Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej"— Zapis prezentacji:

1 Formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej mielczarek @womczest.edu.pl

2 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej O W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie pracy bieżącej z uczniem oraz w formie: O Klas terapeutycznych O Zajęć rozwijających uzdolnienia, O Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych O Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

3 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej O Zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej- w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych O Warsztatów O Porad i konsultacji

4 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej O W przedszkolu i placówce pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w trakcie pracy bieżącej z uczniem oraz w formie: O Zajęć rozwijających uzdolnienia; O Zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; O Porad i konsultacji

5 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej O W szkołach dla dorosłych pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem oraz w formie: O Zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; O Porad i konsultacji; O Warsztatów i szkoleń

6 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej O W przedszkolu, szkole i placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie: O porad, O konsultacji, O warsztatów i szkoleń

7 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej Rodzaje zajęć 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 uczniów.

8 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 uczniów.

9 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej 3. Zajęcia specjalistyczne: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5 uczniów.

10 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4 uczniów.

11 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi nie może przekraczać 10 uczniów. 4. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia te prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

12 Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej O Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć. O Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. O W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie godzin zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując łączny czas zajęć ustalony dla danego ucznia.

13 Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 22 lutego 2012 r., poz.204 O Uczeń niepełnosprawny, niezależnie od typu i rodzaju szkoły do jakiej uczęszcza, jest obejmowany zajęciami rewalidacyjnymi. O W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, zajęcia rewalidacyjne- co najmniej 2 godziny tygodniowo

14 O Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zwanym IPET O Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z ustawa o systemie oświaty art. 22 ust.2 pkt 5

15 Zajęcia rewalidacyjne Każdemu uczniowi niepełnosprawnemu (posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) mamy obowiązek zorganizować zajęcia rewalidacyjne. O W zależności od zdiagnozowanych potrzeb ucznia mogą to być zajęcia: O rozwijające, O kompensujące, O korygujące, O usprawniające, O terapeutyczne, O wyrównujące.

16 Zajęcia rewalidacyjne O W zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności należy O uwzględnić następujące zajęcia rewalidacyjne: O korekcji wad postawy, O korekcji wad wymowy, O orientacji przestrzennej i poruszania się, O nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji, O inne, wynikające z programów rewalidacji (zgodnie z zaleceniami w orzeczeniu) w tym: O - rewalidacja zaburzonych funkcji czy organów, O - wyrównywanie braków programowych.

17 Zajęcia rewalidacyjne O Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach jednorodnych. O Zawsze po lub przed lekcjami (czasami zamiast lekcji, ale pod warunkiem, że np. uczeń ma zwolnienie z lekcji w-fu, nie chodzi na religię,.. - na tej godzinie może mieć zajęcia rewalidacyjne). O Rodzaj zajęć musi być zgodny z zaleceniami orzeczenia O Zajęcia muszą być prowadzone przez specjalistę z danego zakresu edukacji. O Opracowany przez specjalistę Program zajęć rewalidacyjnych powinien być dołączony do IPET, przedstawiony do wglądu i akceptacji rodzicowi

18 O Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć O Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści

19 Zajęcia rewalidacyjne O Prowadzone są przez nauczyciela z uprawnieniami z danego zakresu pedagogiki specjalnej: O z uczniem upośledzonym umysłowo pracuje oligofrenopedagog; O z uczniem niedowidzącym i niewidomym pracuje tyflopedagog; O z uczniem niedosłyszącym i niesłyszącym pracuje surdopedagog; O z uczniem niepełnosprawnym ruchowo i przewlekle chorym specjalista z zakresu pedagogiki terapeutycznej lub leczniczej; O Do pracy z uczniami o innych niepełnosprawnościach dyrektor kieruje nauczyciela na odpowiednią formę zdobycia kwalifikacji

20 O Akademia wychowawcy O 26 listopada 2013 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie w godz. 11:00-14:00 Temat; Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej (kontrola planowa w publicznych szkołach podstawowych- 10 % styczeń –luty 2014r.)

21 Dziękuję za uwagę Urszula Mielczarek mielczarek@womczest.edu.pl


Pobierz ppt "Formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google