Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zgodnie z & 101 ust 3 Statutu uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem Uchwały nr 2 /zmiany w statucie /dla podjęcia których.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zgodnie z & 101 ust 3 Statutu uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem Uchwały nr 2 /zmiany w statucie /dla podjęcia których."— Zapis prezentacji:

1

2 Zgodnie z & 101 ust 3 Statutu uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem Uchwały nr 2 /zmiany w statucie /dla podjęcia których wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów

3 Oznacza że podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się./aby wniosek został przyjęty liczba osób popierających go musi stanowić więcej niż 50% wszystkich głosów/

4 Oznacza że podczas głosowania wniosek popiera większość głosujących wyrażona ułamkiem 2/3

5 Wejście włożenie karty z napisem na TAK do siebie w czytniku z napisem wejście-wyjście Wyjście włożenie karty z napisem NIE do siebie w czytniku wejście –wyjście Każdorazowe wyjście z sali wymaga wylogowania a po powrocie zalogowania w czytniku wejście - wyjście

6 Wkładamy do czytnika GŁOSOWANIE kartę z napisem TAK do siebie

7 Wkładamy do czytnika GŁOSOWANIE kartę z napisem NIE do siebie

8 Nie włożenie karty do czytnika z napisem GŁOSOWANIE

9 Należy podejść do czytnika wyjście-wejście i zalogować się na NIE na czas tego głosowania

10 Zatwierdzenie zmian w Statucie Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Piast w Krakowie

11 § 4 ustęp 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. § 4 ustęp 2 Statutu otrzymuje brzmienie: Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: a. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, b. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z, c. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z, d. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z, e. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z. f. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93. Zgłoszone dwie poprawki

12 § 4 ustęp 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. § 4 ustęp 2 Statutu otrzymuje brzmienie: Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: a. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, b. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z, c. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z, d. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z, e. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z /poprawka/,propozycja wykreślenia f. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93. DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ NR 1!

13

14 1. § 4 ustęp 2 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. 2. § 4 ustęp 2 Statutu otrzymuje brzmienie: Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: a. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z, b. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie – PKD 68.32.Z, c. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z, d. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,/poprawka wykreślenie tego punktu/ e. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 41.10.Z, f.działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93. Druga poprawka wykreślenie ust 2 punkt d. może być bezprzedmiotowe w wypadku przyjęcia poprzedniej poprawki DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ !

15

16 W § 4 Statutu dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: Przedmiot działalności, określony w § 4 ustęp 2, Spółdzielnia realizuje przez: a.zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność i współ-własność Spółdzielni, a w szczególności utrzymywanie ich w stanie umożliwiającym wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, b.zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni, c.zarządzanie nieruchomościami niestanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie zawartych umów, d.budowanie lub nabywanie budynków celem ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności garaży wielostanowiskowych, e.nabywanie terenów na własność lub w użytkowanie wieczyste, f. wydzierżawianie gruntów stanowiących własność Spółdzielni lub będących w użytkowaniu wieczystym, g. organizowanie i prowadzenie pośrednictwa w obrocie nieruchom ościami, h. prowadzenie na rzecz członków i ich rodzin działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją. Zgłoszona poprawka.

17 W § 4 Statutu dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: Przedmiot działalności, określony w § 4 ustęp 2, Spółdzielnia realizuje przez: a.zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność i współ-własność Spółdzielni, a w szczególności utrzymywanie ich w stanie umożliwiającym wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem, b.zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni, c.zarządzanie nieruchomościami niestanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie zawartych umów, d.budowanie lub nabywanie budynków celem ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności garaży wielostanowiskowych, e.nabywanie terenów na własność lub w użytkowanie wieczyste, f. wydzierżawianie gruntów stanowiących własność Spółdzielni lub będących w użytkowaniu wieczystym, g. organizowanie i prowadzenie pośrednictwa w obrocie nieruchom ościami, h. prowadzenie na rzecz członków i ich rodzin działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją.poprawka wykreślić punkt g,h DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ !

18

19 W §4 Statutu dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: § Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą, jeżeli działalność ta jest związana bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w § 4 ustęp 1 Statutu. W tym celu Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych, spółdzielni oraz spółek prawa handlowego. Są trzy poprawki

20 4 Statutu dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: § Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą, jeżeli działalność ta jest związana bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w § 4 ustęp 1 Statutu. W tym celu Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych, spółdzielni oraz spółek prawa handlowego. POPRAWKA 1 propozycja WYKRESLENIE W CAŁOŚCI tego paragrafu DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ nr 1 !

