Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 W NOWEJ FORMULE Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 W NOWEJ FORMULE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 W NOWEJ FORMULE Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 W NOWEJ FORMULE."— Zapis prezentacji:

1 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 W NOWEJ FORMULE Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 W NOWEJ FORMULE

2 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Informatory o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 zostały opublikowane przez CKE 30 sierpnia 2013 r. Zawierają: podstawy prawne zwięzły opis sprawdzianu przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami

3 JĘZYK POLSKI Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚCI I PRZEBIEG SPRAWDZIANU CZĘŚĆ 1.CZĘŚĆ 2. ANGIELSKI FRANCUSKI HISZPAŃSKI NIEMIECKI ROSYJSKI WŁOSKI TEKSTY I INFORMACJE Z ZAKRESU HISTORII LUB PRZYRODY 80 minut45 minutprzerwa SPRAWDZIAN od roku 2015 MATEMATYKAJĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

4 ZADANIA NA SPRAWDZIANIE 8-12 Część 2. Część 1. matematykajęzyk polski 2-4 język obcy nowożytny – Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 35-45 liczba zadań zamkniętych liczba zadań otwartych

5 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Na zaświadczeniu, które otrzyma uczeń, podane będą – wyrażone w procentach – cztery wyniki: wyniki z części pierwszej wynik ogólny wynik z języka polskiego wynik z matematyki wynik z części drugiej wynik z języka obcego nowożytnego WYNIKI SPRAWDZIANU

6 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI

7 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI Wymagania stawiane szóstoklasistom na sprawdzianie są zapisane w podstawie programowej przedmiotu język polski dla II etapu kształcenia. Wymagania ogólne dotyczą: I. odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji, II. analizy i interpretacji tekstów kultury, III. tworzenia wypowiedzi i są wspólne dla wszystkich etapów kształcenia. Wymagania szczegółowe odwołują się do ściśle określonych, konkretnych umiejętności w obrębie wymagań ogólnych.

8 literackich (epickich i lirycznych),nieliterackich (publicystycznych i popularnonaukowych),ikonicznych. Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI Zadania z języka polskiego będą się odnosić do różnego rodzaju tekstów kultury: Teksty mogą dotyczyć zagadnień związanych z historią lub szeroko rozumianą przyrodą.

9 PRZYKŁADY NOWYCH FORM ZADAŃ Zadanie 2. (0–1) Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. Wymaganie ogólne II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Uczeń poznaje teksty kultury odpowiednie dla stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego; […] poznaje specyfikę literackich i pozaliterackich sposobów wypowiedzi artystycznej […]. Wymaganie szczegółowe 2.3. Uczeń odróżnia realizm od fantastyki. 2.4. Uczeń rozpoznaje w tekście literackim […] przenośnię […]. Rozwiązanie FP Schemat punktowania 1 pkt – za zaznaczenie poprawnej odpowiedzi. 0 pkt – za zaznaczenie niepełnej lub błędnej odpowiedzi albo brak odpowiedzi. Dziewczętom nadano cechy magiczne.PF Chmurom nadano cechy istot żywych.PF Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

10 Zadanie 31. (0–1) Dlaczego słowo PATRZ! zostało zapisane na rysunku wielkimi literami, powiększoną i pogrubioną czcionką? Oceń, która odpowiedź jest prawdziwa. Zaznacz P we właściwym miejscu. Słowo PATRZ! zostało zapisane na rysunku wielkimi literami, powiększoną i pogrubioną czcionką, aby 1.oddać wrażenie ruchu postaci.P 2.przekazać, co bohater myśli w tej chwili.P 3.zobrazować głośne mówienie.P Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI PRZYKŁADY NOWYCH FORM ZADAŃ Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

11 Zadanie 4. (0–1) W tabeli podano przykłady środków poetyckich występujących w wierszu. Zaznacz T (tak) lub N (nie) w zależności od tego, czy poprawnie określono ich role w utworze. Środek poetycki i przykładRola w utworze epitet: kwietniowa (burza) ukazuje podobieństwo dwóch przedmiotów do siebie TN wyraz dźwiękonaśladowczy: (deszcz) bębni oddaje odgłos deszczu TN PRZYKŁADY NOWYCH FORM ZADAŃ CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

12 Zadanie 26. (0–1) Jaką funkcję w zdaniu Spotkasz je na ulicy, w parku, na polu, w sadzie, w lesie, ogrodzie, a nawet w... supermarkecie pełnią podkreślone wyrazy? Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie spośród 1–2. Podkreślone wyrazy pełnią funkcję A.okoliczników, ponieważ 1.wskazują na miejsce odbywania się czynności. B.przydawek,2.określają cechę wykonawcy czynności. Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI PRZYKŁADY NOWYCH FORM ZADAŃ Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

13 Zadanie 20. (0–2) Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 20.1. i 20.2. Posiadanie siedziby firmy w drapaczu chmur było dla przedsiębiorców 20.1. _____. Do budowania coraz wyższych gmachów w centrach miast skłaniały ich przede wszystkim wysokie koszty 20.2. ____. 20.1.20.2. A. nieopłacalneA. zakupu ziemi B. bardzo korzystneB. dojazdu do pracy C. mało atrakcyjneC. zakupu sprzętu biurowego Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 PRZYKŁADY NOWYCH FORM ZADAŃ

