Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015"— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
W NOWEJ FORMULE

2 zwięzły opis sprawdzianu
Informatory o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 zostały opublikowane przez CKE 30 sierpnia 2013 r. Zawierają: podstawy prawne zwięzły opis sprawdzianu przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów 2

3 CZĘŚCI I PRZEBIEG SPRAWDZIANU Z ZAKRESU HISTORII LUB PRZYRODY
od roku 2015 80 minut CZĘŚĆ 1. przerwa CZĘŚĆ 2. 45 minut JĘZYK POLSKI MATEMATYKA JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY ANGIELSKI FRANCUSKI HISZPAŃSKI NIEMIECKI ROSYJSKI WŁOSKI TEKSTY I INFORMACJE Z ZAKRESU HISTORII LUB PRZYRODY 3

4 ZADANIA NA SPRAWDZIANIE
Część 1. Część 2. język polski matematyka język obcy nowożytny liczba zadań zamkniętych 8-12 8-12 35-45 liczba zadań otwartych Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów 2-4 2-4 4

5 wyniki z części pierwszej wynik ogólny
WYNIKI SPRAWDZIANU Na zaświadczeniu, które otrzyma uczeń, podane będą – wyrażone w procentach – cztery wyniki: wyniki z części pierwszej wynik ogólny wynik z języka polskiego wynik z matematyki wynik z części drugiej wynik z języka obcego nowożytnego Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów 5

6 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów 6

7 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI Wymagania stawiane szóstoklasistom na sprawdzianie są zapisane w podstawie programowej przedmiotu język polski dla II etapu kształcenia. Wymagania ogólne dotyczą: I. odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji, II. analizy i interpretacji tekstów kultury, III. tworzenia wypowiedzi i są wspólne dla wszystkich etapów kształcenia. Wymagania szczegółowe odwołują się do ściśle określonych, konkretnych umiejętności w obrębie wymagań ogólnych.

8 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI Zadania z języka polskiego będą się odnosić do różnego rodzaju tekstów kultury: Teksty mogą dotyczyć zagadnień związanych z historią lub szeroko rozumianą przyrodą. literackich (epickich i lirycznych), nieliterackich (publicystycznych i popularnonaukowych), ikonicznych.

9 PRZYKŁADY NOWYCH FORM ZADAŃ
CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI PRZYKŁADY NOWYCH FORM ZADAŃ Zadanie 2. (0–1) Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. Wymaganie ogólne II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego; […] poznaje specyfikę literackich i pozaliterackich sposobów wypowiedzi artystycznej […]. Wymaganie szczegółowe 2.3. Uczeń odróżnia realizm od fantastyki. 2.4. Uczeń rozpoznaje w tekście literackim […] przenośnię […]. Rozwiązanie FP Schemat punktowania 1 pkt – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi. 0 pkt – za zaznaczenie niepełnej lub błędnej odpowiedzi albo brak odpowiedzi. Dziewczętom nadano cechy magiczne. P F Chmurom nadano cechy istot żywych. Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

10 Słowo PATRZ! zostało zapisane na rysunku wielkimi
CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI Zadanie 31. (0–1) Dlaczego słowo PATRZ! zostało zapisane na rysunku wielkimi literami, powiększoną i pogrubioną czcionką? Oceń, która odpowiedź jest prawdziwa. Zaznacz P we właściwym miejscu. Słowo PATRZ! zostało zapisane na rysunku wielkimi literami, powiększoną i pogrubioną czcionką, aby 1. oddać wrażenie ruchu postaci. P 2. przekazać, co bohater myśli w tej chwili. 3. zobrazować głośne mówienie. Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

11 Środek poetycki i przykład
CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI Zadanie 4. (0–1) W tabeli podano przykłady środków poetyckich występujących w wierszu. Zaznacz T (tak) lub N (nie) w zależności od tego, czy poprawnie określono ich role w utworze. Środek poetycki i przykład Rola w utworze epitet: kwietniowa (burza) ukazuje podobieństwo dwóch przedmiotów do siebie T N wyraz dźwiękonaśladowczy: (deszcz) bębni oddaje odgłos deszczu Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

12 Zadanie 26. (0–1) CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI
Jaką funkcję w zdaniu Spotkasz je na ulicy, w parku, na polu, w sadzie, w lesie, ogrodzie, a nawet w... supermarkecie pełnią podkreślone wyrazy? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1–2. Podkreślone wyrazy pełnią funkcję A. okoliczników, ponieważ 1. wskazują na miejsce odbywania się czynności. B. przydawek, 2. określają cechę wykonawcy czynności. Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