21

22 § 4 Statutu dodaje się ustęp 4 w brzmieniu: Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą, jeżeli działalność ta jest związana bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w § 4 ustęp 1 Statutu. W tym celu Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych./Wprowadzono zapis zgodny z zapisem & 98 pkt. 6/Statutu wykreślono zapis/ spółdzielni oraz spółek prawa handlowego. poprawka może być bezprzedmiotowa w wypadku przyjęcia poprzedniej jest jeszcze jedna poprawka. DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ !

23

24 W & 4 Statutu dodaje się ust.4 w brzmieniu:Walne Zgromadzenie może wyrazić zgodę aby śpółdzielnia mogła prowadzić również inną działalność gospodarczą,jeżeli działalność ta jest związana bezpośrednio z realizacją celu,o którym mowa w & 4 ustęp1 Statutu.To wymaga od wnioskodawcy/ów konkretnego określenia takiej działalności,uzasadnienia jej celowości oraz opisu bezpieczeństwa dla finansów Spółdzielni. Poprawka może być bezprzedmiotowa w wypadku przyjęcia poprzednich DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ NR 3

25

26 Zatwierdzenie zmian w Statucie Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Piast w Krakowie dotyczące rozszerzenia działalności Spółdzielni § 4.PO poprawkach przyjętych przez Walne Zgromadzenie tekst jednolity prezentują Radcy Prawni. DYSKUSJA NAD UCHWAŁĄ ! &4

27

28 Zatwierdzenie zmian w Statucie Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Piast w Krakowie nie dotyczące rozszerzenia działalności Spółdzielni bez § 4.

29 W § 6 ustęp 1 Statutu dodaje się punkt oznaczony literą h o treści: jest wdowcem (-ą) po członku Spółdzielni, pod warunkiem, że lokal mieszkalny stanowił majątek wspólny obojga małżonków.

30 § 15 ustęp 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. § 15 ustęp 1 Statutu otrzymuje brzmienie: Wpisowe wynosi ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie przyjęcia członka Spółdzielni, a udział członkowski wynosi 500 złotych.

31 W § 21 ustęp 2 Statutu dodaje się punkt oznaczony literą f o treści: dwukrotne nieudzielenie odpowiedzi na złożone przez Spółdzielnię propozycje nabycia odrębnej własności lokali mieszkalnych. Zgłoszona poprawka

32 W § 21 ustęp 2 Statutu dodaje się punkt oznaczony literą f o treści: dwukrotne nieudzielenie odpowiedzi /przez członka oczekującego/ na złożone przez Spółdzielnię propozycje nabycia odrębnej własności lokali mieszkalnych. Zgłoszona poprawka /dodanie zapisu o treści jak wyżej/ DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ !

33

34 W § 27 ustęp 1 zdanie pierwsze Statutu słowa: Odzyskane przez Spółdzielnię lokale mieszkalne wolne w sensie prawnym zastępuje się słowami: Odzyskane przez Spółdzielnię lokale mieszkalne, do których wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu Zgłoszona poprawka do § 27 ustęp 2. Uchwała ma na celu usprawnienie procesu zbywania odzyskiwanych lokali mieszkalnych

35 Po wyczerpaniu ofert mieszkaniowych złożonych oczekującym członkom Spółdzielni,Spółdzielnia może oferować zawarcie umowy ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu w drodze przetargu ograniczonego dla członków Spółdzielni. Jeżeli przetarg ograniczony nie doprowadzi do zbycia lokalu,Spółdzielnia może oferować zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu w drodze przetargu nieograniczonego. Wygrywający przetarg nabywa roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Poprawka wykreślenie dotychczasowego zapisu w całości i zastąpienie go nową treścią

36 § 27 ustęp 2 w dotychczasowym brzmieniu skreśla się w całości. § 27 ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie Po wyczerpaniu ofert mieszkaniowych złożonych członkom oczekującym Spółdzielni,Spółdzielnia może oferować zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu w drodze przetargu nieograniczonego.Wygrywający przetarg nabywa roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Pozbawienie członków Spółdzielni pierwszeństwa w nabywaniu mieszkań w ramach przetargu ograniczonego. DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ !

37

38 §45 ustęp 3 zdanie drugie Statutu skreśla się kropkę i dodaje słowa: z wyjątkiem opłat niezależnych od Spółdzielni W wypadku kwestionowania na drodze sądowej zmiany wysokości opłat niezależnych od Spółdzielni członkowie,osoby niebędące członkami Spółdzielni ponoszą je od dnia ich wprowadzenia.

39 § 99 ustęp 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się: § 99 ustęp 1 Statutu otrzymuje brzmienie: Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku.

