Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zatwierdzenie zmian w Statucie Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Piast” w Krakowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zatwierdzenie zmian w Statucie Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Piast” w Krakowie."— Zapis prezentacji:

1

2 Zatwierdzenie zmian w Statucie Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Piast” w Krakowie.

3 § 4 ustęp 2 Statutu otrzymuje brzmienie: Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: a. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, b. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z, c. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z.

4 W § 4 Statutu dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: Przedmiot działalności, określony w § 4 ustęp 2, Spółdzielnia realizuje przez: a.zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność i współ- własność Spółdzielni, a w szczególności utrzymywanie ich w stanie umożliwiającym wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, b.zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni, c.zarządzanie nieruchomościami niestanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie zawartych umów, d.budowanie lub nabywanie budynków celem ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności garaży wielostanowiskowych, e.nabywanie terenów na własność lub w użytkowanie wieczyste, f. wydzierżawianie gruntów stanowiących własność Spółdzielni lub będących w użytkowaniu wieczystym,

5 W § 6 ustęp 1 Statutu dodaje się punkt oznaczony literą „h” o treści: jest wdowcem (-ą) po członku Spółdzielni, pod warunkiem, że lokal mieszkalny stanowił majątek wspólny obojga małżonków.

6 § 15 ustęp 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. § 15 ustęp 1 Statutu otrzymuje brzmienie: Wpisowe wynosi ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie przyjęcia członka Spółdzielni, a udział członkowski wynosi 500 złotych.

7 W § 21 ustęp 2 Statutu dodaje się punkt oznaczony literą „f” o treści: dwukrotne nieudzielenie odpowiedzi przez członka oczekującego na złożone przez Spółdzielnię propozycje nabycia odrębnej własności lokali mieszkalnych.

8 W § 27 ustęp 1 zdanie pierwsze Statutu słowa: „Odzyskane przez Spółdzielnię lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym” zastępuje się słowami: „Odzyskane przez Spółdzielnię lokale mieszkalne, do których wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

9 §45 ustęp 3 zdanie drugie Statutu skreśla się kropkę i dodaje słowa: „ z wyjątkiem opłat niezależnych od Spółdzielni

10 § 99 ustęp 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się: § 99 ustęp 1 Statutu otrzymuje brzmienie: Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

11 & 100 zdanie drugie Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. § 100 zdanie drugie Statutu otrzymuje brzmienie: Spółdzielnia doręcza członkom, posiadającym prawa do lokali mieszkalnych, zawiadomienie przez umieszczenie go w skrzynce na listy; członkom oczekującym oraz posiadającym prawa do lokali niemieszkalnych zawiadomienie jest doręczane listem zwykłym. W § 100 Statutu dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu: Zawiadomienie jest wywieszane w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię oraz umieszczane na stronie internetowej Spółdzielni.

12 § 107ustęp 4 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. § 107 ustęp 4 Statutu otrzymuje brzmienie: Na miejsce członka, którego mandat wygasł z przyczyn określonych w ustępie 2 litera „c”, „d” i „e” wchodzi do końca jego kadencji kandydat na członka, który na ostatnim Walnym Zgromadzeniu uzyskał największą kolejno, po osobach wybranych do Rady, ilość głosów. W razie równości głosów decyduje losowanie, które przeprowadza Rada Nadzorca.

13 § 110 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. § 110 Statutu otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza powołuje trzy stałe komisje. Rada Nadzorcza może powoływać komisje czasowe. Rada Nadzorcza, powołując komisje stałe i czasowe, określa zakres ich zadań. Rada Nadzorcza wybiera w głosowaniu tajnym spośród swoich członków przewodniczących komisji i ich zastępców; pozostałych członków komisji Rada może wybrać w głosowaniu jawnym spośród członków Spółdzielni, nie będących członkami Rady.

14 & 111 w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. § 111 Statutu otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza powołuje Prezydium Rady w składzie: przewodniczący wybrany spośród członków Rady w głosowaniu tajnym, trzech przewodniczących stałych komisji Rady Prezydium Rady wybiera ze swojego grona dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady.

