

1 Ocena gotowości szkolnej pięciolatków Materiały edukacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego www.ore.edu.pl Niniejszą prezentację proponujemy wykorzystać w pracy samokształceniowej nauczycieli, podczas zebrań Rad Pedagogicznych lub spotkań z rodzicami. 1

2 Plan prezentacji 1.Diagnoza przedszkolna Społeczne cele diagnozy przedszkolnej Rozporządzenia MEN dotyczące diagnozy przedszkolnej Zadania nauczycieli wynikające z aktów prawnych 2. Obserwacyjna metoda dla nauczycieli przedszkoli Koncepcja gotowości szkolnej (edukacyjnej) Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) Interpretacja wyników obserwacji z zastosowaniem SGE-5 3. Analiza gotowości dziecka do nauki w szkole Etapy analizy wyników Trafność diagnozy przedszkolnej 4.Wspieranie dzieci w osiąganiu gotowości szkolnej Indywidualizacja pracy z dzieckiem Kształtowanie postawy uczenia się w ciągu całego życia 2

3 Społeczne cele diagnozy przedszkolnej Zwiększanie szans edukacyjnych dzieci: →wyrównanie startu szkolnego dzieci, którym trudniej sprostać społecznym i instytucjonalnym oczekiwaniom; →zapobieganie niepowodzeniom dzieci w nauce; →podejmowanie wczesnych, racjonalnych i ekonomicznych działań wspierających ich rozwój; →zapewnienie wszystkim dzieciom ważnych i pozytywnych doświadczeń edukacyjnych; →budowanie u dzieci postaw sprzyjających kontynuowaniu edukacji w ciągu całego życia. 3

4 FUNKCJONOWANIE DZIECKA SPOSTRZEŻENIA NAUCZYCIELA WSPIERANIE ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA DZIAŁANIA NAUCZYCIELA DZIAŁANIA RODZICA WSPIERANI E INF. ROZMOWA PLANOWANIE WSPIERANI E Znaczenie diagnozy dla wspierania rozwoju dziecka 4

5 Korzyści wynikające z przeprowadzenia diagnozy przedszkolnej Indywidualizacja pracy z dzieckiem: →rozpoznanie potrzeb i możliwości dziecka; →zapewnienie zgodnych z potrzebami doświadczeń edukacyjnych i społecznych; →indywidualizacja w doborze metod pracy; →zaspokajanie ciekawości i budzenie zainteresowań, rozwijanie uzdolnień; →dbałość o ciągłość w edukacji, możliwość nawiązania do tego, co dziecko już zna i rozumie; →wzmacnianie poczucia własnej wartości czerpanego z aktywności i samodzielności; →rozpoznanie umiejętności społecznych m.in. relacji w grupie, radzenia sobie z emocjami oraz trudnymi i nowymi sytuacjami. 5

6 Diagnoza przedszkolna – zadania nauczycieli w świetle rozporządzeń MEN →wybór programu wychowania przedszkolnego, napisanie lub modyfikacja (program zawiera propozycję metody diagnozy i indywidualizacji pracy z dzieckiem); →przeprowadzenie obserwacji (w październiku / listopadzie a po raz drugi w kwietniu), dokumentowanie obserwacji pedagogicznych; →dokonanie analizy przygotowania dziecka do nauki w szkole; →przekazanie informacji rodzicom, aby mogli dziecko wspierać; →opracowanie planu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka; →przekazanie wyników diagnozy specjalistom w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 6

7 Obserwacja jako metoda poznawania dziecka Obserwacja pedagogiczna polega na świadomym, planowym i celowym rejestrowaniu zachowania człowieka, zjawisk i zdarzeń. →umożliwia bezpośrednie poznanie zachowania się dzieci oraz ich wypowiedzi w naturalnych warunkach; →pozwala na uzyskiwanie systematycznej informacji o dzieciach, ich rozwoju i postępach; →jest bezpieczna i nieinwazyjna, można ją stosować wielokrotnie →ułatwia określenie i zaplanowanie kierunków pracy wspierającej dzieci z uwzględnieniem kontekstu wystąpienia danego zachowania. 7

