Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej"— Zapis prezentacji:

1 Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie pracy bieżącej z uczniem oraz w formie: Klas terapeutycznych Zajęć rozwijających uzdolnienia, Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

3 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej- w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Warsztatów Porad i konsultacji

4 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie pracy bieżącej z uczniem oraz w formie: Zajęć rozwijających uzdolnienia; Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; Porad i konsultacji

5 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
W szkołach dla dorosłych pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem oraz w formie: Zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; Porad i konsultacji; Warsztatów i szkoleń

6 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie: porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń

7 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Rodzaje zajęć Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 uczniów.

8 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 uczniów.

9 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Zajęcia specjalistyczne: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5 uczniów.

10 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4 uczniów.

11 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi nie może przekraczać 10 uczniów. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia te prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

12 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie godzin zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując łączny czas zajęć ustalony dla danego ucznia.

13 Uczeń niepełnosprawny, niezależnie od typu
Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 22 lutego 2012 r., poz.204 Uczeń niepełnosprawny, niezależnie od typu i rodzaju szkoły do jakiej uczęszcza, jest obejmowany zajęciami rewalidacyjnymi. W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia rewalidacyjne- co najmniej 2 godziny tygodniowo

14 Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zwanym IPET Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z ustawa o systemie oświaty art. 22 ust.2 pkt 5

15 Zajęcia rewalidacyjne
Każdemu uczniowi niepełnosprawnemu (posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) mamy obowiązek zorganizować zajęcia rewalidacyjne. W zależności od zdiagnozowanych potrzeb ucznia mogą to być zajęcia: rozwijające, kompensujące, korygujące, usprawniające, terapeutyczne, wyrównujące.

16 Zajęcia rewalidacyjne
W zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności należy uwzględnić następujące zajęcia rewalidacyjne: korekcji wad postawy, korekcji wad wymowy, orientacji przestrzennej i poruszania się, nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji, inne, wynikające z programów rewalidacji (zgodnie z zaleceniami w orzeczeniu) w tym: - „ rewalidacja” zaburzonych funkcji czy organów, - wyrównywanie braków programowych.

17 Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach jednorodnych. Zawsze po lub przed lekcjami (czasami zamiast lekcji, ale pod warunkiem, że np. uczeń ma zwolnienie z lekcji w-fu, nie chodzi na religię,.. - na tej godzinie może mieć zajęcia rewalidacyjne). Rodzaj zajęć musi być zgodny z zaleceniami orzeczenia Zajęcia muszą być prowadzone przez specjalistę z danego zakresu edukacji. Opracowany przez specjalistę Program zajęć rewalidacyjnych powinien być dołączony do IPET, przedstawiony do wglądu i akceptacji rodzicowi

18 Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści

19 Zajęcia rewalidacyjne
Prowadzone są przez nauczyciela z uprawnieniami z danego zakresu pedagogiki specjalnej: z uczniem upośledzonym umysłowo pracuje oligofrenopedagog; z uczniem niedowidzącym i niewidomym pracuje tyflopedagog; z uczniem niedosłyszącym i niesłyszącym pracuje surdopedagog; z uczniem niepełnosprawnym ruchowo i przewlekle chorym specjalista z zakresu pedagogiki terapeutycznej lub leczniczej; Do pracy z uczniami o innych niepełnosprawnościach dyrektor kieruje nauczyciela na odpowiednią formę zdobycia kwalifikacji

20 Akademia wychowawcy 26 listopada 2013 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie w godz. 11:00-14:00 Temat; „Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej” (kontrola planowa w publicznych szkołach podstawowych-10 % styczeń –luty 2014r.)

21 Urszula Mielczarek mielczarek@womczest.edu.pl
Dziękuję za uwagę Urszula Mielczarek


Pobierz ppt "Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google