Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak dożyć 100 lat ? Najważniejsze zasady zdrowego trybu życia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak dożyć 100 lat ? Najważniejsze zasady zdrowego trybu życia."— Zapis prezentacji:

1 Jak dożyć 100 lat ? Najważniejsze zasady zdrowego trybu życia.

2 Rekordy wieku nasza górna granica wieku zapisana w genach dochodzi do 120 lat. Przeciętny mieszkaniec starożytnego Rzymu żył – ponad 35 lat. Na początku XIX wieku średnia życia wynosiła 41 lat. Sto lat później 49 lat. W Polsce statystyczna kobieta dożywa 79 lat, mężczyzna około 70 lat. Obecnie coraz więcej osób na świecie ma możliwość zdmuchnąć świeczkę w pełni świadomości w wieku 95 lat.

3 Rekordziści Jako naród najdłużej żyją Japończycy, średnia wieku to ponad 85 lat. Naukowcy przypisują to diecie bogatej w ryby. Rzadziej chorują na osteoporozę i nowotwory. Długo żyją mieszkańcy Armenii, Gruzji, Kaszmiru. Wśród nich jest najwięcej 100 -latków. Ich receptą na długie życie jest praca fizyczna, życie zgodne z rytmem natury, silne więzi rodzinne, mało kaloryczna dieta. Wśród mieszkańców Europy długowiecznością cieszą się mieszkańcy Islandii i Bułgarii.

4 Jak zatrzymać zegar życia? 10 najważniejszych zasad zdrowego trybu życia. 1.Wzmocni ć mózg.

5

6 Jak dbać o mózg? Dieta. Mózg jako centrum dowodzenia potrzebuje w ł a ś ciwego „paliwa”. Najbardziej potrzebna jest mu glukoza ale uwalniana stopniowo z wielocukrów. Dzi ę ki niej lepiej pami ę tamy, kojarzymy, zapami ę tujemy. Do pracy mózgu potrzebne s ą te ż kwasy t ł uszczowe nasycone i nienasycone. Idealna dieta powinna by ć urozmaicona.

7 Najważniejsze minerały niezbędne dla mózgu: Ż elazo – jego niedobory zak ł ócaj ą koncentracj ę i obni ż aj ą IQ. Jod – ma wp ł yw na procesy my ś lenia i zapami ę tywania. Cynk – w organizmach o wybitnej inteligencji tego pierwiastka s ą wi ę ksze ilo ś ci. Magnez – przewodzi impulsy nerwowe mi ę dzy mi ęś niami a komórkami. Potas – poprawia dotlenienie mózgu. Fosfor – poprawia pami ęć.

8 Jak dbać o mózg? Gimnastyka mózgu – gi ę tki umys ł. Im wi ę cej si ę go u ż ywa, tym jest sprawniejszy. Najlepsze ć wiczenia to zdobywanie wiedzy: nauka np.: hiszpa ń skiego, studia, ć wiczenia pami ę ci, rozwi ą zywanie krzy ż ówek, ł amig ł ówek. Nie wolno pozwala ć mózgowi si ę leni ć. Jeśli chcesz zachować chłonny umysł pilnuj wagi, u osób otyłych ryzyko demencji wzrasta o 70 %.

9 Jak pomóc mózgowi w szkole? 1. Zwróć uwagę, czy klasa, w której odbywają się lekcje jest przewietrzona. Niedotleniony mózg pracuje znacznie gorzej. 2. Na pierwszą lekcję przychodź zawsze po śniadaniu. Śniadanie daje „kopa” na dobry początek dnia i zapewni sukces na porannych sprawdzianach. 3. Zaplanuj przerwy tak, by zjeść drugie śniadanie. Nie możesz dopuścić do nagłego spadku cukru we krwi. Wcale od tego, że nie zjesz śniadania nie schudniesz, a twój mózg będzie wykończony. 4. Noś ze sobą niegazowana wodę mineralna bogatą w magnez. To pierwiastek potrzebny dla mózgu i układu nerwowego.