40 § 100 zdanie drugie Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. § 100 zdanie drugie Statutu otrzymuje brzmienie: Spółdzielnia doręcza członkom, posiadającym prawa do lokali mieszkalnych, zawiadomienie przez umieszczenie go w skrzynce na listy; członkom oczekującym oraz posiadającym prawa do lokali niemieszkalnych zawiadomienie jest doręczane listem zwykłym. W § 100 Statutu dodaje się zdanie czwarte w brzmieniu: Zawiadomienie jest wywieszane w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię oraz umieszczane na stronie internetowej Spółdzielni.

41 § 107ustęp 4 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. § 107 ustęp 4 Statutu otrzymuje brzmienie: Na miejsce członka, którego mandat wygasł z przyczyn określonych w ustępie 2 litera c, d i e wchodzi do końca jego kadencji kandydat na członka, który na ostatnim Walnym Zgromadzeniu uzyskał największą kolejno, po osobach wybranych do Rady, ilość głosów. W razie równości głosów decyduje losowanie, które przeprowadza Rada Nadzorcza.

42 § 110 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. § 110 Statutu otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza powołuje trzy stałe komisje. Rada Nadzorcza może powoływać komisje czasowe. Rada Nadzorcza, powołując komisje stałe i czasowe, określa zakres ich zadań. Rada Nadzorcza wybiera w głosowaniu tajnym spośród swoich członków przewodniczących komisji i ich zastępców; pozostałych członków komisji Rada może wybrać w głosowaniu jawnym spośród członków Spółdzielni, nie będących członkami Rady. poprawka

43 § 110 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. § 110 Statutu otrzymuje brzmienie: 1. Rada Nadzorcza powołuje trzy stałe komisje. 2. Rada Nadzorcza może powoływać komisje czasowe. 3. Rada Nadzorcza, powołując komisje stałe i czasowe, określa zakres ich zadań. 4. Rada Nadzorcza wybiera w głosowaniu tajnym spośród swoich członków przewodniczących komisji /skreśla się i ich zastępców pozostałych członków komisji Rada może wybrać w głosowaniu jawnym spośród członków Spółdzielni, nie będących członkami Rady. DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ !

44

45 § 111 w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. § 111 Statutu otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza powołuje Prezydium Rady w składzie: przewodniczący wybrany spośród członków Rady w głosowaniu tajnym, trzech przewodniczących stałych komisji Rady Prezydium Rady wybiera ze swojego grona dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza. Zadaniem Prezydium jest organizowanie pracy Rady.

46 § 114 ustęp 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. § 114 ustęp 1 Statutu otrzymuje brzmienie: Zarząd składa się z dwóch do trzech członków, w tym prezesa i jego zastępcy.

47 W § 121 Statutu dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: Członek Zarządu i Rady Nadzorczej ponosi odpowiedzialność karną za działanie na szkodę Spółdzielni, niewykonanie obowiązków związanych z lustracją oraz ogłaszanie nieprawdziwych danych na zasadach określonych w art. 267a, 267c i 267 d Prawa Spółdzielczego.

48 W § 123 ustęp 1 Statutu skreśla się punkt 4 i punkt 5. § 125 ustęp 3 Statutu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. § 125 ustęp 3 Statutu otrzymuje brzmienie: Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a następnie z funduszu udziałowego.

49 Zatwierdzenie zmian w Statucie Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Piast w Krakowie nie dotyczące rozszerzenia działalności Spółdzielni Po poprawkach bez §4.tekst jednolity prezentują Radcy Prawni DYSKUSJA NAD UCHWAŁĄ PO POPRAWKACH BEZ § 4.

50

51 Zmiany w regulaminie Walnego Zgromadzenia

52 § 21 Regulaminu pkt. 1, 2, 3 skreśla się w całości. § 21 Regulaminu pkt. 1, 2, 3 otrzymuje brzmienie: Wybory do Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych lub elektronicznie przy użyciu kart magnetycznych lub pilotów wg kolejności określonej w § 20 ust. 3 Regulaminu. Głosowanie odbywa się przez złożenie kart wyborczych do urny w obecności członków Komisji Skrutacyjnej, lub umieszczenie magnetycznej karty do głosowania w czytniku kart odpowiednią stroną na tak lub nie,nie włożenie karty do czytnika oznacza wstrzymanie się od głosu ; w wypadku stosowania do głosowania pilotów należy wcisnąć odpowiedni klawisz. Głosujący musi skreślić nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. Jeżeli ilość nazwisk nieskreślonych przewyższa ilość mandatów do obsadzenia, to karta wyborcza jest nieważna. W wypadku elektronicznego głosowania, karta lub pilot jest aktywny dla tylu głosowań, ile jest mandatów do obsadzenia.

