Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Spraw Publicznych www.isp.uj.edu.pl (Instytut Spraw Publicznych UJ został.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Spraw Publicznych www.isp.uj.edu.pl (Instytut Spraw Publicznych UJ został."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Spraw Publicznych www.isp.uj.edu.pl (Instytut Spraw Publicznych UJ został powołany decyzją Senatu UJ na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej – 25.06.1997 r. )

2 Instytut Spraw Publicznych UJ  kształci menedżerów dla sektora publicznego, w tym: administracji publicznej i instytucji sfery społecznej  prowadzi badania dotyczących spraw publicznych  poszukuje skutecznych metod zarządzania organizacjami publicznymi - w zarządzaniu rozwojem gmin i regionów - w sektorach edukacji i kultury - w gospodarce przestrzennej - we współdziałaniu służb publicznych z organizacjami obywatelskimi www.isp.uj.edu.pl

3 Instytut Spraw Publicznych UJ prowadzi studia na kierunku ZARZĄDZANIE specjalność: ZARZĄDZANIE W SEKTORZE PUBLICZNYM oraz POLITYKA SPOŁECZNA specjalność: ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI i OBYWATELSKIMI www.isp.uj.edu.pl

4 Instytut Spraw Publicznych UJ Absolwenci kierunku ZARZĄDZANIE o specjalności zarządzanie w sektorze publicznym : 1.są przygotowani do uczestnictwa w działaniach rozwiązujących problemy współczesnej sfery publicznej Polski i Unii Europejskiej 2.mogą być zatrudniani na licznych stanowiskach urzędniczych, kierowniczych i specjalistycznych: - w strukturach unijnych i innych organizacjach międzynarodowych - administracji rządowej i samorządowej - w innych organizacjach świadczących usługi publiczne - w organizacjach obywatelskich (pozarządowych) www.isp.uj.edu.pl

5 Instytut Spraw Publicznych UJ Absolwenci kierunku POLITYKA SPOŁECZNA o specjalności zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi: uzyskują wiedzę : - o instrumentach zarządzania w odniesieniu do polityki społecznej - o przyczynach i przejawach problemów społecznych - na temat warunków sprawnego funkcjonowania instytucji sfery społecznej. www.isp.uj.edu.pl

6 Instytut Spraw Publicznych UJ  prowadzi także studia podyplomowe: - zarządzanie funduszami i projektami UE - zarządzanie w oświacie - zarządzanie w instytucjach bezpieczeństwa porządku publicznego. www.isp.uj.edu.pl

7 Instytut Spraw Publicznych UJ ZALETY studiowania w ISP UJ:  studiowanie w ramach wymiany studenckiej ERASMUS, a także w ramach programu MOST  możliwość kreowania życia studenckiego działając czynnie w Samorządzie Studenckim oraz innych organizacjach studenckich  możliwość poznania funkcjonowania organizacji publicznych podczas oferowanych przez ISP UJ praktyk studenckich www.isp.uj.edu.pl

8 Instytut Spraw Publicznych UJ ZALETY studiowania w ISP UJ:  możliwość udziału w wyjazdach studyjnych do instytucji europejskich  uczestnictwo w projektach unijnych  uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach w Studium Pedagogicznym UJ (kurs bezpłatny, trwający 2 semestry) www.isp.uj.edu.pl

9 Instytut Spraw Publicznych UJ ZALETY studiowania w ISP UJ c.d.:  przygotowanie do pracy na wielu stanowiskach w sektorze publicznym  wykładowcami są nauczyciele akademiccy, często posiadający osobistą praktykę w instytucjach sektora publicznego  Biblioteka Wydziałowa (Kampus UJ), z obszernym księgozbiorem  zajęcia prowadzone w jednym budynku, który jest w pełni wyposażony (Kampus UJ) www.isp.uj.edu.pl

10 Dzięki obecności Instytutu Spraw Publicznych UJ Małopolskim Obserwatorium Polityki Rozwoju (przedstawiciele: Pan Dyr. dr hab. A. Noworól prof. UJ oraz Pani Prof. dr hab. G.Prawelska –Skrzypek) www.isp.uj.edu.pl Oferujemy najbardziej aktualny stan wiedzy

11 Działania pozadydaktyczne Instytutu Spraw Publicznych UJ Udział pracowników Zakładu Zarządzania w Oświacie w projekcie finansowym przez Unię Europejską w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Programu Operacyjnego- Kapitał Ludzki, w partnerstwie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ministerstwa Edukacji Narodowej (2009-2010) www.isp.uj.edu.pl

12 Instytut Spraw Publicznych UJ możliwość udziału Seminariów Nauka – Praktyka Cel: spotkania praktyków działających w sferze publicznej z pracownikami naukowymi Cel: wzajemna wymiana informacji, doświadczeń, kooperacja Współpraca z różnymi instytucjami sfery publicznej Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Wojewódzki Urząd Pracy Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych www.isp.uj.edu.pl

13 PRZYJDŹ DO NAS INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Je ś li jeste ś zainteresowany stabiln ą prac ą w sektorze publicznym Chcesz by ć spo ł ecznie wra ż liwym mened ż erem www.isp.uj.edu.pl

14 Instytut Spraw Publicznych UJ REKRUTACJA na rok 2010/2011 www.isp.uj.edu.pl/rekrutacja http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/ https://www.erk.uj.edu.pl/studia/wyszukaj


Pobierz ppt "Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Spraw Publicznych www.isp.uj.edu.pl (Instytut Spraw Publicznych UJ został."

Podobne prezentacje


Reklamy Google