10 Jak zatrzymać zegar życia? 10 najważniejszych zasad zdrowego trybu życia. 1.Wzmocni ć mózg. 2.Stop kaloriom.

11

12 Jakie produkty należy jeść żeby zachować młodość: Nale ż y wystrzega ć si ę nadmiaru kalorii. Ani jedna z osób wieloletnich nie jest oty ł a. Ryby, zw ł aszcza morskie. Obni ż aj ą poziom z ł ego cholesterolu. Zapobiegaj ą nowotworom, posiadaj ą kwasy t ł uszczowe tzw. Omega 3 ( w ci ą gu tygodnia 0.5 kg). Warzywa i owoce, np.: broku ł y, brukselka, cebula, czosnek, cykoria, pomidory, pietruszka, papryka …S ą g ł ównym ź ród ł em antyoksydantów. Jogurty i kefiry, maj ą naturalne probiotyki. Produkty zbo ż owe pe ł noziarniste, ź ród ł o b ł onnika. Orzechy i migda ł y poprawiaj ą prac ę serca i mózgu, zapobiegaj ą mia ż d ż ycy. Suszone owoce - skondensowane multiwitaminy i bogactwo makro i mikro elementów. Zielona, bia ł a i czerwona herbata- zawarte w nich antyoksydanty niszcz ą wolne rodniki.

13

14 Nadwaga i oty ł o ść. Osoby oty ł e cz ęś ciej choruj ą na cukrzyc ę i na nadci ś nienie t ę tnicze. Je ś li chcemy sprawdzi ć, czy mamy prawid ł ow ą wag ę, to nale ż y obliczy ć wska ź nik BMI (Body Mass Index) dziel ą c wag ę (w kg) przez wzrost (w metrach) podniesiony do kwadratu. Wynik prawid ł owy 20-25, powy ż ej 25 oznacza, ż e mamy nadwag ę, a przekraczaj ą cy 30 ś wiadczy o oty ł o ś ci. Szczególnie niebezpieczna jest oty ł o ść typu jab ł ka, w której tkanka t ł uszczowa gromadzi si ę w okolicach jamy brzusznej. Obliczamy j ą przez podzielenie obwodu talii przez obwód bioder – warto ść powy ż ej 0,8wskazuje na tego typu oty ł o ść. Nadwaga i oty ł o ść powstają, gdy organizm otrzymuje więcej energii niż powinien. Żadne diety cud nadwyżek tłuszczu nie zniwelują. Najważniejszy jest urozmaicony i zbilansowany jadłospis oraz aktywność fizyczna.

15 Ile powinno się ważyć? Dla osób dorosłych masę ciała oblicza się według wzoru: Dla kobiet: (wzrost w cm -100) – 10 % Dla mężczyzn: (wzrost w cm -100) – 5% Wskaźnik masy ciała w kg/wzrost (m kwadratowych)

16 Wskaźnik masy ciała

17 Dieta dla aktywnych. Zasada ilościowe i jakościowa. Różnorodność spożywanych produktów spożywczych. Jedz 3-5 posiłków dziennie, pamiętaj że przerwy między posiłkami nie powinny być dłuższe niż 3 godziny. Znaczna część diety powinny stanowić warzywa i owoce. Główne źródło energii to pełnoziarniste produkty zbożowe (kasze, chleb razowy) Codziennie spożywaj mleko i jego przetwory. Jedz mniej tłuszczów zwierzęcych. Ogranicz spożycie cukru i soli. Dostarczaj organizmowi dostateczna ilość płynów- głównie wody.

18

19 Jak zatrzymać zegar życia? 10 najważniejszych zasad zdrowego trybu życia. 1.Wzmocni ć mózg. 2.Stop kaloriom. 3. Stop paleniu papierosów.

20 Nasz najgorszy wróg Dym papierosowy ma 4 tysi ą ce substancji, które niszcz ą organizm. 400 z nich jest rakotwórczych. Ka ż dy papieros skraca ż ycie palacza o 5 minut. Palenie przyspiesza osteoporoz ę, mia ż d ż yc ę i niszczy przeciwutleniacze. Papierosy szkodz ą nie tylko palaczowi ale i ich otoczeniu. U biernych palaczy ryzyko choroby niedokrwiennej serca wzrasta o 30 %.

