Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gotowość szkolna 6- latka a zadania przedszkola i poradni psychologiczno – pedagogicznej Monika Gołubiew – Konieczna PP-P Nr 7 w Gdańsku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gotowość szkolna 6- latka a zadania przedszkola i poradni psychologiczno – pedagogicznej Monika Gołubiew – Konieczna PP-P Nr 7 w Gdańsku."— Zapis prezentacji:

1 Gotowość szkolna 6- latka a zadania przedszkola i poradni psychologiczno – pedagogicznej Monika Gołubiew – Konieczna PP-P Nr 7 w Gdańsku

2 przedszkole i poradnia psychologiczno - pedagogiczna  w procesie zmiany (żal za starym i dobrym, opór)  zmiana jako zadanie (należy je wykonać, przejść przez nie)  obiektywizm (dostosować się do nowej sytuacji, nie sugerować się swoimi dawnymi poglądami, sposobami i metodami pracy, postarać się nie bazować na własnych negatywnych emocjach)

3 zmiana  dzieci urodzone w pierwszym półroczu 2008 roku tj. od 1 stycznia do 30 czerwca z dniem 1 września 2014 roku muszą iść do szkoły  dzieci urodzone w drugim półroczu 2008 roku tj. od 1 lipca do 31 grudnia z dniem 1 września 2014 roku mogą iść do szkoły

4 ważne:  pierwsze lata edukacji szkolnej są okresem krytycznym, warunkującym dalszą jakość kształcenia dziecka  zdarzenia krytyczne charakteryzują się tym, że angażują emocjonalnie, a ich skutki mogą być zarówno bliskie, jak i odległe w czasie  doświadczenia w pierwszym okresie nauki wpływają na postawę dziecka wobec pracy, ludzi, własnej osoby oraz na stosunek do osiągnięć, motywację i poziom aspiracji życiowych

5 gotowość szkolna  dziecko, które ma rozpocząć naukę w szkole, powinno być do niej należycie przygotowane  musi posiadać pewne umiejętności, wiadomości i wzorce zachowania się, by sprostać zadaniom rozwojowym związanym z pójściem do szkoły  określenie poziomu gotowości szkolnej jest aktualnie najważniejszym zadaniem przedszkola i poradni względem dziecka sześcioletniego!

6 gotowość szkolna  dzieci „na siłę” posłane do szkoły, bez osiągnięcia swojej gotowości szkolnej, nie poradzą sobie z nauką, będą miały słabsze oceny, problemy natury emocjonalnej i społecznej  „pierwsze” takie dzieci „wracają” do poradni już we wrześniu!!!

7 gotowość szkolna  dzieci, które zbyt długo przebywają w przedszkolu, pomimo osiągniętej już gotowości szkolnej, nudzą się tam, nie mają motywacji do pracy, mogą zacząć prezentować zachowania społecznie nieakceptowane, mogą stracić zapał i motywacje do nauki także na poziomie szkoły podstawowej  rzadziej „wracają” do poradni, często znacznie później

8 do oceny gotowości szkolnej dziecka najważniejsza jest:  codzienna obserwacja dziecka przez nauczyciela grupy przedszkolnej w sytuacji:  swobodnej zabawy  kontaktów rówieśniczych  zajęć zorganizowanych – edukacyjnych  wykonywania czynności samoobsługowych  udziału w uroczystościach  „wyjściach” poza teren przedszkola  …. ważne: znajomość psychologii rozwojowej, obiektywizm zawodowy, odwaga dokonania oceny i przedstawienie jej

9 do oceny gotowości szkolnej dziecka także bardzo ważna jest:  obserwacja dziecka przez rodziców w sytuacjach:  codziennych – domowych  podczas uroczystości rodzinnych  spędzania czasu wolnego  wykonywania zadań „do domu”  ….. ważne: rodzic patrzy przez miłość do własnego dziecka, ma prawo do subiektywizmu, ma duże prawo do obaw, wątpliwości, wahania się…

10 gotowość szkolna dziecka sześcioletniego  to nie dawna „dojrzałość” szkolna  to dobrze rozwijający się sześciolatek  dziecko rozwija się stosownie do oczekiwań wynikających z wieku biologicznego

11 gotowość szkolna dziecko osiągnęło swoją gotowość szkolną, gdy we wszystkich zakresach:  rozwoju umysłowego,  rozwoju fizycznego i odporności  rozwoju społecznego  rozwoju emocjonalnego rozwija się w normie i harmonijnie!!!

