Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Magdalena Jabłońska ZASADY FUNKCJONOWANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Magdalena Jabłońska ZASADY FUNKCJONOWANIA"— Zapis prezentacji:

1 Dr inż. Magdalena Jabłońska ZASADY FUNKCJONOWANIA
SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Dr inż. Magdalena Jabłońska ZASADY FUNKCJONOWANIA przypomnienie

2 Dokumentacja SZJK Strategia Wydziału IMiM Poziom uczelniany
KJK WYDZIAŁOWA Procedury wydziałowe Instrukcje i dokumenty wydziałowe Deklaracja Rektora o jakości kształcenia Księga Jakości Kształcenia (KJK UCZELNIANA) Procedury, dokumenty uczelniane Poziom uczelniany Poziom wydziałowy Deklaracja Dziekana Strategia Wydziału IMiM Dr inż. Magdalena Jabłońska

3 Dr inż. Magdalena Jabłońska
PROCEDURY SZJK OBOWIĄZUJE 11 PROCEDUR NAUCZYCIELI AKADEMICKICH PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA OBOWIĄZUJE 6 PROCEDUR PU6 Etyka w dydaktyce PU7 Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne I1-PU7 Obowiązki prowadzących zajęcia –instrukcja wydziałowa PU8 Hospitacje P-RM1 Proces dyplomowania – studia inżynierskie P-RM2 Proces dyplomowania – studia magisterskie PU11 Ocena i Monitorowanie efektów kształcenia Dr inż. Magdalena Jabłońska

4 Dr inż. Magdalena Jabłońska
PU6 Etyka w Dydaktyce W przypadku podejrzenia wystąpienia czynu nieetycznego w postaci sytuacji, w której student składa pracę dyplomową lub pracę doktorską, która zawiera fragmenty innych prac bez wskazania źródeł, wówczas nauczyciel akademicki powiadamia o tym fakcie kierownika właściwej jednostki organizacyjnej, który w trybie służbowym (zgodnie z pkt. 3) przekazuje sprawę Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów lub Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów. Nauczyciele akademiccy i studenci w procesie dydaktycznym powinni przestrzegać zasad związanych z zachowaniem własności intelektualnej. Dr inż. Magdalena Jabłońska

5 PU7 Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne
4.2. Prowadzący przedmiot jest odpowiedzialny za jego realizację, w tym: opracowanie Karty przedmiotu (formularz Z1-PU7),Z1-PU7 Karta przedmiotu - sylabus OBOWIĄZUJE Z1-I1-PU7 Rejestr Kart przedmiotów (KIEROWNIK JEDNOSTKI, BOS) ustalenie harmonogramu i zasad prowadzenia przedmiotu, sposobu kontroli wyników, spisu literatury, zasad BHP obowiązujących podczas zajęć laboratoryjnych oraz warunków uzyskania oceny końcowej, podanie informacji o przedmiocie (patrz punkt c) do wiadomości studentom na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu, a także opublikowanie ich na tablicy ogłoszeń lub na odpowiedniej stronie internetowej, Dr inż. Magdalena Jabłońska

6 PU7 Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne
4.2. Prowadzący przedmiot jest odpowiedzialny za jego realizację, w tym: prowadzenie katalogu ocen końcowych może być zgodny z Z2-I1-PU7 Katalog zajęć, Z2-I1-PU7 Katalog zajęć wpisywanie ocen końcowych do kart okresowych osiągnięć studenta i indeksów, wypełnianie protokołów ocen końcowych. Dr inż. Magdalena Jabłońska

7 Dr inż. Magdalena Jabłońska
PU7 Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne 4.3. Do osoby odpowiedzialnej za daną formę zajęć w ramach przedmiotu należy: ustalenie i podanie do wiadomości studentom godzin konsultacji w ramach przedmiotu, Rozklad zajęć pracownika prowadzenie katalogu ocen cząstkowych oraz przekazywanie go prowadzącemu przedmiot po zakończeniu zajęć, OBOWIĄZUJE Z2-I1-PU7 Katalog zajęć Z2-I1-PU7 Katalog zajęć dbałość o stan przygotowania i warunki prowadzenia zajęć zgodnie z instrukcją jednostki organizacyjnej (sale i pracownie dydaktyczne, stanowiska, sprzęt badawczo-pomiarowy, próbki, preparaty, stan bezpieczeństwa itp.). Dr inż. Magdalena Jabłońska