21

22

23 Jak zatrzymać zegar życia? 10 najważniejszych zasad zdrowego trybu życia. 1.Wzmocni ć mózg. 2.Stop kaloriom. 3.Sko ń czy ć z na ł ogiem palenia papierosów. 4.Małe grzeszki.

24 Co z piciem kawy, herbaty i wina? Opinie s ą na ten temat podzielone. Najlepiej wybra ć z ł oty ś rodek: A)Je ś li lubisz kaw ę pij j ą od czasu do czasu. B)Herbata- lepiej zrezygnowa ć z czarnej na rzecz zielonej, czerwonej lub bia ł ej. C)Alkohol szkodzi. D)Pami ę tajmy, ż e alkohol to ś rodek, który najszybciej prowadzi do uzale ż nienia. E)Alkohol wywiera negatywny wp ł yw na w ą trob ę, trzustk ę, niszczy komórki nerwowe. Nie ma bezpiecznej dawki.

25

26

27 Jak zatrzymać zegar życia? 10 najważniejszych zasad zdrowego trybu życia. 1.Wzmocni ć mózg. 2.Stop kaloriom. 3.Sko ń czy ć z na ł ogiem palenia papierosów. 4.Ma ł e grzeszki. 5.Ruch na zdrowie.

28 Zmienić tryb życia. Nie jeste ś my genetycznie przystosowani do siedz ą cego trybu ż ycia. Codziennie, przez pó ł godziny nale ż y uprawia ć sport ( minimum). Sport, który sprawia przyjemno ść : p ł ywanie, bieganie, jazda na rowerze, tenis, taniec … Je ś li nie lubimy uprawia ć sportu niech to b ę dzie codzienny spacer w szybkim tempie przez pó ł godziny. Przejd ź ka ż dego dnia 3 kilometry.

29

30 Po co jest potrzebny ruch? Korzystnie wp ł ywa na serce, naczynia krwiono ś ne i p ł uca. Zmniejsza ryzyko zawa ł u. Poprawia wygl ą d skóry. Usprawnia mi ęś nie, spala tkank ę t ł uszczow ą, poprawia koordynacj ę ruchow ą, uelastycznia kr ę gos ł up. Lepiej s ą o ż ywione i dotlenione komórki. U ł atwia koncentracj ę.

31 Lek XXI wieku. Światowa organizacja zdrowia uznała ruch za najbardziej uniwersalny lek XXI wieku. Znalazł się on także u podstawy najnowszej piramidy żywienia ułożonej przez Instytut żywności i żywienia.

32

33

34 Czy wiesz, że… Brak aktywno ś ci fizycznej jest przyczyn ą wzrostu chorób przewlek ł ych. W Polsce ponad 70% osób prowadzi siedz ą cy tryb ż ycia i stroni od aktywno ś ci fizycznej. Bieg marato ń ski na pierwszych nowo ż ytnych igrzyskach w Atenach by ł rozgrywany na dystansie 40 km. Na olimpiadzie w Londynie przed ł u ż ono go o 2195m, aby meta znalaz ł a si ę w pobli ż u lo ż y królowej brytyjskiej. I tak zosta ł o…

35

36 Jak zatrzymać zegar życia? 10 najważniejszych zasad zdrowego trybu życia. 1.Wzmocni ć mózg. 2.Stop kaloriom. 3.Sko ń czy ć z na ł ogiem palenia papierosów. 4.Ma ł e grzeszki. 5.Ruch na zdrowie. 6.Sen to podstawa.

