Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monika Gołubiew – Konieczna PP-P Nr 7 w Gdańsku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monika Gołubiew – Konieczna PP-P Nr 7 w Gdańsku"— Zapis prezentacji:

1 Monika Gołubiew – Konieczna PP-P Nr 7 w Gdańsku
Gotowość szkolna 6- latka a zadania przedszkola i poradni psychologiczno – pedagogicznej Monika Gołubiew – Konieczna PP-P Nr 7 w Gdańsku

2 przedszkole i poradnia psychologiczno - pedagogiczna
w procesie zmiany (żal za starym i dobrym, opór) zmiana jako zadanie (należy je wykonać, przejść przez nie) obiektywizm (dostosować się do nowej sytuacji, nie sugerować się swoimi dawnymi poglądami, sposobami i metodami pracy, postarać się nie bazować na własnych negatywnych emocjach)

3 zmiana dzieci urodzone w pierwszym półroczu 2008 roku tj. od 1 stycznia do 30 czerwca z dniem 1 września 2014 roku muszą iść do szkoły dzieci urodzone w drugim półroczu 2008 roku tj. od 1 lipca do 31 grudnia mogą iść do szkoły

4 ważne: pierwsze lata edukacji szkolnej są okresem krytycznym, warunkującym dalszą jakość kształcenia dziecka zdarzenia krytyczne charakteryzują się tym, że angażują emocjonalnie, a ich skutki mogą być zarówno bliskie, jak i odległe w czasie doświadczenia w pierwszym okresie nauki wpływają na postawę dziecka wobec pracy, ludzi, własnej osoby oraz na stosunek do osiągnięć, motywację i poziom aspiracji życiowych

5 gotowość szkolna dziecko, które ma rozpocząć naukę w szkole, powinno być do niej należycie przygotowane musi posiadać pewne umiejętności, wiadomości i wzorce zachowania się, by sprostać zadaniom rozwojowym związanym z pójściem do szkoły określenie poziomu gotowości szkolnej jest aktualnie najważniejszym zadaniem przedszkola i poradni względem dziecka sześcioletniego!

6 gotowość szkolna dzieci „na siłę” posłane do szkoły, bez osiągnięcia swojej gotowości szkolnej, nie poradzą sobie z nauką, będą miały słabsze oceny, problemy natury emocjonalnej i społecznej „pierwsze” takie dzieci „wracają” do poradni już we wrześniu!!!

7 gotowość szkolna dzieci, które zbyt długo przebywają w przedszkolu, pomimo osiągniętej już gotowości szkolnej, nudzą się tam, nie mają motywacji do pracy, mogą zacząć prezentować zachowania społecznie nieakceptowane, mogą stracić zapał i motywacje do nauki także na poziomie szkoły podstawowej rzadziej „wracają” do poradni, często znacznie później

8 do oceny gotowości szkolnej dziecka najważniejsza jest:
codzienna obserwacja dziecka przez nauczyciela grupy przedszkolnej w sytuacji: swobodnej zabawy kontaktów rówieśniczych zajęć zorganizowanych – edukacyjnych wykonywania czynności samoobsługowych udziału w uroczystościach „wyjściach” poza teren przedszkola …. ważne: znajomość psychologii rozwojowej, obiektywizm zawodowy, odwaga dokonania oceny i przedstawienie jej

9 do oceny gotowości szkolnej dziecka także bardzo ważna jest:
obserwacja dziecka przez rodziców w sytuacjach: codziennych – domowych podczas uroczystości rodzinnych spędzania czasu wolnego wykonywania zadań „do domu” ….. ważne: rodzic patrzy przez miłość do własnego dziecka, ma prawo do subiektywizmu, ma duże prawo do obaw, wątpliwości, wahania się…

10 gotowość szkolna dziecka sześcioletniego
to nie dawna „dojrzałość” szkolna to dobrze rozwijający się sześciolatek dziecko rozwija się stosownie do oczekiwań wynikających z wieku biologicznego

11 gotowość szkolna dziecko osiągnęło swoją gotowość szkolną, gdy we wszystkich zakresach: rozwoju umysłowego, rozwoju fizycznego i odporności rozwoju społecznego rozwoju emocjonalnego rozwija się w normie i harmonijnie!!!