15 W § 121 Statutu dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: Członek Zarządu i Rady Nadzorczej ponosi odpowiedzialność karną za działanie na szkodę Spółdzielni, niewykonanie obowiązków związanych z lustracją oraz ogłaszanie nieprawdziwych danych na zasadach określonych w art. 267a, 267c i 267 d Prawa Spółdzielczego.

16 W § 123 ustęp 1 Statutu skreśla się punkt 4 i punkt 5.

17 § 125 ustęp 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. § 125 ustęp 3 Statutu otrzymuje brzmienie: Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a następnie z funduszu udziałowego.

18 Zmiany w regulaminie Walnego Zgromadzenia

19 § 21 Regulaminu pkt. 1, 2, 3 skreśla się w całości. § 21 Regulaminu pkt. 1, 2, 3 otrzymuje brzmienie: Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych lub elektronicznie przy użyciu kart magnetycznych lub pilotów wg kolejności określonej w § 20 ust. 3 Regulaminu. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności członków Komisji Skrutacyjnej, lub umieszczenie magnetycznej karty do głosowania w czytniku kart odpowiednią stroną na „tak” lub „nie”,nie włożenie karty do czytnika oznacza „wstrzymanie się od głosu ; w wypadku stosowania do głosowania pilotów należy wcisnąć odpowiedni klawisz. Głosujący musi skreślić nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. Jeżeli ilość nazwisk nieskreślonych przewyższa ilość mandatów do obsadzenia, to karta wyborcza jest nieważna. W wypadku elektronicznego głosowania, karta lub pilot jest aktywny dla tylu głosowań, ile jest mandatów do obsadzenia.

20 § 4 ust. 1 Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się: § 4 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca każdego roku. § 5 ust. 2 Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. § 5 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: Spółdzielnia doręcza członkom zawiadomienie w sposób określony w statucie.

21 Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza: przy głosowaniu przez złożenia kart wyborczych do urny – Komisja Skrutacyjna, przy głosowaniu elektronicznym – osoba przeprowadzająca głosowanie, która przedkłada wydruk komputerowy Komisji Skrutacyjnej. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

22 Zbycie nieruchomości lokalowych sfinansowanych z funduszy Spółdzielni

23 Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 98 pkt 5 statutu Spółdzielni uchwala zbycie nieruchomości lokalowych: 1. nr 1 położonej w Krakowie przy ul. Borelowskiego - Lelewela 11 o pow. 30,0 m² + piwnica 6,1 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00332158/3 2.nr 1 położonej w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 73 o pow. 51,1 m² + piwnica 3,3 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00363107/7 3. nr 1b położonej w Krakowie przy ul. Dunin - Wąsowicza 16 o pow. 30,9 m² + piwnica 2,0 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00402702/4 4.nr 2 położonej w Krakowie przy ul. Filarecka 24 o pow. 28,9 m² + piwnica 1,6 m² 5.nr 1 położonej w Krakowie przy ul. Friedleina 33 o pow. 33,2 m² + piwnica 2,3 m²

24 6. nr 2 położonej w Krakowie przy ul. Helclów 23 o pow. 22,3 m² + piwnica 2,2 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00351112/8 7. nr 1a położonej w Krakowie przy ul. Kazimierza Wlk. 42 o pow. 47,8 m² + piwnica 11,1 m² 8. nr 2 położonej w Krakowie przy ul. Kazimierza Wlk. 97 o pow. 31,4 m² + piwnica 4,6 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00329932/9 9. nr 3 położonej w Krakowie przy ul. Kolberga 7 o pow. 39,1 m² + piwnica 3,4 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00332896/8

25 10.nr 37 położonej w Krakowie przy ul. Łobzowska 24a o pow. 22,4 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00384440/6 11.nr 1a położonej w Krakowie przy ul. Składowa 12 o pow. 21,9 m² + piwnica 3,7 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00384137/9 12. nr 1 położonej w Krakowie przy ul. Łobzowska 46a 29,1 m 2 + piwnice 1,3 m 2 13.nr 2 położonej w Krakowie przy ul. Sienkiewicza 12 35m 2 + piwnica 14,4 m 2