8 Dr inż. Magdalena Jabłońska
PU7 Obowiązki prowadzących zajęcia dydaktyczne 4.4. Osoby prowadzące zajęcia dydaktyczne są zobowiązane do punktualnego ich rozpoczynania i kończenia. 4.5. Zastępstwa na zajęciach oraz zmiany terminu odbywania zajęć powinny być ewidencjonowane zgodnie z zasadami obowiązującymi na danym Wydziale/w Kolegium Języków Obcych/jednostce międzywydziałowej. Zmiany terminu odbywania zajęć są podawane do wiadomości studentów. OBOWIĄZUJE Z3-I1-PU7 Formularz Ewidencja zastępstw Z3-I1-PU7 Formularz Ewidencja zastępstw Z4-I1-PU7 Księga zastępstwZ4-I1-PU7 Księga zastępstw Dr inż. Magdalena Jabłońska

9 Dr inż. Magdalena Jabłońska
PU8 HOSPITACJE Hospitacje zajęć dotyczą wszystkich nauczycieli akademickich oraz doktorantów Kierownik jednostki organizacyjnej odpowiada za: przygotowanie ramowego planu hospitacji, nadzór nad rejestrem hospitacji w jednostce organizacyjnej, opracowanie sprawozdania dla Dziekana. Dr inż. Magdalena Jabłońska

10 Dr inż. Magdalena Jabłońska
PU8 HOSPITACJE Hospitujący odpowiada za: przeprowadzenie hospitacji i omówienie wyników z osobą hospitowaną, sporządzenie protokołu z przeprowadzanej hospitacji. Prowadzący przedmiot odpowiada za: uwzględnienie wniosków z hospitacji w planowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Dr inż. Magdalena Jabłońska

11 Dr inż. Magdalena Jabłońska
PU8 HOSPITACJE 4.1. Na początku roku akademickiego Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej (katedra, instytut) przygotowuje ramowy plan przeprowadzenia hospitacji i przekazuje go Prodziekanowi właściwemu ds. studenckich. RAMOWY PLAN HOSPITACJI Z-RM-7_2-2-1 Ramowy plan hospitacji Dopuszcza się możliwość wyznaczenia hospitujących spośród emerytowanych profesorów Uczelni. Dr inż. Magdalena Jabłońska

12 Dr inż. Magdalena Jabłońska
PU8 HOSPITACJE 4.4. Hospitacje pozaplanowe przeprowadzane są przez komisję powołaną przez Dziekana/ Dyrektora Kolegium Języków Obcych, w tym również na wniosek Samorządu Studenckiego podstawowej jednostki organizacyjnej złożony do Dziekana/ Dyrektora Kolegium Języków Obcych. 4.5. Hospitujący sporządza protokół z przeprowadzanej hospitacji, który następnie przekazuje Dyrektorowi/Kierownikowi. Protokół ten jest poufny. Dyrektor/Kierownik prowadzi rejestr hospitacji oraz opracowuje sprawozdanie, które przekazuje Dziekanowi. Załącznik Z1-PU8 - Protokół hospitacji Z1-PU8 Protokół hospitacji Dr inż. Magdalena Jabłońska

13 Dr inż. Magdalena Jabłońska
Jeżeli wyniki okresowej oceny nauczyciela akademickiego oraz wnioski z poprzednio przeprowadzonej hospitacji są pozytywne, nauczyciel akademicki powinien być planowo hospitowany jednokrotnie w okresie objętym oceną okresową. W przeciwnym wypadku hospitacje zajęć prowadzonych przez nauczyciela akademickiego powinny być przeprowadzane co najmniej jednokrotnie w każdym roku akademickim. Doktorant powinien być hospitowany przynajmniej jednokrotnie w roku akademickim Dr inż. Magdalena Jabłońska

14 Dr inż. Magdalena Jabłońska
PU8 HOSPITACJE 4.6. Hospitujący jest zobowiązany do przedstawienia hospitującemu protokołu i do omówienia z nim wniosków z hospitacji w ciągu 1 tygodnia od dnia hospitacji. 4.7. Dyrektor/Kierownik organizacyjnej jest zobowiązany do uwzględnienia wniosków z hospitacji w okresowej ocenie pracowników, w polityce awansowej oraz przy obsadzie zajęć dydaktycznych. Dr inż. Magdalena Jabłońska

15 P-RM-1 Proces dyplomowania – projekt inżynierski
Lista tematów projektów inżynierskich –nie ma obecnie formularza ale wzorujemy się na formularzu jaki obowiązywał dotychczas lista tematów projektów inżynierskich Sekretariat Jednostki Archiwizacja list realizowanych projektów inżynierskich, przekazanie listy do BOS Karta konsultacji projektu inżynierskiego Z1-P-RM-1/2 Z1-P-RM-1_karta konsultacji projektu Dr inż. Magdalena Jabłońska

