Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin maturalny w roku szkolnym 2014/2015 dla absolwentów technikum Dębica, 23 września 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin maturalny w roku szkolnym 2014/2015 dla absolwentów technikum Dębica, 23 września 2014."— Zapis prezentacji:

1 Egzamin maturalny w roku szkolnym 2014/2015 dla absolwentów technikum Dębica, 23 września 2014

2 Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo 5 egzaminów: pisemnie - na poziomie podstawowym: 1. język polski 2. język obcy nowożytny wybrany spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego 3. matematyka ustnie – bez określenia poziomu: 4. język polski 5. język obcy nowożytny ten sam, który zdaje w części pisemnej 2

3 Absolwent może ponadto przystąpić do egzaminu z przedmiotów dodatkowych (nie więcej niż sześciu): w części pisemnej: z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej w części ustnej: z języka obcego nowożytnego – jeżeli jest to inny język niż zadeklarowany jako przedmiot obowiązkowy 3

4 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Na zdanie egzaminu maturalnego nie mają wpływu wyniki egzaminów z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe. Te egzaminy nie mają ustalonego progu zaliczenia. 4

5 HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Część pisemna egzaminu maturalnego DataGodzina 9.00Godzina 14.00 4 maja 2015 poniedziałekjęzyk polski – ppwiedza o tańcu pp, pr 5 maja 2015 wtorekmatematyka – ppjęzyk łaciński i kultura antyczna pp, pr 6 maja 2015 środajęzyk angielski – ppjęzyk angielski – pr 7 maja 2015 czwartekjęzyk polski– prbiologia pp, pr 8 maja 2015 piątekmatematyka – prwiedza o społeczeństwie pp, pr 11 maja 2015 poniedziałekfizyka pp, prfilozofia pp, pr 12 maja 2015 wtorekjęzyk niemiecki – ppjęzyk niemiecki – pr 13 maja 2015 środageografia pp, prhistoria muzyki pp, pr 14 maja 2015 czwartekjęzyk rosyjski – ppjęzyk rosyjski – pr 15 maja 2015 piątekchemia pp, prhistoria sztuki pp, pr 18 maja 2015 poniedziałekjęzyk francuski – ppjęzyk francuski – pr 19 maja 2015 wtorekinformatyka pp, prhistoria pp, pr 20 maja 2015 środajęzyk hiszpański – ppjęzyk hiszpański – pr 21 maja 2015 czwartekjęzyk włoski – ppjęzyk włoski – pr 5

6 HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Część ustna egzaminu maturalnego od 4 do 29 majajęzyki obce nowożytne egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych od 11 do 23 majajęzyk polski 6

7 DEKLARACJA MATURALNA Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa dyrektorowi szkoły, w terminie do 30 września 2014 r. wstępną pisemną deklarację. Do 7 lutego 2015 r. zdający może dokonać zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów oraz tematu do części ustnej egzaminu z języka polskiego. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji. 7

8 Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego Zdający ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi tj. np. dysortografią, dysleksją, dyskalkulią, afazją, i innymi, w tym niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formach określonych w Komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 8

9 Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części: w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze (np. projekcja filmu, odtworzenie muzyki - max. do 5 minut). część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem przedmiotowym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii. Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy. 9

10 Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego trwa ok. 25 minut i składa się z dwóch części: w części pierwszej, trwającej ok. 15 minut, zdający prezentuje przygotowany temat. Podczas prezentacji może wykorzystać materiały pomocnicze (np. projekcja filmu, odtworzenie muzyki - max. do 5 minut). część druga, trwająca ok. 10 minut, polega na rozmowie zdającego z zespołem egzaminacyjnym. Pytania egzaminujących mogą dotyczyć jedynie prezentowanego tematu i przedłożonej wcześniej bibliografii. Jeżeli zdający nie wygłosi prezentacji lub zaprezentuje temat inny niż zgłoszony w deklaracji ostatecznej, zespół przedmiotowy nie przeprowadza z nim rozmowy. 10

11 W przypadku egzaminu ustnego z języka polskiego, do 4 kwietnia 2015 r. absolwent przekazuje dyrektorowi szkoły bibliografię wykorzystaną do opracowania wybranego tematu. Złożenie bibliografii w wyznaczonym terminie jest warunkiem przystąpienia do części ustnej. 11

12 Część ustna egzaminu z języka obcego nowożytnego prowadzona jest w danym języku obcym, trwa ok. 15 minut i składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań. Zadanie pierwsze polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role. W zadaniu drugim zdający opisuje ilustrację zamieszczoną w wylosowanym zestawie oraz odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego. W zadaniu trzecim zdający wypowiada się na podstawie materiału stymulującego i odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego. 12

13 Informowanie o wynikach egzaminu maturalnego Wyniki egzaminu maturalnego są ostateczne i przekazane przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną do szkół – 30 czerwca 2015 r. Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis wydane przez OKE. Świadectwa i odpisy są przekazywane absolwentom, za potwierdzeniem odbioru, w szkole macierzystej. 13

14 Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: stwierdzenia, podczas trwania egzaminu, niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów niedopuszczonych przez OKE zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym stwierdzenia, podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej, niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym oraz występowania w jego pracy jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego zdającego 14

15 Termin dodatkowy (czerwiec 2015) Zdający ma prawo, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych uniemożliwiających mu przystąpienie w maju do egzaminów, zdawać egzamin w terminie dodatkowym. Zdający lub jego rodzice najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin dostarczą do szkoły udokumentowany wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym. Zdający, który uzyskał zgodę dyrektora OKE na przystąpienie do egzaminu pisemnego w dodatkowym terminie, przystępuje do niego w szkole, którą wyznaczy dyrektor OKE. W przypadku egzaminu ustnego absolwent, przystępuje do egzaminu w swojej szkole. 15

16 Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego (egzamin w terminie poprawkowym – sierpień 2015) Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który: - przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język obcy nowożytny w części ustnej i w części pisemnej) i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony, - nie zdał wyłącznie jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub w części pisemnej. 16

17 Ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego (egzamin w terminie poprawkowym) Zdający w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca 2015 r.) ma prawo złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu. Część pisemna – 25 sierpnia 2015 r. (wtorek), godz. 9:00 Część ustna – 24–28 sierpnia 2015 r. Wyniki egzaminu maturalnego przekazane będą przez okręgową komisje egzaminacyjną do szkół – 11 września 2015 r. 17

18 Informacje o egzaminie maturalnym znajdują się na stronach: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie http://www.cke.edu.pl/ Okręgowej Komisji egzaminacyjnej w Krakowie http://www.oke.krakow.pl/ Naszej Szkoły http://www.mechanikdebica.edu.pl/ 18


Pobierz ppt "Egzamin maturalny w roku szkolnym 2014/2015 dla absolwentów technikum Dębica, 23 września 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google