Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO II UMOWY W ZAKRESIE CZYNNOŚCI BANKOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO II UMOWY W ZAKRESIE CZYNNOŚCI BANKOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 PRAWO II UMOWY W ZAKRESIE CZYNNOŚCI BANKOWYCH
PRAWO BANKOWE O.Lissowski

2 UMOWY W ZAKRESIE CZYNNOŚCI BANKOWYCH - LITERATURA
Umowy w działalności bankowej [w:] T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne. C.H. Beck. W-wa 2005, Cz. III, R.2, § 6 M. Bączyk, Umowy w zakresie czynności bankowych. [w:] S. Włodyka (red.) Prawo umów w obrocie gospodarczym. C.H. Beck, 2001, R 11, W.Pyzioł, Umowa rachunku Bankowego, W-wa 1997

3 PLAN Podstawy prawne Banki i czynności bankowe
Umowy rachunku bankowego Rozliczenia pieniężne Rodzaje kredytów, umowy kredytowe Wnioski kredytowe, zdolność kredytowa Zabezpieczenia kredytu Gwarancje bankowe i akredytywy Szczególne uprawnienia banków

4 UMOWY W ZAKRESIE CZYNNOŚCI BANKOWYCH PODSTAWY PRAWNE
Kodeks cywilny – umowa rachunku bankowego art Prawo bankowe , Ust. o narodowym Banku Polskim, Ust. o bankach hipotecznych i listach zastawnych Ust. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Ust. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo- kredytowych, Ust. o kasach oszczędnościowo-budowlanych, Ust. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, Ust. o kredycie konsumenckim, Ust. o pożyczkach i kredytach studenckich, Ust. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa, Ust. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, Akty wykonawcze – rozporządzenia, oraz zarządzenia Prezesa NBP Lex contractus – regulaminy bankowe, wzorce umowne,

5 REGULAMINY BANKOWE Bank w zakresie swojej działalności może wydawać ogólne warunki umów lub regulaminy określające: warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych rodzaje udzielanych kredytów oraz warunki umów kredytu i umów pożyczki warunki udostępniania skrytek sejfowych warunki wykonywania innych czynności usługowych banków są one dla stron wiążące o ile strony w umowie nie ustalą odmiennie swoich praw i obowiązków (art.109 prb)

6 DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI O WARUNKACH SZCZEGÓŁOWYCH
Bank obowiązany jest ogłaszać w miejscu wykonywania czynności , w sposób ogólnie dostępny: stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat terminy kapitalizacji odsetek stosowane kursy walutowe bilans z opinią biegłego rewidenta skład zarządu i rady nadzorczej banku informacje o warunkach wykonywania przelewów transgranicznych nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku inne (art.111 prb)

7 BANK Def. – Osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.

8 INSTYTUCJA KREDYTOWA Podmiot mający swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek , na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego (art ) Pieniądz elektroniczny Wartość pieniężna stanowiąca elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych, która spełnia łącznie następujące warunki: - jest przechowywana na informatycznych nośnikach danych - jest wydawana do dyspozycji na podstawie umowy ,w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość - jest przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający ją do dyspozycji - na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na środki pieniężne - jest wyrażona w jednostkach pieniężnych

9 INSTYTUCJA FINANSOWA Def. – podmiot nie będący bankiem, którego podstawowa działalność będąca źródłem większości przychodów polega na wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie: - nabywania i zbywania udziałów lub akcji, - udzielania pożyczek ze środków własnych, - udostępniania składników majątkowych na podstawie umowy leasingu, świadczenia usług w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, świadczenie usług w zakresie nabywania i zbywania wierzytelności, - świadczenia usług związanych z transferem środków pieniężnych, - emitowania instrumentów płatniczych i administrowania nimi, - udzielania gwarancji, poręczeń lub zaciągania innych zobowiązań nie ujmowanych w bilansie, - prowadzenie na rachunek własny, lub rachunek innej osoby fizycznej lub prawnej obrotu: w zakresie operacji terminowych, instrumentami rynku pieniężnego, zbywalnymi papierami wartościowymi, - uczestniczenia w emisji lub świadczenia usług związanych z emisją, - świadczenia usług w zakresie zarządzania aktywami, - świadczenie usług w zakresie doradztwa finansowego, w tym inwestycyjnego, świadczenia usług brokerskich na rynkach pieniężnych (art prb)

10 BANKI Banki centralne Banki komercyjne Banki inwestycyjne
Banki uniwersalne Banki hipoteczne Banki spółdzielcze Banki z „misją ” BGK, BOŚ, Konsorcja bankowe dla udzielania kredytów „Bank” „Kasa”