12 zakres rozwoju umysłowego 6 - latka  interesuje go wszystko, co go otacza, chce poznawać nowe rzeczy  potrafi zadawać pytania i słuchać odpowiedzi  dobrze orientuje się w najbliższym otoczeniu: potrafi przedstawić się, powiedzieć, gdzie mieszka, jaka jest jego rodzina, co robi jego mama, tata, czy ma brata lub siostrę  potrafi słuchać czytanych mu bajek i o nich opowiadać  potrafi układać historyjki obrazkowe i na ich podstawie tworzyć logiczne opowiadanie  potrafi dzielić wyraz na sylaby i głoski  rozumie pojęcia z zakresu orientacji przestrzennej: na, pod, obok, przed…  rozróżnia lewą i prawą stronę  zna kolory  potrafi nauczyć się na pamięć wierszyka, piosenki  potrafi przeliczać na palcach i przedmiotach  potrafi klasyfikować elementy w zbiory wg. polecenia

13 zakres rozwoju fizycznego 6 - latka  jest sprawny ruchowo: biega, skacze, pokonuje przeszkody, staje na jednej nodze  nie męczy się szybko  jest samodzielny w zakresie samoobsługi, sam je i pije, sam korzysta z toalety, myje ręce, rozbiera i ubiera się, a nawet wiąże buty  ma sprawne ręce, potrafi rysować, malować, lepić z plasteliny, wycinać nożyczkami  ma pewną odporność na choroby i jego absencja w przedszkolu nie jest duża z tego powodu

14 zakres rozwoju społecznego 6 - latka  umie bawić się z dziećmi w grupie rówieśniczej i rzadko wchodzi z nimi w konflikty  potrafi dostosować się do pewnych narzuconych norm i zasad (wie, co wolno, a czego nie wolno)  wykonuje polecenia nauczyciela i innych osób dorosłych, także te, kierowane do całej grupy

15 zakres rozwoju emocjonalnego 6 - latka  potrafi bez problemu rozstać się z rodzicem na czas pobytu w przedszkolu  nie płacze i nie złości się, gdy coś mu nie wychodzi, potrafi cieszyć się „z wygranej” i przyjąć „porażkę”  potrafi należycie (wystarczająco długo) skupić się na zadaniu i doprowadzić je do końca

16 tak więc:  gdy nauczyciel grupy przedszkolnej (ROPP) stwierdzi, że dziecko osiągnęła swoją gotowość szkolną, powinno iść do szkoły  zdanie nauczyciela w tym względzie jest najważniejsze, gdyż on jest największym specjalistą i tzw. pierwszym diagnostą

17 dlatego też:  nauczyciel przedszkola (ROPP) do końca kwietnia ma obowiązek dokonać tzw. diagnozy dziecka  celem tej diagnozy jest udzielenie rodzicom, na podstawie obserwacji zachowań dziecka w różnych sytuacjach i przy podejmowaniu różnych działalności, informacji związanych z zakresem przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej  gdy nauczyciel przedszkola (ROPP) stwierdzi, że dziecko ma gotowość szkolną, nie ma już potrzeby iść do poradni

18 ale:  gdy nauczyciel grupy przedszkolnej (ROPP) ma z jakiegoś powodu wątpliwości, powinien zasugerować rodzicowi (wskazać, poradzić) skorzystanie z porady specjalisty z poradni psychologiczno – pedagogicznej  badanie w poradni to dodatkowe uzupełnienie tego, co o dziecku wie jego nauczyciel, pomoc w podjęciu ostatecznej decyzji….  specjalista z poradni (psycholog, pedagog) to tzw. drugi diagnosta

19 badanie gotowości szkolnej w poradni psychologiczno - pedagogicznej  na wniosek rodzica  w oparciu o dokładny, specjalistyczny wywiad z rodzicem  zapoznanie się z opinią/diagnozą nauczyciela grupy przedszkolnej (ROPP)  wykonanie badań specjalistycznych, aktualnie najczęściej Baterią metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci 5-cio i 6-cioletnich (autorzy: M. Bogdanowicz, D. Kalka, U. Sajewicz- Radke, B. M.Radke, wydawca: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych Gdańsk 2010 rok)