8 Proponowana koncepcja gotowości szkolnej →Gotowość szkolna ma wielowymiarowy charakter, wyznaczony przez zadania rozwojowe (A. Brzezińska 1991, R. Stefańska-Klar 2000) i obszary aktywności dziecka w środowisku przedszkolnym; →Gotowość do uczenia się jest wyrażana chęcią, zainteresowaniem, wytrwałością pomimo trudności i osiąganiem przez dziecko nieznacznych choćby postępów (E. Hurlock 1985); →Gotowość szkolna to pojęcie związane z rozwojem dziecka, ale kryteria gotowości są pochodną systemu edukacji; zadań, programów, warunków, wymagań nauczyciela i oczekiwań rodziców (E. Gruszczyk-Kolczyńska 1994, B. Wilgocka-Okoń 2003)‏. 8

9 Kierunki obserwacji według arkusza Skali Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka (SGE-5) Nauczyciel obserwuje, jak dziecko: →poznaje środowisko i siebie, uczy się rozumieć świat; →bawi się i uczy w grupie rówieśników, zdobywa doświadczenia społeczne; →uczy się samodzielności w nowych i trudnych sytuacjach; →wykonuje zadania, pracuje pod kierunkiem nauczyciela; →przygotowuje się do nauki czytania, pisania, matematyki. 9

10 Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka (SGE-5) obserwacyjna metoda dla nauczycieli Zadania rozwojowe u progu szkoły, obszary aktywności dziecka: A.poznawanie świata i siebie (6); B.zabawa i nauka w grupie rówieśników (5); C.samodzielność w trudnych sytuacjach (5); D.podejmowanie zadań i praca pod kierunkiem nauczyciela (3); E.przygotowanie do nauki czytania, pisania, matematyki(12). 31 punktów opisuje zachowanie i umiejętności dzieci. Nauczyciel szacuje występowanie zachowania lub umiejętności tak, raczej tak, raczej nie, nie. Podskale (SGE-5) rezultat statystycznej analizy wyników: →Kompetencje Poznawcze (11); →Aktywność (10); →Sprawność Psychomotoryczna (5); →Odporność Emocjonalna (5). Standardowe warunki, i procedura stosowania możliwe oszacowanie stopnia gotowości szkolnej dla każdej z czterech podskal. 10

11 Statystyczna interpretacja wyników obserwacji. Stopnie gotowości edukacyjnej w podskalach SGE-5 Badania standaryzacyjne SGE-5 marzec 2009 r.: →Próba 800 pięciolatków (ur. 2003), po 10 z grupy, 5 dziewcząt i 5 chłopców; →80 nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu całej Polski; →40 przygotowanych koordynatorów; →Badania indywidualne – Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia, Kwestionariusz dla Rodziców Sześciolatków (A. Frydrychowicz). Rozkłady wyników w czterech podskalach lewoskośne. Dla każdej podskali określono 3 stopnie gotowości edukacyjnej: → niski 10% najniższych wyników w badanej próbie; → niewystarczający do 30% wyników w badanej próbie; → dobry 70% dobrych i bardzo dobrych wyników w próbie. 11

12 Analiza gotowości dziecka do nauki w szkole 1.Wskazanie zachowania, umiejętności, zainteresowań, które będą sprzyjać nauce w szkole oraz tych, które naukę w szkole utrudnią. Ustalenie, które umiejętności trzeba rozwinąć, usprawnić; 2. Odnoszenie wyników obserwacji do ogólniejszych kategorii: a)treści podstawy programowej; b)koncepcji teoretycznych np. zadań rozwojowych; c)kategorii empirycznych np. podskal SGE-5. 3. Próba wyjaśnienia zachowania dziecka poprzez wskazanie jego związku z dotychczasowymi doświadczeniami lub przez wskazanie, jaką funkcję pełni dane zachowanie w życiu dziecka. 12

