Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II Ogólnopolska Debata Łódź, 10 kwietnia 2014 r. Efektywne kształcenie osób z niepełnosprawnościami szansą na ich sukces zawodowo-społeczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II Ogólnopolska Debata Łódź, 10 kwietnia 2014 r. Efektywne kształcenie osób z niepełnosprawnościami szansą na ich sukces zawodowo-społeczny."— Zapis prezentacji:

1 II Ogólnopolska Debata Łódź, 10 kwietnia 2014 r. Efektywne kształcenie osób z niepełnosprawnościami szansą na ich sukces zawodowo-społeczny

2 Regulacje prawne  rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532)  rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. z 2014 r. poz. 392),  rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414),  rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.)  rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)  rozporządzenie MEN z 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych (Dz. U. Nr 109, poz. 631)  rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz.204)  rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. poz. 199)  rozporządzenie MEN z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej (Dz. U. poz. 380)  rozporządzenie MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. poz. 529)  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1257) Prace legislacyjne 2013: -rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych -rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania

3 3 Uczeń niepełnosprawny w systemie oświaty System oświaty zapewnia:  możliwość specjalnej organizacji nauki i metod pracy (kształcenia specjalnego) w różnych formach: ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych  prawo rodziców (opiekunów prawnych) do wyboru formy kształcenia i szkoły (ośrodka)  zindywidualizowany proces kształcenia - dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów  zajęcia rewalidacyjne i pomoc psychologiczno-pedagogiczną  dostsowanie warunków i formy egzaminów zewnętrznych

4 Dofinansowanie podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych oraz słabowidzących  „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie do podręczników szkolnych dostępnych na rynku dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym (pomoce dyd.) z niepełnosprawnościami sprzężonymi  Adaptacje w systemie Braille'a i w druku powiększonym oraz wydruk podręczników szkolnych i książek pomocniczych Adaptacje dostępne nieodpłatnie na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji: http://www.ore.edu.pl 2010-2013: 636 adaptacji podręczników szkolnych i książek pomocniczych 2014: 100 adaptacji

5 Dofinansowanie podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych oraz słabowidzących  Dodatkowo dofinansowanie podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych w ramach Narodowego Programu Stypendialnego (porozumienia/umowy z organami prowadzącymi szkoły/placówki)  Zapewnienie czasopism dla dzieci i młodzieży niewidomych i słabowidzących otwarty konkurs ofert cele konkursu: rozwój zainteresowań uczniów, upowszechnienie oferty czasopism popularno- naukowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów niewidomych i słabowidzących

6 Część oświatowa subwencji ogólnej 1)Zwiększone środki dla JST na kształcenie uczniów niepełnosprawnych 2)rezerwa części oświatowej: jednym z kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji w 2014 r. jest dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia nieprzekraczalny termin składania wniosków: do 14 kwietnia br. – I tura (I kwartał 2014 r.), do 30 września br. – II tura (II i III kwartał 2014 r.). Więcej informacji na stronie: www.men.gov.pl zakładka „Finansowanie edukacji” 6

7 Udział przedstawicieli MEN w międzyresortowych zespołach pracujących na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami  Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych,  Polska Rada Języka Migowego,  Zespół ds. rozwiązań systemowych na rzecz osób niepełnosprawnych, powołany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej,  grupa robocza ds. ujednolicania rozwiązań oraz szkoleń i informacji nt. standardów postępowania dotyczących zaburzeń dzieci wieku rozwojowego,  European Schoolnet – grupa robocza ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych,  Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej

8 Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej 28 krajów członkowskich Nowa nazwa od 1 stycznia 2014 r. Wysłuchanie Młodzieży: Lizbona (2003 i 2007), Bruksela (2011), Luksemburg (2015) Projekty – m.in. Raport pt. „Europejskie wzorce dobrej praktyki kształcenia i szkolenia zawodowego”

9 Projekty systemowe w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020  Obszar: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz wzrost jakości edukacji w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (programy rozwojowe szkół, pomoc stypendialna)  Obszar: Działania służące indywidualizacji podejścia do ucznia, również poprzez wspieranie jednostek systemu oświaty w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym doposażenie jednostek systemu oświaty w pomoce dydaktyczno-naukowe) Dzięki realizacji projektów przedszkola, szkoły i placówki będą miały możliwość: zakupu pomocy dydaktycznych koniecznych do rozpoznawania potrzeb, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci i młodzieży.

10 Współpraca z partnerami Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej powołane w 2012 r. jako pole dialogu, umożliwiające wpływanie na kierunek polityki oświatowej przez organizacje zrzeszające rodziców uczniów. Na wniosek Rodziców w 2013 r. przygotowywany został Informator dla rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, zawierający informacje o możliwych sposobach wsparcia dzieci i młodzieży niepełnosprawnych ich rodzin. Informator opracowywany został w Ośrodku Rozwoju Edukacji, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

11 Dziękujemy za uwagę Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych e-mail: sekretariat_dzse@men.gov.pl tel. 22 34 74 228


Pobierz ppt "II Ogólnopolska Debata Łódź, 10 kwietnia 2014 r. Efektywne kształcenie osób z niepełnosprawnościami szansą na ich sukces zawodowo-społeczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google