16 Dr inż. Magdalena Jabłońska
P-RM-1 Proces dyplomowania – projekt inżynierski UWAGI Brak procedury wytyczającej miejsca umieszczenia informacji dla studentów (sylabusy, harmonogramy), może wprowadzić zapis aby to było w jednym dostępnym dla wszystkich miejscu. Dobra praktyka nakazuje umieszczenie sylabusów na stronie www. Katedry. Nie ma obecnie gablot i miejsc do ich umieszczania. Być może z Prodziekanem ds. Studenckich podejmiemy takie działania aby ustanowić miejsca w jednostce gdzie sylabusy były by umieszczone. Dr inż. Magdalena Jabłońska

17 P-RM-2 Proces dyplomowania – praca magisterska
Student też ma możliwość zgłoszenia propozycji tematu pracy dyplomowej w sekretariacie Jednostki prowadzącej dany kierunek studiów Obowiązuje Z1-P-RM-2 Karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej Z1-P-RM-2_karta zgłoszenia tematu pracy dyplomowej Dr inż. Magdalena Jabłońska

18 P-RM-2 Proces dyplomowania – praca magisterska
Student realizuje pracę i zobowiązany jest do uzupełniania Karty konsultacji pracy dyplomowej Z2-P-RM-2, którą otrzymuje od kierującego pracą. Z2-P-RM-2_karta konsultacji pracy Prace dyplomowe twardo oprawiane powinny być złożone w Sekretariacie właściwej Jednostki w dniu złożenia wymaganych dokumentów w BOS. Dopuszcza się, aby student osobiście przekazał egzemplarz pracy dyplomowej twardo oprawionej kierującemu pracą, a także recenzentowi. Dr inż. Magdalena Jabłońska

19 PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Procedura obowiązuje nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia na studiach które rozpoczęły się w roku akademickim 2012/2013. Obecnie trwa II semestr tych studiów. Pozostali nauczyciele akademiccy realizują zajęcia według dotychczasowych zasad Dr inż. Magdalena Jabłońska

20 Dr inż. Magdalena Jabłońska
PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Ocena i monitorowanie efektów kształcenia w jednostkach podstawowych odbywa się na 3 poziomach Poziom I – prowadzącego przedmiot i prowadzących zajęcia Poziom II – dyrektora instytutu/kierownika katedry/kierownika studiów doktoranckich/kierownika studiów podyplomowych Poziom III – poziom komisji ds. kształcenia Dr inż. Magdalena Jabłońska

21 Dr inż. Magdalena Jabłońska
PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Jeśli prowadzący przedmiot uzna za konieczną modyfikację procesu kształcenia i/lub programu kształcenia przekazuje swoje sugestie dyrektorowi instytutu/kierownikowi katedry/kierownikowi studiów doktoranckich/ kierownikowi SPD. W tym celu stosuje się Kartę doskonalenia przedmiotu/modułu Z1-PU11 Z1-PU11 - KARTA DOSKONALENIA PRZEDMIOTU-MODUŁU Dokument ten jest zapisem jakości i podlega procedurze PU2 – Nadzór nad zapisami SZJK. Dr inż. Magdalena Jabłońska

22 Dr inż. Magdalena Jabłońska
PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Dyrektor instytutu/kierownik katedry/kierownik studiów doktoranckich/kierownik SPD opiniuje Karty doskonalenia przedmiotu Z1-PU11 oraz przekazuje do wydziałowej komisji ds. kształcenia. Wydziałowa komisja ds. kształcenia (dalej zwana komisją) dokonuje oceny osiągniętych efektów kształcenia oraz formułuje wnioski doskonalące programy kształcenia wszystkich prowadzonych przez wydział kierunków studiów na wszystkich rodzajach i formach kształcenia. Komisja po zakończeniu roku akademickiego formułuje wnioski doskonalące programy kształcenia. Dr inż. Magdalena Jabłońska

23 Dr inż. Magdalena Jabłońska
PU11 OCENA I MONITOROWANIE EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Komisja formułuje i przedkłada Dziekanowi Plan doskonalenia programów kształcenia Z2-PU11. Dokument zawiera wnioski doskonalące program kształcenia dla kierunków oraz studiów podyplomowych. Dziekan przedstawia Plan doskonalenia programów kształcenia radzie wydziału, która decyduje, w formie uchwały, o jego ostatecznej postaci. Za wdrożenie Planu doskonalenia programów kształcenia ustalonego przez radę wydziału odpowiada Dziekan. Zmiany doskonalące program kształcenia na danym kierunku odbywają się zgodnie z właściwą uchwałą z wytycznymi senatu w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać programy kształcenia. Dr inż. Magdalena Jabłońska

24 Dr inż. Magdalena Jabłońska
INFORMACJE i dokumenty znajdują się na stronie wydziałowej: SZJK DOKUMENTY DO POBRANIA Dziękuję za uwagę Dr inż. Magdalena Jabłońska


Pobierz ppt "Dr inż. Magdalena Jabłońska ZASADY FUNKCJONOWANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google