53 § 4 ust. 1 Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się: § 4 ust. 1 Regulaminu otrzymuje brzmienie: Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca każdego roku. § 5 ust. 2 Regulaminu w dotychczasowym brzmieniu skreśla się. § 5 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: Spółdzielnia doręcza członkom zawiadomienie w sposób określony w statucie.

54 Ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza: przy głosowaniu przez złożenia kart wyborczych do urny – Komisja Skrutacyjna, przy głosowaniu elektronicznym – osoba przeprowadzająca głosowanie, która przedkłada wydruk komputerowy Komisji Skrutacyjnej. Wynik głosowania ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

55 DYSKUSJA NAD ZMIANAMI W REGULAMINIE WALNEGO ZGROMADZENIA

56

57 Zbycie nieruchomości lokalowych sfinansowanych z funduszy Spółdzielni

58 Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 98 pkt 5 statutu Spółdzielni uchwala zbycie nieruchomości lokalowych: 1. nr 1 położonej w Krakowie przy ul. Borelowskiego - Lelewela 11 o pow. 30,0 m² + piwnica 6,1 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00332158/3 2.nr 1 położonej w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 73 o pow. 51,1 m² + piwnica 3,3 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00363107/7 3. nr 1b położonej w Krakowie przy ul. Dunin - Wąsowicza 16 o pow. 30,9 m² + piwnica 2,0 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00402702/4 4.nr 2 położonej w Krakowie przy ul. Filarecka 24 o pow. 28,9 m² + piwnica 1,6 m² 5.nr 1 położonej w Krakowie przy ul. Friedleina 33 o pow. 33,2 m² + piwnica 2,3 m²

59 6. nr 2 położonej w Krakowie przy ul. Helclów 23 o pow. 22,3 m² + piwnica 2,2 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00351112/8 7. nr 1a położonej w Krakowie przy ul. Kazimierza Wlk. 42 o pow. 47,8 m² + piwnica 11,1 m² 8. nr 2 położonej w Krakowie przy ul. Kazimierza Wlk. 97 o pow. 31,4 m² + piwnica 4,6 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00329932/9 9. nr 3 położonej w Krakowie przy ul. Kolberga 7 o pow. 39,1 m² + piwnica 3,4 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00332896/8

60 10.nr 37 położonej w Krakowie przy ul. Łobzowska 24a o pow. 22,4 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00384440/6 11.nr 9 położonej w Krakowie przy ul. Mlaskotów 3 o pow. 46,4 m² + piwnica 3,5 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00331858/3 12.nr 1a położonej w Krakowie przy ul. Składowa 12 o pow. 21,9 m² + piwnica 3,7 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00384137/9 13. nr 1 położonej w Krakowie przy ul. Łobzowska 46a 29,1 m 2 + piwnice 1,3 m 2 14.nr 2 położonej w Krakowie przy ul. Sienkiewicza 12 35m 2 + piwnica 14,4 m 2 zgłoszona poprawka

61 10.nr 37 położonej w Krakowie przy ul. Łobzowska 24a o pow. 22,4 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00384440/6 11. nr 9 położonej w Krakowie przy ul. Mlaskotów 3 o pow. 46,4 m² + piwnica 3,5 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00331858/3 / zgłoszona poprawka wykreślenie ul.Mlaskotów/ 12.nr 1a położonej w Krakowie przy ul. Składowa 12 o pow. 21,9 m² + piwnica 3,7 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00384137/9 13. nr1 położonej w Krakowie przy ul Łobzowskiej 46a 29,1 m 2 + piwnice 1,3 m 2 14. nr 2 położonej w Krakowie przy ul. Sienkiewicza 12 35m 2 + piwnica 14,4 m 2 DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ !

62

63 Zbycie nieruchomości lokalowych sfinansowanych z funduszy Spółdzielni DYSKUSJA NAD UCHWAŁĄ NR 5 PO POPRAWKACH w zakresie zbycia nieruchomości lokalowych bez przeznaczenia środków

64

65 Środki uzyskane ze sprzedaży powyższych lokali zostaną przeznaczone: w 50% na zwiększenie kapitału (funduszu) zasobowego w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zmiany prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, w części przypadającej na lokale stanowiące własność Spółdzielni. w 50% do rozliczenia proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych poszczególnych nieruchomości zgodnie z § 37, ust. 5 statutu Spółdzielni.dwie poprawki

66 Środki uzyskane ze sprzedaży powyższych lokali zostaną przeznaczone: w 50% na zwiększenie kapitału (funduszu) zasobowego w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zmiany prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, w części przypadającej na lokale stanowiące własność Spółdzielni. w 50% do rozliczenia proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych poszczególnych nieruchomości zgodnie z § 37, ust. 5 statutu Spółdzielni.wyłaczając budynki na które wydatkowano środki na sfinansowanie zamiany prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności w części dotyczącej lokali użytkowych/ poprawka dopisanie powyższej treści jest jeszcze jedna poprawka DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ NR 1.

