Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania. Powiatowa Stacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania. Powiatowa Stacja."— Zapis prezentacji:

1 Warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinku Ul. Ordona 22; Szczecinek Tel./fax ; www:

2 Podstawa Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U.z 1997 r. nr 12,poz.67 z późn. zmianami )

3 jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
Organizatorzy wypoczynku szkoły i placówki, osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

4 Organizator wypoczynku
Może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora Zgłoszenia wypoczynku w wersji papierowej i elektronicznej (począwszy od 1 marca i 1 października odpowiednio w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich i ferii zimowych, nie później jednak niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku)

5 Zgłoszenie wypoczynku
Wersja elektroniczna: Wersja papierowa: adres właściwego miejscowo kuratorium: Delegatura KO w Koszalin, ul. Gen. Andersa Koszalin

6 Dokumenty zgłoszeniowe
Dane dotyczące organizatora , Informacje na temat formy , Dane dotyczące kwalifikacji pracowników , Informacje na temat programu pracy z dziećmi i młodzieżą , Informację na temat zakwaterowania, Opinię właściwej miejscowo Straży Pożarnej lub ostatni protokół kontroli

7 Rejestracja i zgłoszenie
W przypadku organizowania wypoczynku poza granicami kraju oraz wypoczynku trwającego do 5 dni dla nie więcej niż 25 uczestników ,organizator przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie wypoczynku uproszczone (wzór w rozporządzeniu) Organizator wypoczynku przesyła kuratorowi oświaty zgłoszenie wypoczynku w wersji papierowej i elektronicznej, począwszy od dnia 01 marca i 1 października odpowiednio w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich i ferii zimowych, nie później jednak niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku .

8 Rejestracja i zgłoszenie
W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w zgłoszeniu wypoczynku kurator oświaty wzywa do poprawienia lub uzupełnienia dokumentów. Kurator oświaty wydaje w ciągu 7 dni zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku oraz ujawnia wypoczynek na stronie internetowej z zastrzeżeniem niektórych danych.

9 Bezpieczeństwo i higiena
Obiekt, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno- sanitarnych oraz ochrony środowiska a w przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej-obiekt musi być ponadto dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawnośći uczestników wypoczynku

10 ŻYWIENIE Przy organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży każdy organizator powinien zwrócić uwagę na następujące zagadnienia dotyczące prowadzonego w czasie wypoczynku żywienia: Żywienie zbiorowe może być prowadzone wyłącznie w zakładach żywienia zbiorowego zatwierdzonych i wpisanych do rejestru właściwego terenowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,zgodnie z art ustawy z r.o bezpieczeństwie żywienia i żywności.Potwierdzeniem powyższego jest posiadanie przez przedsiębiorcę

11 decyzji właściwego organu Inspekcji Sanitarnej zatwierdzającej zakład,
ŻYWIENIE decyzji właściwego organu Inspekcji Sanitarnej zatwierdzającej zakład, Uzyskanie takiej decyzji uwarunkowane jest spełnieniem wymagań określonych w przepisach prawa żywnościowego – rozp.Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 z dn r.w sprawie higieny środków spożywczych dostosowanych do zakresu prowadzonej działalności

12 ŻYWIENIE Wypoczynek dzieci i młodzieży może być zorganizowany w obiektach , w których funkcjonują zatwierdzone zakłady żywienia zbiorowego typu: stołówki szkolne , stołówki w internatach czy pensjonatach , w których przygotowywane są posiłki od surowca do gotowej potrawy Możliwe jest żywienie w formie tzw .cateringu tj. posiłki są dostarczane z innego zatwierdzonego zakładu żywienia zbiorowego ale również przygotowywane są w tym zakładzie od surowca

13 ŻYWIENIE W tym przypadku na miejscu musi być wydzielone miejsce do rozdziału posiłków i jego wydawania ; zakłady te muszą być również zatwierdzone przez właściwego Inspektora Sanitarnego. W czasie zorganizowanego wypoczynku nie należy prowadzić żywienia dzieci i młodzieży w zakładach gastronomicznych typu „fast food”