12 zakres rozwoju umysłowego 6 - latka
interesuje go wszystko, co go otacza, chce poznawać nowe rzeczy potrafi zadawać pytania i słuchać odpowiedzi dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu: potrafi przedstawić się, powiedzieć, gdzie mieszka, jaka jest jego rodzina, co robi jego mama, tata, czy ma brata lub siostrę potrafi słuchać czytanych mu bajek i o nich opowiadać potrafi układać historyjki obrazkowe i na ich podstawie tworzyć logiczne opowiadanie potrafi dzielić wyraz na sylaby i głoski rozumie pojęcia z zakresu orientacji przestrzennej: na, pod, obok, przed… rozróżnia lewą i prawą stronę zna kolory potrafi nauczyć się na pamięć wierszyka, piosenki potrafi przeliczać na palcach i przedmiotach potrafi klasyfikować elementy w zbiory wg. polecenia

13 zakres rozwoju fizycznego 6 - latka
jest sprawny ruchowo: biega, skacze, pokonuje przeszkody, staje na jednej nodze nie męczy się szybko jest samodzielny w zakresie samoobsługi, sam je i pije, sam korzysta z toalety, myje ręce, rozbiera i ubiera się, a nawet wiąże buty ma sprawne ręce, potrafi rysować, malować, lepić z plasteliny, wycinać nożyczkami ma pewną odporność na choroby i jego absencja w przedszkolu nie jest duża z tego powodu

14 zakres rozwoju społecznego 6 - latka
umie bawić się z dziećmi w grupie rówieśniczej i rzadko wchodzi z nimi w konflikty potrafi dostosować się do pewnych narzuconych norm i zasad (wie, co wolno, a czego nie wolno) wykonuje polecenia nauczyciela i innych osób dorosłych, także te, kierowane do całej grupy

15 zakres rozwoju emocjonalnego 6 - latka
potrafi bez problemu rozstać się z rodzicem na czas pobytu w przedszkolu nie płacze i nie złości się, gdy coś mu nie wychodzi, potrafi cieszyć się „z wygranej” i przyjąć „porażkę” potrafi należycie (wystarczająco długo) skupić się na zadaniu i doprowadzić je do końca

16 tak więc: gdy nauczyciel grupy przedszkolnej (ROPP) stwierdzi, że dziecko osiągnęła swoją gotowość szkolną, powinno iść do szkoły zdanie nauczyciela w tym względzie jest najważniejsze, gdyż on jest największym specjalistą i tzw. pierwszym diagnostą

17 dlatego też: nauczyciel przedszkola (ROPP) do końca kwietnia ma obowiązek dokonać tzw. diagnozy dziecka celem tej diagnozy jest udzielenie rodzicom, na podstawie obserwacji zachowań dziecka w różnych sytuacjach i przy podejmowaniu różnych działalności, informacji związanych z zakresem przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej gdy nauczyciel przedszkola (ROPP) stwierdzi, że dziecko ma gotowość szkolną, nie ma już potrzeby iść do poradni

18 ale: gdy nauczyciel grupy przedszkolnej (ROPP) ma z jakiegoś powodu wątpliwości, powinien zasugerować rodzicowi (wskazać, poradzić) skorzystanie z porady specjalisty z poradni psychologiczno – pedagogicznej badanie w poradni to dodatkowe uzupełnienie tego, co o dziecku wie jego nauczyciel, pomoc w podjęciu ostatecznej decyzji…. specjalista z poradni (psycholog, pedagog) to tzw. drugi diagnosta

19 badanie gotowości szkolnej w poradni psychologiczno - pedagogicznej
na wniosek rodzica w oparciu o dokładny, specjalistyczny wywiad z rodzicem zapoznanie się z opinią/diagnozą nauczyciela grupy przedszkolnej (ROPP) wykonanie badań specjalistycznych, aktualnie najczęściej Baterią metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-cio i 6-cioletnich (autorzy: M. Bogdanowicz, D. Kalka, U. Sajewicz- Radke, B. M.Radke, wydawca: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych Gdańsk 2010 rok)