11 BANKI CENTRALNE Funkcje: -bankier dla systemu banków
NBP: -bank emisyjny -bank gospodarki narodowej -bank banków Stabilizacja cen i waluty Wspieranie polityki ekonomicznej rządu o ile to nie ogranicza realizacji funkcji stabilizacyjnej -udzielanie kredytu refinansowego bankom -przyjmowanie od banków weksli do dyskonta i redyskonta -sprzedaż i skup skarbowych papierów wartościowych w operacjach otwartego rynku -organizowanie obrotu własnymi i skarbowymi papierami wartościowymi Funkcje: -bankier dla systemu banków -kontroluje podaż pieniądza stosownie do instrukcji rządowych -oddziaływa na stopy procentowe -utrzymuje krajowe rezerwy dewizowe -emituje banknoty -realizuje skupy i sprzedaże interwencyjne dla stabilizacji kursów wymiany walut -zarządza długiem państwowym -kredytodawca ostatniej instancji

12 BANKI HIPOTECZNE Czynności podstawowe banku hipotecznego:
udzielanie kredytów zabezpieczonych hipoteką udzielanie kredytów niezabezpieczonych hipoteką jeśli kredytobiorcą, gwarantem lub poręczycielem jest: Skarb Państwa, NBP, WE lub państwa członkowskie, EBOR, EBI, Bank Światowy nabywanie wierzytelności innych banków z tytułu udzielonych przez nie kredytów zabezpieczonych hipoteką emitowanie hipotecznych listów zastawnych emitowanie publicznych listów zastawnych Inne czynności (lista enumeratywna): przyjmowanie lokat terminowych, zaciąganie kredytów i pożyczek, emitowanie obligacji, przechowywanie papierów wartościowych, nabywanie akcji lub udziałów innych podmiotów (do 10% funduszy własnych b.h.)

13 Listy zastawne Hipoteczny list zastawny: papier wartościowy imienny lub na okaziciela, którego podstawę emisji stanowią wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, w którym to liście bank zobowiązuje się wobec uprawnionego do spełnienia określonych świadczeń pieniężnych (wykup, odsetki) Publiczny list zastawny: - papier wartościowy imienny lub na okaziciela którego podstawę emisji stanowią kredyty zabezpieczone do pełnej wysokości gwarancją lub poręczeniem SP, NBP, WE lub państw członkowskich, EBOR, EBI, Banku Światowego, lub wierzytelności banku hipotecznego z tytułu kredytów udzielonych w.w. podmiotom.

14 CZYNNOŚCI BANKOWE Def. – ukształtowane przez praktykę, typowe formy świadczenia usług bankowych Zakres działalności bankowej: - Czynności bankowe naturalne – objęte wyłącznością instytucji bankowych - Czynności bankowe funkcjonalne – gdy podejmowane przez banki stają się czynnościami bankowymi - Czynności pozabankowe

15 Czynności bankowe naturalne
przyjmowanie wkładów i prowadzenie rachunków tych wkładów prowadzenie innych rachunków bankowych udzielanie kredytów udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych, otwieranie i potwierdzanie akredytyw emitowanie bankowych papierów wartościowych przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banków

16 Czynności bankowe funkcjonalne
udzielanie pożyczek pieniężnych operacje czekowe i wekslowe wydawanie kart płatniczych i wykonywanie operacji przy ich użyciu terminowe operacje finansowe nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych, udostępnianie skrytek sejfowych prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych udzielanie i potwierdzanie poręczeń czynności zlecone związane z emisją papierów wartościowych pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych, oraz rozliczeń w obrocie dewizowym

17 Czynności pozabankowe
nabywanie akcji i udziałów (praw z akcji), jedn. uczestnictwa w funduszach powierniczych zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych obrót papierami wartościowymi zamiana wierzytelności na składniki majątku dłużnika nabywanie i zbywanie nieruchomości nabywanie i zbywanie nieruchomości oraz wierzytelności zabezpiecz. hipoteką usługi konsultacyjno- doradcze w sprawach finansowych usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznych inne usługi finansowe inne czynności na podstawie upoważnień ustawowych

18 UMOWA RACHUNKU BANKOWEGO kodeks cywilny art. 725-733
Przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku , na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych. Umowa nazwana, konsensualna, nie wzajemna Bank może obracać środki na rachunku na potrzeby gospodarki narodowej z obowiązkiem ich zwrotu w całości lub w części na każde żądanie, chyba że umowa uzależnia od wypowiedzenia Bank obowiązany przesyłać posiadaczowi przy każdej zmianie stanu rachunku wyciąg z ustaleniem salda Rozwiązanie umowy na czas nie oznaczony może nastąpić w każdym czasie. Bank może wypowiedzieć taka umowę tylko z ważnych powodów.