13 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI Zadanie 20. (0–2) Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk i 20.2.  Posiadanie siedziby firmy w drapaczu chmur było dla przedsiębiorców _____. Do budowania coraz wyższych gmachów w centrach miast skłaniały ich przede wszystkim wysokie koszty ____. A. nieopłacalne A. zakupu ziemi B. bardzo korzystne B. dojazdu do pracy C. mało atrakcyjne C. zakupu sprzętu biurowego Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

14 FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ
CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajdzie się dłuższa wypowiedź pisemna w formie: opowiadania z dialogiem, kartki z pamiętnika/dziennika, listu oficjalnego, sprawozdania, opisu postaci, przedmiotu, krajobrazu. Sprawdzana będzie również umiejętność formułowania tekstu użytkowego, np.: ogłoszenia, zaproszenia, notatki.

15 Ocena dłuższej wypowiedzi pisemnej
Zgodnie z nową formułą sprawdzianu od 2015 roku ocena dłuższej wypowiedzi będzie dokonywana według pięciu kryteriów: treści, stylu, języka, ortografii i interpunkcji. Każdemu z nich przyporządkowano stały przedział punktów: treść – od 0 do 3 punktów styl – od 0 do 1 punktu język – od 0 do 1 punktu ortografi a – od 0 do 1 punktu interpunkcja – od 0 do 1 punktu

16 Opowiadanie z dialogiem
3 pkt Uczeń: konsekwentnie tworzy świat przedstawiony z różnorodnych elementów, uplastycznia je; układa wydarzenia w logicznym porządku, zachowując ciąg przyczynowo-skutkowy; konsekwentnie posługuje się wybraną formą narracji; dynamizuje akcję; wprowadza dialog; urozmaica wypowiedź. 2 pkt Uczeń: tworzy świat przedstawiony, ale niekonsekwentnie LUB nie uplastycznia go; LUB nie układa wydarzeń w logicznym porządku; LUB niekonsekwentnie posługuje się wybraną formą narracji; LUB nie dynamizuje akcji; wprowadza dialog. 1 pkt Uczeń: tworzy świat przedstawiony, ale informacje o jego elementach są ogólnikowe; niekonsekwentnie stosuje wybraną formę narracji; tworzy tekst w większości uporządkowany. 0 pkt Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.

17 Opis postaci, przedmiotu, krajobrazu
3 pkt Uczeń: szczegółowo przedstawia obiekt opisu, np. opisuje postać; wyodrębnia i nazywa reprezentatywne elementy obiektu; wyraża swój stosunek do przedmiotu opisu pośrednio lub bezpośrednio; logicznie i spójnie wiąże poszczególne części pracy. 2 pkt Uczeń ogólnie przedstawia obiekt opisu, np. opisuje postać; wyodrębnia i nazywa wybrane elementy obiektu; nie wyraża swojego stosunku do przedmiotu opisu; LUB nie tworzy tekstu spójnego. 1 pkt Uczeń przedstawia tylko wybrane elementy obiektu opisu; zachowuje spójność w części pracy; tworzy pracę ubogą treściowo. 0 pkt Uczeń pisze pracę na inny temat lub w innej formie.

18 Realizacja pozostałych wymagań, niezależnie od formy wypowiedzi, będzie oceniana w skali 0–1 p.
Styl 1 pkt - Styl konsekwentny, dostosowany do formy wypowiedzi. 0 pkt - Styl niekonsekwentny lub niedostosowany do formy wypowiedzi. Język 1 pkt- Dopuszczalne 4 błędy (fl eksyjne, składniowe, leksykalne, frazeologiczne). 0 pkt - Więcej niż 4 błędy (fl eksyjne, składniowe, leksykalne, frazeologiczne). Ortografi a 1 pkt- Dopuszczalne 2 błędy. 0 pkt - Więcej niż 2 błędy. Interpunkcja 1 pkt - Dopuszczalne 3 błędy. 0 pkt- Więcej niż 3 błędy.