37

38 Wy ś pijmy si ę. W czasie snu regeneruj ą si ę wszystkie komórki naszego organizmu. Odpoczywaj ą uk ł ady w szczególno ś ci: pokarmowy, nerwowy i odporno ś ciowy. Przyspieszona jest odnowa komórek. Wzmaga si ę produkcja hormonów. Regenerujemy si ę fizycznie i psychicznie. Ilo ść snu jest indywidualnym wymogiem organizmu. Ś pi si ę tyle, by rano czu ć si ę ś wie ż o i dobrze. Pami ę tajmy o wywietrzeniu sypialni i jedzeniu kolacji 2 godziny przed snem.

39 Jak zatrzymać zegar życia? 10 najważniejszych zasad zdrowego trybu życia. 1.Wzmocni ć mózg. 2.Stop kaloriom. 3.Sko ń czy ć z na ł ogiem palenia papierosów. 4.Ma ł e grzeszki. 5.Ruch na zdrowie. 6.Sen to podstawa. 7.Przegląd techniczny.

40

41 Nie odk ł adać wizyt u lekarza. Wykonywanie podstawowych bada ń co pó ł roku umo ż liwi wczesne wykrycie nieprawid ł owo ś ci i mo ż e nas uchroni ć przed zapadni ę ciem na powa ż niejsze choroby. Potrzebna jest systematyczno ść i silna wola.

42 Jak zatrzymać zegar życia? 10 najważniejszych zasad zdrowego trybu życia. 1.Wzmocni ć mózg. 2.Stop kaloriom. 3.Sko ń czy ć z na ł ogiem palenia papierosów. 4.Ma ł e grzeszki. 5.Ruch na zdrowie. 6.Sen to podstawa. 7.Przegl ą d techniczny. 8.Nawodnienie.

43

44 Dostarczanie wody do organizmu. Woda wodzie nie równa. Co jednemu mo ż e s ł u ż y ć, drugiemu mo ż e zaszkodzi ć. Najzdrowsze wody mineralne powinny mie ć sk ł adników mineralnych powy ż ej 1000mg w litrze. Je ś li kto ś choruje na nadci ś nienie, cukrzyc ę lub serce powinien unika ć wody z du żą zawarto ś ci ą sodu. Wody lecznicze mo ż na stosowa ć pod kontrol ą lekarza ( zawarte w nich minera ł y mo ż na przedawkowa ć ). Osoba zdrowa, ś rednio aktywna powinna pi ć wod ę ś redniozmineralizowan ą, nale ż y sprawdzi ć zawarto ść wapnia (powy ż ej 150 mg) Gazowana czy niegazowana to sprawa gustu. Osoby maj ą ce dolegliwo ś ci gastryczne mog ą odczuwa ć dyskomfort. Wod ę gazowan ą powinno si ę pi ć po wysi ł ku, poniewa ż przyspiesza wytwarzanie moczu i usuwanie toksyn. Wa ż na jest zawarto ść magnezu powy ż ej 50 mg w litrze. Wodorow ę glanów powinno by ć powy ż ej 600 mg w litrze.

45

46 Jak zatrzymać zegar życia? 10 najważniejszych zasad zdrowego trybu życia. 1.Wzmocni ć mózg. 2.Stop kaloriom. 3.Sko ń czy ć z na ł ogiem palenia papierosów. 4.Ma ł e grzeszki. 5.Ruch na zdrowie. 6.Sen to podstawa. 7.Przegl ą d techniczny. 8.Nawodnienie. 9.Optymizm

47

48

49

50 Na świat patrzeć pogodnie. Optymizm jest zwi ą zany z poczuciem szcz ęś cia. Lepiej jest by ć szcz ęś liwym ni ż wiecznie zatruwa ć innym ż ycie swoim pesymizmem. Cieszy ć si ę z ka ż dego drobiazgu i we wszystkim znale źć co ś dobrego.