67

68 Środki uzyskane ze sprzedaży powyższych lokali zostaną przeznaczone: na nowo tworzony Fundusz celowy t.z.w. zachęt wypłacanych wszystkim członkom Spółdzielni, w formie jednolicie wyliczonej nagrody za przekształcenie praw do lokalu mieszkalnego,we własność wyodrębnioną Może być bezprzedmiotowa w wypadku przyjęcia poprzedniej poprawki. DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ NR2.

69

70 Zbycie nieruchomości lokalowych sfinansowanych z funduszy Spółdzielni przeznaczenie środków po poprawkach tekst jednolity prezentują Radcy Prawni DYSKUSJA NAD UCHWAŁĄ NR 5 PO POPRAWKACH w zakresie przeznaczenia środków

71

72 Zbycie nieruchomości lokalowych sfinansowanych przez członków Spółdzielni mieszkańców tych budynków

73 Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 98 pkt 5 statutu Spółdzielni uchwala zbycie następujących nieruchomości lokalowych: 1) Bytomska 13/2 40,5 m 2 + 1,1 m 2 2) Chocimska 1/42 37,7 m 2 + 2,7 m 2 3) Chmiela 1/61 38,6 m 2 + 2,7 m 2 4) Chrobrego 29/1 38,2 m 2 + 2,1 m 5) Czarnowiejska 41/39 57,4 m 2 brak piwnicy 6) Kazimierza Wielkiego 113/1 37,9 m 2 + 4,2 m 2 7) Łokietka 17/63 38,0 m 2 + 3,4 m 2

74 8) Łokietka 19/92 38,1 m 2 + 3,5 m 2 9) Zakątek 8/1 28,1 m 2 + 2,1 m 2 10) Retoryka 19/1 41,8 m 2 + 4,0 m 2 11) Składowa 12/16 45,6 m 2 + 2,2 m 2 12) Smoluchowskiego 7/23 30,9 m 2 + 2,3 m 2 13) Kazimierza Wielkiego 22/18 30,9 m 2 + 2,3 m 2 14) Altanowa 18/26 39,1 m 2 + 2,2 m 2 15) Szlachtowskiego 17/10 30,9 m 2 + 6,9 m 2

75 Środki uzyskane ze sprzedaży powyższych lokali zostaną przeznaczone odpowiednio w całości lub w części na pokrycie wydatków związanych z remontami danego budynku lub na nabycie własności gruntu, na którym budynek się znajduje. poprawka

76 I przeznacenie uzyskanego dochodu na nowo tworzony Fundusz celowy t.z.w. zachęt wypłacanych wszystkim członkom Spółdzielni, w formie jednolicie wyliczonej nagrody za przekształcenie praw do lokalu mieszkalnego,we własność wyodrębnioną DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ

77

78 Zbycie nieruchomości lokalowych sfinansowanych przez członków Spółdzielni mieszkańców tych budynków PO POPRAWKACH TEKST JEDNOLITY PREZENTUJĄ Radcy Prawni DYSKUSJA NAD UCHWAŁĄ NR 6 PO POPRAWKACH

79

80 W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Żabiniec

81 Walne Zgromadzenie Członków Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej Piast w dniu 25 listopada 2009 roku, działając w oparciu o § 98 pkt 5 statutu Spółdzielni, uchwala zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej przy ul. Żabiniec w Krakowie, objętej księgą wieczystą KR 1P/00213058/2, składającej się z działki o nr ewid. 536/2 – obręb 44 Krowodrza o powierzchni 0.1358 ha w drodze przetargu nieograniczonego. Zgłoszono wykreślenie tej uchwały nie jest to poprawka lecz głos przeciw

82 i przeznaczenie uzyskanego dochodu: 50% dochodu na zwiększenie kapitału (funduszu) zasobowego w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zmiany prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, w części przypadającej na lokale stanowiące własność Spółdzielni. 50% dochodu do rozliczenia proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych poszczególnych nieruchomości zgodnie z § 37, ust. 5 statutu Spółdzielni./zgłoszone dwie poprawki/

83 50% dochodu na zwiększenie kapitału (funduszu) zasobowego w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zmiany prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności, w części przypadającej na lokale stanowiące własność Spółdzielni. 50% dochodu na fundusz remontowy kamienic nr 6 i 8 przy ulicy Sienkiewicza w Krakowie. DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ NR 1.