19 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. MATEMATYKA Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów 19

20 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. MATEMATYKA Podstawa programowa – wymagania ogólne Szkoła podstawowa I. Sprawność rachunkowa II. Wykorzystanie i tworzenie informacji III. Modelowanie matematyczne IV. Rozumowanie i tworzenie strategii Gimnazjum I. Wykorzystanie i tworzenie informacji II. Wykorzystywanie i tworzenie reprezentacji III. Modelowanie matematyczne IV. Użycie i tworzenie strategii V. Rozumowanie i argumentacja Liceum I. Wykorzystanie i tworzenie informacji II. Wykorzystywanie i tworzenie reprezentacji III. Modelowanie matematyczne IV. Użycie i tworzenie strategii V. Rozumowanie i argumentacja Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów 20

21 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. MATEMATYKA – PRZYKŁADOWE ZADANIE Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 21

22 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. MATEMATYKA – PRZYKŁADOWE ZADANIE Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 22

23 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. MATEMATYKA – PRZYKŁADOWE ZADANIA Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 23

24 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. MATEMATYKA – PRZYKŁADOWE ZADANIE Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 24

25 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 1. OCENIANIE ZADAŃ OTWARTYCH HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO OCENIANIA zadanie rozwiązane bezbłędnie pokonanie zasadniczych trudności dokonanie istotnego postępu Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów Zasady oceniania rozwiązania Istotnym postępem w rozwiązaniu tego zadania jest ustalenie, jaki przedział czasu będzie podstawą do obliczenia należności za parkowanie, natomiast pokonaniem zasadniczych trudności zadania jest prawidłowe zastosowanie cennika. Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 25

26 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów 26

27 Podstawowe informacje zawarte w rozporządzeniach MEN
Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Podstawowe informacje zawarte w rozporządzeniach MEN Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski Język obcy musi być nauczany w szkole jako przedmiot obowiązkowy Czas trwania sprawdzianu – 45 minut Liczba punktów możliwych do uzyskania – 50 Ta sama forma dla wszystkich języków

28 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Zakres umiejętności sprawdzanych w drugiej części sprawdzianu wyszczególniony w Informatorze ROZUMIENIE ZE SŁUCHU ok. 35 % ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCH ok. 20 % ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH ok. 15 % ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH ok. 30 %

29 Dodatkowe informacje zawarte w Informatorze
Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Dodatkowe informacje zawarte w Informatorze Przykładowe zadania z rozwiązaniami dla każdego języka Struktury gramatyczne dla każdego języka

30 Charakterystyka zadań
Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Charakterystyka zadań ATRAKCYJNA FORMA GRAFICZNA większość zadań w oparciu o materiał ilustracyjny UROZMAICONE FORMY TEKSTÓW dialog, monolog, , sms, pocztówka, plakat, komiks, ulotka, program telewizyjny, napisy, notatki, … Rozumienie ze słuchu

31 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – PRZYKŁADOWE ZADANIA The man getting off the train is wearing Mężczyzna wychodzący z pociągu ma na sobie A. shorts. B. a sweater. C. a shirt. A. krótkie spodnie. B. sweter. C. koszulę. Rozumienie ze słuchu Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

32 CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – PRZYKŁADOWE ZADANIA
Sobota Planowaliśmy wstać o 7.00 , ale nikt nie słyszał budzika. Wstaliśmy o 8.00 i o 9.00 przybyliśmy do obozowiska. Pogoda była wspaniała – ciepło i słonecznie, żadnego wiatru ani chmur na niebie. 3. Jaka była pogoda w sobotę? 3. What was the weather like on Saturday? A.  B.  C.  Rozumienie ze słuchu Saturday We planned to get up at seven but nobody heard the alarm clock. We got up at eight and arrived at the camp at nine. The weather was just perfect – warm and sunny, with no wind or clouds in the sky. Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

33 Sprawdzian w części drugiej sprawdza umiejętności:
Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY Sprawdzian w części drugiej sprawdza umiejętności: zgodne z podstawą programową zgodne ze standardami europejskimi dla poziomu A1 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego)

34 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 – ZMIANY
Zmiana wymagań ogólnych i nauczanych treści „stara” podstawa programowa + standardy „nowa” podstawa programowa Zmiana zakresu przedmiotowego ponadprzedmiotowość język polski, matematyka, język obcy nowożytny Zmiana formy wyniku w punktach w procentach Zmiana czasu trwania sprawdzianu 60 minut część minut część minut

35 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 – ZMIANY
Zwiększenie udziału zadań sprawdzających umiejętności złożone operowanie wiedzą rozwiązywanie problemów Poszerzony zakres tekstów źródłowych np. komiks np. afisz np. mapa Nowe podejście do oceniania zadań otwartych podejście analityczne podejście holistyczne Nowe rodzaje zadań zadania prawda-fałsz zadania na dobieranie zadania z luką

36 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015
WIĘCEJ INFORMACJI Rachunki: łatwe, pamięciowe lub algorytmy działań pisemnych Obliczenia: wymagające przekształcania wyrażeń, na ułamkach Stosowanie praw działań: w tym stosowanie nawiasów Dziękuję za uwagę! 36


Pobierz ppt "Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google