13 Co sprzyja trafności diagnozy przedszkolnej? →nastawienie na rozumienie dzieci, obserwowanie zachowań, zbieranie prac; →rozmowy z rodzicami i opiekunami (dane o stanie zdrowia dziecka, sytuacji rodzinnej, uzdolnieniach); →obserwowanie zachowań i umiejętności dziecka w codziennych sytuacjach, praktycznych, znanych dziecku; →gromadzenie danych i ostrożne interpretowanie; →świadomość różnic uwarunkowanych kulturowo i społecznie a także wynikających ze stanu zdrowia dzieci, płci i wieku liczonego w latach i miesiącach; →przekazywanie rodzicom wyników obserwacji (dialog); i odpowiadanie na ich pytania dotyczące nauki w I klasie; →postępowanie taktowne, dyskretne, cierpliwe i na miarę swoich umiejętności. 13

14 Jak przekazywać rodzicom wyniki obserwacji? →zadbaj o dobry czas i miejsce na rozmowę; →stwórz atmosferę zaufania i bezpieczeństwa; →ustal cel spotkania; →nazwij swoją pozytywną intencję, która motywuje Cię do udzielenia informacji; →przypomnij pozytywne doświadczenia i osiągnięcia dziecka; →opisz konkretne zachowanie, które powinno ulec zmianie; →zdefiniuj zachowania pożądane. 14

15 Jak przekazywać rodzicom wyniki obserwacji? →mów o zachowaniu dziecka, a nie o osobie; →skup się na swoich spostrzeżeniach, a nie na wnioskach; →dokonuj opisu, a nie oceniaj; →dziel się pomysłami i informacjami, zamiast dawać dobre rady; →skup się na korzyści, jaką chcesz przekazać odbiorcy, a nie na korzyści, jaką jest "wyrzucenie" jej z siebie; →ogranicz się tylko do takiej liczby informacji, którą odbierająca osoba może spożytkować. 15

16 Diagnoza przedszkolna – o tym trzeba pamiętać! →O wynikach nauki szkolnej decydują różne czynniki nie tylko poziom rozwoju umysłowego; →Bez gotowości rozwojowej ćwiczenie nie daje poprawy albo daje tylko czasową. Ważne jest wspieranie aktywności i samodzielności dzieci; →Gotowość szkolną trzeba odnosić do równowagi między wymaganiami szkoły a możliwościami rozwojowymi dziecka; →Stopnie gotowości szkolnej w podskalach SGE-5 nie wyznaczają normy rozwojowej ; →Niski i niewystarczający stopień gotowości edukacyjnej oznacza ryzyko niepowodzeń w nauce ; →Wyniki uzyskane za pomocą metody obserwacyjnej nie mogą być jedyną podstawą podejmowania decyzji pedagogicznych. 16

17 Działania nauczyciela, które pomagają dzieciom w osiąganiu gotowości do nauki w szkole →wspieranie aktywności i samodzielności dzieci – zachowanie równowagi między aktywnością dorosłych a aktywnością dzieci; →stopniowe przechodzenie od aktywności do podejmowania zadań – poprzez celowe, zaplanowane zabawy; →stopniowanie trudności zadań zapewnienie ciągłości w edukacji, możliwość nawiązania do tego, co dziecku jest już znane; →elastyczne stosowanie reguł w zabawach z grupą dzieci o zróżnicowanych potrzebach; →niestawianie dzieciom rygorystycznych wymagań, nieocenianie poprawności i nie karanie za brak oczekiwanych umiejętności. 17

18 Działania nauczyciela, które kształtują u dzieci postawę uczenia się w ciągu całego życia. →zapewnienie dzieciom poczucia wartości, zadowolenia, radości i ufności we własne siły poprzez okazywanie dumy z ich osiągnięć; →wspieranie rozwoju dzieci poprzez bogate, zróżnicowane środowisko wychowawcze – różnorodne materiały i sytuacje; →rozwijanie umiejętności społecznych i wielokulturowych, wyrażania siebie, szacunku dla innych, umiejętności porozumiewania się; →kształtowanie umiejętności językowych i komunikacyjnych, rozwijanie słownictwa, i zdolności ujmowania relacji przyczynowo- skutkowych. 18


Pobierz ppt "Ocena gotowości szkolnej pięciolatków Materiały edukacyjne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego www.ore.edu.pl Niniejszą prezentację proponujemy wykorzystać."

Podobne prezentacje


Reklamy Google