19 UMOWY RACHUNKU BANKOWEGO
Rodzaje rachunków : - rozliczeniowe (bieżące i pomocnicze) - lokat terminowych - oszczędnościowe, (oszczędnościowo-rozliczeniowe, terminowe) - powiernicze Umowa rachunku bankowego określa: - strony umowy - rodzaj otwieranego rachunku - walutę rachunku - czas na jaki rachunek został otwarty - wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany -wysokość prowizji i opłat -formy i zakres rozliczeń pieniężnych dokonywanych na polecenie posiadacza rachunku -przesłanki i tryb dokonywania zmian umowy -przesłanki i tryb rozwiązania umowy -zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych (art prb)

20 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE
Książeczki oszczędnościowe Środki wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego (trzykrotne przeciętne wynagrodzenie w sekt. przedsiębiorstw). W przypadku śmierci posiadacza rachunku bank wypłaca koszty pogrzebu osobie która je poniosła i przedstawi rachunki Dyspozycja wkładem na wskazaną osobę na wypadek śmierci małżonkowi, wstępnym, zstepnym lub rodzeństwu (dwudziestokrotne przec.wynagrodzenie) Nie wchodzi do spadku. Małoletni po ukończeniu 13 lat może dysponować wkładem (jesli brak sprzeciwu ) (art prb)

21 RACHUNKI POWIERNICZE Stronami umowy rachunku powierniczego są bank i posiadacz rachunku (powiernik) Na rachunku powierniczym mogą być gromadzone wyłącznie środki pieniężne powierzone posiadaczowi rachunku - na podstawie odrębnej umowy – przez osobę trzecią. Umowa określa warunki na jakich środki wpłacone przez osoby trzecie mogą być wypłacone. W razie postępowania egzekucyjnego p-ko posiadaczowi rachunku , środki na rachunku nie podlegają zajęciu. W razie upadłości posiadacza rachunku, środki na rachunku są wyłączone z masy upadłości. W przypadku śmierci posiadacza rachunku, środki na rachunku nie wchodzą do masy spadkowej. (art.59 prb)

22 Rozliczenia pieniężne
Rozliczenia gotówkowe: - czek gotówkowy lub - wpłata gotówki na rachunek wierzyciela Rozliczenia bezgotówkowe: - polecenie przelewu, - polecenia zapłaty, - czek rozrachunkowy, - karta płatnicza Solidarna odpowiedzialność banków wykonujących polecenie przeprowadzenia rozliczenia pieniężnego

23 CZEK GOTÓWKOWY - stanowi dyspozycję wystawcy czeku udzielona trasatowi, obciążenia jego rachunku kwotą , na którą czek został wystawiony, oraz wypłaty tej kwoty okazicielowi czeku lub osobie wskazanej na czeku może być przedstawiony u trasata lub w innym banku (art.63 b. prb)

24 POLECENIE PRZELEWU Polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. (art.63.c.prb) Przelewy transgraniczne (do 50 tys euro) - w pełnej kwocie objętej zleceniem - do 5 dni (odsetki za zwłokę) - uznanie rachunku beneficjenta przez bank do końca następnego dnia po dniu uznania rachunku banku beneficjenta (art.63.g. prb)

25 POLECENIE ZAPŁATY Polecenie zapłaty stanowi udzielona bankowi dyspozycje wierzyciela obciążenia określona kwotą rachunku bankowego dłużnika i uznania ta kwota rachunku wierzyciela. - konieczne jest porozumienie banków, zgoda dłużnika realizacji PZ w określonych terminach, umowa między wierzycielem a bankiem prowadzącym jego rachunek (art.63.c. prb)

26 CZEK ROZRACHUNKOWY stanowi dyspozycje wystawcy czeku, udzieloną trasatowi do obciążenia jego rachunku kwotą, na którą czek został wystawiony, oraz uznania ta kwotą rachunku posiadacza czeku. może być przedstawiony u trasata lub w banku w którym posiadacz ma rachunek

27 Kredyty i pożyczki Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel , a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty, oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. (art.69 pr.bank.) Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy, albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości (art. 729 §1 kc)

28 Kredyt bankowy a pożyczka
do dyspozycji kredytobiorcy stawiana jest określona kwota w postaci bezgotówkowego pieniądza bankowego kredyt udzielany jest na konkretne cele wskazane w umowie wykorzystanie kredytu na warunkach i zasadach określonych w umowie zawsze odpłatny musi być zawarta na piśmie na pożyczkobiorcę przenoszona jest własność określonej ilości pieniędzy/w pożyczce cywilnej mogą być też inne rzeczy oznaczone co do gatunku nie ma wymogu określenia celu nie musi dotyczyć - bankowa odpłatna/cywilna może być nieodpłatana - pożyczka cywilna na piśmie powyżej określonego pułapu