14 Ilości podawanych posiłków (dla dzieci minimum 4-5)
ŻYWIENIE Do obowiązków organizatora i kierownika wypoczynku należy również zainteresowanie jakością prowadzonego żywienia między innymi uzgadnianie/konsultacje jadłospisów ze szczególnym uwzględnieniem : Wartości energetycznej , udziału białka , owoców i warzyw , pieczywa mieszanego(razowego)oraz napojów, Ilości podawanych posiłków (dla dzieci minimum 4-5) Urozmaicenia posiłków

15 PODSTAWOWE ZASADY Uczestnicy wypoczynku korzystają z wyznaczonych kąpielisk pod opieką wychowawcy i przynajmniej jednego ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami . Warunki korzystania z kąpieli ,organizacji kąpielisk oraz organizowania wycieczek górskich i krajoznawczo-turystycznych określają odrębne przepisy W razie wypadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkole i placówce publicznej

16 Do obowiązków kierownika wypoczynku należy w szczególności:
Obowiązki kierownika Do obowiązków kierownika wypoczynku należy w szczególności: Kierowanie wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia

17 WYMAGANIA INSPEKCJI SANITARNEJ
Otoczenie : Ogrodzenie , nawierzchnia przejść ,otwory kanalizacyjne , piaskownice ,miejsce gromadzenia odpadów komunalnych, Budynek : Wysokość pomieszczeń(2,5 m),dobry stan techniczny ścian ,podłóg ,schodów ,stolarki okiennej. Zabezpieczone otwarte przestrzenie między biegami schodów,

18 Wskaźnik powierzchni na 1 uczestnika 3 m /2
Wymagania inspekcji sanitarnej Zapewniona bieżąca zimna i ciepła woda ,środki higieny osobistej ,wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, Wskaźnik powierzchni na 1 uczestnika 3 m /2 Dobry stan techniczny mebli i sprzętu , Niezniszczona pościel ,koce Zachowany odstęp pomiędzy łózkami

19 Wymagania inspekcji sanitarnej
Bramki i inne konstrukcje sportowe przymocowane na stałe do podłoża, Na terenie obiektu powinna znajdować się apteczka WSZYSCY OPIEKUNOWIE POWINNI POSIADAĆ ORZECZENIA LEKARSKIE (książeczki zdrowia )

20 Zawieszenie-zakończenie
W razie stwierdzenia prowadzenia wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności stwierdzenia warunków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników wypoczynku, organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem może zawiesić prowadzenie wypoczynku przez organizatora wypoczynku lub - w przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu - zdecydować o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora wypoczynku.

21 Zawieszenie-zakończenie
W tym przypadku organizator wypoczynku jest obowiązany przenieść uczestników do innego obiektu, spełniającego warunki wymagane odrębnymi przepisami, lub zapewnić uczestnikom niezwłoczny powrót do miejsca zamieszkania. Organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem zawiadamia o zawieszeniu lub zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora wypoczynku kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku.

22 Zasady bezpiecznych wakacji
Dokładne mycie rąk mydłem pod bieżącą ciepłą wodą przed posiłkami ,a bezwględnie po każdym korzystaniu z toalety Dbanie o higienę osobistą a także nie używanie wspólnie z innymi osobami ręcznika , grzebienia itp. Wpajanie hasła „nie dawaj gryza,nie dawaj łyka „ Staranne mycie owoców i warzyw, Unikanie kupowania środków spożywczych-lodów,ciastek od przygodnych sprzedawców

23 Zasady bezpiecznych wakacji
Środki spożywcze przechowywane w chłodnym,ciemnym miejscu Spożywanie żywności świeżej,bez oznak zepsucia Picie wody przegotowanej lub butelkowanej Korzystanie z kąpielisk odpowiednio zorganizowanych, Odpowiednie ubieranie się podczas wizyty w lesie – zakrywanie ciała Umiar w przebywaniu na słońcu – okulary ,nakrycie głowy, kremy z filtrami

24 Zasady bezpiecznych wakacji
Unikanie kontaktu z osobami wskazującymi objawy grypopodobne Unikanie kontaktów z obcymi zwierzętami domowymi a szczególnie dzikimi. Wpajanie postępowania zgodnie ze zdrowym rozsądkiem

25 Dziękuję za uwagę! Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Szczecinku Ul. Ordona 22; Szczecinek Tel./fax ; www:


Pobierz ppt "Warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasady jego organizowania i nadzorowania. Powiatowa Stacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google