26 Środki uzyskane ze sprzedaży powyższych lokali zostaną przeznaczone: w 50% na zwiększenie kapitału (funduszu) zasobowego w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zmiany prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, w części przypadającej na lokale stanowiące własność Spółdzielni. w 50% do rozliczenia proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych poszczególnych nieruchomości zgodnie z § 37, ust. 5 statutu Spółdzielni Wyłączając budynki na które wydatkowano środki na sfinansowanie zamiany prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności w części dotyczącej lokali użytkowych.

27 Zbycie nieruchomości lokalowych sfinansowanych przez członków Spółdzielni mieszkańców tych budynków

28 Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 98 pkt 5 statutu Spółdzielni uchwala zbycie następujących nieruchomości lokalowych: 1) Bytomska 13/2 40,5 m 2 + 1,1 m 2 2) Chocimska 1/42 37,7 m 2 + 2,7 m 2 3) Chmiela 1/61 38,6 m 2 + 2,7 m 2 4) Chrobrego 29/1 38,2 m 2 + 2,1 m 5) Czarnowiejska 41/39 57,4 m 2 brak piwnicy 6) Kazimierza Wielkiego 113/1 37,9 m 2 + 4,2 m 2 7) Łokietka 17/63 38,0 m 2 + 3,4 m 2

29 8) Łokietka 19/92 38,1 m 2 + 3,5 m 2 9) Zakątek 8/1 28,1 m 2 + 2,1 m 2 10) Retoryka 19/1 41,8 m 2 + 4,0 m 2 11) Składowa 12/16 45,6 m 2 + 2,2 m 2 12) Smoluchowskiego 7/23 30,9 m 2 + 2,3 m 2 13) Kazimierza Wielkiego 22/18 30,9 m 2 + 2,3 m 2 14) Altanowa 18/26 39,1 m 2 + 2,2 m 2 15) Szlachtowskiego 17/10 30,9 m 2 + 6,9 m 2

30 Środki uzyskane ze sprzedaży powyższych lokali zostaną przeznaczone odpowiednio w całości lub w części na pokrycie wydatków związanych z remontami danego budynku lub na nabycie własności gruntu, na którym budynek się znajduje.

31 W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Żabiniec

32 Walne Zgromadzenie Członków Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Piast” w dniu 25 listopada 2009 roku, działając w oparciu o § 98 pkt 5 statutu Spółdzielni, uchwala zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Żabiniec w Krakowie, objętej księgą wieczystą KR 1P/00213058/2, składającej się z działki o nr ewid. 536/2 – obręb 44 Krowodrza o powierzchni 0.1358 ha w drodze przetargu nieograniczonego i przeznaczenie uzyskanego dochodu :

33 50% dochodu na zwiększenie kapitału (funduszu) zasobowego w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zmiany prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, w części przypadającej na lokale stanowiące własność Spółdzielni. 50% dochodu na fundusz remontowy kamienic nr 6 i 8 przy ulicy Sienkiewicza w Krakowie.

34 W sprawie odwołania Pani Marii Virtanen od uchwały R.N,

35 Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 98 ust. 9 Statutu Spółdzielni uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Nr 4/2009/II z dnia 12.08.2009 r. wykreślającą Marię Virtanen z rejestru członków Spółdzielni.