29 Kredyty – klasyfikacje
Przedmiot kredytowania: - obrotowe - inwestycyjne Okres kredytowania - krótkoterminowe ( do 1 roku) - średnioterminowe (do 3 lat) - długoterminowe ( powyżej 3 lat) Forma kredytu - na rachunku bieżącym - na rachunku inwestycyjnym - kredyty dyskontowe - kredyty akceptacyjne Zabezpieczenia - lombardowe - hipoteczne Waluta - złotowe - dewizowe

30 POPULARNE FORMY KREDYTÓW DLA LUDNOŚCI
Debet na bieżącym rachunku bankowym - Overdraft Karty kredytowe/debetowe /sklepowe - Credit cards/store cards Pożyczki zabezpieczone/niezabezpieczone - Secured /unsecured loan Kredyt kupiecki / zakupy ratalne - Hire -purchase Kredyty lombardowe - Pawnbroking Kredyty konsumenckie - Consumer credits Mikrokredyty - Microcredits

31 Ustawa z 24 maja 2010 o kredycie konsumenckim
Kredyt do 255 550 zł, lub równowartości w walutach obcych , który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi Formy umów (w szczególności ): - pożyczka, - kredyt w rozumieniu prawa bankowego , - odroczenie konsumentowi terminu spełnienia świadczenia (jeżeli konsument zobowiązany jest do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z odroczeniem, -umowa o kredyt , w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument zobowiązuje się do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia w wykonaniu tego zobowiązania (art.3.2.ukk)

32 UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI
Skutki braku płatności Informacje o opłatach notarialnych (jeśli wystąpią) Sposób zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu Termin, sposób i skutki odstąpienia przez konsumenta od umowy Prawo konsumenta do spłaty kredytu przed terminem Informacje o prawie kredytodawcy do zastrzeżenia w umowie prowizji za dokonanie spłaty przed terminem Warunki wypowiedzenia umowy Informacje o możliwości korzystania z pozasądowej procedury rozstrzygania sporów Wskazanie organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów (art.30 ukk) Powinna zawierać: Imię, nazwisko, adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Rodzaj kredytu Czas obowiązywania umowy Całkowita kwotę kredytu Terminy i sposób wypłaty kredytu Oprocentowanie Rzeczywista roczną stopę oprocentowania, oraz całkowita kwotę do zapłaty przez konsumenta Zasady i termin spłaty kredytu Zestawienie terminów i zasad płatności odsetek i innych kosztów Całkowity koszt kredytu oraz warunki na jakich może on ulec zmianie Roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego

33 Różnice między kredytem konsumenckim i mikrokredytem
KREDYT KONSUMENCKI MIKROKREDYT Podstawa informacyjna Wynagrodzenia Analiza działalności gospodarczej i warunków społecznych Powody udzielenia Kredyt konsumencki Inwestycja dla uruchomienia działalności przynoszącej dochody Analiza Dostarczonych danych Wizyta w firmie i w domu Profil klienta Pracownik najemny Samozatrudnienie Administracja kredytu Standardowa Elastyczna i spersonalizowana Cel kredytu Konsumpcja Rodzinne przędsiebiorstwa Zabezpieczenia Wynagrodzenia za pracę Tradycyjne zabezpieczenia nie są wymagane Długość Średnio- do długoterminowych Krótko- do średnioterminowych (

34 Wnioski kredytowe Wniosek kredytowy – regulaminy kredytowe banków – rokowania i sprawdzenia Elementy wniosku: - charakterystyka kredytobiorcy - kwota kredytu - przeznaczenie kredytu - proponowane terminy spłaty - proponowane zabezpieczenie kredytu - cykl realizacji i koszt przedsięwzięcia - struktura finansowania nakładów - okres kredytowania - okres karencji Załączniki i informacje: - sprawozdania finansowe, protokoły z auditu, prognozy sprzedaży, zamówienia, dokumenty założycielskie, pełnomocnictwa, zaświadczenie o uregulowanych zobowiązaniach podatkowych - inwestycyjne: ZZK przedsięwzięcia , analizy celowości i wykonalności Ocena: analizy finansowe, procedury i arkusze oceny