14 FORMY WYPOWIEDZI PISEMNEJ Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajdzie się dłuższa wypowiedź pisemna w formie: opowiadania z dialogiem, kartki z pamiętnika/dziennika, listu oficjalnego, sprawozdania, opisu postaci, przedmiotu, krajobrazu. Sprawdzana będzie również umiejętność formułowania tekstu użytkowego, np.: ogłoszenia, zaproszenia, notatki. Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI

15 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 1. MATEMATYKA

16 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 1. MATEMATYKA Podstawa programowa – wymagania ogólne Szkoła podstawowa I. Sprawność rachunkowa II. Wykorzystanie i tworzenie informacji III. Modelowanie matematyczne IV. Rozumowanie i tworzenie strategii Gimnazjum I. Wykorzystanie i tworzenie informacji II. Wykorzystywanie i tworzenie reprezentacji III. Modelowanie matematyczne IV. Użycie i tworzenie strategii V. Rozumowanie i argumentacja Liceum I. Wykorzystanie i tworzenie informacji II. Wykorzystywanie i tworzenie reprezentacji III. Modelowanie matematyczne IV. Użycie i tworzenie strategii V. Rozumowanie i argumentacja

17 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 1. MATEMATYKA – PRZYKŁADOWE ZADANIE Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

18 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 1. MATEMATYKA – PRZYKŁADOWE ZADANIE

19 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 1. MATEMATYKA – PRZYKŁADOWE ZADANIA

20 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 1. MATEMATYKA – PRZYKŁADOWE ZADANIE Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

21 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO OCENIANIA CZĘŚĆ 1. OCENIANIE ZADAŃ OTWARTYCH dokonanie istotnego postępu pokonanie zasadniczych trudności zadanie rozwiązane bezbłędnie Zasady oceniania rozwiązania Istotnym postępem w rozwiązaniu tego zadania jest ustalenie, jaki przedział czasu będzie podstawą do obliczenia należności za parkowanie, natomiast pokonaniem zasadniczych trudności zadania jest prawidłowe zastosowanie cennika. Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

22 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

23 Podstawowe informacje zawarte w rozporządzeniach MEN Szóstoklasista przystępuje do sprawdzianu z jednego z następujących języków: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski Język obcy musi być nauczany w szkole jako przedmiot obowiązkowy Czas trwania sprawdzianu – 45 minut Liczba punktów możliwych do uzyskania – 50 Ta sama forma dla wszystkich języków Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

24 Zakres umiejętności sprawdzanych w drugiej części sprawdzianu wyszczególniony w Informatorze –ROZUMIENIE ZE SŁUCHUok. 35 % –ZNAJOMOŚĆ FUNKCJI JĘZYKOWYCHok. 20 % –ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCHok. 15 % –ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCHok. 30 % Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

25 Dodatkowe informacje zawarte w Informatorze Przykładowe zadania z rozwiązaniami dla każdego języka Struktury gramatyczne dla każdego języka Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

26 Charakterystyka zadań ATRAKCYJNA FORMA GRAFICZNA większość zadań w oparciu o materiał ilustracyjny UROZMAICONE FORMY TEKSTÓW dialog, monolog, e-mail, sms, pocztówka, plakat, komiks, ulotka, program telewizyjny, napisy, notatki, … Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

27 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – PRZYKŁADOWE ZADANIA The man getting off the train is wearing Mężczyzna wychodzący z pociągu ma na sobie A.A.shorts. B.B.a sweater. C.C.a shirt. A.A.krótkie spodnie. B.B.sweter. C.C.koszulę. Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

28 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY – PRZYKŁADOWE ZADANIA Sobota Planowaliśmy wstać o 7.00, ale nikt nie słyszał budzika. Wstaliśmy o 8.00 i o 9.00 przybyliśmy do obozowiska. Pogoda była wspaniała – ciepło i słonecznie, żadnego wiatru ani chmur na niebie. 3. Jaka była pogoda w sobotę? 3. What was the weather like on Saturday? A. B. C. Saturday We planned to get up at seven but nobody heard the alarm clock. We got up at eight and arrived at the camp at nine. The weather was just perfect – warm and sunny, with no wind or clouds in the sky. Źródło: Informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015

29 Sprawdzian w części drugiej sprawdza umiejętności: zgodne z podstawą programową zgodne ze standardami europejskimi dla poziomu A1 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY

30 w punktach w procentach 60 minut część 1. 80 minut część 2. 45 minut ponadprzedmiotowość język polski, matematyka, język obcy nowożytny stara podstawa programowa + standardy nowa podstawa programowa Zmiana wymagań ogólnych i nauczanych treści Zmiana zakresu przedmiotowego Zmiana formy wyniku Zmiana czasu trwania sprawdzianu Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 – ZMIANY

31 podejście analityczne podejście holistyczne zadania prawda-fałsz zadania na dobieranie zadania z luką np. komiks np. afisz np. mapa umiejętności złożone operowanie wiedzą rozwiązywanie problemów Zwiększenie udziału zadań sprawdzających Poszerzony zakres tekstów źródłowych Nowe podejście do oceniania zadań otwartych Nowe rodzaje zadań Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 – ZMIANY

32 Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 www.cke.edu.pl www.oke.wroc.pl WIĘCEJ INFORMACJI Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 W NOWEJ FORMULE Sprawdzian od roku szkolnego 2014/2015 W NOWEJ FORMULE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google