84

85 i przeznaczenie uzyskanego dochodu: na nowo tworzony Fundusz celowy t.z.w. zachęt wypłacanych wszystkim członkom Spółdzielni, w formie jednolicie wyliczonej nagrody za przekształcenie praw do lokalu mieszkalnego,we własność wyodrębnioną. Poprawka może być bezprzedmiotowa w wypadku przyjęcia poprzedniej. DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ NR 2

86

87 W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Żabiniec po poprawkach tekst jednolity prezentują Radcy Prawni DYSKUSJA NAD UCHWAŁĄ NR 4 PO POPRAWKACH

88

89 W sprawie odwołania Pani Marii Virtanen od uchwały R.N,

90 Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 98 ust. 9 Statutu Spółdzielni uchyla uchwałę Rady Nadzorczej Nr 4/2009/II z dnia 12.08.2009 r. wykreślającą Marię Virtanen z rejestru członków Spółdzielni.

91 Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 12.08.2009 r. podjęła uchwałę o wykreśleniu Marii Virtanen z rejestru członków Spółdzielni na podstawie § 21 ust. 2 lit. c Statutu, wobec nieodbierania przez nią korespondencji i nie powiadomienia Spółdzielni przez okres 6 miesięcy o zmianie miejsca zamieszkania. Maria Virtanen złożyła odwołanie od tej uchwały do Walnego Zgromadzenia, zachowując formalne wymogi 14 dniowego terminu do odwołania. Odwołanie to jest zasadne, gdyż po złożeniu przez Zarząd wniosku do Rady Nadzorczej Maria Virtanen odbierała korespondencję z dat 5.03.2009 r., 27.03.2009 r., 21.05.2009 r., 21.07.2009 r., a także później 25.08.2009 r., 2.09.2009 r. Intencją przepisu § 21 ust. 2 pkt. c jest wykreślenie z rejestru członków osób, które nie odbierają korespondencji i których adres zamieszkania nie jest Spółdzielni znany, wobec niepowiadomienia Spółdzielni o zmianie miejsca zamieszkania. W niniejszej sytuacji adres zamieszkania Marii Virtanen jest Spółdzielni znany wobec odbierania korespondencji wysyłanej na jej adres. Zasadne jest więc uwzględnienie odwołania Marii Virtanen i uchylenie uchwały Rady wykreślającej ją z rejestru członków. DYSKUSJA NAD UCHWAŁĄ NR 7.

92

93 W trybie &101 ust.5 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych sfinansowanych ze środków mieszkańców tych budynków

94 Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 98 pkt. 5 Statutu Spółdzielni w oparciu o wnioski członków Spółdzielni zgłoszone w trybie § 101 ustęp 5 Statutu, uchwala zbycie niżej wymienionych nieruchomości lokalowych położonych w Krakowie przy ulicy: 1.Czarnowiejska 61/22 o powierzchni 23,1 m 2 + 2,3 m 2 2. Kazimierza Wielkiego 52/45 o powierzchni 42 m 2 + 2,8 m 2 3. Chocimska 19/26 o powierzchni 38,9 m 2 + 3 m 2 Środki uzyskane ze sprzedaży powyższych lokali zostaną przeznaczone odpowiednio w całości lub w części na pokrycie wydatków związanych z remontami danego budynku lub na nabycie własności gruntu na którym budynek się znajduje.

95 Lokale te zostały wybudowane z przeznaczeniem na dozorcówkę w całości ze środków finansowych członków Spółdzielni mieszkańców w/w budynku (dotyczy poz. 1 i 3 i w części przez Spółdzielnie dotyczy poz. 2). Zgłoszona poprawka

96 Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 98 pkt. 5 Statutu Spółdzielni w oparciu o wnioski członków Spółdzielni zgłoszone w trybie § 101 ustęp 5 Statutu, uchwala zbycie niżej wymienionych nieruchomości lokalowych położonych w Krakowie przy ulicy: 1.Czarnowiejska 61/22 o powierzchni 23,1 m 2 + 2,3 m 2 2. Kazimierza Wielkiego 52/45 o powierzchni 42 m 2 + 2,8 m 2 3. Chocimska 19/26 o powierzchni 38,9 m 2 + 3 m 2 Środki uzyskane ze sprzedaży powyższych lokali zostaną przeznaczone odpowiednio w całości lub w części na pokrycie wydatków związanych z remontami danego budynku lub na nabycie własności gruntu na którym budynek się znajduje. DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ !

97

98 W trybie &101 ust.5 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych sfinansowanych ze środków mieszkańców tych budynków Po poprawkach tekst jednolity prezentują Radcy Prawni. DYSKUSJA NAD UCHWAŁĄ NR 8 PO POPRAWKACH

99

100 W trybie &101 ust.5 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej przy ulicy Zakątek 7 za kwotę 100000 zł.

101 Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 98 pkt. 5 Statutu Spółdzielni w oparciu o wniosek członków Spółdzielni zgłoszony w trybie § 101 ustęp 5 Statutu uchwala zbycie za kwotę 100 000 zł (sto tysięcy złotych) nieruchomości lokalowej położonej w Krakowie przy ulicy Zakątek 7/1 o powierzchni 38,3 m 2 + 3,2 m 2. Środki uzyskane ze sprzedaży w/w lokalu zostaną przeznaczone w całości na pokrycie wydatków związanych z remontami w/w budynku lub na nabycie własności gruntu na których budynek się znajduje.

102 Lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku przy ulicy Zakątek 7 stanowi własność ZSBM Piast. Lokal ten został wybudowany z przeznaczeniem na dozorcówkę w całości ze środków finansowych członków którzy ponieśli koszty budowy budynku przy ulicy Zakątek 7. W dniu 21.10.2009 członkowie Spółdzielni posiadający prawa do lokalu w w/w budynku zgłosili w trybie § 101 ustęp 5 Statutu wniosek o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały zbycia dozorcówki za kwotę 100 000 zł (sto tysięcy złotych) na rzecz gospodyni-dozorczyni Pani Bogdany Kłosińskiej DYSKUSJA NAD UCHWAŁĄ NR 9.

103

104 W trybie &101 ust.4 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań W związku z podpisaniem umów z Bankiem w ramach ustalonego przez Walne Zgromadzenie limitu nie zachodzi konieczność podwyższania najwyższej sumy zobowiązań zaciąganych przez Zarząd.

105 W trybie &101 ust.4 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych sfinansowanych ze środków Spółdzielni

106 Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 98 pkt. 5 Statutu Spółdzielni w trybie § 101 ust. 4 uchwala zbycie następujących nieruchomości lokalowych położonych w Krakowie przy ulicy: Kościuszki 57/3 o powierzchni 32,8 m 2 + 1,9 m 2 Kościuszki 57/32 o powierzchni 30,8 m 2 + 1 m 2. Środki uzyskane ze sprzedaży powyższych lokali zostaną przeznaczone: w 50% na zwiększenie kapitału (funduszu) zasobowego w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie zmiany prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności w części przypadającej na lokale stanowiące własność Spółdzielni. w 50% do rozliczenia proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych poszczególnych nieruchomości zgodnie z § 37 ust. 5 Statutu Spółdzielni.

107 Budowa tych lokali została w całości sfinansowana ze środków Spółdzielni DYSKUSJA NAD UCHWAŁA NR 11.

108

109 W trybie &101 ust.5 w sprawie przeniesienia na następne Walne Zgromadzenie głosowania nad zatwierdzeniem kierunków działalności gospodarczej Spółdzielni w zakresie celu strategicznego nr I punkt 5 głosownie bezprzedmiotowe z uwagi na przyjęcie kierunków rozwoju przez Walne Zgromadzenie w dniu 25 listopada 2009r.

110 W trybie &101 ust.5 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych Uchwała może być bezprzedmiotowa w wypadku przyjęcia uchwały nr 5

111 Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 98 ust. 5 Statutu Spółdzielni, uchwala zbycie nieruchomości lokalowych dla: 1. nr 1 położonej w Krakowie przy ul. Borelowskiego - Lelewela 11 o pow. 30,0 m² + piwnica 6,1 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00332158/3 2. nr 1 położonej w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 73 o pow. 51,1 m² + piwnica 3,3 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00363107/7 3. nr 1b położonej w Krakowie przy ul. Dunin - Wąsowicza 16 o pow. 30,9 m² + piwnica 2,0 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00402702/4 4. nr 2 położonej w Krakowie przy ul. Filarecka 24 o pow. 28,9 m² + piwnica 1,6 m² 5. nr 1 położonej w Krakowie przy ul. Friedleina 33 o pow. 33,2 m² + piwnica 2,3 m² 6. nr 2 położonej w Krakowie przy ul. Helclów 23 o pow. 22,3 m² + piwnica 2,2 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00351112/8