35 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI ANALIZY FINANSOWEJ
Wskaźniki płynności: wskaźnik bieżący płynności: bieżące aktywa / bieżące zobowiązania wskaźnik szybki płynności: bieżące aktywa – zapasy / bieżące zobowiązania Wskaźniki wykorzystania aktywów: wskaźnik rotacji zapasów: sprzedaż / zapasy wskaźnik ściągania (rotacji) należności: należności / sprzedaż x 360 wskaźnik wykorzystania (obrotowości) aktywów trwałych: sprzedaż / aktywa trwałe netto wskaźnik ogólnego wykorzystania (obrotowości) aktywów: sprzedaż / aktywa Wskaźniki rentowności: wskaźnik rentowności sprzedaży- stopa zysku: zysk netto / sprzedaż stopa zwrotu aktywów: zysk netto / aktywa stopa zwrotu kapitału: zysk netto / kapitał własny Wskaźniki zadłużenia: wskaźnik ogólnego zadłużenia: całkowite zadłużenie (zobowiązania) / aktywa (majątek) wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego: zobowiązania / kapitał własny wskaźnik pokrycia odsetek: zysk z działalności operacyjnej / odsetki Wskaźniki rynkowe: P/E – cena rynkowa akcji do zysku: cena rynkowa akcji / zysk na akcję Cena do wartości księgowej akcji: cena rynkowa akcji / wartość księgowa akcji Wartość księgowa akcji: kapitał własny / ilość akcji

36 Umowa kredytowa Elementy umowy kredytowej: (1) strony umowy (2) kwota i waluta kredytu (3) cel na który kredyt został udzielony (4) zasady i termin spłaty kredytu (5) oprocentowanie i warunki jego zmiany (6) sposób zabezpieczenia spłaty kredytu (7) uprawnienia banku związane z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu (8) terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych (9) wysokość prowizji, o ile umowa ją przewiduje (10) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy. Zdolność kredytowa: zdolność kredytobiorcy do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. (art.70)

37 Zabezpieczenia kredytów
Wielość i wielokrotność zabezpieczenia Zabezpieczenia: osobiste, rzeczowe, inne 1)Osobiste: - -Zabezpieczenia osobiste prawa powszechnego: poręczenie cywilne, gwarancja bankowa, cesja dla zabezpieczenia , przejęcie długu, przystąpienie do długu. -Zabezpieczenia osobiste prawa wekslowego: weksel in blanco, indos zastawniczy, poręczenie wekslowe (awal). 2)Rzeczowe: hipoteka, zastaw na rzeczach ruchomych, zastaw na prawach, przewłaszczenie na zabezpieczenie 3) Inne: blokada środków na rachunku bankowym, kaucja, ubezpieczenie kredytu O kolejności i zakresie realizacji zabezpieczeń decyduje bank

38 Szczególne uprawnienia banków
Księgi rachunkowe banków, wyciągi z tych ksiąg, oraz wszelkie oświadczenia zawierające zobowiązania, zwolnienia ze zobowiązań, zrzeczenie się praw lub pokwitowanie odbioru należności, oraz stwierdzające udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, ich wysokość, zasady oprocentowania, warunki spłaty, przeniesienie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką lub zastawem rejestrowym mają moc prawną dokumentów urzędowych oraz stanowią podstawę dokonywania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych Na podstawie ksiąg banków lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych banki mogą wystawiać bankowe tytuły egzekucyjne. BTE mogą być podstawą egzekucji wg kpc. Po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności wyłącznie przeciwko osobie która bezpośrednio z bankiem dokonywała czynności bankowej, albo jest dłużnikiem banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności banku wynikającej z czynności bankowej i złożyła pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, oraz gdy roszczenie objęte tytułem wynika bezpośrednio z tej czynności bankowej lub jej zabezpieczenia.

39 Gwarancja bankowa Jednostronne zobowiązanie banku, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone kreślonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio, albo za pośrednictwem innego banku.

40 Poręczenia Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. (kc. art. 876) O zakresie zobowiązania poręczyciela rozstrzyga każdorazowo zobowiązanie dłużnika.(kc. art.879) W braku odmiennego zobowiązania poręczyciel jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny (kc.art.881) Poręczyciel może podnieść przeciwko wierzycielowi wszelkie zarzuty które przysługują dłużnikowi (kc.art. 883) Poręczenie bankowe jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym

41 Akredytywa Akredytywa dokumentowa – bank działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), może zobowiązać się pisemnie wobec osoby trzeciej (beneficjenta), że dokona zapłaty beneficjentowi akredytywy ustalonej kwoty pieniężnej , po spełnieniu przez beneficjenta wszystkich warunków określonych w akredytywie.


Pobierz ppt "PRAWO II UMOWY W ZAKRESIE CZYNNOŚCI BANKOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google