36 Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 12.08.2009 r. podjęła uchwałę o wykreśleniu Marii Virtanen z rejestru członków Spółdzielni na podstawie § 21 ust. 2 lit. c Statutu, wobec nieodbierania przez nią korespondencji i nie powiadomienia Spółdzielni przez okres 6 miesięcy o zmianie miejsca zamieszkania. Maria Virtanen złożyła odwołanie od tej uchwały do Walnego Zgromadzenia, zachowując formalne wymogi 14 dniowego terminu do odwołania. Odwołanie to jest zasadne, gdyż po złożeniu przez Zarząd wniosku do Rady Nadzorczej Maria Virtanen odbierała korespondencję z dat 5.03.2009 r., 27.03.2009 r., 21.05.2009 r., 21.07.2009 r., a także później 25.08.2009 r., 2.09.2009 r. Intencją przepisu § 21 ust. 2 pkt. c jest wykreślenie z rejestru członków osób, które nie odbierają korespondencji i których adres zamieszkania nie jest Spółdzielni znany, wobec niepowiadomienia Spółdzielni o zmianie miejsca zamieszkania. W niniejszej sytuacji adres zamieszkania Marii Virtanen jest Spółdzielni znany wobec odbierania korespondencji wysyłanej na jej adres. Zasadne jest więc uwzględnienie odwołania Marii Virtanen i uchylenie uchwały Rady wykreślającej ją z rejestru członków.

37 W trybie &101 ust.5 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych sfinansowanych ze środków mieszkańców tych budynków

38 Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 98 pkt. 5 Statutu Spółdzielni w oparciu o wnioski członków Spółdzielni zgłoszone w trybie § 101 ustęp 5 Statutu, uchwala zbycie niżej wymienionych nieruchomości lokalowych położonych w Krakowie przy ulicy: 1.Czarnowiejska 61/22 o powierzchni 23,1 m 2 + 2,3 m 2 2. Chocimska 19/26 o powierzchni 38,9 m 2 + 3 m 2 Środki uzyskane ze sprzedaży powyższych lokali zostaną przeznaczone odpowiednio w całości lub w części na pokrycie wydatków związanych z remontami danego budynku lub na nabycie własności gruntu na którym budynek się znajduje.

39 Lokale te zostały wybudowane z przeznaczeniem na „dozorcówkę” w całości ze środków finansowych członków Spółdzielni mieszkańców w/w budynku.

40 W trybie &101 ust.5 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej przy ulicy Zakątek 7 za kwotę 100000 zł. Walne Zgromadzenie nie wyraziło zgody na zbycie nieruchomości lokalowej przy ulicy Zakątek 7/1 za kwotę 100000zł.

41 W trybie &101 ust.4 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań W związku z podpisaniem umów z Bankiem w ramach ustalonego przez Walne Zgromadzenie limitu nie zachodzi konieczność podwyższania najwyższej sumy zobowiązań zaciąganych przez Zarząd. Uchwała została wycofana przez Zarząd

42 W trybie &101 ust.4 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych sfinansowanych ze środków Spółdzielni

43 Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 98 pkt. 5 Statutu Spółdzielni w trybie § 101 ust. 4 uchwala zbycie następujących nieruchomości lokalowych położonych w Krakowie przy ulicy: Kościuszki 57/3 o powierzchni 32,8 m 2 + 1,9 m 2 Kościuszki 57/32 o powierzchni 30,8 m 2 + 1 m 2. Środki uzyskane ze sprzedaży powyższych lokali zostaną przeznaczone: w 50% na zwiększenie kapitału (funduszu) zasobowego w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zmiany prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności w części przypadającej na lokale stanowiące własność Spółdzielni. w 50% do rozliczenia proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych poszczególnych nieruchomości zgodnie z § 37 ust. 5 Statutu Spółdzielni.

44 Budowa tych lokali została w całości sfinansowana ze środków Spółdzielni

45 W trybie &101 ust.5 w sprawie przeniesienia na następne Walne Zgromadzenie głosowania nad zatwierdzeniem kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w zakresie celu strategicznego nr I punkt 5 głosownie bezprzedmiotowe z uwagi na przyjęcie kierunków rozwoju przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 listopada 2009r.

46 W trybie &101 ust.5 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych Uchwała nie została podjęta.

47 W trybie &101 ust.5 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych Uchwała nie została podjęta

48

49


Pobierz ppt "Zatwierdzenie zmian w Statucie Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Piast” w Krakowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google