112 7. nr 1a położonej w Krakowie przy ul. Kazimierza Wlk. 42 o pow. 47,8 m² + piwnica 11,1 m² 8. nr 2 położonej w Krakowie przy ul. Kazimierza Wlk. 97 o pow. 31,4 m² + piwnica 4,6 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00329932/9 9. nr 3 położonej w Krakowie przy ul. Kolberga 7 o pow. 39,1 m² + piwnica 3,4 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00332896/8 10. nr 37 położonej w Krakowie przy ul. Łobzowska 24a o pow. 22,4 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00384440/6 11. nr 9 położonej w Krakowie przy ul. Mlaskotów 3 o pow. 46,4 m² + piwnica 3,5 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00331858/3 12.. nr 1a położonej w Krakowie przy ul. Składowa 12 o pow. 21,9 m² + piwnica 3,7 m² objętej księgą wieczystą KR1P/00384137/9. Nr 13 położonej w Krakowie przy ul. Łobzowska 46a 29,1 m 2 + piwnice 1,3 m 2 14. nr 2 położonej w Krakowie przy ul. Sienkiewicza 12 35m 2 + piwnica 14,4 m 2

113 Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży powyższych lokali zostaną przeznaczone: w 50% na pokrycie wydatków związanych z remontami każdego z wymienionych budynków, w 50% na nabycie własności gruntu, na którym budynek się znajduje w części przypadającej na lokale stanowiące własność Spółdzielni, a w pozostałej części do rozliczenia proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych poszczególnych nieruchomości zgodnie z § 37 ust. 5 Statutu.

114 Budowa tych lokali była sfinansowana przez mieszkańców wymienionych wyżej budynków. Proponowana przez mieszkańców uchwała oparta jest na dyspozycji Walnego Zgromadzenia w uchwale Nr 7/WZ/2009. Walne Zgromadzenie nakazało przeznaczyć środki finansowe uzyskane ze sprzedaży dozorcówek na pokrycie wydatków związanych z remontami budynków lub nabyciem gruntu na którym znajdują się budynki z dozorcówkami, jeśli mieszkańcy finansowali ich budowę. Mieszkańcy spłacając kredyty zaciągnięte przez Spółdzielnię na budowę domów w których nabyli mieszkania spłacali także kredyty na budowę dozorcówek. Spółdzielnia nie prowadziła działalności gospodarczej, która byłaby źródłem spłaty kredytów. Brak jest Rozliczeń kosztów budowy. Mieszkańcy muszą obecnie remontować na własny koszt wymienione 40-50 letnie budynki. Dlatego przeznaczenie dochodów ze sprzedaży dozorcówek na zmniejszenie tych nadmiernych ciężarów – jest w pełni uzasadnione. Zgłoszona poprawka do uzasadnienia

115 Uzasadnienie uchwały jest niezgodne z prawdą.Kredyt spłacali wszyscy członkowie Spółdzielni a nie tylko mieszkańcy wymienionych w projekcie Uchwały budynków.W sprawie tej należy wziąć pod uwagę Uchwałę nr 7 z 20.06.2009. oraz projekt uchwały nr 14 na Walne Zgromadzenie w dniu 25.11.2009r. UCHWAŁA MOŻE BYĆ BEZPRZEDMIOTOWA Z UWAGI NA WCEŚNIEJSZE PRZYJĘCIE UCHWAŁY NR5 DYSKUSJA NAD POPRAWKĄ DO UCHWAŁY NR13.

116

117 W trybie &101 ust.5 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych PO POPRAWKACH W ZAKRESIE UZASADNIENIA UCHWAŁY prezentują Radcy Prawni Dyskusja nad uchwałą po poprawkach !.

118

119 W trybie &101 ust.5 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych Uchwała może być bezprzedmiotowa z uwagi na wcześniejsze przyjęcie uchwały nr 5 lub nr 13.

120 Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 98 ust. 5 Statutu w oparciu o wniosek członków Spółdzielni zgłoszony w trybie § 101 ust. 5 uchwala przeznaczenie środków finansowych ze sprzedaży dozorcówek sfinansowanych w całości lub w części z funduszy Spółdzielni proporcjonalnie na budynki, które brały udział w spłacie kredytu bankowego za te lokale. Uzyskane środki należy przeznaczyć na fundusz remontowy budynków proporcjonalnie do powierzchni mieszkalnych.

121 Spłata kredytu dozorcówek finansowana była z kredytu bankowego przez wszystkich mieszkańców – członków Spółdzielni – wnoszono ją w opłatach za użytkowanie mieszkania, czyli w stawce eksploatacyjnej. Uchwała może być bezprzedmiotowa z uwagi na podjętą wcześniej uchwałę nr 5 lub 13. DYSKUSJA NAD UCHWAŁĄ nr 14 !

122

123

124


Pobierz ppt "Zgodnie z & 101 ust 3 Statutu uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów z wyjątkiem Uchwały nr 2 /zmiany w statucie /dla podjęcia których."

Podobne prezentacje


Reklamy Google