51 Sentencje „Budząc się rano, pomyśl jaki to skarb żyć, oddychać i móc się radować.” ( Marek Aureliusz ) „Ten, kto chce pozostać w dobrym zdrowiu, powinien unikać smutnych nastrojów”. ( Leonardo da Vinci ) „ Szczęście to dobre zdrowie i zła pamięć” ( E. Hemingway )

52

53 Jak zatrzymać zegar życia? 10 najważniejszych zasad zdrowego trybu życia. 1.Wzmocni ć mózg. 2.Stop kaloriom 3.Sko ń czy ć z na ł ogiem palenia papierosów, 4.Ma ł e grzeszki. 5.Ruch na zdrowie. 6.Sen to podstawa. 7.Przegl ą d techniczny. 8.Nawodnienie. 9.Optymizm 10.„ Uprawianie własnego ogrodu”

54 Rozwijać swoje pasje. Je ś li chcesz by ć szcz ęś liwy przez krótk ą chwil ę, upij si ę ; je ż eli d ł ugo, zakochaj si ę : je ż eli zawsze, zacznij uprawia ć „ogród” ( stare przys ł owie chi ń skie ). Najszcz ęś liwsi ludzie, to ci, którzy zaj ę ci s ą uprawianiem „swojego ogrodu”, rozwijaj ą swoje zainteresowania i osi ą gaj ą sukcesy. Obcowanie z przyrod ą dzia ł a koj ą co. „Przyroda jest lekarzem dla wszystkich chorób.” ( Hipokrates ) Szcz ęś liwi ludzie ż yj ą d ł u ż ej.

55

56

57

58 „Ogród” (pasje, hobby, zainteresowania) trzeba uprawia ć systematycznie, regularnie i z zami ł owaniem. Wtedy, kto ś z boku spojrzy na nas i pomy ś li : „Ten to ma dobrze, jest taki szczęśliwy”.

59

60

61 Test na długowieczność. Rozwiąż test dotyczący Twojego wczorajszego dnia. Odpowiadaj szczerze, a jego wyniki poznasz tylko TY. Jeśli wyjdzie dobrze, możesz sobie pogratulować: masz spore szanse dożyć setnych urodzin. Jeśli wynik będzie niezadowalający, decyzja, by coś zmienić w swoim życiu zależy tylko od Ciebie.

62 No, to do dzieła: 1. Ile posiłków zjadłeś wczoraj: a)Można powiedzieć, że 3. Rano herbata, w szkole obiad i późna kolacja. b)Pięć w tym 2 małe. c)Trudno policzyć, stale coś podjadałam 2. Ile zjadłaś porcji owoców i warzyw: a)Owoce do kolacji, warzywa do obiadu. b)Dwie porcje owoców i 3 porcje warzyw. c)Prawie wcale. 3. Ile czasu spędziłaś na dworze: a)Około 15 minut na spacerze. b)Ponad godzinę. c)Tyle, ile trwa przejście ze szkoły na przystanek autobusowy. 4. Ile minut spędziłaś na uprawianiu sportu: a)Ani jednej, ale zacznę od jutra. b)Pół godziny. c)Ani jednej, nie mam czasu na uprawianie sportu. 5. Ile czasu spędziłaś w szkole: a)8 godzin. b)Mniej niż 8 godzin. c)Powyżej 8 godzin. 6. Ile czasu spędziłaś na rozmowie z osobami bliskimi: a)To były tylko plotki w pracy. b)Udało mi się porozmawiać ze wszystkimi mi bliskimi osobami. c)Nie było na to ani chwili czasu. 7. Co robiłaś w wolnym czasie: a)Oglądałam telewizję. b)Czytałam, słuchałam muzyki. c)Nie miałam wolnego czasu. 8. Jak długo spałaś? a)Prawie 9 godzin. b)6-8 godzin. c)Mniej niż 6 godzin.

63 Podsumowanie. Je ś li na wi ę kszo ść odpowiedzia ł a ś B, a na pozosta ł e A, mo ż esz sobie pogratulowa ć : prowadzisz zdrowy tryb ż ycia. Je ś li masz wi ę cej odpowiedzi C ni ż B – zacznij dzia ł a ć, nie ma czasu. Mo ż esz zawsze zacz ąć ju ż dzi ś dokonywa ć zmian we w ł asnym stylu ż yciu. Im wcze ś niej, tym lepiej.

64 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Jak dożyć 100 lat ? Najważniejsze zasady zdrowego trybu życia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google