Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój psychospołeczny i potrzeby dziecka 6-letniego w szkole

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój psychospołeczny i potrzeby dziecka 6-letniego w szkole"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój psychospołeczny i potrzeby dziecka 6-letniego w szkole
Anna Sobocińska psycholog ŁCRE w Łomży

2 Plan prezentacji: Prawidłowości rozwoju psychospołecznego dziecka 6-letniego. Potrzeby dziecka 6-letniego rozwijającego się atypowo. Wybrane aspekty dostosowania szkoły do przyjęcia młodszych dzieci.

3 I. Prawidłowości rozwoju psychospołecznego dziecka
Sprawność fizyczna 6-latka Sprawność poznawcza 6-latka Emocje i relacje społeczne

4 Ad 1) Sprawność fizyczna 6-latka
Odporność na choroby i zmęczenie Prawidłowy wzrost i waga Prawidłowa budowa ciała Sprawność zmysłu wzroku i słuchu Prawidłowe napięcie mięśni Sprawność rąk Ogólna sprawność fizyczna Koordynacja wzrokowo - ruchowa

5 Ad 2) Sprawność poznawcza 6-latka
Mózg osiąga 90 % wagi dorosłego mózgu! Do 5-go roku życia - najszybszy rozwój układu nerwowego Prawidłowy rozwój umysłowy ważny dla powodzenia szkolnego!

6 Uwaga dominuje uwaga mimowolna (nietrwała, chwiejna, łatwo ulegająca rozproszeniu) skupia się na treściach nowych, pociągających jego zainteresowanie zaczyna kształtować się uwaga dowolna – potrafi skoncentrować się na zadaniu, gdy wymaga tego sytuacja

7 Pamięć duże znaczenie ma pamięć mimowolna
zaczyna kształtować się pamięć dowolna uczy się szybciej, dłuższych wierszy i piosenek i pozostają one dłużej w pamięci, łatwiej je odtwarza z pamięci dominuje pamięć mechaniczna początki pamięci logicznej

8 Myślenie myślenie konkretno – wyobrażeniowe
elementy myślenia sensoryczno – motorycznego czasami wykorzystuje pojęcia (pojęcia konkretne) potrafi porównywać, szeregować zaczyna klasyfikować

9 Myślenie c.d. myślenie logiczne (zależności przyczynowo – skutkowe, niedorzeczności) uogólnianie i tworzenie pojęć nadrzędnych rozumowanie matematyczne rozumowanie operacyjne na poziomie konkretnym przeliczanie, dodawanie i odejmowanie przedmiotów w zakresie 10 określanie kolejności klasyfikowanie obiektów porównywanie liczebności zbiorów

10 Orientacja w przestrzeni i na kartce
rozróżnia prawą i lewą stronę określa stosunki przestrzenne orientuje się na kartce ma poczucie schematu ciała ma wyczucie czasu

11 Spostrzeganie globalne
zaczątki umiejętności wyodrębniania elementów składowych spostrzeganego obrazu, relacji między nimi oraz łączenia części w uporządkowaną całość kieruje się silnymi cechami bodźców przejawy dowolności spostrzegania pojawia się analiza i synteza spostrzeżeniowa

12 Spostrzeganie wzrokowe
podczas opowiadania ilustracji – wyodrębnia elementy z całości, składa części w całość znajduje podobieństwa w układach pozornie różnych odwzorowuje szlaczki i figury geometryczne odtwarza konstrukcje przestrzenne wnioskuje i rozumuje w oparciu o materiał liczbowy Prawidłowa percepcja wzrokowa jest konieczna do opanowania umiejętności czytania, pisania i liczenia!

13 Spostrzeganie słuchowe
różnicuje słuchowo dźwięki otoczenia odtwarza rytmy rozpoznaje układy przestrzenne odpowiadające rytmowi dzieli zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby i głoski nazywa dźwięki na początku i na końcu wyrazu

14 Rysunek tworzy rysunki bogate w kolory i szczegóły
prawidłowo rozmieszcza elementy na kartce stara się upodobnić schematyczny rysunek do rzeczywistości im większa wiedza i doświadczenie – tym bogatsza treść i wyższy poziom rysunku rysowanie sprawia przyjemność

15 Mowa zrozumiała wypowiedzi płynne
poprawna artykulacyjnie i gramatycznie bogaty zasób słów (3-4 tys. słów) odpowiedni ton głosu zdolność tworzenia dłuższych, logicznych, wypowiedzi rozumienie treści wiadomości i poleceń

16 Ad 3) Emocje i relacje społeczne 6-latka
Na ile 6-latek panuje nad sobą? Na ile jest w stanie podporządkować się przepisom szkolnym? Na ile jest gotowy do współpracy z nauczycielem i rówieśnikami?