20 w poradni podczas diagnozy:  ustala się, czy dziecko jest dobrze rozwiniętym sześciolatkiem (w normie i harmonijnie)  dziecko może być gotowe, by pójść już do szkoły, choć może jeszcze: - wykazywać mniejszą sprawność grafomotoryczną ręki - nie wymawiać głoski „r” - mówić trochę niegramatycznie - być nie w pełni „przekonane” o swojej ręce wiodącej - wykazywać dużą ruchliwość i pobudliwość

21 nie sprawdza się w poradni:  czy dziecko zna litery, czyta, pisze  czy zna cyfry, pisze cyfry  czy wykształciło tzw. operacyjność myślenia kiedyś TAK dziś NIE pamiętamy, że mówimy o dziecku sześcioletnim, a nie siedmioletnim!

22 ważne:  badanie w poradni to w zasadzie jednorazowe spotkanie z dzieckiem i jego rodzicami – 3 godziny  dlatego też poleganie na samym badaniu w poradni nie jest zasadne (dziecko ma dobry lub zły dzień, nowe miejsce, osoba dorosła widziana po raz pierwszy…)

23 ważne:  termin wykonania diagnozy w kierunku gotowości szkolnej: im później tym lepiej!!! dla dziecka każdy miesiąc to kolejny czas na rozwój (określanie gotowości szkolnej dziecka w miesiącach np. zimowych to jeszcze za wcześnie!)

24 gdy:  gdy po wykonaniu wszystkich wymienionych czynności i ich dogłębnej analizie specjalista z poradni (pedagog, psycholog) stwierdza, że dziecko nie osiągnęło swojej gotowości szkolnej, wtedy wydaje opinię o odroczeniu od obowiązku szkolnego w przyszłym roku szkolnym  na podstawie tej opinii odroczenia dokonuje dyrektor szkoły w obwodzie (rejonie) miejsca zamieszkania dziecka  a dziecko po raz drugi uczęszcza do oddziału przedszkolnego - ROPP

25 reasumując:  gdy specjalista z poradni po przeprowadzeniu wszystkich czynności diagnostycznych stwierdzi, że dziecko nie ma gotowości do podjęcia nauki szkolnej, z pewnością taką opinię wyda  gdy specjalista z poradni po wykonaniu wszystkich czynności diagnostycznych stwierdzi, że dziecko swoją gotowość szkolną osiągnęło (jest harmonijnie rozwijającym się sześciolatkiem) opinii o odroczeniu szkolnym nie wyda

26 reasumując, kto może ubiegać się o odroczenie od obowiązku szkolnego?  dzieci, które nie osiągnęły swojej gotowości szkolnej zdaniem ich nauczyciela oddziału przedszkolnego (ROPP) – opinia z poradni  dzieci u których w wyniku diagnozy w poradni stwierdzono brak tej gotowości szkolnej, o nieharmonijnym rozwoju, „dziwne” – opinia z poradni  dzieci niepełnosprawne – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  dzieci przewlekle chore – opinia z poradni  dzieci, u których stwierdzono dysfunkcje i trudności rozwojowe, już korzystają z opieki specjalistów – opinia z poradni lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  dzieci z bardzo dużymi zaburzeniami komunikacyjnymi, dysfunkcjami mowy – opinia z poradni  dzieci „po traumach” rozwojowych lub rodzinnych – opinia z poradni

27 ale:  dobrze byłoby, by dziecko, które po raz drugi będzie uczęszczało do grupy przedszkolnej (ROPP), powtórzyło ją w oddziale w szkole podstawowej, do której za rok będzie uczęszczać (zapoznanie ze środowiskiem szkolnym, pewna zmiana środowiska na nowe, nowi nauczyciele, nowa sala….)

28 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Gotowość szkolna 6- latka a zadania przedszkola i poradni psychologiczno – pedagogicznej Monika Gołubiew – Konieczna PP-P Nr 7 w Gdańsku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google