20 w poradni podczas diagnozy:
ustala się, czy dziecko jest dobrze rozwiniętym sześciolatkiem (w normie i harmonijnie) dziecko może być gotowe, by pójść już do szkoły, choć może jeszcze: - wykazywać mniejszą sprawność grafomotoryczną ręki - nie wymawiać głoski „r” - mówić trochę niegramatycznie - być nie w pełni „przekonane” o swojej ręce wiodącej - wykazywać dużą ruchliwość i pobudliwość

21 nie sprawdza się w poradni:
czy dziecko zna litery, czyta, pisze czy zna cyfry, pisze cyfry czy wykształciło tzw. operacyjność myślenia kiedyś TAK dziś NIE pamiętamy, że mówimy o dziecku sześcioletnim, a nie siedmioletnim!

22 ważne: badanie w poradni to w zasadzie jednorazowe spotkanie z dzieckiem i jego rodzicami – 3 godziny dlatego też poleganie na samym badaniu w poradni nie jest zasadne (dziecko ma dobry lub zły dzień, nowe miejsce, osoba dorosła widziana po raz pierwszy…)

23 ważne: termin wykonania diagnozy w kierunku gotowości szkolnej:
im później tym lepiej!!! dla dziecka każdy miesiąc to kolejny czas na rozwój (określanie gotowości szkolnej dziecka w miesiącach np. zimowych to jeszcze za wcześnie!)

24 gdy: gdy po wykonaniu wszystkich wymienionych czynności i ich dogłębnej analizie specjalista z poradni (pedagog, psycholog) stwierdza, że dziecko nie osiągnęło swojej gotowości szkolnej, wtedy wydaje opinię o odroczeniu od obowiązku szkolnego w przyszłym roku szkolnym na podstawie tej opinii odroczenia dokonuje dyrektor szkoły w obwodzie (rejonie) miejsca zamieszkania dziecka a dziecko po raz drugi uczęszcza do oddziału przedszkolnego - ROPP

25 reasumując: gdy specjalista z poradni po przeprowadzeniu wszystkich czynności diagnostycznych stwierdzi, że dziecko nie ma gotowości do podjęcia nauki szkolnej, z pewnością taką opinię wyda gdy specjalista z poradni po wykonaniu wszystkich czynności diagnostycznych stwierdzi, że dziecko swoją gotowość szkolną osiągnęło (jest harmonijnie rozwijającym się sześciolatkiem) opinii o odroczeniu szkolnym nie wyda

26 reasumując, kto może ubiegać się o odroczenie od obowiązku szkolnego?
dzieci, które nie osiągnęły swojej gotowości szkolnej zdaniem ich nauczyciela oddziału przedszkolnego (ROPP) – opinia z poradni dzieci u których w wyniku diagnozy w poradni stwierdzono brak tej gotowości szkolnej, o nieharmonijnym rozwoju, „dziwne” – opinia z poradni dzieci niepełnosprawne – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci przewlekle chore – opinia z poradni dzieci, u których stwierdzono dysfunkcje i trudności rozwojowe, już korzystają z opieki specjalistów – opinia z poradni lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci z bardzo dużymi zaburzeniami komunikacyjnymi, dysfunkcjami mowy – opinia z poradni dzieci „po traumach” rozwojowych lub rodzinnych – opinia z poradni

27 ale: dobrze byłoby, by dziecko, które po raz drugi będzie uczęszczało do grupy przedszkolnej (ROPP), powtórzyło ją w oddziale w szkole podstawowej, do której za rok będzie uczęszczać (zapoznanie ze środowiskiem szkolnym, pewna zmiana środowiska na nowe, nowi nauczyciele, nowa sala….)

28 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Monika Gołubiew – Konieczna PP-P Nr 7 w Gdańsku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google