17 Emocje reakcje emocjonalne są silne i krótkotrwałe
emocje proste i emocje na bazie wiedzy i doświadczenia pierwsze dziecięce przyjaźnie „globalność emocji” uczy się bardziej dojrzałych form ekspresji początki socjalizacji emocji

18 Relacje społeczne zachowuje dystans do obcych różnicuje wiek osób
zależy mu na wspólnej zabawie, może przyjąć jej reguły potrafi zapamiętać zakazy i nakazy i stosować się do nich przyjmuje polecenia kierowane do grupy

19 Rozumienie norm moralnych
normy moralne postrzega jako nakazy i zakazy ustanowione przez dorosłych stosuje się do norm, aby zyskać aprobatę dorosłych przy ocenie moralnej postępowania kieruje się miarą fizyczną nie uwzględnia intencji sprawcy ani okoliczności zachowań

20 Jaki jest przeciętny 6-latek?
„zrobi zanim pomyśli” „słabo panuje nad swoimi emocjami” „krótkotrwale koncentruje uwagę” „słabo współpracuje w grupie” „nie zapamięta jednocześnie kilku poleceń” „odkłada trudne zadania” „ma trudności z utrzymaniem porządku” „słabo organizuje działania w czasie” „może być mniej elastyczny” „niechętnie koryguje swoje działania” „żyje obecną chwilą”

21 Zwykle u dziecka są obszary lub funkcje wymagające stymulacji
Sporadycznie zdarza się, że dziecko osiągnie pełną gotowość we wszystkich sferach Zwykle u dziecka są obszary lub funkcje wymagające stymulacji

22 II. Potrzeby dziecka 6-letniego rozwijającego się atypowo
Najczęstsze zaburzenia rozwojowe u dzieci 6-letnich Wspieranie dziecka rozwijającego się atypowo w klasie Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci i ich rodziców

23 Ad 1)Najczęstsze zaburzenia rozwojowe u dzieci 6-letnich
Zaburzenia rozwoju ruchowego niezręczność ruchowa niezręczność manualna

24 Najczęstsze zaburzenia rozwojowe u dzieci 6-letnich- c.d.
Zaburzenia rozwoju poznawczego globalne opóźnienie rozwojowe zaburzenia spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo – ruchowej zaburzenia spostrzegania słuchowego zaburzenia procesów myślenia opóźnienie rozwoju mowy

25 Najczęstsze zaburzenia rozwojowe u dzieci 6-letnich- c.d.
Zaburzenia rozwoju emocjonalno – społecznego opóźniony rozwój emocjonalny zahamowanie psychoruchowe nadpobudliwość psychoruchowa agresja

26 Ad2) Wspieranie dziecka rozwijającego się atypowo w klasie
dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ruchowych i poznawczych dziecka zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa wzmacnianie osiągnięć zachęcenie rodziców do skorzystania z pomocy specjalistycznej

27 Ad 3) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci i ich rodziców
klasy terapeutyczne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne zajęcia logopedyczne zajęcia socjoterapeutyczne i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze zajęcia rozwijające uzdolnienia porady i konsultacje dla uczniów porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia dla rodziców

28 III. Wybrane aspekty dostosowania szkoły do przyjęcia młodszych dzieci
Zaplecze techniczno – opiekuńcze dla 6-latka w szkole jaka powinna być szkoła, aby dziecko czuło się w niej bezpiecznie? sala zajęciowa dla 6-latka warunki nauki sprzyjające młodszym dzieciom Cechy psychologiczne dobrego nauczyciela dziecka młodszego w szkole

29 Jaka szkoła? odrębne strefy dla młodszych dzieci: szatnia łazienka
świetlica, sala zabaw stołówka sala gimnastyczna boisko, plac zabaw a może … inaczej?

30 Sala zajęciowa dla 6-latka
sala przestronna, dobrze oświetlona ograniczenie pogłosu uporządkowana przestrzeń część „stolikowa” część rekreacyjna mniejsze i mobilne meble atrakcyjne pomoce dydaktyczne np. tablica interaktywna szafki dla uczniów

31 Warunki nauki sprzyjające młodszym dzieciom
lekcje nie ograniczone dzwonkami przerwy na posiłki dużo aktywności fizycznej zajęcia także na dworze klasy „jednowiekowe” liczebność klasy do 25 uczniów możliwość zatrudnienia osób wspierających nauczyciela okres adaptacyjny – rodzice doprowadzają dziecko do sali

32 Cechy psychologiczne dobrego nauczyciela dziecka młodszego
zna potrzeby małych dzieci wie, jak postępować z dziećmi rozwijającymi się inaczej niż przeciętnie wie, czego ma uczyć wie, jak ma uczyć dojrzały emocjonalnie aktywny, skupiający na sobie uwagę, twórczy nagradzający zainteresowany współpracą z rodzicami

33 Na zakończenie….. Stwórzmy dobre warunki w szkole dla 6-latków a zyskają na tym wszystkie dzieci !

34 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Rozwój psychospołeczny i potrzeby dziecka 6-letniego w szkole"

Podobne prezentacje


Reklamy Google